Új Dunántúli Napló, 1991. június (2. évfolyam, 148-177. szám)

1991-06-01 / 148. szám

Könyvheti prognózis Göncz Árpád és Antall József a TIB közgyűlésén „Mi öleik 1956-ot képvisel­jük a mai közéletiben, nem vagyunk jó helyzetben. Nem látom, hagy 1956 meglkaipná azt a meg'becsülést, omit tör­ténelmi szerepének megrfele- lően megérdemelne.” Ezékikel a szavaikkal kezdte Göncz Ár­pád köztáirsasági elnök a Tör­ténelmi Igazságtétel Bizottság egyik alapítótagija’ — köszön­tőjét a TIB idei közgyűlésén. Kiemelte: a szervezet felada­ta, hogy '56 történetét kutas­sa, eszmeiségét tudatosítsa a közéletben. A köztársasági el­nök hangsúlyozta, hogy min­den más kárpótlást meg kell előznie azok kárpótlásának, afkilk a magyarság érdekében életüket, boldogságokat áldoz­ták fel. Ezek az emberek ugyanis sokkal többet vesztet­tek az anyagiaikrrál. Hegedűs László, a TIB ügy­vezető alelnöke beszédében sorsdöntőnek minősítette a közgyűlést. Mint mondta ai TIB, amely az 1988-as meg­alakulása óta 38 tagjából, a mai napig több mint 1500-ra bővítette létszámát, sorsdöntő lépés előtt áll. „Ei kell dön­(Folytatás a 2. oldalon) Hétfon dönt az Alkotmány- bíróság a kamatadóról Az Alkotmánybíróságnak már kialakult koncep diaija van a kamatemelés ügyében, s en­nek hatórozattervezeti formá­ját június 3-án, hétfőn vitat­ják meg az alkotmánybírók, zárt ülése,n. A határozatterve­zet annyira' kidolgozott, hogy az alkotmánybírák nagy való­színűséggel meghozzák a dön­tést, s ezt követően még hét­főn sor kerül a határozat ki­hirdetésére is — közölte dr. Holló András főtitkár, az MTI munkatórsá'nak érdeklő­désére. Magyar-kanadai vegyesvállalat Centrophon Kft. néven ma- gyor-kanadái vég yesvál lafat alakult Pécsett. Az 530 milliós alaptőkével útjára indított vállalkozás alapítója a Pécsi Táviközlési Igazgatóság és Arthur J. Szabó mögyair szár­mazású kanadai üzletember. Az új cég Baranya, Somogy, Tolna és Zala megyében di­gitális alközpontok, főnök-tit­kári rendszerek telepítését, karbantartását, a négy megye alközpontjainak rekonstrukciós munkáit, valamint a fővonali és pénzbedobós készülékek felújítását és javítását végzi. Tízezer schilling értékű ajándék pécsi diákoknak Negyedik osztályos karlsdorfi gyerekek érkeztek csütörtökön este Pécsre a Belvárosi Általá­nos Iskola és a Kulich Gyula utcai (kisegítő) Általános Isko­la meghívására. A tegnap dél­előtti ünnepélyes fogadásra ér­kező vendégeknek táncver­sennyel, közös agyagozással kedveskedtek a belvárosi diák­jai, majd a Holle anyó című mesejátékot adták elő a kise­gítő iskola tanulói. A hétvégé­re tervezett programok között közös városnézés, állctkerti, vi­dámparki séta, tettyei kirándu­lás is szerepel. A Grazhoz közeli karlsdorfi iskolában évfolyamonként indí­tanak egy-egy integrált osz­tályt, ahol az iskolásokkal együtt néhány gyógypedagó­giára szoruló diák is együtt ta­nul. Az ausztriai és a pécsi bel­városi iskola között csaknem három éve folyamatos a kap­csolat, a német tagozatos, ne­gyedikes magyar osztályok évente egyszer egy hetet tölte­nek karlsdorfi barátaiknál, majd otthonukban