Új Dunántúli Napló, 1992. augusztus (3. évfolyam, 211-240. szám)

1992-08-01 / 211. szám

Lesz pénz a hűségjutalomra Kormánydöntés után a Mecseki Szénbányák (7. oldal) KÖZÉLETI NAPILAP tg! Dunántúli napló III. évfolyam, 211. szám 1992. augusztus 1., szombat Ára: 9,60 Ft Nem akarunk Nagy-Szerbiát Interjú Jovanovic külügyminiszterrel A tér a tűzoltókocsi kosarából Fotó: Szundi György A gyermekek öröméért Regionális fórum Kaposváron Az IPOSZ Magyar Kézmű­ves Kamara Országos Regioná­lis Fórumokat rendez. Az elsőt tegnap tartották meg Kaposvá­ron, amelyen Baranya, Somogy és Tolna megye ipartestületei- nek elnökei, ügyvezetői vettek részt. Többek között megvitat­ták az IPOSZ kamarai törvény­nyel kapcsolatos koncepcióját és az új információs rendszer kialakítását. A számítógé­pes-rendszert német segítséggel építenék ki, amellyel lehetővé válik az ipartestületi tagok tel­jeskörű, országos nyilvántar­tása. Ezen kívül tájékoztató hangzott még el az IPOSZ által megalapítandó Signál Biztosí­tóról, a Primus Bankról és a Ga­rancia Biztosítóról. Torlódások a határ­forgalomban Ismét sok ezer török állam­polgár utazik haza Magyaror­szágon keresztül, ugyanis Ba­jorországban csak most kezdő­dött meg az iskolai szünidő - mondta péntek délután az MTI érdeklődésére Krisán Attila ha­tárőrségi szóvivő. Péntek dél­ben Röszkénél és Tompánál 4-4 órát kellett várni a kilépő, 1-1 órát pedig a belépő autósoknak, s szombatra még ennél is na­gyobb torlódás várható. Az elő­rejelzések szerint Hegyesha­lomnál és Rajkánál mindkét irányban kisebb várakozásra kell számítani. Az OTP rendkívüli közgyűlése Az Országos Takarékpénztár és Kereskedelmi Bank Rt. pén­teken rendkívüli közgyűlést tar­tott. A közgyűlésen döntés szü­letett az OTP részvénystruktúrá­jának átalakításáról. Az alap­tőke 5 százalékának mértékéig bemutatóra szóló, osztalék el­sőbbséget biztosító, 1 000 fo­rint, illetve 10x1000 forint név­értékű, nem szavazó részvénye­ket bocsát ki a pénzintézet, me­lyek kárpótlási jegy ellenében szerezhetők meg. A szavazati jogot nem biztosító, bemutatóra szóló elsőbbségi részvény a részvényesek között felosztható nyereségből - minden más részvényt megelőzően - évi 12 százalékos osztalékra jogosít. A közgyűlésen jóváhagyták az igazgatóság, illetve a felügyelő bizottság új ügyrendjét is. (MTI) Miközben Milan Panic, Kis-Jugoszlávia új elnöke tár­gyalásai során napok alatt be­utazta a világot, Bosznia-Her­cegovinában újult erővel folyik a mészárlás. Panic amerikai üz­letemberi múltját szem előtt tartva elsősorban gazdasági kérdésekben érezheti magát ott­hon, míg politikai témákban szaktanácsadója és szövetségi külügyminisztere, Vladislav Jo­vanovic segít neki. A budapesti megbeszéléseket követő sajtótá­jékoztatón elsősorban Panicé volt a főszerep, míg Vladislav Jovanovic kissé háttérbe szo­A közalkalmazottak jogállá­sát szabályozó törvényben meghatározott magasabb jöve­delmet, biztosító bérezési- elő­meneteli rendszer teljes körű bevezetése jövőre nem, s az előzetes prognózisok szerint 1994-ben sem várható. Az igazi emelés csak azt követően léphet életbe, tekintettel az állam költ­ségvetési helyzetére. Ennek tu­datában fogadta el egyébként az Országgyűlés is a törvényt, s határozta meg az új bérrendszer fokozatos bevezetését - közölte Naszvady György pénzügymi­nisztériumi helyettes államtit­kár a pénteki szóvivői tájékozta­tón, reagálva a Költségvetési In­tézmények Érdekegyezető Ta­nácsa munkavállalói oldalát al­kotó szervezetek kormányfőhöz intézett levelére. mit. A szerbiai politika vezéra­lakja közvetlenül elutazása előtt exkluzív interjút adott Vujity Tvrtlco-nak.