Új Dunántúli Napló, 1992. augusztus (3. évfolyam, 211-240. szám)

1992-08-04 / 214. szám

o . . ^ C, &■ E h­Megmenekül a Sopiana Gépgyár (Cikkünk az 5. oldalon) KÖZÉLETI NAPILAP Oj Dunántúli napló III. évfolyam, 214. szám 1992. augusztus 4., kedd Ára: 9,60 Ft Bosnyák családokat fogadnak régiónkból Németországban Menekültügyi koordinációs értekezlet Pécsett Bezár a Pécsi Galéria? (Cikkünk az 5. oldalon) Fotó: Proksza L. Már 10 százalék felett Ötszázötvenezer munkanélküli az első félév végén Lejár a szokásos türelmi idő A magyar kormány nemzet­közi fórumokhoz, például a Há­gai Nemzetközi Bírósághoz fordul szuverenitása, területi in­tegritása sérelme miatt - mon­dotta Hajósy Adrienne kor­mányzati szakértő hétfőn az MTI érdeklődésére. Csehszlo­vákia ugyanis május 19-e óta nem reagált hivatalosan a víz­lépcső államközi szerződését felbontó magyar nyilatkozatra, így a diplomáciailag szokásos türelmi idő már lejár. Az utolsó, április 23-i hivata­los csehszlovák levél ugyanis a Duna október 31-i elterelését helyezi kilátásba. Agrárfórum Pécsett Az újonnan megalakult Par­lamenti Agrár Klub (amelyben minden frakció képviselteti ma­gát) több fordulóban tanácsko­zott már a szeptemberben par­lamenti tárgyalásra kerülő ag­rárrendtartási törvényről. Mi­előtt azonban a törvénytervezet­ről szavazna a Parlament, annak tartalmáról tájtanácskozásokat tartanak. Augusztus 6-án 10 órai kezdettel Pécsett, a Janus Pannonius Tudományegyetem Damjanich utca 30. ‘sz. alatti épületének 1. emeleti nagyter­mében tartanak e témakörben agrárfórumot, melynek előadói a Parlamenti Agrár Klub képvi­selői és a Magyar Agrárkamara vezetői lesznek. A rendezvény nyitott, várják az érdeklődőket. Képviselő-testületi ülés Szigetváron Szigetvár Város Önkor­mányzata Képviselő-testülete soron következő ülését augusz­tus 4-én, 16 órakor tartja a vá­rosháza dísztermében. Az elő­zetes anyagban 23 javasolt na­pirendi pont szerepel, többek között az idei költségvetési terv módosítása, rendeletalkotás a városi kitüntetésekről, valamint a víz - és csatornahasználati díj áthárításáról, illetve döntenek a városatyák az állattatásról szóló helyi rendelet módosításáról. Áttekintik a képviselők az ön- kormányzati lakásállomány ér­tékesítését, a városi műemlékek helyzetét, döntenek az egyházi ingatlan (Ferences-Rendi Zárda) visszaigényléséről, va­lamint a Szigetvári Állami Gaz­daság, a Baranya Megyei Ven­déglátó Vállalat és a Fűz- és Kosáripari Vállalat átalakulásá­ról. Rendkívüli menekültügyi koordinációs értekezletet tartot­tak tegnap a pécsi megyei köz­gyűlés épületében a segítő szer­vezetek. Az értekezlet összehí­vásának fő oka, hogy az elhú­zódó háború miatt egyre inkább kimerülőben vannak a karitatív szervezetek segélyellátmányai. A meglévő készleteket éppen ezért még célszerűbben kell el­osztani a régióba áramló újabb Várhatóan a héten közzéteszi a Pénzügyminisztérium a júliusi költségvetésről szóló jelentését. Előzetesként Naszvadi György államtitkárhelyettes az MTI- nek hétfőn elmondotta, hogy a költségvetési deficit a hetedik hónapban valószínűleg 120- 125 milliárd forint között ala­kult. Júniushoz képest kisebb mértékben, csupán a felével nőtt a hiány. Naszvadi György szerint amennyiben minden a jelenlegi elképzeléseknek megfelelően alakul, úgy az év végén a költ­ségvetés deficitje 180-200 mil­liárd forint között lesz. Ennek azonban az a feltétele, hogy a GDP (bruttó nemzeti tennék) visszaesése ne legyen nagyobb a vártnál, és megvalósítsák a tervezett kiadáscsökkentéseket. A költségvetési kiadások csök­kentésére kidolgozott tervezet várhatóan szeptemberben kerül a Parlament elé. A kiadásokat 15-25 milliárd forinttal kíván­ják csökkenteni. és újabb menekültek között. A Menekültügyi Hivatal jelentése szerint, általuk 5-600 menekült kapott elhelyezést a táborokban, túlnyomó többségük Mohácson. Magyarországi