Új Dunántúli Napló, 1992. június (3. évfolyam, 150-179. szám)

1992-06-18 / 167. szám

1992. június 18., csütörtök uj Dunántúli napló 3 Pécsett: két új áruház kiskereskedőknek C + C, azaz fizess és vidd! Angol óra a nyelvi táborban Fotó: Proksza László A TIT idegennyelvi tábora Jáki Szaniszló előadása A világ egyik leghíresebb fi­zikusa, a Templeton-díjas ben­cés tudós Jáki Szaniszló tartott előadást tegnap a Pécsi Orvos- tudományi Egytemen. Jáki ti­zennyolc évesen lépett a pan­nonhalmi bencés rendbe, majd teológiát tanul és később oktat a római és észak-amerikai egye­temeken. Ezt követően a fizikai tudományok felé fordul, a Fordham Egyetemen doktorál atomfizikából, majd a Stan- ford-i és a Princeton-i egyete­meken folytat kutató munkát tudománybölcselet és tudo­mánytörténet témákban. Jáki Szaniszló mint fizikus és teoló­gus meglátta, hogy a tudomány és a teológia közti kapcsolat titka a tudomány-történetben és a tudomány-filozófiában rejlik. A neves tudóst a Pécsen élő bencés öregdiákok hívták meg és „A teremtés és a modem tu­dományos kozmológia” címmel tartott előadást. Jegy helyett pénzt szeretnének A kárpótlásban részesülők egy része szeretne az értékpapí­rok helyett inkább pénzt látni. A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kárrendezési és Kárpótlási Hi­vatal tapasztalatai szerint a he­lyenkénti értékesítési szándékot a helyzet vámszedői igyekeznek kihasználni. Gyakori, hogy az értékpapírok névértékének 50- 60 százalékát kínálják csupán vételárként, itt-ott közvetítők segítségével is. Az értékpapírok eladását, pénzre váltását jogszabály ugyan nem tiltja, a kárpótlási hivatal azonban óva int az el­hamarkodott áruba bocsátásától. Egyrészt az értékpapír három évig kamatozik, továbbá az ille­tékesek foglalkoznak a kárpót­lási jegyek felhasználási köré­nek bővítési lehetőségével.- 1991-ben kaptam megbí­zást egy családi ház tetőterének beépítésére a XVIII. kerületben. Az építtető kívánságára a kert felé egy sarokerkélyt terveztem. Mivel ez egy kicsit belelógott az oldalkertbe, felkerestem az önkormányzatot, bemutattam a főmémöknőnek a nálam lévő skicceket. Ő erre a legnagyobb megdöbbenésemre azt mondta, hogy a sarokerkély az Országos Építésügyi Szabályzatba ütkö­zik, nem lóghat bele az oldal­kertbe. Tervezzek a helyére egy tornyot.- Az ön által tervezett épület­hez illett egy torony? Vagy mos­tanában divat a torony, és ezért azt mondják mindenkinek, hogy tervezzen tornyot? Nem értem. Csak a tornyok ellenében hajlandók engedélyezni a ter­vet?- Azt gondolom mint építész, hogy ebben a régi családi házas környezetben tornyot, kerek tornyot építeni nagy butaság lenne. Az épület jellegéhez pe­dig egyáltalán nem illene. Arról nem beszélve, hogy az alsó la­kás miatt milyen statikai prob­lémákat jelentett volna egy to­rony utólagos lealapozása.- Az építtető mit szólt?- Azt mondta, hogy azonnal visszaveszi a megbízást, mert az építési hatóság az ő pénzén ne akarjon okos lenni.- Ezek után tervezett tornyot, vagy nem tervezett?-Természetesen nem tervez­tem. A kert felőli erkély maradt, úgy, hogy nem lóg bele az ol­Baranya kereskedelmi életé­nek egyik fontos eseményére került sor tegnap délután Pé­csett, á Verseny utcában. A Me­csek Füszért Rt. ünnepélyes ke­retek között mutatta be üzleti partnereinek és a meghívott vendégeknek azt a két raktárá­ruházát, amelyek ma reggeltől várják a kereskedőket, vendég­látósokat. Arató Márton elnök-vezér- igazgató nem kis büszkeséggel vezetett körbe az 1800 négy­zetméter alapterületű kereske­dők áruházában és az 1200 négyzetméteres festékáruház­ban. Mindkét létesítményt, már meglévő épületekből, három hónap alatt alakították át, de ez olyan jól sikerült, hogy teljesen újnak tűnnek. A kereskedők áruházában több mint 4000 áru­féleség sorakozik a polcokon, zömük szemmagasságban. Természetesen a teljes Füszért választékkal a vevők rendelke­dalkertbe. Erre a variációra most már érvényes építési en­gedélyem van.