Új Dunántúli Napló, 1992. szeptember (3. évfolyam, 241-270. szám)

1992-09-15 / 255. szám

1992. szeptember 15., kedd aj Dunantült napló 5 Új bank, áruház vagy szálloda? Egy elhúzódó építkezés a pécsi Király utcában A Tettye Lakásépítő Szövet­kezet 1988-ban vásárolta meg az akkori Kossuth Lajos utcai 46.SZ. alatti telket. A szövetke­zet Weiler Árpád építészt bízta meg az épület tervezésével, amiben a fölszinten és a mély­földszinten 260-260 négyzet- méter üzlet, az első emeleten 300 négyzetméter iroda, a to­vábbi szinteken kilenc lakás ka­pott volna helyet, az alsó szin­ten garázzsal, tizenhárom autó részére, alatta pedig mélypince, étteremmel. Az 1989-es év rá­ment a terv engedélyezési eljá­rására. 1990-ben aztán elkez­dődhetett az építkezés. Nagyon komoly alépítmény készült, rá­adásul a meglévő mélypincét is meg kellett erősíteni, a szom­szédos épületek falait valamint a régi városfalat is alá kellett ala­pozni egy tíz méter mély, egy méter széles vasbeton testtel. A szövetkezet - mely közben két magánszeméllyel kft-vé alakult GRG kft. néven, Grgurits Péter vezetésével - a Bázissal társvál­lalkozói szerződést kötött, az építmény közös megépítésére. Közben azonban kiderült, hogy a Bázist fel fogják számolni, így ők kiléptek, azzal, hogy kérik vissza az addig befizetett pénzü­ket, plusz 50 %-ot. Ehhez a kft.-nek hitelt kellett fölvenni, ami akkoriban 40 % kamattal járt. Komoly tárgyalásokat foly­tattak ekkor arról, hogy a Terra­holding beszállna a Bázis he­lyett, és 100 milliós alaptőke emeléssel szállodát alakítanak ki a telken, hiszen akkoriban szál­lodaberuházáshoz kedvezmé­nyek jártak. Azonban, mire a Terraholding kijutott a tőzsdére, kiderült, elsősorban a jugoszlá­viai helyzet miatt, hogy gyen­gébbek, mint szerettek volna lenni. így, a magára maradt kft. úgy döntött, hogy külföldi part­nerek után néz. Ezért különböző variációkat dolgoztak ki a szál­lodán kívül: kereskedő-házra, áruházra és bankra is. Leveleket írtak 50 ország nagykövetsége kereskedelmi képviselőjének, akik különböző befektető cégek címeit küldték meg, akiket eset­leg érdekelhet a dolog. Ennek eredményeképpen a kft. ezt az évet levelezéssel töltötte, vala­mint idegen nyelvű prospektu­sok készítésével, befektető part­ner keresése vagy hitel szerzése céljából. Az épület sorsa tehát még nem dőlt el, csak abban bíz­hatunk, hogy sikerül a megfelelő társat megtalálni, az épület minél előbbi elkészülésének érdeké­ben. Cs. L. Az épület vázszerkezete már elkészült Ma jár le a súly­adó befizetési határideje Büntetés nélkül már csak egy napig lehet befizetni az ez évi gépjárműadó - súlyadó - máso­dik félévi díját. Szeptember 15. után ugyanis a törvény által ez­zel a feladattal megbízott pol­gármesteri hivatalok késedelmi kamatot számítanak fel. Annak mértéke minden naptári nap után a számításkor érvényes jegybanki alapkamat kétszere­sének 365-öd része. Bemutatólabor Szlovéniából A szlovéniai Brest cég 80 ezer márkás felszerelésével be­rendezett labort adott át hétfőn a Budapesti Műszaki Egyetemen. Az egyetem illetékese el­mondta: a világviszonylatban legnagyobb laborfelszerelése­ket gyártó cégek közé tartozó német Waldner társaság licence alapján gártott berendezéseket az egyetem ingyen