Új Dunántúli Napló, 1992. január (3. évfolyam, 1-30. szám)

1992-01-02 / 1. szám

Szilveszter Baranyában Magyar rakéták? (2. oldal) Göncz Árpád újévi köszöntője lapunk 3. oldalán George Bush Ausztráliában George Bush amerikai elnök kedden megérkezett Hawaiiból Ausztráliába, közel kéthetes csendes-óceániai kőrútjának el­ső állomására. Az ötödiik kon­tinensen Bush az első oda lá­togató amerikai elnök 1966. óta, amikor Lyndon B. Johnson járt ott — jegyezte meg az AFP hírügynökség. BuSh a szilvesz­ter éjszakáját Paul Keating ausztrál miniszterelnökkel és családjával töltötte Sydney­ben, ezután Canberrába és Melbourne-be látogat. Ausztrá­liából Bush Szingapúrba, Dél- Koreába és Japánba utazik. A 'körúton gazdasáqi kérdésekre Ihelyezi a hangsúlyt. Harcok Grúziában A grúz fővárosban az új év első napján kiújultak a har- cök. A szilveszter esti fegyver- nyugvás után ismét inehéz- gépfegyvereket, aknavetőiket és más fegyvereket vetettek be. Tengiz Kitova nit, az ellenzéki nemzeti gárda parancsnoka, a (parlament elleni december 22-i támadás megiinditója szerdán újságírók előtt kijelentette: a parlament ostroma elkerülhe­tetlen. Megállapodás a két Korea között Észak- és Dél-Korea megál­lapodást kötött az óév utolsó 'Papján arról, hogy atomfegy­verektől mentes térséggé tesZi a Koreai-félszigetet. A napák­ban kötött megbékélési meg­állapodást Szöul és Phenjan, de ebből kimaradt az atamlé- tesilmónyek ellenőrzésének ügye, ami Japánt, az Egyesült Á'tlamákat is aggodalommal töltötte el, tekintettel Észak- iKorea atomfegyver kifejleszté­sével kapcsálatos terveire. r Uj alkotmány Vietnamban A Vietnami nemzetgyűlés jó­váhagyta az ország új alkot­mányának tervezetét, amely egyfelől igyekszik erősíteni a piacgazdaság kiépítését, más­felől hangsúlyt helyez arra, ihogy meg ne ismételjék a Szovjetunió által elkövetett hi­bákat — jelentette az UPI. A tervezet szövegét a legtöbb vietnami lap közölte hétfőn. Tervék szerint előbb társadal­mi vitáira bocsátják, 'majd márciusban emelik törvényerő­re. íEz lesz Vietnam negyedik alkotmánya a függetlenség 1946-os kikiáltása óta. Dunántúlt napló III. évfolyam, 1. szám 1992. január 2., csütörtök Ára: 9,60 Ft 45 6ras folyamatos ülésezés után Han költségvetés! Hétfőn délután 5 óra táj­ban kezdődött meg a sza­vazás a jövő évi költségvetés­tervezetéről. A szavazás során a képvi­selők a javaslatok többségét elvetették, néhányat azonban elfogadtak. így egyetértettek azzal, hogy az önkormányzat költségvetéséhez felhasznál­ható normatív támogatást a lakásgazdálkodásnál emeljék, így a települési önkormány­zat illetékességi területén fennálló kölcsöntartozás után kölcsönszámlánként a költség- vetésből 5000 forinthoz jut. Jugoszlávia: Az ünnepek alatt is ropogtak a fegyverek Horvátország frontjain szil­veszter éjszaka som szünetel­tek a harcok, Kelet-Szlavóniá­tól egészen Dalmáciáig min­denütt fegyverropogás hallat­szott. Az új év első napján -számos sebesültet szállítottak ikórháZba; a harcók -több ha­lálos áldozatot is követeltek. Sók vá rosban légi riadót'ren­deltek el. A legsúlyosabb hely­zet ismét Károly város környé­kén a fakult ki. Egyelőre Pines hír a peru- ca-i víztározó sorsáról. A Split környéki Völgyzáró gátat a hadsereg ellenőrzi, ám a -he­lyi katonai alakultatok állító- Jag a létesítmény fel-robbantá­sával fenyegetőznek: annak 'bekövetkezte 'hatalmas környe­zeti katasztrófát idézne elő. A 'helyzetről Cyrus Vance 'ENSZ- megbízottnak kellene tájéko­zódnia, iám nem tudni, hogy kopott-e elégséges informá­ciót Belgrádba-n az ügyről. Az amerikai diplomatát az ENSZ Biztonsági Tanácsa kér­te fel kedden arra-, hogy kon­zultáljon a perucai katasztrófa elhárításának lehetőségéről, a körzet demlifitarizál-ásóról. Az ENSZ szerint ebbe a körzetbe mindenképpen békeerőket kel­lene küldeni. Szerbia után Horvátország is elfogadta a jugoszláviai ’konf­liktus rendezését célzó ENSZ- íbéketervet. Ezt Cyrus Vance, az ENSZ-főtitkár jugoszláviai kü- lönmegbizo-ttja közölte szer­dán, miután Zágrábban meg­beszélést folytatott Fronjo Tudijmon horvát elnökkel. A horvát állásfoglalást