továbbszállí­tásra már nincs lehetőség, mivel a nagyobb táborok mind telítet­tek. Nagy segítséget jelent azonban a németországi csalá­dok felajánlása, akik Boszniá­ból érkezett családokat fogad­Egyelőre nem okoz gondot a vártnál jóval nagyobb költség- vetési hiány finanszírozása. (Az idén a Parlament által elfoga­dott költségvetési törvény sze­rint a hiány csupán 70 milliárd forint lehetne egész évben.) Ősszel jelentősebb mennyiségű államkötvénnyel is megjelenik a Pénzügyminisztérium a pia­con. Első lépésben az MNB mintegy 15 milliárd forint ér­tékű hároméves lejáratú állam- kötvényt hoz forgalomba, pénzügyminisztériumi megbí­zásból. Emellett a kormány fel­hatalmazást kért a Parlamenttől, hogy a tervezett idei 30 milliárd forintos államkötvény-kibocsá­tási keretet 100 milliárd forintra emeljék fel. Amennyiben ez az engedély megszületik, úgy szeptembertől jelentősebb ösz- szegű további államkötvény­kibocsátás kezdődhet meg. A források előteremtése állampa­pírok révén nem okoz gondot, mivel az országban jelentős pénzbőség tapasztalható. nak otthonukban. A Máltai Sze­retetszolgálat segítségével szer­vezett első busz már elindult. Salzburgig a Pannon Volán szállítja a menekülteket, ott pe­dig már várnak rájuk a német segítők. Várhatóan a háború végéig látják vendégül a mene­kült anyákat és gyerekeiket. A felajánlás mintegy 500 sze­mélynek jelenthet segítséget. (Folytatás a 2. oldalon) Rekordforgalom a harárokon Rekordforgalom volt a hét végén, a határőrök majdnem másfél millió útlevelet kezel­tek: 745 ezren léptek be az or­szágba, s 726 ezren utaztak ki. A hétvégi csúcsforgalom hétfő reggelre megszűnt az át­kelőknél, kivéve a román ha­társzakaszt, mert Nagylaknál 10, Ártándnál és Gyulánál még mindig 5-5 órát kell várni a kilépésre. A jelentős várakozást a sok ezer Romá­niába utazó német állampol­gár okozza, miután vízumot kell váltaniok. Ugyancsak a hétvége krónikája, hogy a magyar határőrök 5659 kül­földi, elsősorban román ál­lampolgártól tagadták meg a beléptetést, mert nem rendel­keztek a beutazáshoz szüksé­ges feltételekkel. Péntektől vasárnapig mindössze 20 me­nekült érkezett, 18 horvát és két macedón kért ideiglenes védelmet a határőrségtől, mi­közben 76-an visszatértek a délszláv államokba. Az első félév végén az Or­szágos Munkaügyi Központ végleges adatai szerint, 547 ezer volt a regisztrált munka- nélküliek száma. A gazdasági­lag aktív népesség és a munka- nélküliek aránya, azaz a mun­kanélküliségi ráta így 10,1 szá­zaléknak felel meg. Igen na­gyok viszont az egyes megyék között az eltérések. Több me­gyében a ráta megközelíti a 20 százalékot, Budapesten viszont csak 4,5 százalékos a munka­nélküliségi arány. Júniusban már 5641-en kap­tak a munkanélküli ellátásból kikerülve - az önkormányzatok elbírálása alapján, ha a család­ban az egy főre eső jövedelem nem érte el az 5000 forintot - 4000 forintos szociális támoga­tást. Júliusra újabb 4000-en nyertek el ilyen jogosultságot. A szakszervezetek határozott követelése, hogy ezt a segé­A júliusban esedékes béreket csak négy nap késéssel tudta ki­fizetni dolgozóinak a Szigetvári Konzervgyár. A nehéz pénz­ügyi helyzetben lévő vállalat ál­lami exporttámogatást kap. A befolyt árbevétel után havonta kétszer igényelhető összeg a gyár esetében éppen a dolgozók munkabérét fedezi. A támoga­tás az elmúlt három hónap mindegyikében késett, a júliusi fizetéskor ez okozta a kritikus helyzetet. A többszöri levél- és telefonváltás ellenére az ügyin­tézés nem gyorsult legutóbb sem, az APEH ismét késve utalta a pénzt.