Új Dunántúli Napló, 1991. október (2. évfolyam, 269-298. szám)

1991-10-01 / 269. szám

Két éven belül minden telefonigényt kielégítenek A Baranya Megyei Távközlési Üzem tervei szerint 1993 végére a megye nagyrészén és Pécsett minden készülék­igényt kielégitenek. Az optimizmus alapja: épülnek az új telefonközpontok, bővülnek a régiek. (Tudósítás a 3. oldalon) Szabad György hazaérkezett Görögországból Szabad György, az Ország- gyűlés elnöke - aki a görög demokrácia születésének 2500. évfordulója alkalmából rende­zett emlékünnepségeken vett részt Görögországban — hétfőn délelőtt hazaérkezett. A ma­gyar parlament elnöke athéni útja során megbeszéléseket folytatott Athanásziosz Calda- risszal, a görög parlament el­nökével a két ország, vala­mint a budapesti és az athéni törvényhozás kapcsolatainak szélesítéséről, erősítéséről. Fiatal vállalkozókkal találkozott a polgármester KÖZÉLETI NAPILAP 0) Dunántúli napló II. évfolyam, 269. szám 1991. október 1., kedd Ara: 9,60 Ft Uj intézmények, költségvetési módosítL A Baranya Megyei Közgyűlés tanácskozása Immár 180. évadját kezdte meg hétfőn a Pécsi Szimfonikus Zenekar. (Tudósítás az 5. oldalon) Fiatal vállalkozókkal találko­zott tegnap dr. Krippl Zoltán, Pécs város polgármestere. A Pécsi Fiatal Vállalkozók Ka­marája által szervezett talál­kozón elsősorban a város re­gionális szerepéről és az ebben rejlő lehetőségekről volt szó. Többek között arról, hogy kor­szerű, kis és közepes ipari vál­lalkozásokra lenne szükség. A várost adottságai alkalmassá teszik arra is, hogy kulturális, idegenforgalmi, tudományos konferencia központtá váljon. Für Lajos Varsóba utazott Für Lajos honvédelmi minisz­ter — Piotr Kolodziejczyk alten- gernagy, a (Lengyel Köztársa­ság nemzetvédelmi minisztere meghívására - küldöttség élén »áromnapos hivatalos látoga­tásra hétfőn reggel Varsóba utazott. A magyar delegáció a program szerint hivatalos tár­gyalásokat folytat a lengyel Honvédelmi Minisztériumban. Útjuk során meglátogatnak több katonai alakulatot. A ter­vek szerint Für Lajost hivatalá­ban fogadja Lech Walesa köz- társasági elnök. r Uj ötvenes Németországban Németországban hétfőn for­galomba hozták az új 50 már­kást. A zöldes árnyalatú bank­jegy Balthasar Neumannt, az 1687 és 1753 között élt würz- burgi építész arcképét ábrá­zolja. Az új 50 márkásokkal már félig befejeződött a németor­szági bankócsere: rajta kívül már forgalomban vannak a kor­szerűsített 10-es, 100-as és 200- as papírpénzek. Jövő tavasszal bocsátják ki az új 20 márkást, ősszel pedig az 5, az 500 és az 1000 márkást. Néhány héten belül új jo­gi szabályozás szerint vállal­hatnak munkát a külföldiek Magyarországon. Egy munka­ügyi, illetve belügyminiszteri rendelet, valamint egy kor­mányrendelet módosítása sze­rez érvényt o szigorításnak. A munkavállalási engedélyt a külföldit alkalmazó munkál- tatának kell majd beszerez­nie, a fővárosi vagy az adott megyei munkaügyi központtól. A munkaügyi központok az Útalap-megállapodás, kitüntető díjak alapítása Jelentős határozatok és tá­jékoztatók elfogadásával teg­nap 4 órás tanácskozást tar­tott a Baranya Megyei Köz­gyűlés testületé. A nyári szü­net után igen sok körben tör­tént tevékenységről számolha­tott be dr. Szűcs lózsel, a közgyűlés elnöke az éppen 60. születésnapját ünneplő pé­csi, Kulich Gyula utcai régi megyeháza épületében. Megtudhattuk, hogy a vég­leges tervek szerint november 30-ig befejeződik a mintegy 20 imiiflió forintos felújítás, rekonstrukció. Hamarosan elkészülnek ozok, a megye címerét ábrázoló 50 x 50 centis táblák, amelye­ket Baranya határain helyez­nek el. Ezek után a közgyűlés mó­dosította szervezeti szabályza­tának egy pontját. Ennek ér­telmében, a határozat pontos szövege szerint: „A megyei közgyűlés elnöke, halasztha­tatlan esetben dönt pénzesz­közök leihasználásáról, 1 mil­lió lorint értékhatárig . . Az 52 tagú testület meg­jelent képviselői a követke­zőkben elfogadták a megyei (Folytatás a 2. oldalon) Általános mozgósítás Boszniában Heves harcok Kelet Szlavóniában Újabb páncélos alakulat ér­kezett hétfőn Sídbe, a szlavó­niai—vajdasági határ körzetébe, hogy erősítse a jugoszláv nép­hadsereg bomlóban levő szla­vóniai frontvonalát. Kelet-Szla­vóniában hétfőn reggel és a délelőtti órákban heves harcok voltak, lőtték Vukovar horvát állásait. A nyugat-szlavóniai körzet egyik fontos helyőrsége, a bjelovari laktanya hétfőn megadta magát. Boszniában is nagy a feszültség, általános mozgósítás van