Új Dunántúli Napló, 1991. október (2. évfolyam, 269-298. szám)

1991-10-09 / 277. szám

IO uj Dunántúlt napló 1991. október 9., szerda Sarlatán, vagy lángész? Arcátlan sarlatán vagy lángeszű orvos és filozófus volt-e? A 450 évvel ezelőtt Salzburgban elhunyt Paracel- sust már életében felváltva támadták és dicsőítették. Ko­rának egyik névtelen gúny- versében olvashatjuk róla: „Dögöljek meg, ha méltó vagy arra, hogy az éjjeli edényt Hippokratesz után vidd!'.' Aki ellenben kezeltette magát vele, az az esetek többségében el volt ragadtat­va nehezen érthető és sok tekintetben haladó gyógy­módjától, mint például a nagy humanista, Rotterdami Eras­mus, aki igy ír róla: „Cso­dálkozom, hogy honnan is­mersz engem ilyen jól, amikor még nem is láttál." Az orvosképzés tulajdonkép- oen ma sem tudja igazán, iogy mit kezdjen Paracelsusz- szal, s ez teljesen független ottól, hogy előkelő német or­vosi kitüntetés viseli a nevét Paracelsus ezt tanácsolta tu­dós társainak: „Nem cím és nem rábeszélő képesség, nem nyelvtudás és nem széles kö­rű olvasottság követeltetik meg az orvostól, hanem a természetes dolgok és a Ter­mészet titkainak mély ismere­te." Paracelsus szembefordult a könyvekből megszerezhető ismeretek kizárólagosságával, amikor az ilyen ismeretekkel nyilvánvalóan nem lehetett gyógyulást elérni. Szerinte az orvos sokkal inkább képes betegségeket meggyógyítani, ha ismeri „az eget és a föl­det”. Próbálja tehát megérte­ni a természeti folyamatokat és tekintse az embert mikro­kozmosznak, aki a makrokoz- moszban tükröződik vissza. Ezért Paracelsus az átfogó or­vostudomány előfutárának te­kinthető, ami ma már aligha képezheti vita tárgyát. Paracelsus - valódi nevén Iheophrastus Bombastus Aure- olus Phillippus von Hohenheim - sváb családból 1493-ban született Svájcban. Nem egé­szen ötven évig élt és ezalatt beutazta csaknem egész Euró­pát, magába gyűjtve korának orvosi ismereteit. Életműve egy több tucat kötetnyi orvo­si, filozófiai és teológiai tár­gyú írás, amelyhez magyará­zatul külön Paracelsus-szótár szolgál. Vitathatatlanok az orvostu­dományok terén szerzett érde­mei, hogy csak a szifilisz ke­zelését, a bányászbetegségek gyógyítását, az emberi testben lejátszódó kémiai folyamatok leírását és ásványok gyógy­szerként való alkalmazását említsük. Ugyanakkor nem tu­dott szabadulni az elmúlóban lévő Középkor egynémely gya­korlatától sem, mint például attól a tantól, amely szerint az anyagok külső jellemzőiből következtetni lehet azok gyó­gyító hatására. Ezért aztán vörös színű korallokat irt elő betegeinek vértisztító gyanánt. Ennek ellenére ma is példa­képül szolgálhat Paracelsus szüntelen fáradozása az em­beri élet megőrzése érdekében, kiállása a természetes élet­mód, mint megelőzés és gyó­gyítás mellett. DPA Fiatal ifjú hallgatja Jean Luc Corné francia művész „Csilingelő bárányok" elnevezésű műal­kotását a helyi postamúzeumban rendezett kiállításon. A birkák feje helyén telefonkészülék van, testük telefonzsinórból, lábuk hallgatóból készült. MTI Press képszerkesztöség Fizessen az aláírásával! A koldus cipője (Csak egy villanás. A vasút­állomáson botorkál el előttem o koldus. Csapzott, borotvá- latlan, szürke. Ruhája . . . ron­gyokban jár, nadrágját