- Jovanovic Úr! Horvátor­szág és Bosznia-Hercegovina is saját határvonalaival elismert független államok. E köztársa­ságok területének egy része szerb megszállás alatt áll!- Mi még nem ismertük el a szerb krajinák létjogosultságát. Ezek a régiók most az ENSZ békefenntartó csapatainak el­lenőrzése alatt állnak, és csak a későbbi rendezés döntheti el sorsukat. Mi nem akarunk Az említett levélben a szer­vezetek szóvá tették, hogy a közalkalmazottak jogállásáról szóló törvényben előírt bérrend­szer bevezetése - köztük a vég- kielégítések, a 13. havi juttatá­sok és a hűségjutalmak kifize­tése - komoly nehézségekbe üt­közik az érintett intézmények, illetőleg önkormányzatok anyagi gondjai miatt. Minderre az államtitkárhelyettes kijelen­tette: a végkielégítés és a 13. havi bér kifizetése az önkor­mányzatok számára nem jelent plussz forrásigényt, hisz azok fedezete már eddig is rendelke­zésükre állt - igaz, nem külön nevesítve. A hűségjutalmak ki­fizetése viszont, mint elismerte, valóban többletterhet jelent az intézmények számára s így (Folytatás a 2. oldalon) Nagy-Szerbiát, de mindenkinek el kell ismernie a Szerbia hatá­rain kívül élő szerbek függet­lenségi törekvéseit. Kizárólag azért küzdött népünk, hogy megállítsa a részben szerbek ál­tal lakott területek nemzetiségi struktúrájának erőszakos meg­változtatását, mely már több mint ötven éve titokban, de tart.- Önöknek tavaly augusztus 22-én és 23-án alig két nap alatt sikerült megváltoztatniuk a Ba­ranya háromszög etnikai össze­tételét, a magyarokat és a hor- vátokat elüldözték a csetnikek (Folytatás a 2. oldalon) Hazatért 100 menekült Az elmúlt 24 órában 100 menekült tért vissza a délszláv államokba, 54 horvát és 46 bosnyák. A bosnyákok, - 25 gyermek és 21 nő - csütörtök délután elhagyták a nagyatádi menekülttábort, s a drávasza- bolcsi határállomásra utaztak. Gyalog átmentek a horvát ol­dalra, ahonnan azonban visz- szaküldték őket, akik közül négynek volt útlevele, a töb­biek csak a táborban kiállított igazolással rendelkeztek. Ezt követően mégis jelzés érkezett a határról, hogy a horvát olda­lon egy vöröskeresztes gépko­csi várja a bosnyákokat. A menekültek végül pénteken 0 óra 20 perckor rendben átmen­tek a Drávaszabolcsi határál­lomáson. (MTI) Simon, az óriás emelkedésre készen állt a Széchenyi tér déli oldalán, s mihelyt megjelentek körülötte az első gyerekek, el­kezdte emelgetni őket. így az­tán nem csoda, hogy pillanatok alatt kedvencek lettek a tűzol­tók, akik a daru kosarával negyven méter magasból mutat­ták meg a Széchenyi teret és környékét. A két Bárdos és Németh kislány utazott fel első­ként, akiket Bárdos Lászlóné hozott el a Nemzetközi Gyer­mekmentő Szolgálat Napjára, ami tegnap délután kezdődött Pécsett, a Széchenyi téren. Sajnálhatják, akik tudtak róla, de nem jöttek el erre az eseményre, fgy viszonylag ke­vesen voltak, azon a késő dél­utánig tartó és Pogányban foly­tatódó esemény sorozaton, amit kimondottan gyerekeknek szer­vezett a szolgálat, számos lelkes és önzetlen támogató közremű­ködésével. Ott voltak a mentők, akik mindent