látják őket vendégül, a tanárok pedig hasznos szakmai tapasztalat- cseréken vesznek részt. Az ausztriai gyerekeket most igaz­gatójuk, Helge Thomann és né­hány szülő is elkísérte. Egyikük, Reisinger Werner és felesége tízezer schilling értékű ajándé­kot — különféle ruhaneműket — hozott a kisegítő iskola tanulói­nak. (Tröszt É.) Egészségvásár - sok érdekességgel Háromnapos egészségvásár kezdődött tegnap Pécsett, a Szi­várvány Gyermekházban. A most első ízben megrendezett vásárt dr. Zadravecz György adjunktus, az önkormányzat egészségügyi bizottságának vezetője nyitotta meg. Ezt követően Várhalmi Ká­roly, a Medicor Kereskedelmi Rt. területi irodavezetője közel 200 ezer forint értékű adományt nyújtott át egy, a leukémiás gyere­kekért létrehozott alapítványnak, valamint a pécsi Gyermekkór­háznak. A látogatókat már a bejáratnál hatalmas Zöldért-szekér csalo­gatja. Az épület számos helyiségében a legkülönfélébb eszközök, termékek tekinthetők és vásárolhatók meg. A földszinten ingye­nes szűrővizsgálatok, különféle termékbemutatók, kóstolók, szójás büfé, vérnyomásmérők hitelesítése, az emeleten tejbár, gyógy- teák, újabb kóstolók, a Medicor otthon is használható műszerei, sportcikkek, tápszerek és még számos érdekesség fogadja a lá­togatókat. Ma 9 órától egésznapos önkéntes véradás lesz, szintén 9-kor egészség-visszaállító torna kezdődik, 14 órakor pedig a Vitray- műsorból ismert Kártyikné Benke Etkával találkozhatnak az ér­deklődők. P. V. A kordában tartott infláció Kormányszóvivői tájékoztató Az év első harmadában az árak, a jövedelmek és a gazda­sági teljesítmények összhangban voltak. Az eddigi folyamatok nem igazolják az infláció elszabadulását prognosztizáló pesz- szimista várakozásokat. Változatlanul reális az esély arra, hogy az ez évre számí­tásba vett 35-38 százalékos növekedési ütem nem lesz na­gyobb. Ezt Cinkotai János 'kor- mányfőtanácsos jelentette be a pénteki szokásos kormány- szóvivői tájékoztató vendége­ként. A kormányfőtanácsos a Köz­ponti Statisztikai Hivatal fris­sen elkészült jelentését ele­mezve elmondta: az infláció alakulására kedvezően hatott, hogy a lakossági jövedelmek nem növekedtek gyorsabban a gazdaság teljesítményénél, s ez gátat emelt a korlátlan áremelési törekvések elé. A nettó lakossági jövedelmek növekedési üteme hozzávető­leg olyan mértékben maradt el a fogyasztói árszínvonal nö­vekedési ütemétől, mint ami­lyen arányban az ipari ter­melés mérséklődött. Kedvezően hatott az is, hogy a kőolaj- feldolgozó-ipori termékek vi­lágpiaci árának mérséklődése végre a magyarországi ter­melői és fogyasztói árakban is éreztette hatását. Az inflá­ció fokozatosan mérséklődő növekedési ütemének jellem­zéseként a kormányfőtanácsos szólt arról, hogy az január­ban 7,5, februárban 4,4, már­ciusban 3,5, áprilisban pedig 2,4 százalék volt az előző hó­naphoz képest. Cinkotai János rámutatott, hogy a fogyasztói árszínvonal az év első har­madában - a korábban prog­nosztizált csaknem 40 száza­lék helyett — mintegy 34 szá­zalékkal lett magasabb. A szóvivői tájékoztató másik vendége Tütős Sándor, a