kapta a Brest-től. A szerves kémiai technológia tanszék új laborató­riuma mintalaborként üzemel majd, a felszereléseket bemutat­ják a látogatóknak, érdeklődők­nek. Hősi halottá nyilványították a meggyilkolt rendőr zászlóst Hősi halottá nyilvánították a Vácott meggyilkolt Máté And­rás rendőr zászlóst az Országos Rendőr-főkapitányság hétfő reggeli vezetői értekezletén. Az MTI kérdésére Sági Zol­tán, az ORFK helyettes szóvi­vője elmondta: ezzel kapcsolat­ban további részletek derültek ki. Vasárnap hajnalban két ci­vilruhás rendőr észlelte, hogy két fiatalember gépkocsi-lopás­sal próbálkozik. Az egyik rendőr elfogta az egyik fiatal­embert, míg a másik a futásnak eredt társa után szaladt. Az ül­dözött K. Roland egy utcasa­roknál elbújt, bevárta a rendőrt, s kétszer gyomron, egyszer pe­dig szívtájékon szúrta. Máté András zászlós csak a szúrást követően nyúlt fegyveréhez, s adott le lövéseket, ám néhány pillanat múlva belehalt a sérülé­seibe. Az Energetikai Világtanács kongresszusáról Magyarországi szakemberek is részt vesznek az Energetikai Világtanács (WEC) szeptember 20. és 25. közötti madridi kong­resszusán - mondta az MTI tu­dósítójának Jászai Tamás, a Magyar Nemzeti Bizottság al- elnöke. A fórumot ezúttal János Károly spanyol király nyit­ja meg. Az aszfaltos út közelében lévő szőlőket általában megkímélik a tolvajok, betörők, tulajdonosaik már az idei termést kóstolgatják Fotó: Läufer László Ki szüretel Pellérden? Nincs összefogás a szóló'tolvajok ellen A szőlőtulajdonosok között ismerős az előszüret fogalma, ám ezt nem úgy értelmezik, hogy helyettük valaki más szedje le verítékes munkájuk gyümölcsét. Főleg előbb, mint ahogy azt ők tervezték. Pedig manapság egyre többen a dol­gos művelés helyett csak a sző­lőtermésre kíváncsiak; helyen­ként alaposan megdézsmálják az édes fürtöket. Sok lopásról panaszkodnak a pellérdi szőlőhegy telektulajdo­nosai. Egy meglehetősen nagy, az elmúlt évek során gyönyö­rűen .kiépített, gondozott terüle­ten a szőlők-gyümölcsösök, présházak, hétvégi házak mint­egy szabad prédái a tolvajok­nak, ugyanis a gazdák között nincs összefogás tulajdonuk megvédése érdekében. Tavaly, hasonló problémával küzdve már szóba került a mintegy 500 pécsi és hozzáve­tőlegesen 200 pellérdi telektu­lajdonos képviselőiből egy ön­védelmi csoport létrehozása, ám az főként nemtörődömség miatt meghiúsult. Mint Fenyő Gyula, pellérdi önkormányzati képvi­selő, az egyik szervező kérdé­sünkre elmondta: hiába próbál­ták agilis emberek bevonásával megoldani a szőlőhegy környé­kének védelmét, a nyilvánvaló érdektelenség következtében lanyhult mind a szervezés, mind a kivitelezés. Jelenleg csak 16-18 ember foglalkozik komo­lyabban az üggyel. Kevesen vannak, 25-30 személyre lenne szükség a rendszeres őijáratok- hoz, de mindenki fél. Ki attól hogy nincs igazoltatási joga, ki attól, hogy a rendőrségtől segít­séget nem, csak ígéreteket kap, s ki attól, hogy esetleg bosszút állnak rajta az elkapottak. Ugyanis sokan tudják, ki a tet­tes, ki dézsmálja meg a szőlőt, ám nem mernek szólni neki, hi­szen a jó szomszédságot ha le­galább látszatra is, de fenn kí­vánják tartani. Ruzsinszky Új tanterv szerint Nagyatádon is megkezdődött a tanítás A nagyatádi menekülttábor­ban