Új Dunántúli Napló, 1992. július (3. évfolyam, 180-210. szám)

1992-07-01 / 180. szám

Ma lép hatályba az új Munka Törvénykönyv (írásunk a 3. oldalon) Újabb menekülthullám várható Közgyűlés Pécsett Pécs Megyei Jogú Város Ön- kormányzatának Közgyűlése július 2-án 9 órai kezdettel tartja soron következő ülését a Vá­rosháza nagytermében. Az ülés előzetes napirendjén szerepel többek között a városi önkor­mányzat 1992. évi költségveté­sének módosítása, a málomi szőlőhegy részletes rendezési tervének jóváhagyása, a közte- rülethasználatról, valamint a zajvédelemről szóló önkor­mányzati rendeletek módosítása, a Püspöki Énekiskola ingatla­nának átadásával kapcsolatos kérdések, a Polgármesteri Hiva­tal szervezetének átalakítása, a Megyervárosi Sportcentrum és Szabadidő Központ Alapítvány létrehozása. A városi közgyűlés ülése nyilvános, azon bármely állam­polgárjelen lehet. Pécsett az Élettani Társaság 57. vándorgyűlése 57. alkalommal rendezik meg július 1-jétől Pécsett a Magyar Élettani Társaság vándorgyűlé­sét. A hazai orvostársadalom e rangos fórumának a Pécsi Or­vostudományi Egyetem ad he­lyet. A megyeszékhelyen egyébként éppen 60 éve rendez­ték meg az első MÉT vándor- gyűlést. A POTE rektori testü­leté a négy napos eseményhez csatlakozva Lissák Kálmán és Grastyán Endre professzorok emléktáblájának avatását is ter­vezi. A Hőerőmű és a környezet- szennyezés A Pécsi Hőerőmű szakembe­rei tájékoztatták tegnap a PAB környezetvédelmi szakbizottsá­gát: milyen beruházások, meg­oldások révén érték el, hogy lé­nyegesen mérséklődjön az erőmű által kibocsátott, a leve­gőt és a talajt szennyező anyag mennyisége. A legújabb lépés e téren: az úgynevezett sűrűza- gyos technológia bevezetése. Eredményeként a Tüskés-réti kazettákba juttatott, vízzel ke­vert pernye térfogatát a korábbi tizedére sikerült csökkenteni. A Goethe Intézet főtitkára Pécsett Ma munkalátogatásra Pécsre érkezik dr. Horst Harnischfe­ger, a Német Szövetségi Köz­társaság Goethe Intézetének fő­titkára dr. Barbara Siets a bu­dapesti Goethe Intézet vezető­jének kíséretében. Dr. Har- nischfeger a pécsi kulturális élet képviselőivel kíván találkozni, látogatást tesz a főkonzulátu­son, a JPTE német tanszékén, a Lenau-házban, a Művészetek Házában, a Pécsi Galériában és a Villányi Szoborparkban. A Belügyminisztérium Me­nekültügyi Hivatala felkészül egy újabb, ezúttal Bosznia-Her­cegovinából kiinduló mene­külthullám fogadására - mondta kedden az MTI érdeklődésére Wessetzky József, a hivatal he­lyettes vezetője. Hozzátette: egyelőre még van hely a nagy­atádi menekülttáborban, de szükség esetén átmeneti szállá­sokat is megnyitnak. Jelenleg mintegy 20-30 ezer, a délszláv államokból érkezett menekült tartózkodik az or­szágban, s közölük 3000-en tá­borban. Mint Krisán Attila, a Határ­őrség helyettes szóvivője ked­den az MTI kérdésére el­mondta:. a hét végén három nap alatt jelentkezett 221 boszniai menekült után csak hétfőn to­vábbi 314 érkezett két autó­busszal és három teherautóval. Rajtuk kívül 1000 boszniai me­nekült hazánkon keresztül Ausztriába utazott tovább. Az újabb menekülthullám azt is jelentheti, hogy az erre az évre elkülönített 1 milliárd fo­rintos költségvetési támogatás nem tart ki az év végéig. A Pénzügyminisztérium má­jusban a Menekültügyi Hivatal költségvetéséből mintegy 25 millió forintot elvont, s ez máris finanszírozási gondokat okoz. A hivatal most azt tervezi, hogy