kirámoltak, meg a rohamkocsiban is bemutattak a gyerekeknek, nagy-nagy türe­lemmel ismételve, hogy mi mire szolgál. A kommandósok és a közlekedési rendőrök egy-egy csoportot beültetve az URH-kocsiba keringtek velük a tér körül. Több kisgyerek vi­szont a futó versenyt válasz­totta, körbe kergetve a tér körül a SCHÖLLER jégkrémes ko­csit, amely kostolót hozott ne­kik. Mindez amolyan szabályta­lan programként zajlott, te­kintve, hogy volt megnyitó mű­sor, ami dr. Dely Viktóriának, a szolgálat pécs-baranyai cso­portja irodavezetőjének meg­nyitójával kezdődött. A rendez­vényt levélben üdvözölte dr. Edvi Péter, a szolgálat Német­ország élő alapítója, egyben el­nöke, aki megköszönte a pécsi­eknek, baranyaiaknak ezt a le­hetőséget, utalva arra, hogy már eddig is több baranyai gyerme­kintézetet támogattak, s a jövő­ben is ezt teszik. Ünnepi köszöntőt dr. Páva Zsolt, Pécs alpolgármestere mondott, önfeledt időtöltést kí­vánva a gyerekeknek, akiket később már nem nagyon kellett szórakozásra bíztatni. Belefe­ledkeztek a műsorba,így Ga- lambosi László verseiből össze­állított csokorba, amit az "Aranylevelecske" csoport adott elő, majd a szentlőrinci „Kapkodós” ifjúsági citeraze- nekar zenéjébe, a Mohai István vezette modellező és a Ferenczy Csaba által irányított kötélugró bemutatóba. Csodáltam Sólyom Katalin színművészt, aki végtelen türe­lemmel várta, hogy a csúszó programok sorában mikor kez­dődhet az övé... Ma, szombaton Orfűn folyta­tódik a program. Délelőtt tíz órától várják az érdeklődőket a kis strandnál. A Domus áruház parkolójából 9 órakor indulnak az autóbuszok. A nagycsaládo­sok részére ingyenes az utazás^ Családi költségvetés (3. oldal) XT' / / • //• Kormanyszovivoi tájékoztató A közalkalmazottaknak várniuk kell a magasabb bérre Darnyi Tamás Az olimpiáról jelentjük Czene Attila Aranyeső az uszodában A Montjuich-hegy tete­jén az egész úszóvilágot fölülről szemlélhette pén­teken este a maroknyi magyar úszóválogatott, hiszen az úszóversenyek zárónapján ismét két arannyal gazdagodtak, és - amúgy mellékesen - egy bronz, és két 6. hely is to­vább bélelte a tarsolyukat. Egerszegi Krisztina, a triplakirálynő ellenfele 200 háton csak saját vi­lágcsúcsa lehetett volna, és ha akad valaki, aki ki­csit jobban megszoron­gatja, az is meglett volna. A 2:07,06 azonban így is olimpiai rekord lett, át­adva a múltnak a már csaknem 10 órája szintén őáltala úszott régit. Szabó Tünde e számban a 6. he­lyen ért célba. Válogatottunk másik klasszisa, Darnyi Tamás, 200 vegyesen (2:00,76) tett tanúbizonyságot - úszótudása mellett - pá­ratlan küzdeni akarásáról: ahogy 150 méter után csaknem vert helyzetből legyőzte a világot, az az emberi teljesítőképeség felső határa lehetett. So­káig Czene Attila vezetett, míg a célba harmadikként csapott be. 4x100 in-es gyorsvál­tónk (Deutsch, Rózsa, Horváth, Szabados) új or­szágos csúccsal (3:42,03) a 6. helyet szerezte meg, a világcsúcsot beállító ame­rikaiak végeztek az élen. A nap másik fantaszti­kus világcsúcsa az auszt­rál Kieren Perkins nevé­hez fűződik: 1500 gyorson 14:43,48 perc alatt ért célba. A nap záróakordjaként késő este órakor a csel- gáncsozó Hajtás Bertalan a döntőben döntetlen pon­tállásnál bírói ítélettel ma­radt alul a japán világbaj­nok Kogával szemben, így ezüstérmet szerzett. Kgers/.egi Krisztina Hajtós Bertalan

Next

/
Oldalképek
Tartalom