hétfőn megkezdődött a tanítás. A mintegy 250-300 iskoláskorú fiatal - horvátok, muzulmánok - az új horvát tanterv alapján sajátítja el az egyes osztályok tananyagait a táborban lakó szakképzett pe­dagógusok irányítása mellett. A nagyatádi menekülttábor vezetői szívesen vennék, ha segítenék a tanulókat írószer­rel, füzetekkel, s minden egyéb iskolaszerrel, amire egy iskolásnak szüksége le­het. A nagyatádiak számolnak azzal, hogy esetleg Mohács­ról, illetve Békéscsabáról is érkeznek menekült fiatalok, akik folyamatosan kapcso­lódnak be a tanulásba. Az utcanév-változások miatt késik az új telefonkönyv Augusztus közepére ígérték a baranyai telefon-előfizetőknek, hogy kezükbe kapják az új tele­fonkönyvet. Mint a MATÁV Rt. Pécsi Igazgatóságának ille­tékesétől megtudtuk, várhatóan szeptember végén érkeznek a telefonkönyvek. Többek között az utcanév- és névváltozások regisztrálása gátolta az ígért ha­táridő betartását. A pécsi igaz­gatóság még a nyáron elküldte a szükséges adatokat a késésért felelős Magyar Telefonkiadó Társaságnak. Információink szerint a könyvek már a debre­ceni nyomdában vannak. Az ország valamennyi me­gyéjében új, egységes kivitele­zésű és szerkezetű könyv ké­szület), és a jövőben évente újat adnak ki. Első részében általá­nos információkat találunk; az ügyfélszolgálati iroda tevé­kenységéről, a bel- és külföldi távhívásról, nemrég változott díjszabásairól, az új szolgáltatá­sokról. Az információs blokk hirdetéseket, megrendelő és be­jelentő lapokat, közúti térképet, • országos helységnévmutatót is tartalmaz. A középső rész a te­lefonszámoké, de a hagyomá­nyostól eltérően a közületi és magán előfizetőket együtt tar­talmazza. A harmadik blokk „aranyoldalain” szakmák sze- rltiti csoportosításban találjuk meg a keresett telefonszámot. T roszt É. Megegyeztek a szakszervezetek a vagyonelosztásról Megegyezett a hat szakszer­vezeti konföderáció a vagyone­losztásról - tájékoztatták hétfőn az újságírókat a szakszervezeti szövetségek képviselői. A volt SZOT-vagy ónból az MSZOSZ a Dózsa György úti székházat, a Balatonfüredi Ok­tatási Intézetet; a LIGA és a Munkástanácsok, a városligeti fasoron lévő, valamint a Táro­gató úti ingatlant; a Szakszerve­zetek Együttműködési Fóruma, az Értelmiségi Szakszervezeti Tömörülés és az Autonómok a Benczúr Szállót, a Bajza utcai ingatlant, továbbá a Salgótar­jáni Oktatási Intézetet; a Szoli­daritás, valamint a konföderáci­ókon kívüli szakszervezetek a Római-parti házat, s a boglárlel- lei üdülőt kapnák meg a megál­lapodás értelmében. A 2,7 mil­liárd forintos vagyonból az MSZOSZ 1,2 milliárd, a LIGA és a Munkástanácsok 840 mil­lió, a SZÉF, az ÉSZT és az Au­tonómok 560 millió, a Szolida­ritás és a konföderáción kívüli szakszervezetek mintegy 40 millió forint értékű ingatlanhoz juthatnának. A megyei székhá­zak 1,2 milliárd forintos tulaj­donából az MSZOSZ 40, a LIGA és a Munkástanácsok 35, a SZÉF, ÉSZT, Autonómok 20, a Szolidaritás és a konföderá­ción kívüliek 5 százalékkal ré­szesednének. A megegyezés szerint a Népszavát közös tulaj­donú társaság adja ki, a tulaj­doni arányokra külön tárgyalást kezdenek. Az állami tulajdonú és a szakszervezeti kezelésben lévő ingatlanok használatáról is megállapodtak. A