spár­ga fogja körbe. És a kalapja ha Kolnay és Barabás zsír- próbát csinálna rajta, kide­rülne, hogy zsírosabb, mint az összes Pál utcai fiúé együtt­véve. Elsétál előttem, o lábán vadonatúj, halványzöld Adi- das-cipő. Csak egy villanás, ahogy szemünk találkozik:) „Koldus vagyok. Egy ideig szégyelltem, de találtam egy újságfecnit, ahol az állt, hogy emiatt másoknak kell szé­gyellniük magukat. Már nem rázom az öklöm oz égre, csak a szóm mozog halkan. Kére­getek, járom sorra a kukákat, A pénzkímélő eszközök - kártyák, csekkfüzetek — foko­zatosan kezdenek teret hódí­tani hazánkban is. Bár hasz­nálatuk kényelmes és gazda­ságos —, hiszen a különféle számlákon elhelyezett összegek után a kártya tulajdonosának kamat jár —, igénybevételüket nehezíti, hogy belföldön nem mindenütt fogadják el fizetési eszközként. A Külkereskedelmi Banknál igényelhető Eurocard, illetve Visa kártya a világ legtöbb országában felhasználható. Magánszemélyek minimum 2500, hivatalos személyek 5000 dollár vagy annak megfelelő konvertibilis valuta befizetésé­vel válthatnak ilyen kártyát. A pénzkimélés másik eszkö­ze az Eurocsekk. Ennél a kár­tyához tartozó csekk garantál­ja a kereskedőknek, hogy c bank kifizeti számukra a esek kel igazolt összeget. Jelenleg minimum 170 ECU-val, azaz 400 márkával nyitható meg a számla. Európában és a Föld­közi-tenger partján összesen 44 országban fogadják el. A csekkfüzetben legalább há­rom, a számlán lévő összegtől függően akár tíz lap is lehet. (Kivételes esetekben húsz­lapos füzetet is kibocsátanak a számlavezető bankok.) Jelenleg Magyarországon a forgalomban lévő kártyák és csekkek közül az utazási csekk az, amelyik a világ bármely civilizált országában bevált­ható. Különféle elnevezéssel kerültek forgalomba, a legis­mertebb a VISA-, illetve az AMEX-csekk. Domi Ferenczy - Europress Pécsi utcák — híres emberek Möwényuédelmi tanAcsodö Takácsatkak elleni védekezés Az idei évben is, az elmúlt évekhez hasonlóan a nyári, meleg, száraz időjárás kedve­zett az atkák felszaporodásá­nak, a kiskertjeinkben komoly gondot okozott kártételük. A növényvédelem hatékony­sága, a károsító és növény­védő szer ismeretének hiánya miatt nem megfelelő. Gyakori, hogy a permetezés időpontjá­nak helytelen megválasztása miatt egy-egy növényvédő szert „leértékelünk". Az idei évben gyakorta lehetett hal­lani, hogy „Megvettem o drága NISSORUN-t vagy APOLLÓ-t, és az atkák to­vább futkároztak a 'levélen." A fenti növényvédő szereknél állt elő az a prdbléma, mely a későbbiekben a környezet­kímélő növényvédő szereknél, ■cörnyezetkímélő technológiák­nál szélesedni fog, esetleg bukásukat okozhatja a kisker­tekben, illetve árutermelésben. A iköztudatban általánosult, hogy védekezni 7—10 napon­ként kell (a kártevők fenoló- giája — fejlődési alakja —, il­letve a károsító ismerete nél­kül). Az inszekticidek — ro­varölő szerek - közül erre na­gyon alkalmas volt a felszívó­dó hatású szerek skálája (Bi-58 EC, UNIFOSZ 50 EC stb.). Folyamatos használatnál viszonylagosan jó eredménye­ket lehetett elérni, közben o területről teljesen kiirtottuk a hasznos élőszervezeteket. A biotechnológiai módszerek be­vezetésének alapvető követel­ménye, hogy a hasznos élő­szervezetek a területünkön