je­lentős lépésnek mondta a bé­keerők'- jugoszláviai 'telepítése szempontjából, ugyanakkor 'megismételte: a kéksisakosok kiküldéséhez előfeltétel, hogy a szemben álló felek szigorúan tartsák be a imár sdkszar meg­hirdetett tűzszünetet. Döntöttek arról is, hogy az önkormányzatoknak a szoci­álpolitikai feladatokhoz a fia­talkorú, valamint a 60 évnél idősebb népesség után sze­mélyenként 3500 forintot biz­tosít a költségvetés a terve­zett 3200 forinttal szemben. Lényegében duplájára emel­ték az idősek és fogyatékosok szállására a normatívát. A ke­ret a tervezett fejenkénti (Folytatás a 2. oldalon) „őrségváltás" az ENSZ élén Kedd éjfélkor megtör­tént a jelképes „őrségvál­tás”, a világszervezet élén: ekkor járt le lavier Pérez de Cuellár ENSZ- főtitkár mandátuma. Utó­da, Butrosz Gáli egyipto­mi politikus. A most 71 éves perui politikus tíz igen sikeres évet töltött az Egyesült Nemzetek Szervezetének vezető posztján. Főtitkársága idején sikerült megváltoz­tatnia az ENSZ-ről ki­alakult, mindaddig meg­lehetősen lesújtó képet és így Butrosz Gáli, aki csütörtökön érkezik New Yorkba, egy megnöveke­dett presztízsű világszer­vezet irányítását veszi majd át. Szolid évzáró Bár laz előző esztendőkhöz képest az idei szilveszter visz- szafogottabb volt, mulatságokban ezúttal sem volt hiány. Bot­rányról nem értesültünk, igaz, \a petárdák és a 'Pécsett, a Szé­chenyi téren éjfél után robbantott füstbomba sokaknak kelle­metlenné tette az év utolsó éjszakáját. Mindent egybevetve viszont a szilveszter nyugalomban telt el. Éjfélkor a pécsi városközpontban Az 1991-es óévbúcsúztató lé­nyegesen kisebb tömegeket vonzott Pécs központjába, mint a korábbi évek szilveszterei. Többeket megkérdeztünk a vél­hető okról, s a vátaszákbál ki­derült, -hogy az örült petárda- robbantgatás, az italos üvegek dobálása és a kukddöntögefés riasztja el a józanabb ünnep­lőket a Király utcai felvonulás­tól. Joggal. Részesei voltunk az éjfél utáni utcai ünneplésnek és sajnálattal kellett megálla­pítanunk, hogy a város köz­pontjában a barbarizmusra hajló, erősen ittas csoportok játszották a főszerepet. Né­hány tucat fiatal már a Szé­chenyi téren várta az éjféli ha- ranglkangást, hogy petárdáik­kal, füstbombáikkal, felelőtle­nül hajigáit csillagszórőkkal és röpülő pezsgős üvegekkel riasszák el az óévet, s köszönt­sék az újat. A dzsámi mellett füstboimba dkádta a fojtó füs­töt éjfélikor, így nem csoda, hogy a múlt években Ilyenkor zsúfolt tér most szinte kihalt­nak tűnt. Szerencsére többségben mégis csak az ünnepelni vá­gyó, a szó szoros értelmében is józanabb f tata lök voltaik többségben, így tanúi tehet­tünk kedves piitta'natökna'k is. Kertvárosban petárdás nyugalom Az idei óévbúcsúztatát sze- nem sínylették meg a szilvesz- rencSére kertvárosban sem jel- tér éjszakát, se a petárdák iemezte a vandalizmus. A Pé- nem okoztaík különösebb bel­esi Rendőrkapitányság ügyeíe- ese*e^' tese szeriint se a kirakatok (Folytatás az 5. oldalon) Az 1991. (év utolsó napján ismét megrendezték az senyt. (Tudósításunk a 16. oldalon.) immár hagyományos szilveszteri futóver- Fotó: Proksza László Diktatúrák keletkezhetnek Jakovlev az új államszövetségről Nincs olyan mechanizmus, amely egyben tarthatná a je­lenlegi államközösséget — vetekedett Alekszandr Iakovlev, a peresztrojka politikájának egyik szülőatyja a The Los An­geles Times című amerikai lapnak adott interjúban. — Ha a gazdasági szövetség vagy közösség a piacgazda­ság talaján működne, fennmaradhatna az új alakulat. Gaz­daságunk azonban egyelőre nem piacgazdaság. A függet­len áltamók éppen azért szabadultak meg a központtól, hogy 'létrehozzák saját gazdasági központjaikat. A Szovjet­unió felbomlásával egyidejűleg — hamvaiból újjászülető fő­nixmadárként — új életre keltek a régi, nemzeti kommunis­ta, bolsevik rezisiimek. Fennáll diktatúrák kialakulásának ve­szélye is. Mindez mélységesen nyugtalanít engem. A Nyu­gatnak nagyon oda 'kell figyelnie ezekre a jelenségekre — hangoztatta Jakovlev. Éjfél után a pécsi Széchenyi téren Fotó: Proksza László A jósnők tudják (12. oldal)

Next

/
Oldalképek
Tartalom