Új Dunántúli Napló, 1991. november (2. évfolyam, 299-328. szám)

1991-11-12 / 310. szám

aj Dunántúlt napió 1991. november 12., kedd u Hírek, információk, események MA Szeretettel köszöntjük névnapjuk alkalmából JÓNÁS. RENÁTÓ nevű kedves olvasóinkat. A Nap kél 6.43 - nyugszik 16.14 órakor A Hold kél 11.44 - nyugszik 21.05 órakor Hirok, tudósítások, •soményok közölhetők 10-12 óráig a 15-000, vagy a 10-053-as telefonszómon Hírszerkesztő: ADAM ERIKA Ma délelőtt 9-12 óráig panaszügyekben fogad, a 10-044-os számon hívható: HETÉNYI JANOSNÉ Szerkesztőségi hirügyeletes 16—19 óráig a 10-046-os számon: NAGY ISTVÁN n Jöifö alapítvány Jövő néven alapítványt ho­zott létre a pécsi, Mezőszél Utcai Általános Iskola szülő' munkaközössége a Gondoldo Bt.-vel együttműködve, egye­bek között azzal a céllal, hogy az oktatási intézmény bekapcsolódjon a hazai és a nemzetközi személyiségfejlesztő programokba, és külföldi is­kolákkal vegye fel a kapcso­latot anyagi támogatók, me­cénások révén. Az iskola így akarja a tárgyi feltételeket jobbá tenni, a tanórákon kí­vüli foglalkozásokat elterjesz­teni, keresni a kapcsolatot hazai, valamint nemzetközi alapítványokkal. Az alapítók számítanak a szülök, a volt tanítványok támogatására >s. Számlaszám: 249-98903, Jövő alapítvány 025—04012. Megnyílt megyénk harmadik ma­gán-fegyver javító műhelye Kajos Gyula pécsi vállalkozó beruházásá­ban, aki máris azt tapasztalja, hogy egyre többen alakíttatják át a világháborús ,,Moszin-Nagant" fegyvereket vadászpuskává. Idöfaras Kedd estig nyugat felől gyakran erősen megnövekszik a felhőzet. Szórványos eső, záporeső várható. A nyugati szél napközben átmene­tileg megerősödik. A legmagasabb nappali hőmérséklet 7, 12 fok kö­zött alakul. A Hétfő reggeli vízállások: Mohács 156 cm, áradó, 8,0 fok, Ortilos -20 cm, apadó, 8,4 fok, Barcs 61 cm, áradó, 7,0 fok, Drávaszabolcs 136 *m, áradó, 5,3 fok. Fórum a megyei közgyűlés oktatási, kulturális intézményeiről Nyitott fórumot szervez a pécsi Nevelők Háza novem­ber 13-án 15 órakor a Bara­nya Megyei Közgyűlés oktatá­si és kulturális intézményei­nek helyzetéről, melyen elő­adó Nádor Rudollné, a me­gyei oktatási, kulturális és sportbizottság vezetője. Az eszmecserére várják az érdek­lődőket.- Ok: a gyorshajtás. A múlt héten megyénkben 1 halálos, 7 súlyos, 11 könnyű sérülései közúti baleset történt, a leg­több Pécsett, a 6-os út váro­son átvezető szakaszán, vala­mint az 58-as úton elsősorban azért, mert a járművezetők gyorson hajtottak, illetve- nem adták meg az elsőbbséget.- Megemlékezés Kühn Sza­niszlóról. November 13-án 18 órakor Pécsett, a Belvárosi templomban Kühn Szaniszló cisztercita gimnáziumi igazga­tó (1935—1948) emlékére az elhunyt tanárokért, diáktársa­kért és jótevőkért szentmisét mutat be Arató Orbán ciszter­ci házfőnök.- Természetgyógyászok Klub­ja alakult hétfőn Szigetváron, a Múzeum Kávézóban, a Ti­nódi Művelődési Központ kez­deményezésére. A nyitott 'fog­lalkozásokat havonta egyszer rendezik.