Új Dunántúli Napló, 1992. április (3. évfolyam, 91-119. szám)

1992-04-01 / 91. szám

Fotó: Lauter László Emelkednek a nemzetközi csomagok feladá díjai A Magyar Posta tájékoztatója szerint, április 1-től emelkedik a nemzetközi csomagok feladási díja. A felületi csomagokat - vagyis ahol a szállítás nem légi úton történik - átlagosan 28 százalékkal, a légipostái kül­deményeket 21 százalékkal ma­gasabb térítés ellenében lehet feladni. Jegyzék a görög nagykövetnek Kedden délután a Külügymi­nisztériumba kérették Görögor­szág budapesti nagykövetét és a tárca illetékese jegyzéket adott át neki - tájékoztatta a távirati irodát Herman János, a Kül­ügyminisztérium szóvivője. A jegyzékben a magyar Külügy­minisztérium tiltakozik a gö­rögországi kamionblokád miatt. Nem tartja elfogadhatónak ilyen eszközök alkalmazását, és azt, hogy ez csupán a fuvarozók ügye. A magyar Külügyminisz­térium nyomatékosan kéri, hogy a görög fél teremtsen olyan feltételeket a közúti fuva­rozásban, amelyek megfelelnek az európai normáknak. A Konzumból Párizsba A nagy sikert aratott francia hét zárásaként tegnap délután sorsolást tartottak a pécsi Kon- zum Áruházban. Az első emele­ten elhelyezett urnából számos szerencsés nyertes nevét húzták ki, akik a francia napok alatt vá­sároltak a divatos ruhák, koz­metikumok közül. A sorsoláson apró, ám annál értékesebb par­fümök, kozmetikumok, egy mu­tatós bólés készlet és egy Mou­linex mikrohullámú sütő mellett a fődTj egy négynapos párizsi út volt. A Malév által felajánlott utat meglepő módon nem bara­nyai, hanem Resch Gabriella székesfehérvári lakos nyerte. Törvény a köztisztviselők jogállásáról Az ellenzék határozatképtelenné tette a T. Házat Az Országgyűlés keddi ülés­napja jórészt határozathozatal­lal, illetőleg módosító indítvá­nyok feletti szavazással telt. Napirend előtt több képviselő kért szót, köztük Torgyán Jó­zsef felszólalása ezúttal is ki­sebbfajta vihart kavart a Ház­ban, és számos képviselőt vi­szontválaszra késztetett - mi­közben a koalíciós pártok kép­viselői kivonultak az üléste­remből, ezzel jelezve tiltakozá­sukat. Az érdemi munkát meg­kezdve elsőként a házasságról, a családról és a gyámságról szóló törvényt módosították a képviselők. Az elfogadott tör­vénymódosítás értelmében az apaság vélelmét nagykorúságá­nak elérését követően egy évig támadhatja meg a gyermek. A többi jogosult pedig egy éven belül indíthat pert, azt követően, hogy a gyermek születéséről tu­domást szerez. A rövid határo- (Folytatás a 2. oldalon) A megyék Európa felé menetelnek Magyar elnöke lesz az Alpok-Adria Munkaközösségnek Somogy megye Közgyűlésé­nek elnöke, dr. Gyenesei István lesz 1993-tól az Alpok-Adria Munkaközösség elnöke, ami a magyar megyék, illetve a létéért küzdő önkormányzati közép­szint egyértelmű sikere. Az Álpok-Adria Munkakö­zösség 1978 novemberében alakult Fridli-Venezia Giulia, Karintia, Horvátország, Felső-Ausztria, Szlovénia, Stá­jerország és Veneto tartomány kezdeményezésére. Az alapító nyilatkozat a tagok érdekeit érintő kérdések közös, szak­szerű megtárgyalását és egyez­tetését tűzte ki célul. A dinamikusan fejlődő kö­zösségnek ma már 18 tagja van - Bajorországtól Baranyáig. Az együttműködő tartományok, kantonok és megyék együttes területe több mint 284 ezer négyzetkilométer, a lakosság száma pedig 38 és félmillió. Magyarországról ma már öt határmenti megye - Baranya, Győr-Sopron-Moson, Somogy, Vas és Zala - tagja a munkakö­zösségnek. Az egyre sokszí­nűbb és egyre konkrétabb együttműködésnek a közleke­dési összeköttetések, az ener­giatermelés, az idegenforgalom, a környezetvédelem, valamint a kulturális és tudományos kap­csolatok képezik a gerincét. A Munkaközösség legfel­sőbb szerve a Regionális kor­mányfők plenáris ülése - és tu­lajdonképpen ennek lesz a jövő évtől dr. Gyenesei István az el­nöke. E tisztséggel együtt So­mogyba kerül az ügyviteli iroda és a Vezető Tisztviselők Bizott­ságának irányítása is. A regionális kormányfők plenáris ülése 1991 szeptembe­rében állást foglalt az új Euró­pával, illetve a régiók és me­gyék legújabb kori szerepével kapcsolatban. Leszögezték: (Folytatás a 2. oldalon) • • Onégetés a Parlament előtt Az Országos Rendőr-főka­pitányságtól kapott tájékozta­tás szerint hétfőn 22.10 órakor a Kossuth téren, a Parlament előtt, a Rákóczi-szobor köze­lében öngyilkossági szándék­kal benzinnel lelocsolta, majd felgyújtotta magát Kónyi László 42 éves pátyi személy- szállító kisiparos. Az Ország­ház kormányőrei siettek segít­ségére, s mire a tűzoltók meg­érkeztek eloltották a tüzet két halonoltóval, ám a taxis életét már nem tudták megmenteni, belehalt égési sérüléseibe. Kónyi