Új Dunántúli Napló, 1991. augusztus (2. évfolyam, 209-238. szám)

1991-08-01 / 209. szám

Szabad György Svájcba utazott Szabad György, az Ország­gyűlés elnöke szerdán Bern­be utazott. A magyar Ország­gyűlés elnöke a Svájc. Állam- szövetség megalakulásának 700. évfordulója alkalmából rendezett ünnepségen vesz részt, Arthur Hönsenberge-nek, Svájc Államtanácsa elnöké­nek, valamint Ulrich Bremi-nek, a svájci Nemzeti Tanács el­nökének meghívására. Ruhagyűjtés Pécsett Jótékony célú továbbadás szándékával ruhagyűjtési ak­ciót szervez a Szegényeket Tá- mogátó Alap Pécs-Baranyai Csoportja. Szombaton délelőtt 9-től 12 óráig Pécsett, a kert­városi Diana téri piacon vár­ják mindazokat, akik jó állapo­tú, de valamilyen okból feles­legessé »ált holmijaikat szíve­sen továbbadnák másoknak. Paraszt­tüntetések Francia­országban Franciaország több fontos mezőgozdasági körzetében nagyszabású paraszttüntetése­ket tartottak szerdán. A termelők elsősorban a húsfelvósárlási árak csökkené­se ellen tiltakoztak, s egyebek között védelmet követeltek ,,a kelet-európai országokból ér­kező olcsó hússzállitmányok" konkurenciája ellen. Vasúti merénylet a Szovjetunióban Tizenöt személy életét vesz­tette és ugyanannyian megse­besültek szerdán hajnalban, amikor pokolgép robbant egy személyszállító vonaton a Moszkvát Bakuval összekötő vonalon, Máhacs'kala dagesz- táni város közeiében — jelen­tették be hivatalos források­ból. Az év eleje óta ezen a sza­kaszon ez az ötödik ilyen jel­legű merénylet. Ma kezdődik Olcsó cukor, kimért olaj- és mosóporvásár kezdődik mától, csütörtöktől Pécsett, a Zsuzsan­na utca 17. sz. alatti, a Kert­városi Segitő Szolgálat által fenntartott üzletben. A bolti árnál 20—40 százalékkal ol­csóbban kapható cukrot, ola­jat, mosóport és más termé­keket 500 forint feletti vásár­lás esetén mozgáskorlátozot­taknak ingyen házhoz viszik. Az üzlet telefonsázma: 28-961. Nyitvatartás: 7-től 12-ig, dél­után 14-től 18 óráig. Ismét gond van a pécsi ma­gasház körül: az MTI röppen­tette fel a hirt, hogy a Köz- társasági Megbízotti Hivatal törvénysértőnek nyilvánította a pécsi önkormányzatnak a la­kók végleges elhelyezésére vo­natkozó határozatát, helyt ad­va az egyik lakó fellebbezésé­nek. A jogászok vitatkoznak a határozatokon, de mit jelent mindez a „magasházi" bérlők­nek? Akik szeretnének mór végleges elhelyezéshez jutni, és’ többségük elfogadta az eddig felkínált megoldást. Dr. Bércesi Ferenc vezető jogtanácsos, a pécsi önkor­mányzat jegyzői irodájának ve­zetője elmondta, hogy a Köz- társasági Megbízotti Hivatal miközben megsemmisítette az önkormányzat határozatát, meg is szüntette az eljárást. Ezzel ott tart a lakók végle­ges elhelyezésének ügye, ahol egy évvel ezelőtt, vagyis ideig ­(Folytatás az 5. oldalon) Mohácson, a Gólya utcai iskola kívülről is teljes elektromos hálózatcserét is végez a megszépült a felújítás során és az épületben költségvetési üzem. (Tudósítás az 5. oldalon) Fotó: Kóródi Gábor Történelmi Jelentőségű megállapodás Aláírták a STÁRT-szerződést Magyar—amerikai megbeszélések Kádár Béla külgazdasági mi­niszter szerdán fogadta Carla Hills nagykövetet, a kereske­delmi tárgyalások amerikai kormánymegbízottját. A meg­beszélésen a kereskedelmi kap­csolatokról volt szó, arról, ho­gyan lehet javítani a magyar termékek piacra jutási feltéte­leit az Egyesült Államokbon. Több szektorban az USA még korlátozásokat alkalmaz, amely nehezíti a textil- és ruházati termékek, acéltermékek és egyes sajtfélék kivitelét. Kádár Béla felhívta tárgyaló partnere figyelmét, hogy szélesítsék azoknak a magyar termékek­nek a körét, amelyek az Egye­sült Államokban általános vámpreferenciát élveznek, és ily módon vámmentesen juthat­nak piacra. Az USA kereske­delmi képviselője kilátásba helyezte, hogy a kérésre az Egyesült Államok pozitívan reagál. Carla Hills sürgette az amerikai szabadalmak és egyéb szellemi termékek foko­zottabb magyarországi védel­mét. A tárgyaláson Kádár Béla felvetette, hogy az Egyesült Ál­lamok a magyar külkereske­delmi érdekekről se feledkez­zen meg, amikor dönt a Szov­jetuniónak nyújtandó gazdasá­gi segtíségről. A megbeszélésen véleményt cseréltek a GATT keretében fo­lyó kereskedelmi tárgyalások­ról, az uruguayi fordulóról. EK-hitel Magyarországnak Az Európai Közösség bizott­sága megindította a szükséges pénzpiaci műveleteket ahhoz, hogy a július 5-én aláirt meg­állapodásban foglaltak szerint előteremtse a Magyarország­nak beígért 100 millió ecu-t (több mint 120 millió dollárt). Botos Katalin pénzügymi­nisztériumi államtitkár és Hen­ning Christophersen, a bizott­ság