Új Dunántúli Napló, 1992. szeptember (3. évfolyam, 241-270. szám)

1992-09-01 / 241. szám

Az átmenet főbb állomásai Beszámoló a kormány két évéről (7. oldal) Ma van Pécs ünnepnapja Pécs megyei Jogú Város Ön­kormányzatának Közgyűlése 1991 februárjában a város ün­nepnapjává nyilvánította a kö­zépkori pécsi egyetem alapítá­sának évfordulóját, szeptember elsejét. Pontosabban azt a na­pot, amely V. Orbán pápa 1367-es, a pécsi egyetem alapí­tását engedélyező oklevelén dá­tumként szerepel. A Város napján ma 13 órától térzene lesz a Széchenyi téren, majd 14 órakor ünnepi ülést tart a Városháza nagytermében Pécs Közgyűlése. Megemlékezvén a jeles évfordulóról ezen ünnepi alkalommal adják át a közgyű­lés által alapított és adományo­zott „Pécs Város Díszpolgára” címeket, a „Pro Civitate”, a „Pro Communitate” és a „Vá­rosháza Emlékérem” kitünteté­seket. Ekkor hirdetik meg a Pécsi napok ’92 rendezvénysorozatát, majd 16 órakor pécsi képzőmű­vészek reprezentatív kiállítása nyílik a Pécsi Galériában. Nyereményjáték Szeretne Ön értékes nyere­ményekhez jutni? elnevezésű játékunk célja, hogy újabb elő­fizetőket toborzzunk. A ma kezdődő játék részletes leírása a 4. oldalon olvasható, ahol a táb­lázatban már most tíz betű és egy írásjel található és ezekhez hozzáadva, a hirdetésekből ki­keresett betűk, illetve betűpárok a három sorban egy értelmes szöveget fognak alkotni helyes elhelyezés esetén. Keresztény- demokrata találkozó Pécsett A Kereszténydemokrata Néppárt Baranya megyei szer­vezetei rendezésében szeptem­ber 3-6 között első ízben lesz nemzetközi kereszténydemok­rata találkozó Pécsett erdélyi, vajdasági, német, osztrák, olasz és horvát résztvevőkkel. Az előzetes program szerint a vendégeknek pénteken reggel rendeznek fogadást a KDNP pécsi székházában, akik ezek után ellátogatnak az Uránbá­nyába, délután a KDNP műkö­déséről és Pécs történetéről hallgatnak előadásokat, este pe­dig a bicsérdi faluházban is­merkednek egymással. Szombaton pécsi városnézés szerepel a programban. Vasár­nap istentiszteleten vesznek rész a bazilikában, találkoznak Mayer Mihály megyéspüspök­kel, délután pedig az Ifjúsági Házban folytatódik a találkozó a külföldi vendégek felszólalá­sával, illetőleg dr.Surján László, a KDNP elnökének be­szédével. Nyugdíjba vonult Török Béla Nyugdíjba vonulása alkal­mából tegnap délután a Baranya megyei Parancsnokságon állo­mánygyűlés keretében elbú­csúztatták Török Béla tűzoltóez­redest, megyei parancsnokot. A nyolc éven át e tisztséget be­töltő szakember több mint 32 évi szolgálat után fejezte be ak­tív munkáját. Az ünnepségen részt vett Jókai Oszkár, a Tűzol­tóság Országos Parancsnoksá­gának parancsnoka - aki dicsé­retben és tárgyjutalomban ré­szesítette Török Béla ezredest - illetve Szűcs József, a Baranya megyei Önkormányzat elnöke és Wéher János, a Köztársasági Megbízott megyei irodájának vezetője is. KÖZÉLETI NAPILAP aj Dunántúli napló III. évfolyam, 241. szám 1992. szeptember 1., kedd Ára: 9,60 Ft Vita a parlamentben a Csurka-tanulmányról Kéthónapos szünetének vé­géhez érve hétfő délután meg­kezdte nyári rendkívüli üléssza­kának ötödik munkanapját az Országgyűlés plenáris ülése. Szabad György Házelnök szomorú kötelességének tett eleget, amikor megemlékezett a Független Kisgazdapárt idő­közben elhunyt két tagjáról: Borz Miklós és Faddi József képviselőkről. Ugrin Emese levélben jelezte a Házelnöknek, hogy a sajnála­tos halálesetek után a Független Kisgazdapárt 10 fős képviselő- csoportja a Házszabályban elő­írt létszám alá csökkent, így a képviselőcsoport megszűnt. Ugrin Emese munkáját az egy­ségesülő kisgazda frakcióban