Új Dunántúli Napló, 1991. szeptember (2. évfolyam, 239-268. szám)

1991-09-17 / 255. szám

2 uj Dunántúlt napló 1991. szeptember 17., kedd Ma várható döntés a szövetkezetek átmeneti törvényi szabályozásáról (Folytatás az 1. oldalról) Az ugyancsak napirend előtt szót kérő Világosi Gábor (SZDSZ) a Don-kanyar Kápol­na Alapítvány erkölcsi és anya­gi támogatását szorgalmazta, hangsúlyozva: a mai napig nincs egy olyan zarándokhely, ahol emlékezni lehetne a má­sodik világháborúban életüket vesztett magyar katonádra. A harmadik napirend előtti fel­szólaló, Szűcs M. Sándor (MDF) a szabolcsi almater­mesztők gondjait fejtegette a plénum előtt, a feldolgozás és a felvásárlás anomáliára irá­nyítva képviselőtársai figyel­mét. Szabad György házelnök időközben köszöntötte az ülés­teremben a Cseh Nemzeti Ta­nács oktatási, tudományos éí kulturális bizottságának dele­gációját, majd a Bundestag német—magyar parlamenti cso­portjának küldöttségét. Miután a törvényhozók sür­gős tárgyalással beiktatták munkarendjükbe a költségveté­si bizottság önálló indítványát oz 1991-es költségvetési tör­vény módosításáról, s elfogad­ták a plenáris ülés további na­pirendjét, folytatták az 1990-es költségvetés végrehajtásáról szóló törvényjavaslat, valamint az Állami Számvevőszéknek c költségvetés végrehajtás ellen­őrzéséről szóló országgyűlés- határozati javaslat, illetőleg je­lentés közös általános vitáját. Az elsőként szót kérő Hagel- mayer István, az Állami Szám­vevőszék elnöke mindenekelőtt a jelenleginél kötöttebb zár­számadási szabályok felállítá­sát szorgalmazta. Szűcs István (MDF) emlékez­tette a Házat arra, hogy az előző ülésen már az általános vita végére jutottak, s azt csak a benyújtandó módosító indít­ványokra tekintettel nem zárták le, Szabad György ezért szava­zással, további felszólalni kívá­nók meghallgatása nélkül le­zárta a javaslatok általános vi­táját. Pető Iván, az SZDSZ frakcióvezetője viszont a de­mokrácia legsúlyosabb megsér­tésének minősítette a szava­zást, s azt, hogy a kisebbségbe ezáltal „belefojtották a szót”. A szövetkezetek gazdálkodá­sával kapcsolatos egyes ideig­lenes szabályokról szóló tör­vényjavaslat általános vitájával folytatta munkáját ezt követően az Országgyűlés. Bár az ellen­zék oldaláról felszólalók - mi­ként a tervezet általános vitá­jában is — ismételten kétségü­ket fejezték ki az átmeneti tör­vényi szabályozás szükségessé­gét illetően, a kormánypárti képviselők hangsúlyozták: a szövetkezeti törvény megalko­tásáig mindenképpen biztosí­tani kell a szövetkezetek műkö­désének törvényes kereteit. Az elnöklő Szabad György a részletes vitát lezárta, bejelent­ve, hogy a határozathozatalra a keddi ülésnapon kerül sor. Az Országgyűlés ellenszava­zat és tartózkodás nélkül el­fogadta azt a törvényt, amely hatályon kívül helyezi a Köl­csönös Gazdasági Segítség Tanácsa alapokmányának ki­hirdetéséről, valamint a KGST jogképességét, kiváltságait és mentességeit rögzítő szófiai egyezmény kihirdetéséről szóló jogszabályokat. Az Állami Vagyonügynökség működéséről szóló beszámoló és az Állami Számvevőszék ehhez kapcsolódó jelentésé­nek tárgyalásával folytatta munkáját a T. Ház. Módi Fe­renc tárcanélküli miniszter visszatekintett az