Új Dunántúli Napló, 1991. december (2. évfolyam, 329-357. szám)

1991-12-01 / 329. szám

Szabad György Pozsonyban Szombaton Pozsonyba érke­zett Szabad György, a magyar parlament elnöke, aki a 70 éves Alexander Dubcek tiszte­letére rendezett ünnepségeken tartózkodik a szlovák főváros­ban. Délben a pozsonyi ma­gyar főkonzuli rezidencián munkaebéden találkozott Fran- ‘lsek Mikloskóval, a szlovák parlament elnökével, akii a két parlament együttműködésének lovábbi lehetőségeiről tárgyalt. ieorge Bush Ukrajna ilismeréséről George Bush amerikai elnök pénteken úgy nyilatkozott, íogy nem számol komolyabb 'iszállyal Mihail Gorbacsovval imiatt, hogy az Egyesült Álla­nák tervbe vette Ukrajna füg - jelenségének elismerését a asárnapi népszavazás után. 5ush marylandi karácsonyi be- ásárlása közepette úgy nyí- atkozott, hogy „sokkal na- jyobb az egyetértés” közte és porbacsov között, mintsem a ajtó híresztelései alapján az >mber gondolhatná. laayar—csehszlovák— sngyel liniszteri tárgyalások Miniszteri szintű magyar- sehszlovák-lengyel gazdasági prgyalások kezdődték szambá­in Varsóban a három ország özti kereskedelem liberalizá- ísáról — jelentette a TASZSZ irügynökség. Magyar részről ádár Béla, a Nemzetközi iazdasági Kapcsolatok mi- isztere, csehszlovák részről ladimir Dlouhy gazdasági mi- iszter, a lengyel kormány kép- seletében pedig a házigazda, ariusz Ledworowski külgazda- pgi miniszter vesz részt rajta. irópai civil mozgalmak inferenciája Az európai civil mozgalmak ső konferenciáját rendezték eg szombaton a fővárosban, Polgári Mozgalom a Köztár- iságért, a Lakosság Erdekvé- ;lmi Tömörülése és a Társa- plmi Kamara szervezésében, konferencia szervezői a saj- képviselőinek elmondták: a nácskozásra mintegy tizenöt irópai és észak-amerikai or- ágból érkeztek résztvevők. A mferencia célja: előkészíteni európai civil mozgalmak övetségének megalakulását. Tabletták alkonya? (3. oldal) Enyhe telünk lesz - februárig (4.0|da,) ÜJ vasárnapi Dunántúli napló II. évfolyam, 329. szám 1991. december 1., vasárnap Ára: 9,60 Ft KÖZÉLETI LAP Fel nem robbant rakéta a határ közelében Ismét ágyúzták Eszéket Bócs-Kiskun megyében — Gora és Bácsborsod községek között - mezőgazdasági terü­leten, a magyar-jugoszláv ál­lamhatártól 4,5 kilométerre pénteken délután, egy helyi lakos bejelentése alapján a bajai rendőrkapitányság jár­őre egy ez idáig nem azono­sított, fel nem robbant raké­tát talált a földbe becsapód­va. Erről szombaton délután tájékoztatta a távirati iroda munkatársát Keleti György HM-szóvivő és Krisán Attila, a határőrség szóvivőjének he­lyettese. Az MTI kérdésére a történ­tekről elmondták: a Magyar Honvédség, a határőrség és a rendőrség szakembereiből álló bizottság a helyszíni vizs­gálatot megkezdte. A honvéd­ség tűzszerész szakemberei a rakétát a földből kiemelték. A (Folytatás a 2. oldalon) A honfoglaláskori időket idézi fel az új sportág /V Lovasíjász Kaposmérőn A Somogy megyei Kapos­mérőn élő Kassai Lajos egy új sportág, a lovasijászat meghonosításán fáradozik. A honfoglaláskori időket idéző leendő sportág lényege: vág­tató ló hátáról három test­helyzetben - szembe, oldalról, és hátrafelé — kell íjjal egy adott távon a céltáblákat el­találni. Kassai Lajos több száz órai munkával korhű ruháza­tot és fegyverzetet is