illetékes alelnöke össze­sen 180 millió ecu folyósításá­ról írt alá szerződést, amely összeg része a ,,G—24"-ek ál­tal még januárban kilátásba helyezett 500 millió dolláros hitelcsomagnak. A júliusi alá­íráskor a közösségi fél jelezte, hogy a részéről elvállalt 180 millió ecu-ból százat hamaro­san rendelkezésünkre bocsát, és csütörtökön Brüsszelben im­már hivatalosan is bejelentet­ték, hogy Karel von Miért, a bizottság hitelekért és beru­házásokért felelős tagja fel­hatalmazta a Paribas és a Dresder bankokat a szükséges kötvénykibocsátási művelet végrehajtására. A hitelt egyébként, amely­nek további részét a két fél későbbi közös megállapodása alapján folyósítják majd, hét­éves lejáratra, a piaci kamat­lábaknak megfelelő 9,25 szá­zalékos kamatra adják majd. Horvátország szerdán be­jelentette, hogy további har­coló alakulótokat mozgásit és megerősíti harckészültségét, miután újabb heves összecsa­pások zajlottak le horvátok és szerb szabadcsapatok között - jelentette a Reuter brit hírügy­nökség. A köztársaság legmagasabb rangú katonai és polgári ve­zetőiből álló legfelső tanács bejelentette: még több rendőrt és tartalékos nemzeti gárdistát hívnak te azokban a körzetek­ben, ahol a legnagyobb a fe­szültség. — Javaslat született arra vo­natkozóan, hogy a horvát in­tézmények hajtsanak végre mozgósítást a kritikus körzetek­ben és más helyeken, ha ez szükségessé válik — olvasható a horvát elnök vezette testület közleményében. Ukrajnában ismét bevezetik a totális jegyrendszert Augusztus 1-jétöl Ukrajná­ban ismét bevezetik a totális jegyrendszert. Vagyis, a rubel önmagában újra nem fizető- eszköz, kuponokra is szükség van, ha valaki valamit vásá­rolni akar. Mindössze egy hónap telt el azóta, hogy a Köztársaság kormánya megszüntette a ta­valy novemberben bevezetett kupon-rendszert, mert az nem váltotta be a hozzáfűzött re­ményeket, csupán pótlólagos költségeket okozott, lassította a kiszolgálást az üzletekben, s még hosszabbak lettek a sorok. Most pedig ennek hom­lokegyenest ellentmondó in­doklással olyan határozatot hozott a miniszteri kabinet, hogy ismét bevezetik Ukrajná­ban a kupon-rendszert, mert az annak idején gátolta az árucikkek kivitelét a köztár­saságból, az eltörlése óta el­telt egy hónap alatt pedig megkétszereződött az árufor­galom. A közvélemény ozonbon nemigen osztozik a kormány véleményében, hiszen az em­berek sem kuponokkal, sem nélkülük nem tudták megven­ni még a legszükségesebb árucikkeket sem. Befejeződött a szovjet-amerikai csúcstalálkozó Mihail Gorbacsov és George Bush szerda délután a Kreml Vlagyimir-termében aláírta a hadászati tómadófegyverek csökkentéséről szóló, történel­mi jelentőségű START-szerző- dést. A szovjet és az amerikai el­nök az ünnepélyes aláírási ceremóniát megelőző rövid beszédében egyaránt méltatta a szerződés jelentőségét — a genfi tárgyalásokon át az alá­írásig vezető utat. Gorbacsov és Bush stílsze­rűen a rakéták egy darabjá­ból készült tollal írta a nevét a hétszáz oldalas okmányra. A megállapodás értelmé­ben a Szovjetunió 35, az Egye­sült Államok 25 százalékkal csökkenti hadászati támadó- fegyverzetét. A hét év olatt megvalósítandó leépítés kere­tében a nehézbombázókat, a (Folytatás a 2. oldalon) Október 4-en állítják fel Trischler Ferenc új szobrát a Pécsba- nyatelepi Kórház parkjában. Az Assisi Szent Ferencet ábrázoló, bronzból készülő mü gipsz változatával a napokban készül el a művész. Fotó: Szundi György A tartalékos gárdisták mozgósítását tervezik Horvátországbao Augusztus 5-től konvertibilis a lej A Román Nemzeti Bank szerdán nyilvánosságra ho­zott határozata szerint a román pénz augusztus 5-rkétöl gyakorlotilag kon­vertibilissé válik — jelen­tette a francia hírügynök­ség. A határozat engedélyezi a bankoknak és az uta­zási irodáknak, hogy hét­főtől saját - szabad - árfolyamokkal dolgozó pénzváltó irodákat nyissa­nak Romániában. A román lej árfolyamát a legutóbbi leértékeléskor (április elsején) 1 dollár 60 lejben állapították meg, 'de a bankközi pia­cokon egy dollárért 270 lejt adtak. S ez utóbbi árfolyammal „dolgozott" a feketepiac is. Halált okozó gázrobbanás Siklóson A lakás bérlője két gázpalack csapját nyitotta ki — feltehetően öngyilkossági szándékkal. A kiömlő gáz felrobbant, B. Katalin életét vesztette, a lakás romhalmazzá vált, a környező házak is megsérültek. A kár mintegy 10 millió forint. (Tudósításunk az 5. oldalon) KÖZÉLETI NAPILAP aj Dunántúli napló II. évfolyam, 209. szám 1991. augusztus 1., csütörtök Ara: 7,90 Ft Megszabadulhatnak-e a magasháztól a bérlők?

Next

/
Oldalképek
Tartalom