AVÜ létre­hozása óta eltelt időszakra. Hagelmayer István, az Álla­mi Számvevőszék elnöke a számvevőszék értékelésével kap­csolatban kiemelte: ahhoz, hogy a vagyonügynökség jól tudjon működni, szükség van a kormány tulajdonosi és pri­vatizációs stratégiájának mi­előbbi jóváhagyására. Hétfőn este hét óra előtt pár perccel az elnöklő Dörn­bach Alajos elnapolta az Ál­lami Vagyonügynökség műkö­désével kapcsolatos előterjesz­tések feletti vitát. A T. Ház kedden reggel 10 órakor foly­tatja munkáját. SZEPTEMBERI AKCIÓ - HÁZHOZSZÁLLÍTÁSSAL! SHARP Z—30 FÉNYMÁSOLÓ 49.900,- HELYETT 42.500,- +ÁFA (INDULÓKÉSZLET 20.000,- +ÁFA) BP. XIII.,VÁCI ÚT 6., Tel.VEVŐSZOLGÁLAT: 166-7032; 166-7449 I MINI PÉCS, KOSSUTH L.u 65. Szeretettel várjuk kedves vásárlóinkat a Soproni Ruhagyár kollekciójával ÍZELÍTŐ KÍNÁLATUNKBÓL: női blézerek 185( női nadrágok divatos kosztümök szoknya és nadrág összeállításban plüss nadrág több színben Jde érdemes benézni, hiszen Önnek is üzlet a mi üzletünk! (6974], 3960 Ft-ig, 1590 Ft 4890 Ft 1980 Ft Jugoszláv vadászgépek légtérsértése (Folytatás az 1. oldalról) A magyar határőrök megfi­gyelése szerint több átlövés is történt magyar területre, de szerencsére senki sem sé­rült meg. A pécsi határőr­kerület megtette a szükséges intézkedéseket a védelem ér­dekében. Zágrábban tegnap délelőtt 10.37-kor megszólaltak a légvé­delmi szirénák, s a lakosság azonnal az óvóhelyre menekült. Egyes iskolák megszakították az oktatást. Ott, ahol folytatódott a tanítás, a légiriadó alatt a tanulók a pincébe menekültek. A zágrábiak mintegy húsz per­cig tartózkodtak a pincékben, s akkor jelezték, hogy elmúlt a légiveszély. A vajdasági területvédelem hétfőn mozgósította a tarto­mány nyolc harci egységének alakulatait. A mozgósítást az­zal indokolják, hogy kiszéle­sedtek az összetűzések, s még rosszabb irányzat alakul ki, kü­lönösen Szlavóniában, Bara­nyában és Nyugat-Szerémség- ben. Megállapították azt is, hogy minden békekezdeménye­zés ellenére hirtelen romlott a politikai és biztonsági helyzet, a tartományi törzskar a hadkö­telezettek és az anyagi-szolgá­lat sürgős jelentkezését várja. A pusztítás nyomai a donji miholjaci határőrlaktanyánál A határ túlsó oldaláról Donji Miholjac-i helyzetkép Tegnap délután, röviddel 16 óra előtt megérkezett a határőrség országos parancsnokának rendelete a koráb­ban lezárt drávaszabolcsi határállomás megnyitásáról. Az Új Dunántúli Napló tudósítójaként elsőnek mehettem át a két országot elválasztó hídon, melynek másik oldalán, a horvát nemzeti lobogó immár egymagában lengett az árbocon. A határállomás után a Jugoszláv Néphadsereg tegnap hajnalban elfoglalt laktanyája igen súlyos károkat szen­vedett az összetűzésekben. Érkezésem pillanatában a hor­vát nemzeti gárda tagjai éppen takarították az épü­letet. Az udvaron füstölgő teherautók mellett több, grá­nát szaggatta kutyatetem feküdt. Az épület ablakai be­törtek a detonáció következtében, a falakon több helyen lyukak tátongtak. Néhány irodahelyiség kiégett és a tűz martalékává vált a katonai garázs is. Az udvaron gránát- repeszek és géppuskatöltények hevertek szanaszét. Ezt a laktanyát az éjszaka és kora délelőtt folyamán több, a Jugoszláv Néphadsereg kötelékébe