- Aki a tornyot ajánlotta Ön­nek, mint építési hatóság végül mégsem ragaszkodott a torony­hoz?- Közben az Elsőfokú Építési Hatóság képviselője megválto­zott.- Tehát nálunk az épületek aszerint születnek, hogy ki tes­tesíti meg, ki képviseli az építési hatóságot? Annak az ízlésétől függ?- Hát ez egy elvi probléma, mert az emberek ízlését nagyon nehéz befolyásolni.-Ez igaz, de itt hatóságról van szó.-A hatóság is emberekből áll. És így nagyon szubjektív ítéletekre is módjuk van.- És ezeket a szubjektív ítéle­teket az építésznek tudomásul kell vennie, miután ők a terve­zők, a másik viszont a hatóság.- Hát az építész vagy megal­kuszik és betervezi a tornyot...- Vagy megvárja, amíg vál­tozik a hatóság . . .- Pontosan. Dr. Papp Zsigmond az Ál­lamigazgatási Főiskola docense meghallgatta az iménti történe­tet. Miért mosolyog?-Főmémöknőnk kissé sajá­tosan értelmezi a hatósági fe­ladatot.- Már melyik főmérnőknő? Az első, vagy a második?- Természetesen az első, aki erkély helyett a toronyépítésre próbálta rábeszélni az építkezőt. zésére állnak, de üdítőket, sörö­ket, szeszesitalokat, mirelit ter­mékeket, nem gyorsan romló tej féleségeket és húsipari ké­szítményeket is árusítanak, akár néhány darabos tételben is. Ér­dekesség, hogy szerződést kö­töttek egy budapesti nagykeres­kedő céggel, így a viszontela­dók az áruház közvetlen köze­lében mindig beszerezhetnek friss zöldséget és gyümölcsöt. A festékáruházzal kapcsolatban említést érdemel, hogy az ipa­rosok, építőipari vállalkozók kis mennyiségben is vásárolhatnak festéket, egyéb építési kelléket. Mindkét áruházban úgyneve­zett C + C rendszerben szolgál­ják ki a vevőket, ami nem mást takar, mint a Cash & Cary, azaz a fizess és vidd formát! Persze ehhez igazodva a Mecsek Fü­szért egy roppant korszerű számlázási és fizetési - a gyors­aság miatt e két műveletet kü­lönválasztották - módot alkal­- A tervező építész behozta a tervrajzokat, meg az eredeti épület fotóját, egyáltalán az egész utcának a fényképét. Ezek eredetileg sátortetős há­zak. Ezzel a tetőtérbeépítéssel lényegesen csinosabbra válto­zott a ház külleme. De, hogy egy tornyot elviselt volna és nem csak statikailag, hanem esztétikailag és városszépészeti szempontból is, ezt én erősen kétlem.- Az ízlésről nem vitatko­zunk, mondták a rómaiak. En­nek ellenére az ízlésnek is be kell tartania bizonyos mértéket.- De végül arról van szó, hogy az egyik főmérnőknő ízlése szerint oda egy torony illik, a másiké szerint pedig lehet er­kély is. Az ízlés az államigazga­tási eljárásban mennyiben lehet jogi kategória?- Nem lenne szabad jogi ka­tegóriává tenni. Nem lenne sza­bad hatósági szemponttá tenni az ízlést, pontosan azért, mert bizonytalan. Ha a tulajdonos egy elviselhető épületet akar építeni, hozzá kell járulni az építéséhez.- No de kell járulni, vagy pe­dig lehet? Az építési szabályzat, vagy az államigazgatási eljá­rási szabályok a lehetőség és a kell között válogatnak-e?