programot dolgoz ki a boszniai menekültek fogadá­sára, s ahhoz kérni fogja az ENSZ Menekültügyi Főbiztos­sága budapesti irodájának tá­mogatását. Romániából érkezett gyerekeket láttak vendégül tegnap a Pécsi Állatkertben. Tudósításunk az 5. oldalon Fotó: Szundi György Megkezdődött Budapesten az Európa Tanács Parlamenti Közgyűlése A görcsönyi tsz gépei tegnap Regenye határában dolgoztak Fotó: Szundi György' Nehéz helyzetben a felszámolásra ítéltek Aratják az árpát Baranyában A keddi hivatalos megnyitó­val megkezdődött Budapesten az Európa Tanács Parlamenti Közgyűlésének plenáris tanács­kozása. A vendégeket a magyar házigazdák nevében Szabad György, az Országgyűlés el­nöke köszöntötte. A házelnök hangoztatta: Ma­gyarország számára óriási meg­Szervezkedésről szó sincs, de az érdekeink képviseletét ideje valamilyen módon magunknak megoldani. Szégyelljük, hogy Mohács iparosait a testületben mint a vállalkozási szakbizott­ság elnöke az a Somogyi László képviseli, aki két éve munka- nélküli! Vagy bízzuk a sorsun­kat Wintemitz Ferencre, aki ta­nácsi lakásában tart fenn mű­termet minden külön költség nélkül, sima lakbérért? Hogy érzi ő át azt, mit jelent az eddigi 6000 Ft. helyett havi 24 600-at fizetni? Csalódtunk a képvise­lőkben, ebben az ügyben ge­rinctelenek voltak. A helyiség- bérleti díjak 3-400 %-os emelé­sét előzetesen három bizottság tárgyalta. Valamennyi azzal zá­rult, elfogadhatatlan! Ott termé­szetesen a képviselők is így nyi­latkoztak. Aztán a testületi ülé­sen elfelejtették, mit mondtak ők is, mi is, mégis megszavaz­ták ezt a képtelenséget. Még- hogy Mohács nem a lakosságot adóztatja? Hát mit tesz az a tes­tület, amelyik ekkora terhet ró a vállakozóira. Azon túl, hogy tönkreteszi őket, a többletkia­dást talán nem a lakosság fizeti meg áttételesen? Tűrhetetlen és teljesen jogellenes eljárás pél­dául a tavaly novemberben pri­vatizált üzletért kifizetett 3 mil­tiszteltetés, hogy otthont adhat az Európa Tanács ülésének. Gesztusértékű, hogy éppen ha­zánkat választották a Strasbour- gon kívüli első plenáris ülés színhelyéül. Az ülés résztvevőit ezután köszöntötte Antall József kor­mányfő. A házelnökhöz hason­lóan a miniszterelnök is külön­lión túl most a bérleti szerződést egyoldalúan megváltoztatva több 100 %-kal megemelni a dí­jat. Aki bérleti jogtulajdont vett, egyetlen fillérrel sem hajlandó magasabb árat fizetni, mint amennyi az a szerződés aláírá­sakor volt. Viszont aki bérleti díjat fizet, az az inflációt figye­lembe véve 50 %-kos emelést tart méltányosnak. Ha mindezt nem így látja az önkormányzat, illetve a bérbeadó, a Városgaz­dálkodási Vállalat, ügyvédet fogadunk és peres úton várjuk az igazságos döntést! Mindezt Mohács negyven ke­reskedőjének, vendéglátós szakemberének és iparosának képviseletében megjelent 18 vállalkozó sorolta azon a múlt hét végén megtartott összejöve­telen, ahol a városban a július elsején életbelépett, nem lakás céljára szolgáló helyiségek bér­leti díjai miatt tiltakozásuknak adtak hangot. Először arra is gondoltak, hogy küldöttség út­ján tolmácsolják sérelmeiket a polgármesternek, majd a peres­kedés mellett döntöttek. Mint az eljárással kapcsolatos kifogást még azt is felemlíteték, hogy az új bérleti díjakról szóló értesí­tést általában 24-25-dikén kap­ták meg, a 15 napos határidőt véletlenül sem betartva. B. M. leges megtiszteltetésként érté­kelte, hogy a „korábbi kommu­nista