tartozó repülőgépből is lőtték az itt szolgálatot teljesítő katonák elmondása szerint egyértelműen magyar légtérből. Vujity Tvrtko A honi légvédelem semmiféle harci cselekményt nem indított A Honvédelmi Minisztérium cáfolata Keleti György ezredes, o Honvé­delmi Minisztérium szóvivője hétfőn délben a leghatározottabban cá­folta azokat a zágrábi rádió adá­sára hivatkozó hírügynökségi jelen­téseket, miszerint a magyar honi légvédelem lelőtt volna két jugo­szláv katonai repülőgépet, amelyek részt vettek a horvát-magyar határ közelében végzett hadműveletekben, s ennek során behatoltak a ma­gyar légtérbe. Annak ellenére, hogy a magyar légvédelem szoros figyelemmel kiséri az eseményeket, s megfelelő eszközökkel járőrözést folytat, semmiféle harci cselekményt jugoszláv gépek ellen nem indí­tott - jelentette ki. Arról sincs tu­domásunk - tette hozzá -, hogy o szemben álló felek valamelyike által lelőtt jugoszláv katonai repü­lőgép roncsa magyar területre zu­hant volna, vagy pilótája katapul­tálás után a határon innen ért volna földet. A szóvivő elmondotta azt is: lo­kátorok és a figyelőrendszerek érté­kelése alapján hétfő reggel 9 óra 8 perctől folyamatosan határ menti repülések zajlanak a magyar határ közelében. Ennek során határ men­ti horvát településeket támadnak bombázással és rakétaindításokkal jugoszláv harci repülőgépek. A kora délutáni órákig három alkalommal sértették meg a Magyar Köztársa­ság légterét, két alkalommal a ha­tár felett indítottak rakétát horvát­országi célpontok ellen. Keleti György a határőrség szó­vivőjétől kapott MTI-információt meg­erősítve közölte: a légvédelmi rend­szer figyelemmel kíséri ezeket a lé­gi tevékenységeket. A magyar légi­erő folyamatos járőrszolgálatot lát el a térségben, ami azt jelenti, hogy hétfő reggel óta a magyar légierő harci gépei — a vadász- repülőgépei és helikopterei - ma­gyar terület fölött figyelemmel kí­sérik az eseményeket. „A Magyar Honvédség a legna­gyobb türelmet és megtartóztatást tanúsítja, de a jugoszláv határsér­téseket a nemzetközi jog durva megsértésének tekinti.” Nyugtalanság Drávaszabolcsnál Nem volt izgalom nélküli a dróvaszabolcsiak hétfőre virra­dó éjszakája, a kevésbé mé­lyen alvók ugyanis intenzív ak­navetőpárbaj és egyéb fegy­verropogás hangjaira ébred­hettek 0 óra 15 perctől. A határ túloldalán lévő Donji Miholjacon heves harc bonta­kozott ki a horvát gárdisták és a Jugoszláv Néphadsereg katonái között.- Az éjszakai tűzharc hal­latán azonnal megerősítettük a hatáőrizetet - tartott rövid összefoglalót a történtekről Lovász Józsel ezredes, a Pécs Határőrkerület parancsnoka. - Ezt az is indokolta, hogy több nyomjelzős lövedék ma­gyar területre való becsapó­dását észleltük. Éppen erről beszélgettünk, amikor egy határőr tiszt jelez­te, a közeli kukoricásban (a határállomástól mintegy 100- 120 méterre) puskagránáttól származó lövedéknyomot azo­nosítottak. A lövedék által ütött fémporos lyukat azonnal meg is tekintettük. „Bizonyí­tást nyert tehát, hogy jugo­szláv oldalról átlőttek" - kö­zölte később hivatalosan a BM Határőrség szóvivője. A magyar oldalon lévő ha­tárőrizeti szervek délelőtt 10 óra körül értesülhettek arról, hogy a horvát erők és mili- cisták