- Az általam mondott kell in­kább lelkiismereti kategória, nem jogi kategória, ugyanis a jogszabályunk nem mondja meg, hogy milyen esetben kell kiadni az építési engedélyt, ez­zel sajnos, eléggé bizonytalanná máz, a számítástechnikát az an­gol ICL cég szállította. A kész­pénzért és az egységcsomago­lásban vásárlókat kedvezmény­ben részesítik. A kereskedők áruháza naponta 6 és 18 óra kö­zött, a festékáruház 6 és 12 kö­zött tart nyitva, utóbbi utána a túrajáratokat látja el áruval. A Mecsek Füszértnek egyre bővülő, kereskedőket kiszol­gáló áruházlánca működik Ba­ranyában és Tolnában - ezek „hozzák” a cég forgalmának mintegy 30 százalékát s mind több tagja lesz a Dália üzlet­láncnak is, amelyek közvetlen kiskereskedelmi tevékenységet végeznek. A pécsi Verseny ut­cai Dália diszkontból,, kiköltöz­tették” a kereskedőket - éppen a szomszédos áruházakba -, s felújítás után július elejétől csak a kisfogyasztóké, a magánvá­sárlóké lesz - az ígéretek szerint tényleg diszkont árakkal. (Roszprim) teszi az építkezők helyzetét. Eléggé kiszolgáltatja őket az építési hatóságnak. Az építési törvény soron következő felül­vizsgálatánál gondot kellene fordítani az állampolgár védel­mére. A jelenleg hatályos épí­tési törvény, amelyet 1964-ben adtak ki, ezt a szempontot elha­nyagolja.- Viszont egy építési enge­dély kiadását - hogy visszaka­nyarodjak a lehethez és a kell- hez - meg lehet-e tagadni azon a jogcímen, hogyha oda nem tornyot épít, akkor az erkélyt sem engedélyezem.- Ilyen alapon nem lehet, de olyan alapon, hogy nem illik bele a városképbe, tehát egy ál­talánosítással, sajnos, meg lehet tagadni.- Hogyha a mérnök, aki mint hatóság jár el, megtagadja az engedélyt, akkor hová fordulhat a panaszos?- A jegyzőhöz kell fordulni. Ha a jegyző szolgai módon elfo­gadja a főmérnökének az állás­pontját és megtagadja az építési engedély kiadását, fellebbezni lehet a másodfokú építésügyi hatósághoz. Sajnos, ez az eljá­rást elég hosszadalmassá teszi, az állampolgárok hónapokat késnek az építkezés elkezdésé­vel.- Viszont a jegyző, tételezzük fel a legjobb esetet, hogy jo­gász, de nem építész szakember. Jogászként legfeljebb a saját esztétikai szempontjai jöhetnek figyelembe, az ő ízlése, és akkor ez megint nem jó.- Ezzel a ténnyel szembe kell nézni, sajnos. Bizzunk abban, hogy nemcsak rossz ízlésű em­berek dolgoznak az önkor­mányzatoknál. Szigeti Anna/HT Press Már hatodik alkalommal nyi­totta meg idegennyelvi táborát a Pécs-Baranyai Tudományos Ismeretteijesztő Társulat Nyelviskolája. A héten nyílt kéthetes, angol és német nyelvi táborban elsőstől az ötödikesig hatvan kisdiák tarthatja szinten idegennyelvi ismereteit és sze­rez új tudást a játékos délelőtti foglalkozásokon szaktanárok irányításával. Az ebédet követő délutáni szervezett szabadidő programok keretében rajzver­senyen vesznek részt a kicsik, a legjobb versenyműveket a tábor végén díjazzák. Állatkerti séta, Három év után a hét végén ismét megrendezik Pécsett a már hagyományos nemzetközi felnőttbábfesztivált, melyet a város a kezdetek óta felvállalt. A IX. találkozó június 21-étől 24-éig zajlik, s bár még mindig változhat valamennyire a prog­ram, az utolsó visszajelzések szerint érkezik vendég Maros- vásárhelyről, Svájcból, Har- kovból, Zágrábból, Konstancá- ból, Olaszországból. A hazai együttesek is szép számban képviseltetik magukat a szak­mai összejövetelen, várják a szombathelyi társulatot, a MÉG Színházat, a Figurinát, a gyöm- rői Kereplő együttest, a Ciróka és a Harlekin Bábszínházát. Megismerkedhetünk Szabó Zsuzsa és Dékány Agnes két­személyes színházával és Adela Moldovannal is. A pécsi színe­ket a Bi-Bá-Bó, és természete­sen a házigazda Bóbita Báb­színház képviseli. A fesztivál ideje alatt kiállítások is nyílnak, láthatók lesznek