politikai táborból” éppen Magyarországon tartja meg első külhoni ülését az Európa Ta­nács Parlamenti Közgyűlése. Széles ívű beszédének első gondolatkörében a magyar kormányfő azt boncolgatta, mi- (Folytatás a 2. oldalon) Magyar-horvát belügyi tárgyalások A Kaposvár melletti Kar­dosfán, Baross Péter magyar és 'van Járnak horvát bel­ügyminiszter vezetésével kezdődtek tárgyalások ked­den. A napirenden, mint arról a Belügyminisztérium Sajtó Főosztálya az MTI-t tájékoz­tatta, a két minisztérium együttműködésének lehetősé­gei, a menekültek problémái és más időszerű kérdések sze­repelnek. A delegáció tagjai magyar részről: Pintér Sándor országos rendőr-főkapitány, Nováky Balázs a Határőrség országos parancsonka, Már­kus István a Menekültügyi Hi­vatal vezetője, Szathmáry György a Nemzetközi Kapcso­latok Főosztályának vezetője. Horvát részről: Marko Lukic a bűnüldözést felügyelő, Josko Móric a határőrizetet fel­ügyelő, és Milan Brezak a me- nekültügyct felügyelő minisz­terhelyettesek. A múlt héten mind több he­lyen megkezdődött, mára pe­dig már javában tart az ara­tás Baranya megyében. A nagyüzemek többségében az őszi árpát vágják a kombáj­nok, és vannak tsz-ek, ahol már a „száraz” cukorborsó betakarítását is megkezdték. Szentpáli László, a Baranya Megyei Földművelésügyi Hiva­tal helyettes vezetője összessé­gében jónak értékelte az őszi árpa eddigi hozamait, mint mondotta, a megyei átlag 4-4,3 tonna között várható hektáron­ként. Sajnos a remélhető búza­hozamokról már pesszimistáb­ban nyilatkozott. Kedvező ugyanakkor, hogy jó hektoliter- súlyú, jó minőségű alapanyagra számíthatnak a malmokban. Ami az egyéb növényeket il­leti: borsóból szép termésre már nem lehet számítani, a kukorica, Újabb szívátültetést hajtott végre hétfőn a kora esti órákban a Semmelweis Orvostudományi Egyetem Ér- és Szívsebészeti Klinikáján a Bodor Elek docens vezette orvoscsoport - tájékoz­tatta az MTI-t kedden a Népjó­léti Minisztérium sajtóirodája. A sorrendben immár negye­dik hazai szívtranszplantáció érdekessége, hogy most első al­kalommal nem férfi-, hanem nőbetegen hajtották végre a be­a napraforgó és a szója számára viszont igen jó nevelő időjárást biztosított a június. A Földművelésügyi Hivatal felé június elejéig 11 tsz jelezte, hogy anyagi helyzetük kétsé­gessé teheti a betakarítás elvég­zését. További 19 üzem ugyan­csak a munkákat hátráltató anyagi nehézségekről adott hírt. Farkas István, a Baranya Megyei Mezőgazdasági Terme­lők Szövetségének főkönyve­lője „vegyes érzelmekkel” szólt a csődeljárási egyeztető tárgya- lások során tapasztalt hitele/öi hozzáállásokról, Diosviszló és Mágoes után tegnapelőtt a sely- lyei tsz ellen is felszámolást kezdeményeztek, készséget mu­tattak viszont a megegyezésre a vejti tsz esetében. Sellyén már kora tavasszal súlyos volt a pénztelenség. (Folytatás a 2. oldalon) avatkozást. A 31 éves hölgy ál­lapota - a klinika beszámolója szerint - az elvárásoknak meg­felelő. Tekintettel arra, hogy a szív­transzplantáció hazánkban mára már folyamatosan végezhető el­járássá vált, a sajtóiroda közle­ménye arról is tájékoztatott, hogy a klinika, illetve a minisz­térium a továbbiakban a műté­tekről nem kíván külön sajtó- közleményt megjelentetni. Tiltakoznak a mohácsi vállalkozók Az első újszíves hölgy KÖZÉLETI NAPILAP tlj Dunántúlt napló '3 III. évfolyam, 180. szám 1992. július 1., szerda Ára: 9,60 Ft

Next

/
Oldalképek
Tartalom