Kár­pótlási Hivatal elnöke arról szá­molt be, hogy a kormány el­fogadta azt a kormányrende­letet, amely az 1938 és 1945 (Folytatás a 2. oldalon) Ünnepi naplemente 7 Pécs, Sallai utca. Tíz óra kö­rül. Az első igazán meleg áp­rilisi nap — május végén. Az alumínium asztalon könyvek, a szürke lemeznél kevésbé rideg Ufo-, Janine szerelmei-féle cso­dák. Skorpió, Bika, Halak. Könyvekből rakott zodiákus pa­sziánsz. Valamennyi féláron. A filléres szenzációk közelednek valóságos árukhoz végre? — Janus Kft.? — lépek a szomszédos asztalhoz koto­rászni. — Direkt és nem kft., hanem betéti társaság vagyunk — pon­tosít az elárusító férfi —, mert egyébbel is foglalkozunk. A Ja- nusnál mi már frissebbek va­gyunk, azonnal utazunk a köny­vekért, ha szükséges. (Folytatás a 2. oldalon) Rendkívül népszerű volt a vérkoleszterinszint vizsgálat az egészségvásáron Fotó: Proksza László Energiaáremelés A hivatalos értesítés még nem érkezett meg A hivatalos értesítés a július elsejével életbe lépő energia­áremelésekkel kapcsolatosan nem érkezett meg a tegnapi déli postával az érintett nagy- vállalatokhoz. A Mecseki Szén­bánya Vállalat értékesítési osztályán közölték, a koráb­biakhoz képest semminemű változásról nem tudnak, de a fogyasztók élve a május 31-ig meglevő, a régi áron történő befizetéssel gyakorlatilag lekö­tötték az évi szénigénylésüket, így az árváltozás őket már nem érinti. A Dél-dunántúli Gáz- szolgáltató Vállalat sem kapott hivatalos tájékoztatót, de a megemelt díjtételes számlákat két hónap múlva kapják csak kézhez a fogyasztók. Amit a sajtó eddig közölt, ahhoz ké­pest ők sem tudnak módosítás­ról. A Távfűtő Vállalatnál is csak azt tudták mondani, hogy az ígért mértékű áremelés az biz­tos, de a közlönyökben megje­lenő rendelet ismerete nélkül nem tudnak nyilatkozni. A Dél­dunántúli Áramszolgáltató Vál­lalat sem kapott hivatalos érte­sítést a Magyar Villamos Mű­vek Tröszttől. A február elsejé­től megemelt árak után azon­ban teljes bizonyossággal ki le­het jelenteni, hogy a közeljö­vőben nem lesz az áramszol­gáltatás területén áremelkedés, közölték a DÉDÁSZ-nál. A fo­gyasztók az új ár szerinti szám­lákat a jövő héten kapják kéz­hez. Sz. J. Az MNB elnöke Párizsban Jelentősen javult a fran­cia bankoknál Magyaror­szág megítélése, jelen­tette ki párizsi tárgyalá­sairól dr. Surányi Györgyh a Magyar Nemzeti Bamlk elnöke. A nemzeti barik küldöttsége több naipon át folytatott tárgyaláso­kat a Banque de Francé, va lam iát a legfontosa bb francia ba nkok vezetői ­vei. Francia részről első­sorban ónra mutatkozik 'készség, hogy a bonkok finanszírozzák a francia ipar magyarországi befek­tetéseit, illetve azák Ma­gyarországra irányuló ex­portját, a francia kéziben levő vál'lolatolk befekte­téseit. KIVÉTELES SZERENCSE Keresse az Új Vasárnapi Dunántúli Haplút a holnapi pécsi vásáron Nyeremények: tízezer fo­rint értékű takarékjegy a Postabanktól, vásárlást utalványok a Konzum Rt.-től. KÖZÉLETI NAPILAP aj Dunántúlt napló II. évfolyam, 148. szám 1991. június 1., szombat Ara: 7,90 Ft Fotó: Proksza László

Next

/
Oldalképek
Tartalom