- Megszépült a bánfai temp­lom, amely 1912-ben készült. Azóta most került sor az első tel­jes külső felújítására csaknem 2 millió forintért az önkormány­zat, a püspökség és a hívek anyagi támogatásával, Buus László pécsi egyházi mérnök útmutatásával. A míves kivi­telező munkát Kecze Zoltán sellyei kőműves, Kántor Attila királyegyházai tetőfedő végez­te. A munka sikeréért sokat fáradozott Varga László plé­bános. A felújított istenházát a hét végén áldotta meg Mayer Mihály püspök.- A 40. Őszi Csillagászati Hét kezdődött meg tegnap Pécsett, a TIT Pécs-baranyai Csillagászati és Űrkutatási Szakosztálya szervezésében. Az elkövetkező napokban öt elő­adás hangzik el, felvázolva a csillagászat történetét az ókor­tól napjainkig. Helyszín, a TIT Felsőmalom utcai nyelvis­kolája, ahol ma 18.30 órakor Halmi Gábor főiskolai hall­gató Galileo Galileiről tart előadást. A továbbiakban az előadók a budapesti Plane­tárium, a JPTE, a TIT munka­társai lesznek. A verőfényes napsütésben az elmúlt hét vegét csaknem minden szőlősgazda pincéjében töl­tötte, fejtették, kezelték az új bort. Felvételünk Pécsett, a Makár-oldalban, Székelyhídi Zoltán szőlőjében készült. Fotó: Szundi György ' « ■ ■ Nyelvtanfolyam munka­nélkülieknek A Pécs-baranyai TIT fel­sőfokú végzettségű munka­nélküliek részére - előze­tes nyelvtudásra építő - nemzetközileg elismert nyelvvizsgákra (TOEFEL, CAMBRIDGE, ZERTIFIKAT) felkészítő, valamint üzleti nyelveket oktató tanfolya­mokat szervez német és angol nyelvből. A képzés részben Angliában, illetve Németországban történik, a költségek kétharmad ré­szét a Foglalkoztatási Alap biztosítja. A fennmaradó egyharmad rész önköltsé­ges, ehhez a TIT kedvez­ményeket biztosít. Szájás termékek bemutatója Szójás termékeinek bemuta­tása, valamint a egészséges étkezés népszerűsítése céljá­ból szakmai napot rendezett hétfőn Lánycsó'kon a Vitai Élelmiszergyártó és Forgalma­zó Gmk. A kereskedők, a szak­emberek után december 6-án és 7-én a nagyközönség szá­mára is bemutatót rendez a cég, a helyszín akkor a mo­hácsi Hárfa vendéglő lesz, s a résztvevő gyermekek a mi­kulásnap apropójából megle­petés csomagokat kapnak a rendezőktől.- Lenau a Lenau-házban. Csütörtök este 6 órakor a szek­szárdi Német Színpad Lenau verseit muttjo be a Lenau- házban. Fél 6 órakor szemlére kiteszik Anton Tafferner Lenau- könyvgyűjteményét, amelyet a müncheni professzor a háznak adományozott. A rendezvény nyilvános, belépődíj nincs.- A közalkalmazotti törvény­ről lesz szó ma 14 órakor LIGA-akadémián a Liga és a PDSZ szervezésében Pécsett, a Szalai András u. 11-ben. Előadó dr. Kiss György pécsi egyetemi docens. A rendezők a pedagógusok részvételére is számítanak, ugyanis várható, hogy a jövőben a fenti tör­vény rájuk is érvényes lesz. r»ji-05-07 1991. november 10-én az esti órák­ban Komló város különböző szóra­kozóhelyein együtt italozott T. I. 20 éves és B. I. 50 éves helyi lakos. Hazafelé menet Komlón, a Fekete Gyémánt étterem előtt dulakodás kezdődött. T. I. a zsebében tartott 10 cm pengéhosszúságú konyhakést elővette, mellyel egy alkalommal mellbe szúrta B. l.