fel­szaporodjanak, elterjedjenek. Ehhez viszont az szükséges, hogy úgy válogassuk össze a növényvédő szereket, és olyan időpontban juttassuk ki, ami­kor e szervezetekben a leg­kisebb károsodást okozzák. Ezeknek a növényvédő sze­reknek van még egy alapvető követelménye, a szelektivitás (válogatás). Az atkaölő készítmények kö­zül a fenti igényeket teljes mértékben kielégíti az OVICID (tojásölő) szerek csoportja (NISSORUN 10 WP, APOLLO SC). A különböző atkafajok — to- kácsatkák, levélatkák, széles­atkák — életmódja eltérő. A hatékony védekezésnél feltét­lenül ismernünk kell azt az atkafajt, mely ellen védekezni akarunk. Kertjeinkben leggyakrabban a takácsatka fajok károsíta­nak. Ezek a polifág — soktáp- növényű — kártevők szinte minden növényen megtalálha­tók, tojás alakjában telelnek. Takácsatkák elleni védeke­zésre speciális tojásölő akari- cidek állnak rendelkezésre (NISSORUN 10 WP és az APOLLÓ SC) Ezek az atkaölő szerek el­sődlegesen a takácsatka tojá­sokat pusztítják. Ezek a nö­vényvédő szerek szabadfor- galmúak. A NISSORUN 10 WP meggátolja, hogy a káro­sító takácsatkák az előző fej­lődési stádiumból a következő fejlődési állapotba lépjenek, a kezelt tojásokból a lárvák már nem kelnek ki. Kedvező továbbá a 60—70 napos to­jásölő hatás. A kezelés idején a kifejlett atkák nem pusztul­nak el, de az általuk — a ke­zelés után - lerakott tojások már nem kelnek ki. A NISSO­RUN 10 WP felhasználható almatermésűeknél, csonthéja­soknál, szőlőnél és babnál. Gyümölcsösökben és szőlő­ben célszerű a rügyfakadás időszakában védekezni. A vegetációban végzett per­metezéskor javasolt a mozgó alakokat pusztító kombinációs készítményt alkalmazni, melye rezisztencia (ellenálló atka­törzsek) kialakulását is meg­akadályozza (DANITÓL 10 EC, OMITE 57, MITAC 20, NEO- RON 500). Kijuttatásnál minden esetben ügyelnünk kell arra, hogy a növényvédő szer a növények felületét egyenletesen fedje, mivel az említett szerek kon­takt (érintő) hatásúak. Az atkák elleni permetezés­hez mindig nagy mennyiségű víz szükséges. Azokban az or­szágokban, ahol szigorúbbak a környezetvédelmi előírások szabályozzák a növényvédő- szer-felhasználást, ott a tojás­ölő készítmények használatát helyezik előtétbe, mivel a ko- iO tavaszi kijuttatás, valamint a szélektívitálása következté­ben a hasznos élőszervezete­ket (ragadozó atkákat) kí­méli. Steiner István Czigány Csaba rást fedezett fel. Legneveze­tesebb a görög hajnalpír (eosz) után eozinnak elneve­zett rubinpiros színű zománc alkalmazása. ATKAOLO SZEREK Szer neve F elhasználható Forg. É.v.i. Megjegyzés NISSORUN 10 WP szőlő,csonthéjasok, almatermésűek,bab Sz. 7 Tojás és'lárva- ölö hatású AP0LLÚ szőlő,csonthéjasok, almatermésűek Sz. 60 Tojásölő ha­tású MITAC 20 alma, szilva,szamó­ca, szőlő,paprika, bab,uborka Sz. 14 Mozgó atkák ellen NE0R0N 500 EC almatermésűek, csonthéjasok, szőlő Sz. 30 Mozgó atkák ellen OMITE 57 E szőlő, csonthéjasok almatermésűek paprika Sz. 14 14 10 7 Gázhatás: 20 C° felett, szélesatka ellen is hatásos. DANITÓL 10 EC szőlő alma őszibarack paprika paradicsom uborka szegfű F. 14 14 14 7 7 7 T akácsatkák, levélatkák, tripszek, lombrágóhernyók, üvegházi molytetí Zsolnay Vilmos csuklóig, könyékig, völlig tú­rok