konföderá­ciók együtt kezdeményeznék, hogy ezen inagatlanokat az ál­lam adja szakszervezeti tulaj­donba. Baba-mama klubok Pécsett A gyed-en, gyes-en lévő kis­gyermekes szülők általában a játszótereken ismerkednek meg a környékükön élő, ha­sonló korú csöppségek szülei­vel. A rossz idő, az eső meg­szakítja az ilyen barátságo­kat. Pedig a nagyobbacska to­tyogók igényelnék a velük azonos korúak társaságát. Pécsett évek óta sikeresen működik a Szülészeti Klinika kismama-klubja. Rottmayer Mónika védőnő a házigazdája hétfőnként, 10-12 óra között, Kertvárosban, a Berek utcai Egészségnevelési Központban.- Az optimális családtervezés­ből és a terhestomából nőtte ki magát a kismamaklub - mesélte- védőnői, gyógytomászi és pszichológusi javaslat ösztö­nözte a szülőket a megalakí­tásra. Az első kötetlen foglalko­zások a Klinikán kaptak helyet, majd tovább vándoroltunk. Most a második évet kezdjük itt a Berek utcában. Jó időben kint, a hatalmas udvarban hancú- roznak, szaladgálnak a gyere­kek. Ha rossz az idő, a nagyte­remben tartjuk a kötetlen fog­lalkozásokat a szülők által ho­zott, nekünk adományozott játé­kokkal. Monoszlainé Bors Agnes gyed-en lévő pedagógus - itt a közelben, Kertvárosban lakik - szinte az első pillanattól kezdve aktív látogatója a kis­mama-klubnak. Mint mondta terhestomásként kezdte - gond­jaikat, problémáikat az odajárók közösen beszélték meg. Ké­sőbb, szülés után is találkozhat­tak a klub segítségével. Más kisgyermekes szülők is jönnek, gyakran az apukák is hozzák játszani csemetéjüket. Jó do­lognak tartja, hogy az azonos korú gyermekeket játék közben, a közösségben figyelhetik meg. így mindenki leszűrheti, hogy saját gyermeke mit tud és mely képességét kell otthon fejlesz­teni. Kisfia, Balázs most került óvodába - a beszoktatáshoz óri­ási segítséget nyújtott a baba­klub. Születése pillanatától ezért hozza játszani kislányát, a most húsz hónapos Bettikét is. Sőt, harmadik gyermekét - jövő márciusra várható a születése ­is ide, a baráti közösségbe hozza majd hétfőnként. Ugyancsak hétfőnként 10-12 óra között Pécsett a kertváros­ban a református templom Lel- készi Hivatalának épületében a gyed-en, gyes-en lévő kisma­máknak játszóházat szerveznek. Szénási Jánosné, a lelkész fele­sége elmondta, a gyülekezeten kívülieket is szívesen látják. Főként sportos, mozgás-segítő foglalkozásokat tart itt dr. Kom- lósi Ákos egyetemi adjunktus. Baba-mama klub- és torna foglalkozásokon vehetnek részt az érdeklődők csütörtökönként 9.30-tól 11 óráig a Szivárvány gyermekházban. A Dozsóban és a Nevelési Központban most szervezik a kicsik-klubját. Á. E. Kispál és a Borz új lemezzel Baranya és Pécs egyik leg­népszerűbb könnyűzenei együttese a Kispál és a Borz újabb nagylemezzel mutatkozik be a jövő héten a nagyközönség előtt. A második album „Föld, Kaland, Ilyesmi...” címmel egyelőre csak kazettán lesz kapható, de karácsony előtt a CD korongok is a boltokba ke­rülnek. A zenekar októberben egy hónapos hazai lemezbemu­tató körútra indul, s 25 fellépése során az ország összes nagy vá­rosában koncertezik majd. Az egyik első állomás októ­ber 3-án a pécsi DOZSO-ban lesz, így a helybeliek az elsők között ismerhetik meg az új ze­nei anyagot.

Next

/
Oldalképek
Tartalom