kívánja folytatni. Győriványi Sándor pedig időközben arról tájékoztatta a Házelnököt, hogy vezetésével 5 tagú képviselő- csoport alakult. Szabad György végül kife­jezte reményét, hogy a Magyar Országgyűlés a lehető legtöbbet megteszi hazánk gazdasági, po­litikai és erkölcsi súlyának megerősítéséért. Biztosítandó- nak tartja megkülönböztetés nélkül valamennyi honfitár­sunknak az emberi és polgári jogok teljességét, miközben mindenkitől megkívánja a tör­vények betartását, a kisebb állá­sokban dolgozóktól és a legna­gyobb hivatalok betöltőitől egyaránt. Antall József miniszterelnök a napirend előtti felszólalásában kijelentette: Csurka István „po­litikai pamfletje* politikailag károsan és tévesen válaszol meg jelentős kérdéseket, ezekkel a válaszokkal sem a miniszterel­nök, sem a kormány, sem pedig az MDF nem azonosíthatja ma­gát. Nem ért egyet ugyanakkor azzal sem, hogy a vitát nem a párton belül, hanem az ellen- (Folytatás a 2. oldalon) Kevert zenei kínálat a Derék-Táj Fesztiválon „Derék-Táj" címmel rendha­gyó fesztivál részesei lehetnek a hét végén Pécsett az ifjabb és az idősebb generáció zenekedve­lői. A szervezők, Lovasi And­rás, a Kispál és a Borz vezetője és Hoffmann Henrik, a Gyár ko­rábbi működtetője, tudatosan „keverte” a kínálatot a rock- és a népzene széles, sőt szélsősé­ges skálájából. Míg városunk más zenei rendezvényei rend­szerint egy-egy speciális zenei műfaj köré csoportosultak, a mostani a punk, a blues, a folk-rock, a boogie, a reegie, a dzsessz és a népzene berkeiből kínál csemegéket. A hazai zenei élet jeles szereplői mellett, az indulás anyagi nehézségeivel küszködő fiatal zenekarok szá­mára is teret adnak a bemutat­kozáshoz, mondván, a „nagyha­lak” elviszik a kicsiket is. A pécsi Káptalan utca sza­badtéri színpadán tartandó fesz­tivál első napján, szeptember 4-én a Rouge, a Prosectura, Gömbös Gyula és barátai, a Road 61 Blues Band, és egy győri dzsessz-zenekar lép a po­rondra, a klasszikus rockzene jegyében. A második nap elő­adásai az amerikai néger nép­zene gyökereire épülnek. Fellép Török Ádám, a Barbara, az An­dersen, a Deák-Bili Blues Band és a Black Out zenekar. Hoffmann Henrik szerint a „diákvárosban” meglévő ha­talmas kulturális igény nem pá­rosul kielégítő kínálattal. A Pannónia Sörgyár és a Meló-Diák támogatását élvező hagyományteremtő fesztivált követően fél évente tartanak újabb rendezvényeket. Tröszt É. Vizsgálják a kiadatási kérelmet Az Igazságügyi Miniszté­rium hétfőn délután megkapta a Legfőbb Ügyészségtől azo­kat az iratokat, amelyekben Románia legfőbb ügyésze kéri Magyarországtól Alexandra Draghici, egykori belügymi­niszter kiadását - közölte az MTI érdeklődésére dr. Bán Tamás, a tárca nemzetközi jogi főosztályának vezetője. Tanulmányozzák, hogy jo­gilag megalapozott-e és gya­korlatilag teljesíthető-e a kia­datás. Az utóbbinak feltétele, hogy a kiadni kért személy ténylegesen Magyarországon tartózkodjon. Ezzel kapcso­latban a főosztályvezető meg­jegyezte, jelenleg nincs olyan információjuk, amely szerint Alexandra Draghici valóban Magyarországon van. Pécsvárad központjában egy régi gesztenyefát hasított ketté a vihar, a letört ágak eltakarításán még tegnap délután is dolgoztak Fotó: Szundi György Tegnap még csak ismerkedtek az elsősök a tankönyvekkel Fotó: Szundi György Tanévnyitók megyeszerte Iskolák, rajtra készen Hogy mennyibe is kerül az iskolakezdés szülőknek-intéz- ményeknek, korai lenne mérle­get vonni, de annyi bizonyos, hogy amíg Baranyában az el­múlt évekig 178 iskolát emle­gettek a statisztikák, addig a számuk már tavaly több mint egy tucattal bővült. Visszatele­pült, újjászületett