érvényben, Ma­cedóniában pedig attól tarta­nak, hogy a hadsereg meg­szállja a köztársaságot, egy bolgár fenyegetésre hivatkozva. Ante Markovié szövetségi mi­niszterelnök hétfőn nyílt levél­ben követelte Slobodan Milo­sevic szerb elnöktől a szerbiai mozgósítás leállítását, hangoz­tatva, hogy amennyiben nem teszi ezt meg a szerb vezető, háborús felelősség terheli majd a világ népei előtt, de elsősor­ban Szerbia előtt. Szerb részről közben már az államelnökség Belgrádba összehívott ülésére készülnek, ezt a tanácskozást Branko Kostic alelnök hívta össze. Stipe Mesic, az államel­nökség horvát elnöke közölte, hogy az elnökség ülését Kostic nem hívhatja össze, arra csak ő jogosult. íintall-iiissinger találkozó Az a véleményem, hogy az amerikai kormánynak elsőbbséget kell adnia Magyarország, Lengyelor­szág és Csehszlovákia tá­mogatásának, s e három országot mielőbb integrál­ni kell az Európai Közös­ségbe - mondotta hétfőn az MTI tudósítójának Hen­ry Kissinger. A volt ame­rikai külügyminiszter han­goztatta, hogy a Szovjet­unió humanitárius támo gatása nem szoríthatja háttérbe e három ország megsegítését. Kissinger Antall József kormányfővel való tanács­kozása után nyilatkozott, hangoztatva: közelmúlt­ban tett budapesti láto­gatásán igen jó benyo­másokat szerzett az or­szág fejlődéséről. Sok jugoszláv menekült érkezett A bíróságokról szóló törvény módosítása a T. Ház előtt Kupa Mihály képviselői man­dátumának igazolása után hat, egymással részben összefüggő, a bíróságok, az ügyészségek és a katonai bíróságok működését meghatározó jogszabály módo­sításáról tárgyalt hétfői ülésén a T. Ház. A bírósági törvényjavaslat módosítása alapvető szervezeti változtatásokat nem irányoz elő, célja a bírák önálló jog­állásának erősítése és a bíró­sági vezetés legitimitásának biztosítása. A módosítások ér­telmében ezen o területen is meg kívánják honosítani a pá­lyázati rendszert és a bírósá­gok költségvetési különállását. A törvényjavaslat révén meg­kezdődhet a bírói önkormány­zat fokozatos kiépülése is. A vitában a kormánypártok vezér­szónokai a javaslatot - néhány módosítással - elfogadásra ajánlották, az ellenzéki hon­atyák ezzel szemben számos kifogást fogalmaztak meg: a tervezett változtatások vélemé­nyük szerint nem biztosítják a bírói szervezet függetlenségét, túl nagy befolyást engednek az igazságügyi tárcának, és a pá­(Folytatás a 2. oldalon) Október l-től: Leningrad újra Szentpétervár Keddtől újra o Szentpéter­vár nevet viseli Leningrad, a Szovjetunió — 5 millió lakosá­val — második legnagyobb városa A várost Nagy Péter cár alapította. 1703. május 27-én látott hozzá a Hollandiáiban tanult uralkodó a Néva folyó torkolatvidékén a Péter- Pál erőd építésének. A Néva-parti várost oroszul 1703 és 1914 között neme- tesen Szankt Petyerburgnck, ezt követőén 1924-ig Petrog- rádnak nevezték. A hét végén, péntek reg­geltől hétfő reggelig 870 ju­goszláv állampolgár kért ideig­lenes menedéket Magyaror­szágon - mondta hétfőn dél­előtt az MTI érdeklődésére Krisón Attila, a BM Határőr­ség helyettes szóvivője. Hoz­zátette: ugyanakkor 153 jugo­szláv állampolgár visszatért hazájába. A hétvége a határőrség tá­jékoztatása szerint nem volt nyugodt a jugoszláv határhoz közeli magyar településeken, miután többször is lövöldözés zaja hallatszott, s volt olyan erejű robbanás, amelyet Nagy kanizsán és Nagyatádon is lehetett észlelni. Szintén a hétvége esemé­nye, hogy újabb két jugoszláv fegyvercsempészt fogtak el a vámosok és a határőrök. Megszigorítják a külföldiek munkavállalását adott sza kmában tapasztálba - tó munkanélküliség, a jelent­kező szakképesítése és más szempontok alapján mérlege­lik az engedély kiadását. A jogszabály szerint a munka­ügyi miniszter az Érdekegyez­tető Tanács illetékes szakbi­zottságával közösen a rend­kívül nagy gondokkal küzdő szakmákban ef rendelheti a ■külföldiek alkalmazásának til­tását. A munkavállalási engedély megadását követően az illető országban munkavállalási vi­zűimért folyamodhat a külföldi a magyar képviselethez. Csak e dokumentum birtokában vál­lalhatja el a munkát Magyar- országon. A harmadik rendelkezés, a ko nmá nyren de let m ódosítá sa arról is intézkedik, hogy akik engedély nélkül alkalmaznak például külföldi munkavál le­lát, a havi munkaibér kétsze­resét kell majd befizetniük a Foglalkoztatási Alapba. A megyei közgyűlés testületé az idén 60 éves Kulich Gyula utcai díszteremben Fotó: Szundi György

Next

/
Oldalképek
Tartalom