-t, aki ettől a földre került. A szúrás során a kés pengéje a sértett testében eltörött. Az ittas T. I. a földön fekvő sérült férfi testébe 2-3 alkalommal karate- rúgásokkal belerúgott, a mellére taposott. B. I. a sérülései miatt a helyszínen meghalt. Az elkövető - tettét beismerve - önként jelentke­zett a helyszínre érkező rendőrök­nél. Az ügyben o Baranya Megyei Rendőr-főkapitányság vizsgálati osz­tálya - őrizetbevétel elrendelése mellett - folytatja a vizsgálatot. * Kigyulladt a díszletraktár. Pécs- bányatelepen, a régi iskolaépület­ben 2 millió forint értékű kelléktár számára a Pécsi Nemzeti Színház által bérelt helyiségek egyikében tűz ütött ki, feltehetően gyermekek játéka miatt. A pécsi tűzoltók gyors beavatkozása folytán a kár csupán 4000 forint. Rónay Janó előadása Szigetvaron Fónay Jenő, a Magyar Po­litikai Foglyok Szövetségének elnöke 1991. november 13-án, szerdán 15 órai kezdettel Szi­getváron, a volt pártszékház Felszabadulás téri épületének nagytermében előadást tart az 1956-os forradalom és szabad­ságharc eseményeiről. A ren­dezvény nyitott, minden érdek­lődőt tisztelettel várnak a ren­dezők.- Szaniszló-mise lesz holnap, szerdán, Szent Szaniszló ün­nepén este 6 órakor a Bel­városi templomban, amelyen a ciszterci diákok megemlékez­nek a gimnázium volt igazga­tójáról, Kühn Szaniszlóról, el­hunyt tanáraikról, iskolatár­saikról és a rend jótevőiről.- Szakszervezetek a kong­resszus előtt címmel előadást tart dr. Nagy Sándor, a MSZOSZ elnöke ma 14 óra­kor Pécsett, a József Attila Mű­velődési Házban tartandó szak- szervezeti konzultációs fóru­mon, melynek rendezője a Szakszervezetek Baranya Me­gyei Képviselete.- Tagtoborzó nyílt napot rendeznek a Pécsi Amatőr Ke­rékpáros Klub tagjai novem­ber 12-én 17 órakor a Megye utca 21-ben, ahol szó. lesz egyebek között a Schwing— Csepel Gyár termékeiről, egy szerelőiskola indításáról. Ha valaki ezen a rendezvényen nem tud részt venni, az érdek­lődhet a klub után Hirth Ist­ván műhelyében. Egészségügyi szolgalat Mindennapos felvételi ügyeletek gyermek belbetegek részére Pécs város: POTE Gyermekklinika, Szi­getvár város és járás, a pécsi és a volt sellyei járás: Megyei Gyer­mekkórház. Gyermeksebészeti, kór­házi felvételt igénylő gyermekfülé- szeti betegek részére páratlan na­pokon: POTE Gyermekklinika, pá­ros napokon: Megyei Gyermekkór­ház, Pécs és a megye egész terü­letéről. Pécs város lakossága részére fel­nőtt belgyógyászat: Megyei Kórház I. sz. Belgyógyászata. Sebészet: Megyei Kórház. Baleseti sebészet: POTE I. sz. Sebészeti* Klinika. Égési sérülések: Honvéd Kórház. Orr-fül- gégészet: POTE Orr-Fül-Gégeklinika. Koponya- és agysérülések: Idegse­bészet. Pécs város és a csatolt köz­ségek neurológiai betegeinek felvé­telét a Neurológiai Klinika, pszi­chiátriai betegek felvételét a Pszi­chiátriai Klinika látja el. Minden­napos akut urológiai ellátás és fel­vételes ügyelet: POTE Urológiai klinika. Szemészeti betegek ügyele­ti ellátása 17.00 órától: POTE Sze­mészeti Klinika. Információk ÉJSZAKAI KÖRZETI ORVOSI ÜGYELET Pécs város felnőtt lakossága ró* izére egy helyen, a Lánc utcai ’endelőintézet földszinti ügyeleti nemiségeiben minden este 7 órától másnap reggel 7 óráig. Telefon: 14-347. Fogászati ügyelet minden este 7 órától másnap reggel 7 óráig a Lánc utcai rendelőintézet földszinti ügyeleti helyiségeiben, gyermekek részére is. Telefon: 14-347. Gyermeklakosság részére egy he­lyen, a Gyermekklinikán, Pécs, Jó­zsef A. u. (bejárat a Bajnok u. felől) délután 5 órától másnap reggel 7 óráig. Telefon: 10-938. ÉJSZAKAI ÜGYELETES GYÓGYSZERTÁRÁK Pécs, Bajcsy-Zs. u. 23. 