a kisiskola Pogányban, Megyefán, Szent- dénesen, Somogyviszlón, Nagypallon, Erzsébeten, Sze- bényben, Kátolyon, Baranya- hidvégen, Székeszszabaron, önálló lett Nemeskén, önálló­sodtak a vajszlói körzet kisisko­lái, összevont alsó és felső ta­gozatos iskolája van Mattynak, nyolc osztályig építi oktatási in­tézményét az eddig Szigetvár­hoz tartozó Hóból, most indul új iskola Marócsán, Nagytótfa- luval közös új oktatási-nevelési központ lesz Kisharsányban. Ami a tartalmi kérdéseket il­leti, az oktatott anyagnak hoz­závetőleg a harmadát már öne­rőből, saját kútfőből merítve, a helyi viszonyokat figyelembe véve dolgozták ki a pedagógu­sok - és szakmailag is hitelesen - állítják a Baranya Megyei Pe­dagógiai Intézet munkatársai, akik közül többen gyakorló pe­dagógusok. Az oktatási folyamat sajátos­ságainak megfelelően, mérték­letes ütemben változik, módo­sul az iskolaszerkezet is a me­gyében. A Siklósi úti Általános Iskola és Gimnázium a 4+8-as, a komlói Nagy László nyolc osztályos rendszerű lett az el­múlt tanévtől, a pécsi TÁSI a budapesti Alternatív Közgazda- sági Gimnázium követő iskolája lett, a 6+6-os formációban most indul az első iskolaév a siklósi Táncsics Mihály és a pécsi Ja­nus Pannonius Gimnáziumban, (Folytatás a 2. oldalon) Még csúcsforgalom a határon Hétfőn délben még tartott a csúcsforgalom a határállomá­sokon: Hegyeshalomnál két órába telt a kilépés. Szombaton és vasárnap 30 ezer török és 20 ezer német, hétfőn pedig várha­tóan további 10 ezer török ál­lampolgár utazott át hazánkon. A hét végén egyébként mint­egy 1 millió útlevelet kezeltek a határőrök. Visszautasítottak 13 ezer külföldit, főként román ál­lampolgárt, mert nem rendel­keztek a beutazáshoz szükséges feltételekkel. Elfogtak 116 ha­társértőt, közölük 109-en Ausztriába kívántak szökni. Az osztrák hatóságok 42 határsértőt adtak vissza a magyar határőr­öknek, miután a magyar határ- szakaszon már túljutottak az il­legális kilépők. (MTI) Vihar után Ennyi villámcsapásra, mint amennyi a vasárnapi zivatar al­kalmával történt Mohácson és környékén, sem az idősek, sem a DEDÁSZ-os szakemberek nem emlékeznek. A Dél-és Ke­let-Baranyában váratlanul kitört zivatar-front leginkább itt tom­bolt, a szél óránkénti sebessége elérte a 90 kilométert. Elektro­mos vezetékek sérültek meg, a trafóházakba befújt kukoricale­velek zárlatot okoztak, tucatnyi falu maradt 10-60 percen át áram nélkül. A zivatargóc nem Baranyá­ban, hanem Horvátországban alakult ki, Több mint egymillió forint kárértékű tűz keletkezett a Zöldért Rt. mohácsi tartósító üzemében, amelyet az összeve­rődő vezetékekből lehulló szik­rák okoztak. Sokan azt hitték, a szomszédos Bútoripari Rt-énél tombolnak a lángok. Villám súj­tott a mohácsi Barázda Kft siló­tárolójába is, a kár csaknem 200 000 forint. Fát döntött ki a szél Szajk közelében, míg az 57-es úton tépett gallyak lassí­tották a közlekedést több pon­ton. Illocska határában a vil­lanyvezetékek szétszakadtak. A fák mentését a mohácsi tűzoltók kezdték meg, de Székelyszabar határába kellett vonulniuk két avar-és erdőtűzhöz, és így a munkát a Közúti Igazgatóság útfelügyelői fejezték be. A köz­lekedési rend este tíz órára állt helyre. Ä megyeszékhelyre már „megszelídülve” érkezett a he­ves zivatar és mint égiháború dühöngte ki magát. Mindössze egy fa dőlt ki, a Bogádi úton. Mohácson 17 milliméter csapa­dék hullt, a pécsi mennyiség 14, a szigetvári 6 milliméter. A me­zőgazdasági kultúráknak, mint egy gyors, kellemes öntözés, ennyit ért az eső. Az aszály for­rósága csitult, de kártétele már megmásíthatatlan. Csuti J.

Next

/
Oldalképek
Tartalom