- Vállalatunkat nagyon ne­héz helyzetbe hozta a támogatás rendszeres késedelme - keser­gett tegnap Kelemen József igazgató. - Pedig az eljárásról törvény rendelkezik, amely sze­rint az igénylés benyújtásától számított 15 napon belül meg kell érkeznie a pénznek. Nem egy esetben próbáltuk tisztázni a dolgot az APEH-nél, remény­kedtünk, hogy többször nem fordul elő a kellemetlenség, ám a július 6-án igényelt pénzünk is csak 10 nap késéssel, 31-én ér­kezett meg. Cégünk - pontosan a támogatás miatt - kínosan lyösszeget 5000 forintra emel­jék fel. A kormány és a szak- szervezetek közelmúltban meg­tartott egyeztetésén a kormány forráshiány miatt erre ismétel­ten nem tudott kötelezettséget vállalni. Júniusban az összesítések szerint 433 ezren részesültek munkanélküli járadékban, 12 ezren pályakezdő segélyben. Ugyancsak júniusban az ellá­tásból kikerülők száma 28.500 volt. Közülük 15 ezren tudtak ismét elhelyezkedni, 8 ezer munkanélkülinek lejárt a jára­dék-, segélyideje, 2 ezer mun­kanélkülit kizártak az ellátás­ból, mert nem fogadták el a fel­kínált állást, vagy meg sem je­lentek a közvetítő irodákban. Csaknem 1500-an különféle más támogatási formát, így át­képzést, közhasznú munkát vet­tek igénybe, míg 1800-an sze­reztek nyugdíjjogosultságot. ügyel arra, hogy ne legyen tar­tozása az adóhivatal felé, egy májusi pénzforgalmi vizsgálat meg is erősítette „tisztaságun­kat”. Ennek ellenére júniusban az APEH azzal indokolta a kifi­zetés visszatartását, hogy válla­latunknak 149 ezer forintos tar­tozása van. Egy magánember, vagy egy vállalat késedelmi kamatot fizet, ha adóhátraléka van. A csúszó folyósítások mi­att mi is késedelmi kamatért fordultunk az APEH-hez. A dolog tisztázása végett az Adó- és Pénzügyi Ellenőrző Hivatal Baranya Megyei Igaz­gatóságához fordultunk. Kérdé­sünkre Orosz Bertalan igazga­tóhelyettes így válaszolt:- Égy belső szervezeti válto­zás folytán májustól az igénylé­seket nem az APEH Országos Adóellenőrzési Irodájába, ha­nem a megyei igazgatóságok­hoz kell eljuttatni. A Szigetvári Konzervgyár esetében valóban több ízben lassította az ügyme­netet, hogy két csatornán folyt a támogatás intézése. A kérdés mára tisztázódott, a jövőben nem kell hasonló gondoktól tar­tani. Természetesen a jogos ké­sedelmi kamatot kifizetjük a szigetváriaknak. Kaszás E. Az olimpiáról jelentjük |\g Alföldi Andrea helytállt a 10 km-es gyaloglásban Ma nem örvendhet­tünk magyar aranyak­nak, sőt még érmeknek sem, ám baranyai szem­pontból így is örömteli nap volt a hétfői. Az olimpia első baranyai résztvevője (az idegen- légiós kézilabdázót. Fü­zesit, és a jelenleg a Honvédban cselgán- csozó Parraghot nem számítva) is pályára lé­pett tegnap az atlétika­versenyen. A komlói gyalogló, Alföldi Andrea a 10 000 méteres gyaloglásban indult, 18. helye nagyon szép teljesítménynek számít a rendkívül erős mezőnyben. A szám győztese Ivanova (Egyesített Csapat) lett. Női tőrcsapatunk is megkezdte tegnap olimpiai szereplését. Á Jánosi - Stefanek - Mincza - Ixintos négyes délelőtt sima győzelmet aratott (9-1 arányban) Nagy-Britannia ellen, majd az Egyesített Csa­pattól csaknem ugyan­így (9-4-re) kikaptak, így csoportmásodikként jutottak a negyeddön­tőbe, ahol ma a nehéz ellenfélnek ígérkező olasz együttessel mér­kőznek a továbbjutásért. Érdekes, egyben ért­hetetlen tévedést korri­gáltak ma a díjlovagló versenyek szervezői: a vasárnapi csapatverse­nyen kihirdetett ered­ményről tegnap közöl­ték, hogy tévesnek bi­zonyult, eszerint nem Dánia, hanem Németor­szág válogatottja sze­rezte meg az olimpiai bajnoki címet. Elkészült a cselgán- csozók végső pontver­senytáblázata is: Az összetett versenyben (férfi-női) Magyaror­szág óriási bravúrral a 4., a férfiakéban Japán mögött, a cselgáncs­nagyhatalomnak szá­mító Egyesített Csapa­tot és Franciaországot megelőzve a 2. helyen végzett. V ízilabda-válogatot­tunk tegnap késő este elvérzett a házigazda spanyolok ellen leját­szott mérkőzésen. 8-5-ös vereségünk min­den valószínűséggel a búcsút jelenti a dobogós álmoktól. Alföldi Andrea Jelentős államkötvénnyel a költségvetési hiány ellen Amikor az APEH fizet késedelmi kamatot Késett a konzervgyár exporttámogatása

Next

/
Oldalképek
Tartalom