készített, így tart bemutatókat a sportág népszerűsítésére. MTI-fotó: Kálmándy Ferenc Az EK nagykövete a menekülteknél Nem temetni - fúrni mennének Atomnyi kérés húsz településhez Megváltozott a világ az ófalui kudarc után A nagyatádi menekült- táborban tett látogatást tegnap Hans Beck, az Európai Közösségek dele­gációjának nagyköveti ran­gú vezetője. A politikus tájékozódott a kialakult helyzetről, s felmérte, mi­ben, s hogyan tudna az EK a hazánkban tartóz­kodó jugoszláviai mene­külteknek segíteni. Mint megtudtuk, az Európai Közösség az eddig átutalt 500 ezer ECU után to­vábbi segélyek folyósítását fontolgatja, egyelőre azon­ban az igényeket mérik fel. (A Hans Beck úrral készített interjúnkat hétfői számunkban olvashatják.) A paksi Atomerőmű Válla­lat néhány munkatársa már megtanulta, hogy könnyebb atomerőművi blokkot felépíte­ni, mint elhelyezni — atom­temetőt nyitni — a kis- és kö­zepes aktivitású hulladékokat. A közismert ófalui kudarc óta — társadalmi elégedetlen­ség akadályozta meg, hogy ott építsék fel a hulladékte­metőt — ma mór kis kéréssel keresik fel Tolna és Baranya falvait. Még csak nem is azért, hogy odavihessék a hulladé­kot, hanem, hogy egyáltalán kapjanak engedélyt a polgár­mesteri hivataloktól, a falu­tól, hogy a Mecseki Ércbányá­szati Vállalat munkatársai a falu határában két—két 80 (fő­tér mély és 15 cm átmérőjű magmintát vehessen. A nyert minta alapján kutatóintézet döntené el, hogy az a terü­let egyáltalán alkalmas-e be­fogadni a hulladékot. Első nekifutásnak húsz te­lepülés önkormányzatának ír­tak levelet: azt kérve, hogy tájékoztassák őket, majd a falut a fúrás —, feltáró geo­lógiai kutatás — engedélyezé­sének semmisségéről, vagy ar­(Folytatás a 3. oldalon) Nagyatád az elosztóközpont Iskola és játszóház a menekülttáborban Ebédosztás a nagyatádi menekülttáborban Egyetlen még fogadóképes menekülttábor Dél-Dunántúlon Nagyatádon található. Tapasz­talva a súlyosbodó elhelyezési gondokat, a tábort szervezői elosztó központtá alakították át. Azaz a folyamatosan érke­ző pnenekültáradat átmeneti, vagy tartós elszállásolás után innen kerül az ország más he­lyeire, Így a balatonparti, za­lai és egyéb táborokba, de például tegnap Ausztriából is érkezett felajánlás útlevéllel (Folytatás a 2. oldalon) Rangadót játszottak tegnap a labdarúgó NB l-ben Pécsett, ahol a PMSC a Siófokot fo­gadta. Mindkét csapat tagja az élmezőnynek, mór ezért is kísérte fokozott figyelem a 90 percet. Nos, a nézők ugyan jó játékot nem, de három gólt láthattak. Mindhármat a Balaton-partiak lőtték, de amíg 2are és Fischer az el­lenfél kapujába talált be, ad­dig Olajos öngólt rúgva, a sajátjába. A vendégek egyéb­ként 7 perccel a lefújás előtt Labdarúgó NB I. Nyert a Siófok Pécsett szerezték meg a győztes gól­jukat, amikor már mindenki biztosra vette a döntetlent. Ezzel a szerencsésnek mond­ható győzelemmel (a vendé­gek összesen kétszer lőttek kapura, ebből két gólt rúg­tak) a Siófok az őszi idény végén a 21 pontos Vác mögé 20 ponttal feljött a második helyre. Képünkön Fischer (fe­hérben) Balog és Bódog őri­zetében. (Tudósítás a 8. ol­dalon.) A címerváltozás is sok munkát adott a zománc­áru gyárnak. Zománcozott táblák Bonyhádról című írásunk az 5. oldalon ol­vasható. Fotó: Szundi György

Next

/
Oldalképek
Tartalom