10/14. sz. gyógyszertár, Pécs, Lánc u. 20. 10/8. sz. gyógyszertár. •k SÓS-ELET telefonszolgálat díjmen­tesen hívható a 12-390-es számon este 7 órától másnap reggel 7 óráig. A Magyarországi Máltai Szeretet­szolgálat pécsi csoportja orvosi rendelése: 13—14-ig pszichológia, 14—15-ig bőrgyógyászat, 15—17-ig belgyógyászat, 17—18-ig sebészet, 18—19-ig bőrgyógyászat. A rendelés helye: Pécs, Janus P. u. 6. A Magyarországi Máltai Szeretet­szolgálat jogi tanácsadó szolgálata hétfőtől péntekig, naponta 17—19 óráig tart. A tanácsadó szolgálat helye: Pécs, Janus Pannonius u. 6. Közlemények Kondicionáló tornára lehet jelent­kezni Pécsett, a Berek utcai Egész­ségvédelmi Intézetben erős terhelé­sű, kímélő és testsúlycsökkentö cso­portokban. Érdeklődés a 33-807-es vagy a 33-677-es telefonon Arvay Orsolya titkárnőnél. A Szivárvány Gyermekház színház- járó buszt indít a fővárosba, a Radnóti Színpad Micimackó cimű előadására, valamint a Néprajzi Múzeum kínai sárkánykiállitására. Jelentkezés a 13-477-es telefonon. Biliárdszalon nyílt Pécsett, a Haj­nóczy utcai Laterum Szállodában a Fordán Kft. szervezésében, amely­nek ez már a hatodik biliárdter­me városunkban. A sportág erősö­dőben városunkban, ezért a kft. szakosztályt szervez. A Beás Közművelődési Egyesület már 16 tagszervezetet tömörít, egyik legújabb tag a hosszúhetényi kö­zösség. Az 1988-ban alakult egye­sülésbe eddig 250-en léptek be. Érdeklődés Horváth Gézáné óvó­nőnél, aki egyben titkár Gilvánfán. Az elnöki teendőket Moldoványi István látja el. Mórokon az önkormányzat csak­nem félszáz iskolásnak ruhaneműt biztositott segély formában az is­kolai szülői munkaközösséggel együttműködve. Pécsett, az Anikó utcai iskolá­ban az 1992—93-as tanévben számí­tástechnikái tagozat indul. Nem vé­letlen, hogy számítástechnikai té­mában már most is folynak kép­zések idegenek részvételével az in­tézményben. Elsősorban pedagógusoknak bu­szos színházlátogatást szervez a pé­csi Nevelők Háza Kaposvárra, a Csiky Gergely Színházba, a My fair Lady című műsorra, valamint a Rippl-Rónai Múzeumba november 23-án. Érdeklődés a 15-679-es te­lefonon. Rendezvenyék Elmarad a Heavy Metál Klub mára tervezett alakulása Pécsett, a DOZSO-ban. A legközelebbi idő­pontot az alapítást kezdeményező Algernon együttes november 26-ban jelölte meg. Ma 21 órakor egy új együttes, a pszicho-jazz stílusban játszó pécsi Fantomfreud mutatkozik be Pécsett, a Czinderi utca béli „Gyár Klub­ban”. November 12-én 14 órakor kézi­munka-bemutatót tart, karácsonyi ajándékokat készít Békés Lajosné népi iparművész Pécsett, a Tüzér utcai mozgalmi házban. Szervező a Baranya Megyei Művelődési Köz­pont Nyugdíjas Klubja. Ma 18.30-kor Pécsett, a