Új Dunántúli Napló, 1992. május (3. évfolyam, 120-149. szám)

1992-05-02 / 120. szám

Dunántúli autópálya épül? Pécsi építészek a koordinátorok - 173 kilométeren négy sávon (6. oldal)- - - ................. V -y i f G öncz Árpád fogadta a taxisok képviselőit Göncz Árpád csütörtökön a Parlamentben fogadta Horváth Pált, a Fuvarozók Országos Demokratikus Szövetségének elnökét. Peredi Pétert, a Ma­gánfuvarozók Országos Ipartes­tületének titkárát, Sipeki Józse­fet, az Országos Taxiskamara megbízott elnökét. A fuvarozók képviselői tájékoztatták a köz- társasági elnököt annak a petí­ciónak a tartalmáról, amelyet a miniszterelnökhöz juttattak el remélve azzal is elejét venni szakmájuk helyzete további romlásának. Göncz Árpád átgondoltnak nevezte a petícióban foglalt ja­vaslatokat, amelyek nem kivált­ságokat kérnek a fuvarozó- szakma részére, és önerőből kí­vánják megteremteni fuvarosok helyzetének javítását. KÖZÉLETI NAPILAP tu Dunántúlt napló ül. évfolyam, 120. szám 1992. május 2., szombat Ára: 9,60 Ft A szociális törvény koncepciója a kormány előtt EBEÉ-határozat Boszniáról A Helsinkiben tanácskozó Európai Biztonsági és Együtt­működési Értekezlet résztvevői pénteken határozatot fogadtak el Bosznia-Hercegovináról. Az okmány a többi között hangoz­tatja, hogy a szövetségi hadse­reg és az általa támogatott félka­tonai csoportok folyamatosan támadják Bosznia-Hercegovi­nát és ezzel megsértik a köztár­saság törvényes kormányának fennhatóságát. A Tanjug jugoszláv hírügy­nökség szerint a jugoszláv kül­döttség közleményben. jelen­tette be, hogy nem fogadja el a határozat fenti kitételeit, mivel azok „egyáltalán nem a Bosz­nia-Hercegovinában uralkodó állapotokat tükrözik”. A belgrádi küldöttség veze­tője, Vladimir Pavicevic szintén a határozat „egyoldalúságát” sé­relmezte, bár azt elismerte, hogy az okmány a köztársaság­ban kirobbant etnikai villongá­sok megfékezését és a békés megoldás felkutatását tűzi ki cé­lul. A Görög Parlament elnöke Budapesten Budapestre érkezett Athana- szios Tsaldaris, a Görög Parla­ment elnöke. Magyarországi tartózkodása alatt megbeszélést folytat Szabad Györggyel, az Országgyűlés elnökével, a par­lamenti pártok képviselőivel és az IPU magyar-görög baráti ta­gozatának képviselőivel. A kormány megtárgyalta és hamarosan az Országyűlés elé terjeszti a Magyar Köztársaság évtized végéig szóló biztonság- politikai koncepcióját. Ennek legfőbb elve az, hogy hazánk a nemzetközi szervezetekkel - az Európai Közösséggel, az Euró­pai Biztonsági és Együttműkö­dési Értekezlettel, a NATO-val, az ENSZ-szel - együttműködve elsősorban a konfliktushelyze­tek megelőzésére törekszik, nem pedig a már kialakult krí­Lógott a lába az esőnek teg­nap délelőtt. Valószínű ez is oka lehetett, hogy a május 1-jei ünnepség helyszínén, a Kápta­lan utcában csak kevés árus merte felverni a sátrát. Ám ne­kik köszönhető, hogy ha kicsi­ben is, mégis majális hangulat fogadta az ünnepségre érkező­ket, vagy az erre tévedt kíván­csiskodókat, ugyanis sokukat a bányász zenekar hangjai csalo­gattak be az utcába. A Magyar Szakszervezetek Országos Szövetség'e által a szabadtéri színpadon rendezett központi ünnepségen a rossz idő ellenére a nézőtér csaknem megtelt. Az ünnepi beszédet dr. Ormos Mária történész, a JPTE-rektora mondta. Azt fejtegette, hogy a munka elválaszthatatlan az emberiség­től, a civilizáció fejlődésétől. Már az első barlangrajzok a zishelyzetek kezelésére - hang­zott el a csütörtöki szóvivői tá­jékoztatón, amelyen ismertették a kormányülésen hozott dönté­seket.- Miután térségünk koránt­sem nevezhető stabilnak, ha­zánknak is fel kell készülnie az ebből fakadó veszélyek elhárí­tására - indokolta a koncepciót Katona Tamás külügyminiszté- riumi államtitkár. A veszélyfor­rások egy része, mint mondta, a rendszerváltozások nyomán po­munkát, a vadászatot ábrázol­ták, s a munka tisztelete és be­csülése végigvonul évszázado­kon, vallásokon, történelmen. Nem is lenne történelem munka nélkül. Nem volt és nincs euró­pai kultúra munka és a munka megbecsülése nélkül, és fejlő­dés sincs munka nélkül. Az te­remti meg a létünket, mert munka, a jólét, a kultúra, a vi­dámság, elválaszthatatlan