László búcsúlevelet hagyott hátra, amelyből egyér­telműen kiderül, hogy rossz anyagi körülményei miatt lett öngyilkos. Egy Horváth László nevű budapesti lakosnak címezte búcsúlevelét a férfi, aki hétfőn este felgyújtotta magát. Siklós: önkormányzati bevételek Bérleti díj emelések, telek- és lakáseladások Fiatal grazi zenészek koncerteztek tegnap este Pécsett a Liszt Ferenc Zeneművészeti Főiskola hangversenytermében Fotó: Läufer László Bábjáték és hangverseny Rejtvény a stájer hét alatt A hétfőn megnyitott pécsi Stájer Hét tegnapi rendezvényei minden korosztály számára ér­dekes programokat kínáltak. Délelőtt és délután is tartott elő­adást a Bóbita Bábszínházban Brigitte Kocher és Eva Boding- bauer, hivatásos bábosok. A 10 éve együtt dolgozó osztrák mű­vészek német nyelvű bábjátékát elsősorban német óvodákban és iskolákban tanulóknak és taní­tóknak szánták. Sajnos, a Pollack Mihály Műszaki Főiskolán Weber Ma­riazell építőművész tervezett kiállítása betegség miatt elma­radt. Jelentős eseménye volt azonban a napnak a Liszt Fe­renc Zeneművészeti Főiskola épületében tartott kamarahang­verseny, melyen a két éve szo­ros kapcsolatban álló grazi és pécsi zeneművészeti főiskolá­sok adták elő Telemann, Beet- howen, Sarasaié, Debussy és Granados műveit. A stájer hét érdekességeként a pécsi rádió délutáni műsorá­nak hallgatói a rendezvény so­rozat alatt tartó vetélkedőn ve­hetnek részt. Az elhangzó kér­désekre helyesen válaszolók közül valaki háromnapos, két­személyes mariazelli látogatást nyerhet. Pataki V. Szigetvári közgyűlés A 11 napirendi pont közül három fő témakört érdemes ki­emelni, amelyet megtárgyalt tegnapi ülésén Szigetváron a város képviselőtestülete. Átte­kintették a hatósági és ügyfél­forgalmi iroda egyéves fennál­lása óta végzett munkáját. Har­madszor került a testület elé a távhő ellátással kapcsolatos téma, tegnap a távhő szolgálta­tást igénybe vevő fogyasztók tavalyi díjhátralékának mérsék­léséről szóló rendelet tervezetet vitatták meg, amely szerint tá­mogatást kapnak, akik a 91-es távfűtési díjat rendezték, illetve eltérő mértékben azok is, akik­nek még 91-es hátralékuk va i. A város „Bős-Nagymaros be­ruházásaként” emlegetik az épülő új művelődési házat, a testület áttekintette a beruházás anyagi helyzetét, és megvitatta a részleges hasznosítás lehető­ségét. H. Zs. Pörgő ritmusban vitatták meg a napirendi pontokat a siklósi képviselő-testület keddi ülésén. A tíz téma közül nyolcban dön­tés is született, közülük nem egy bevételt eredményez a vá­ros kasszájába. Egy előszerződés alapján az önkormányzat 2,5 millió forin­tért értékesítette azt a telket, amelyre a „Zsálecz-féle” üzlet- központ épült. Ezenkívül két máriagyűdi építési telek és egy siklósi garázstelek eladásáról is határoztak a képviselők. Tanácskoztak az egyházi in­gatlanok tulajdonjogának ren­dezéséről és ideiglenes bizott­ságot hoztak létre a téma alapo­sabb áttekintésére, az egyházak képviselőivel való tárgyalások felgyorsítása érdekében A testület döntött a nem lakás célú helyiségek díjának emelé­séről is. A város főutcáján lévő üzlethelyiségek és garázsok bér­leti díját átlagosan 30 százalék­kal növelték, de az emelés né­hány helyiség esetében többszö­rös bérleti díj kiszabását jelenti. Bár nem szerepelt a napirendi pontok között, szót ejtettek az önkormányzat tulajdonában lévő lakások eladásának lehető­ségéről is. Dr. Máté János pol­gármester kérdésünkre el­mondta, hogy a mintegy 400 önkrományzati lakásból 75 összkomfortos lakás eladását fontolgatják. Kérdés persze, hogy a bérlők részéről mekkora lesz az érdeklődés, az önkor­mányzat ugyanis forgalmi érté­ken kívánná eladni a lakásokat. A képviselők munkáját szá­mos témában (így például a házi orvosi rendszer kapcsán az or­vosi körzetek számáról folyta­tott vitában) megnehezítette a szükséges jogszabályok hiánya. Balog N. Az évtized legsúlyosabb lakástü/e Pécsett (Tudósítás az S.oldalon) Lemondott a bőrgyári vezérkar Megbízott igazgató irányítja a vállalatot. A csődeljárás tovább folyik. (írásunk az 5. oldalon) Für Lajos Brüsszelben Für Lajos honvédelmi mi­niszter kedden Brüsszelbe uta­zott az Észak-atlanti Együttmű­ködési Tanács honvédelmi mi­nisztereinek értekezletére - tá­jékoztatta az MTI-t a HM Saj­tóosztálya. A tanácskozás célja, hogy hozzájáruljon a NATO és az Észak-atlanti Együttműködési Tanácsban részt vevő kelet-kö­zép- és kelet-európai országok katonai együttműködése fő irá­nyainak meghatározásához, a katonai együttműködés további intézményesítéséhez. KÖZÉLETI NAPILAP Qt Dunántúli napló III. évfolyam, 91. szám 1992. április 1., szerda Ára: 9,60 Ft

Next

/
Oldalképek
Tartalom