elfoglaltak három (az addig jugoszláv erők által el­lenőrzött) laktanyát. Donji Miholjacon kívül Moslaviná- ban és Szijevában. Amire biz­ton számítani lehetett: ezután nemsokára (fél 11 körül) meg­jelentek a jugoszláv légierő gépei a térségben, s közülük kettő is a magyar légtérből indította rakétáit a horvát cél­pontok felé. A harci cselekmények meg­szűnte után (délután 4 körül) a határforgalmat mindkét irányba megindították. Azon­nal több tucat jugoszláv rend­számú gépkocsi érkezett ma­gyar területre, melyek néme­lyikén golyó lyuggatta karos­szériaelemek tanúskodtak a történtekről. A háború közelkerülte miatt Drávaszabolcson és a környe­ző településeken (így Siklóson és Harkányban is) komoly nyugtalanság volt tapasztalha­tó tegnap a történtek miatt. Ennek ellenére az élet rendes medrében folyik, bár felké­szültek az esetleges kitele­pítésre. Balog Nándor Lövedék becsapódásának nyo­mát vizsgálja a magyar ha­tárőr Drávaszabolcsnál Fotók: Vujity Tvrtko A határőrség szakértői a magyar-jugoszláv határvonaltól mintegy 500 méterre, Drávaszabolcsnál puskagránáttól szár­mazó lövedéknyomot azonosítottak: ezzel bizonyítást nyert, hogy jugoszláv Oldalról átlőttek - közölte hétfőn délután a BM Határőrség szóvivője. Mint ismert, hétfőn hajnalban, illet­ve a nap folyamán jugoszláv oldalon heves harcok voltok, s a magyar határőrök átlövésőket is észleltek.--------------------------------- * --------------------------------­L ezuhant a két jugoszláv vadászrepülőgép? A Magyar Televízió Panorá­ma című műsorának Jugoszlá­viában tartózkodó munkatársai a szövetségi légierő két MIG­29-es típusú vadászgépe ka- tasztrófqjának szemtanúivá vál­tak. Erről Chrudinák Alajos szerkesztőségvezető hétfőn dél­után tájékoztatta az MTI buda­pesti központját. A zágrábi rá­dióra hivatkozva délelőtt hír- ügynökségi jelentések arról számoltak be, hogy a magyar honi légvédelem lelőtt volno két, a magyar légtérbe beha­toló jugoszláv katonai repülő­gépet. A Szaniszló Ferenc, Rózsa László és Hegyi Zsolt alkotta tv-stáb aznap reggel Donji Mi- holjac horvát határvárosban forgatott, amikor 9 óra előtt néhány perccel jugoszláv harci gépek több hullámban támad­ták a települést. Két repülőgép zuhanórepülés közben a földbe csapódott és felrobbant — tu­dósított Chrudinák Alajos, hoz­zátéve: a forgatócsoport min­den tagja ép és egészséges. LAPZÁRTA A baranya Megyei Polgári Vé­delmi Parancsnokságtól lapzártánk előtt kapott információk szerint Ba­ranya és Somogy megye menekült- táboraiban a létszám változatlan, tegnap délután a zöld határon ke­resztül mindössze négyen érkeztek. A Polgári Védelem számára a Belügyminisztériumból nem rendel­tek el semmiféle készültséget, kér­désünkre elmondták, hogy a ha­tár térségében igy nem is látnak el semmiféle fokozott segítő tevé­kenységet. A honvédséghez közel álló forrá­sok szerint Baranya megye egyet­len honvédségi alakulata számára sem rendeltek el fokozott készült­séget, délután 14 óra körül pedig visszavonták a honi légvédelem ki­jelölt gépeit a térből. Este 9 órakor azt az információt kaptuk a drávaszabolcsi határátkelőhelyről, hogy a túloldalon nyugalom van, harci cselekmények hangját nem észlelni. (Bozsik)

Next

/
Oldalképek
Tartalom