beléjük. Gusztustalan? Általában az élet gusztusta­lan. Ja, hogy a csukáim? Kap­tam egy kis segélyt, pár ezer forintocskát. Ezt osszam be, ennyiből legyek apránként boldog a következő „negyed­évben"? Megvettem belőle az Adidast. Nekem is megjár. Emberi? Nagyon is emberi. Mondják csak azt: föllázodt o vén sükebóka. Én teszem a dolgomat: turkálok tovább. De Adidasban fordulok majd föl, Adidasban fognak elka­parni!" Méhes Károly 1878. október 22-én, este sürgöny érkezett Párizsból Pécsre. Zsolnay Vilmos Miklós fia tudatta, hogy a párizsi vi­lágkiállításon kiállított termé­keik aranyérmet nyertek, Zsol­nay Vilmost pedig a francia kormány becsületrenddel tün­tette ki. A siker kitárta a Zsolnay-gyár termékei előtt a külföld kapuit, meghódítva a világpiacot. Zsolnay ekkor any- nyi magánrendelést kapott, hogy alig tudta kielégíteni a nagy angol, francia áruházak, sőt egy yokohamai üzlet ren­deléseit is. Mindez sokat jelentett Zsol­nay Vilmos életében - küzdel­mes évei eredményének elis­merését. A kiállítás egyik mél- tatója, Schmidt Sándor ezeket írja: „A pécsi Zsolnay Vilmos egy kollekció művészi agyag­árut állított ki, amely olyan sajátosan új és annyira más, mint minden eddigi, hogy azonnal a legnagyobb érdek­lődést váltotta ki, és techniká­ja sokak számára rejtély.” Zsolnay Vilmos pécsi, ké­sőbb budapesti gyárában is folyton kísérletezett. Egyik le­velében írja: „Éjjel-nappal dolgozom, és máris sokat ér­tem el. Ha itt megállanék, boldog, gondtalan életet él­hetnék; így még sokat kell küzdenem, míg elérem a célt." Amíg a család férfitagjai a technikák fejlesztésén, a gyár nagyításán és az üzleti össze­köttetés megteremtésén fára­doztak, addig a nők a formák és a díszítések megtervezésé­nek szép munkáját végezték. 1880 szeptemberében, a nagy hadgyakorlatok során ki­rályi vendég látogatott a gyárba. Ferenc József nem győzte csodálni a termékek formagazdagságát, gazdag színvilágát. Végigment a mű­helyeken, még a gépeket is megtekintette. A díszműáruk mellett nagy­mértékben folyt az épületke­rámiák gyártása is. Főleg 02 osztrák városok bizonyultak jó felvevő területnek. Hazánkban a Mátyás-templom, a kassai dóm és a vajdahunyadi vár restaurálásánál használtak Zsolnay-cserepet. Pécsett o Loránt-palota díszein kívül o Vasváry-villa (ma: PAB-szék- ház) szobáit díszítették ma- jolizált terrakottákkal. A leg­értékesebb megbízást a má- riafalvi templom neogótikus ol­tára, szószéke és keresztelő kútja jelentette. Zsolnay 9 óriási és 15 kis kemencében égette gyártmá­nyait. Gyárának két hatalmas épülettel való megnagyobbí- tása munkásai számát 700-ra emelte. Nagy érdeme, hogy mindig újat igyekezett alkotni. Megszámlálhatatlan új eljá­Hazai elismerésére a millen­niumkor került sor. Kiállításán sokféle technika és szín sze­repelt kemény és lágy eozín- ban -, tündöklő lüszterekkel. A közönség megbűvölve állt a kerámia új csodája előtt. Az uralkodó a Ferenc József rend II. fokozatával, szülővá­rosa pedig díszpolgársággal tüntette ki világhírűvé vált fi­át. 1900. március 23-án, 73 éves korában tüdőgyulladás­ban halt meg. Szobrát - Horvay János pécsi születésű szobrászművész alkotását - 1907. október 13-án leplezték le. Dr. Tóth István

Next

/
Oldalképek
Tartalom