fo­galmak. Ezért kell tisztelni és ünnepelni a munka napján. Ezt követően Kocsi László a Demokratikus Karta szóvivője- ként felolvasta a Karfának má­jus 1 alkalmából, a szociális minimumok védelmében kia­dott felhívását. Ezután kulturális műsor zaj­lott a szabadtéri színpadon. Sarok Zs. (További május 1-jei tudósítá­saink a 3. oldalon) litikai jellegű. Biztonságpoliti­kai kérdéssé válhat így a nem­zeti kisebbségek helyzete is, hisz nézeteltérések sora rob­banhat ki etnikai alapon. Ugyanakkor számolni kell gaz­dasági és szociális konfliktu­sokkal. Ezen veszélyek meg­előzésére keres megoldást a koncepció, jóllehet - mint az ál­lamtitkár aláhúzta - a kormány­zat évről évre kedvezőbb hely­zetre számít a térségben. (Folytatás a 2. oldalon) Magyar-japán katonai tárgyalások Először tárgyalt Magyaror­szágon, sőt a közép-európai térségben is japán védelmi miniszter - hangzott el pénte­ken a két ország védelmi mi­nisztereinek tárgyalása után rögtönzött sajtótájékoztatón, péntek délután, a Honvédelmi Minisztériumban. Mint az MTI érdeklődésére Für Lajos honvédelmi minisz­ter elmondta, a vendég, Mija- sita Szohej, elsősorban az eu­rópai biztonság kérdéseiről tá­jékozódott, illetve azután ér­deklődött, hogy biztonságpoli­tikai szempontból Budapesten miként látják a volt Szovjetu­nióban lejátszódó folyama­tokat. A miniszter azt is elmondta, hogy a jövőben várhatóan szo­rosabb együttműködés alakul ki a két ország katonai vezetői között, sor kerülhet vezetők tapasztalatcseréjére. Békés május elseje Munka nélkül nincs történelem Május 1-jétől menetrend szerint Pécs-Budaörs repülővel Légijárat Pécs-Budapest között „Velünk gyorsabb, velünk sikeresebb” - hirdeti az AIR SERVICE Repülőgépes Szolgá­lat abból a (mondhatni ünnepi alkalomból), hogy május I-jén, több város bekapcsolásával megkezdték belföldi járataik indítását. A 12 személy szállítá­sára alkalmas AN-2-es típusú, lengyel gyártmányú gépek Szombathelyt, Győrt, Pécset, Szegedet, Debrecent és Nyír­egyházát kötik össze a főváros­sal, a budaörsi repülőtéren 8.00 és 8.30 között átszállási lehető­séget biztosítva az utasoknak. Tegnap reggel ugyan 20 per­ces késéssel indult a pécsi gép (a pogányi reptér erős ködbe burkolódzott), ám ennek elle­nére sikerült tartani a menetren­det és 8 óra 7 perckor a budaörsi reptér talajára léphettünk. Ugyanebben az időben már ott tartózkodtak a más városokból érkezett gépek és 8.30-kor (több, kevesebb utassal) indul­hattak is visszafelé. Pajor Ist­ván és Katona Miklós pilóták a pécsi járatkapitányok. Jó isme­rői a géptípusnak, több éve re­pülnek vele. Elek Tivadar a pécsi kiren­deltségvezető elmondta, hogy a járatok hétfői, szerdai és pén­teki napokon közlekednek. Két­szer fordulnak Pécs és Budaörs között: 7 és 16.30 órakor indul­nak a pogányi reptérről. A me­netidő egy óra. Pécs-Budaörs között az odaút 2770 forint, Pécs-Nyíregyháza között 5940 forint, Pécs-Szeged között 2810 forint. Jegyek válthatók az IBUSZ pécsi, Széchenyi téri irodájában és a pogányi repté­ren indulás előtt 15 perccel. A járaton kívüli és a közbeeső időkben sétarepülésre, vagy meghatározott útvonalra igénybe lehet venni a repülőgé­pet vállalkozóknak, nagyobb társaságnak, magánszemélynek. Adám E. - Balog N. Ajándék a traumatológiai klinikának Ötmillió forint értékű sebé­szeti eszközöket kapott aján­dékba a Pécsi Orvostudományi Egyetem Traumatológiai Klini­kája a Nemzetközi Vöröske­reszt menekültekkel foglalkozó szervezetétől. Az ajándékot a szervezet képviseletében Rene Hengst úr adta át. Elmondta, hogy az el­múlt év decemberében, a hor­vátországi háborús sebesültek ellátását a pécsi klinika rendkí­vül jó szakmai felkészültséggel és szervezéssel látta el. Ennek fejében, a Baranya megyei Vö­röskereszt közreműködésével ajándékozták a műszereket. Dr.Bíró Vilmos a klinika vezető professzora elmondta, hogy az ajándékcsomag a jelenleg leg­korszerűbb sebészeti eszközö­ket tartalmazza és nagy segítsé­get jelent a klinika számára. Május 1-jei képeink: majális a Tettyén, a szakszervezetek közös ünnepségének résztvevői a pécsi szabadtéri színpadon, harmadik képünk a sikondai tónál készült. Szundi György képriportja.

Next

/
Oldalképek
Tartalom