JPTE Ja- kabhegyi úti kollégiumában a Pé­csi Egyetemi Természetvédő Klub rendezvényén Boldog Sándor dia- vetítéses előadást tart Észak-Ma- ryorország természetvédelméről. Mátyás bátyám nyitott pincéje Vasárnap volt. szállt a malomvölgyi nádasok bu­gájának szöszmöszös ter- méspihéje, mint amikor ta­vasszal havaznak a nyár­iák. Akár hóesésnek is beillett volna a látvány. A pihék villogtak, csillog­tak, aztán leültek a le- ketés, szürkés őszi leve­lekre. Mint a csont, olya­nok a levelek a fagyok után. Idén nincsenek iga­zi őszi levélszinek épp emiatt. A kökényi szőlő­hegy aljában diót kotor- gattak a gyerekek az avar­ból az pgyik elhagyott­nak látszó kertben, ahol vagy tiz la áll. Hirtelen idős ember tűnt lel a lej­tőn bottal és kannával a kezében. A gazda, aki büntetni log, Így gondol­ták a lurkók, végül meg­változott a véleményük. A hetvenéves Miklósi Má­tyás (ősei neve még Vi- dovics volt) még a tava­lyi lél zsák dióját is aján­lotta. Meglepődtünk, s már másoktól hallottuk, hogy ö szüretkor nyitva hagyja pincéjét, s bárki betérhet hozzá, aki koccin­tani akar. Tolvaj is lordult be Így, hörpintett egyet, s nem vitt el semmit. A nyi­tott présház akár a biza­lom jelképe is lehetne. Mátyás bátyám tekintete nyílt, szeme ragyogó, ö- maga is csupa bizalom. Ahogy errefelé mondják, a kökényi sokácok mind ilyenek, akik között most a legidősebb Vidovi cs Györgyné, született Tara- ayia Mária. Rokona néki ő, most ünnepelte 90. szü­letésnapját. Miklós bácsi is szeretné ezt a kort megérni. Kívánjuk neki. Cs. 1. Halálozás Vigasztalhatatlan, megtört szívvel tudatjuk azokkal, akik ismerték, hogy szeretett férjem, drága édes­apánk, a mi Józsi papánk, ID. DOBSZAY JÓZSEF fáradt szive, dolgos két keze örök­re megpihent. Utolsó útjára 1991. november 16-án 10 órakor kísérjük a magyarürögi temetőbe. Gyászolja öt: felesége, fia, leánya, menye, unokái, dédunokája és széles körű rokonsága. (43197) Ma 16 órakor Pécsett, a Neve­lők Házában Domonkos Imre kiál­lítását nyitja meg dr. Pandur Jó­zsef művészettörténész. Ugyanitt 14 órakor a Tanítók Klubjában a Frei- net-programot ismertetik. November 12-én 19 órakor Pé­csett, a Művészeti Szakközépiskola Rcidnjcs utcai nagytermében Soly­már Rita zongoraestje lesz. Lánycsókon, a népházban novem­ber 12-én 17 órakor a mohácsi Dudás József fotótárlata nyílik. Komlón, a Gyermek- és Ifjúsági Házban ma 15 órakor a Fővárosi Gyermekszinpad bemutatja a Zene­varázs cimű mesebohózatot. Bronzjelvényes túravezetöi tanfo­lyam kezdődik ma 17 órakor Pé­csett, a Megye utca 21-ben, a me­gyei természetbarát bizottság szer­vezésében. A C-* Pécsi Szervezete ma 14-16 óráig az Apáca u. 15-ben, a TESZ-székházban ügyfélszolgálati ta­nácsadó ügyeletet szervez. Az Országos Nemzetőrök Szövet­sége Baranya Megyei Szervezete ma 8—17 óráig nyílt fogadónapra várja az érdeklődőket Pécsett, a Szív utca 2-ben. Érdeklődés ezalatt a 19-381-es telefonon. A Pécsi ILCO Klub november 12- én 14.30-kor Pécsett, a Széchenyi Klubban, mely a Tudomány és Technika Házában található — nyi­tott találkozót tart.

Next

/
Oldalképek
Tartalom