Giovannini Kornél, Lévai Sándor, Orosz Klaudia, Remsey Istán munkái. Véget ért a Pécsi Városszé­pítő és Városvédő Egyesület tizhetes, példamutatóan ered­ményes vetélkedője. Érdeklő­déssel tanulmányoztam az Új Dunántúli Naplóban közölt, az ötven kérdésre „adható vála­szokat”. Magam is örömmel ta­pasztaltam, milyen nagy érdek­lődést keltett a vetélkedő: töb­ben felkerestek a zenei kérdé­sekre adandó helyes válaszok pontosításáért. A IX. forduló 3. kérdésére egyértelműen ezt vá­laszoltam: Ujházy György ( és nem Újházi - legalább ilyenkor vigyázzunk a helyes névírás­sal!) Missa Sollemnisét (furcsá­nak tűnik, de akkor így írták: két 1 betűvel!) 1936. június 10., 11., 13. és 14-én, illetve 1938. június 4., 5., 6., 10., 11. és 12.-én mutatták be a Dóm téren felépített szabadtéri színpadon - amint azt a Baranyai Levéltári Füzetek 71. köteteként megje­lent „Adatok és dokumentumok a Pécsi Ünnepi Játékok történe­téből (1933-1938)” c. tanulmá­nyom tartalmazza, melyet levél­tári adatok és Horváth Mihály: , kirándulások, sportvetélkedők mellett a tábor résztvevői ellá­togatnak a tűzoltó laktanyába is a „Ne játssz a tűzzel!” program keretében. Vetítéssel egybekö­tött ismeretterjesztő előadáso­kon barangolhatnak a természet titkaiba, bepillanthatnak a re­pülő csészealjak rejtélyeibe. A reggel nyolc órától délután né­gyig tartó foglalkozásokon és szabadidős programokon a gye­rekek a június 26-án tartandó táborzáróra is készülnek, me­lyen a velük foglalkozó szakta­nárok és meghívott szüleik je­lenlétében adnak műsort. M. L. Kós Lajos bábjai a Műhely Ga­lériában már most megtekinthe­tők. Érdekességnek ígérkezik Szász Zsolt rendhagyó szabad­téri kiállítása 23-án 24 órakor a színháztéren. — A mostani fesztivál a PNSZ és a Bóbita szakmai és a DO- ZSO technikai szervezésében jött létre - mondta Lénárt And­rás, a bábszínház igazgatója. - Közreműködött az UNIMA, a bábjátékosok nemzetközi szer­vezete, sőt itt lesz az elnöke, Henry Jurkovszki is. Bár ezen a találkozón nincs zsűri és nin­csenek díjak, az UNIMA leg­jobb csoportnak járó diplomája felér más elismeréssel. A feszti­vált elsősorban a bábjátékosok­nak, a szakmai közönségnek szervezzük, minden nap szakmai tanácskozásokra, vitákra is sor kerül. Van miről beszélni, a szakma most forrong, nagy át­alakulásokat élünk. A találkozó rangját az is emeli, hogy a Művelődési és Közoktatási Minisztérium fel­vette a színházi fesztiválok so­rába. Hodnik I. Muzsikáló Pécs c. könyve nyomán írtam. Ennek ellenére most az „ad­ható” válaszok között olvasom az 1937-es dátumot. Hogy ne hitelesítsünk téves adatot, hi­vatkozom Pécs szab. kir. város törvényhatósági bizottságának közgyűlésére, mely úgy döntött, hogy a Missa Sollemnis 1937. évi Dóm téri előadásának tervét elejti. (Az 1937. febr. 12.-i köz­gyűlés jegyzőkönyve, 18. jkv(1425) (E)1937. közgy. sz. alatt). Tehát 1937-ben nem ren­dezték meg a szabadtéri játéko­kat. A versenyzőket és a zsűrit nyilván az tévesztette meg, hogy egy Pécsről korábban megjelent, és bizonyára forrás­ként felhasznált könyvben va­lóban az olvasható, hogy „a ze­nei sorozatoknak a csúcspontja az 1937. év volt, amikor a Dóm téren Újházi (!) György Missa Solemnisét (!) mutatták be.” Tévedni emberi dolog. Csak a források felhasználásánál kell körültekintőbben eljárni. Dr. Nádor Tamás A Mecsek Füszért új raktáráruháza a Verseny utcában Fotó: Kóródi Gábor Erkély helyett tornyot? Mire kötelezheti a hatóság az építészt? IX. Nemzetközi felnőttbábfesztivál Játék nemcsak gyerekeknek Nem 1937, hanem 1936

Next

/
Oldalképek
Tartalom