Új Dunántúli Napló, 1991. május (2. évfolyam, 118-147. szám)

1991-05-02 / 118. szám

Ha: közgyűlés Pécsett Közgyűlést tart május 2-án, csütörtökön 9 órai kezdettel Pécs Megyei Jogú Város ön­kormányzata a 'városháza nagytermében. A képviselőtes­tület elé kerülő napirendi pontok között szerepel a de­vizás kaszinó létesítése Pé­csett, a magasház újrahasz­nosítása, a déli autópályához való csatlakozás, a Magyar Távközlési Vállalat monopóliu­ma elleni érdekszövetséghez való csatlakozás, beszédjavitó intézet létesítése, a Geisler Eta óvoda használatba adá­sa, a Pécsi Galéria és Grafi­kai Műhely átalakítása, javas­lat hangzik el a lakótelkek el­idegenítésére. A közgyűlés nyilvános, várják a pécsi pol­gárok részvételét. Á hatpárti tárgyalások folytatódnak A hat parlamenti párt tár­gyaló delegációi kedden este megállapodtak óbban, hogy konzultációikat két hét múlva folytatják. A pártok többsége egyetértett abban, hogy egy .héten belül írásos anyagot juttatnak el egymásnak a vé­leményük szerint megtárgya­lásra érdemes témákról. Dán Quayle Magyarországra látogat Dán Quayle, az Egyesült Államok alelnöke június 4-5- én kelet-közép-európai körútja során Magyarországra látogat. Tárgyalásokat folytat majd a nemzetközi helyzet egyes glo­bális és regionális kérdéseiről, valamint Magyarország és az Egyesült Államok közötti kap­csolatok továbbfeljesztésének új' lehetőségeiről, és a két ország bővülő nemzetközi együttműködésének elmélyíté­séről. Olasz vendégek a pécsi Európa Házban Giancarlo Marone, az olasz Agrárminisztérium jogtanácso­sa, a Római Európa Ház alel­nöke és Mauro Cavalli jogász, a Bolognai Európa Ház képvi­seletében járt tegnap Pécsett. A közelgő Európa napja - 1949. május 5-én alakult meg az Európa Tanács — alkalmá­ból találkoztak a Pécsi Európa Ház Egyesület tagjaival, és ad­tak ismertetőt az Európa Parla­ment és az Európa Tanács te­vékenységéről. Május 5-én a pécsi városházára is kiteszik az ismert, kék színű, 12 arany­csillaggal díszített zászlót, lé­vén a városnak Európa Ház Egyesülete. KÖZÉLETI NAPILAP Dunántúli napló II. évfolyam, 118. szám 1991. május 2., csütörtök Ara: 7,90 Ft Szolidaritási nagygyűlés Pécsett „Válaszút előtt a dolgozók: beletörődés vagy összefogás az elfogadható jövőért" Közel 1000-en vettek részt a pécsi Széchenyi téri nagygyűlésen Ezer ember ment el a pécsi Széchenyi térre, arra a munkás szolidaritási nagygyűlésre, ame­lyet a Baranyai Megyei Mun­kavállalók Érdekképviseleti Fó­ruma rendezett. Egyedül a szo­cialista párt vonult szervezetten a Minaret étterem elől a prog­ram helyszínére. Kovács Mózes, Vasas-bányai szakszervezeti vezető nyitotta meg a rendezvényt, gratulálva Berták László pécsi költőnek és a Szénbányák koncert fúvósze­nekarának a Magyar Szakszer­vezetek Országos Szövetsége díjához, amelyet kedden vehet­tek át. A nagygyűlés házigaz­dája ezzel a gesztussal meg­alapozta a munkásünnep őszin­te, baráti hangulatát, amelyet a szónokok határozott, szóki­mondó beszédei követtek, mi­után Moravetz Levente, a Pécsi Nemzeti Színház művésze el­mondta József Attila Vigasz cí­mű versét. A nagygyűlés szónokai. Ge­lencsér Mihály, a Bőripari Dol­gozók Szakszervezetének, Wald- hauser János, az Élelmiszeripa­ri Dolgozók Szakszervezetének és Firkó János, a Bányász Szakszervezet képviseletében egyöntetűen hangoztatták: min­den gyarapodás forrása az al­kotó munka, amelynek ünnepe nem halványulhat el. Megfogalmazták azt is, hogy a dolgozóknak újra kell tanul­ni az önálló érdekképviseletet, az összefogást, ugyanis azt lát­ják, ma ismét róluk döntenek nélkülük, viszont nem látszanak a világos, reális koncepciók a gazdaságban. A munkások so­kallják a pártok torzsalkodá­sait, csalódtak a valóra nem váltott választási ígéretekben. Firkó János mondta ki leg­markánsabban a követelése­ket: mindenekelőtt dolgozói vagyonrészt a privatizált vál­lalatokból, teremtsenek új mun­kahelyeket, fékezzék meg az in­flációt, építsék ki a szociális védőhálót, az ifjúságot juttas­sák lakáshoz — ebből az állam nem vonulhat ki —, szakértői kormányt, ezáltal gazdasági rendszerváltást, a felvett hitele­ket a gazdaságba fektessék és a kormány folytasson párbe­szédet a néppel. Sürgette az érdekvédelmi törvényt és az új munkatörvényt, de hangoztat­va, hogy pártok ne szóljanak bele az érdekképviseletek mun­kájába, bízzák a döntéseket a dolgozókra, akik Firkó János szerint válaszút előtt állnak: beletörődnek helyzetükbe vagy összefognak az elfogadható jö­vőjükért. A nagygyűlés, amely előtt a Bányász zenekar adott térze­nét, a Himnusszal kezdődött és a Szózat hangjaival zárult. Ifl«afArum a szocialistáknál Hol tart a magyar demokrácia? Nyílt fórumot rendezett teg­nap a Szocialista Párt a pé­csi Tüzér utcai Mozgalmi Ház­ban, amelyen pártonkívüliek, • más pártok tagjai is részt vet­tek, elfogadta a meghívást Térjék Tibor, az MDF megyei elnöke is. A fórum vendége Pál László, az MSZP ország- gyűlési képviselője volt. Pál László villamosmérnök, a demokratikusan választott országgyűlés megalakulásáig (Folytatás a 3. oldalon) A hagyományoknak megfelelően tegnap ismét üvegvásárt és -kiállítást tartottak Pécsett, a Várostörténeti Múzeum udvarán. Az immár ötödik alkalommal megrendezett bemutatón ismét jelesre vizsgáztak az antik üvegek, valamint használati üveg­tárgyak. Fotó: Läufer László Interpelláció a baranyai tizdíjali ügyében Törvénymódosításokat fogadott el kedden az Országgyűlés Az Országgyűlés kedden délután napirend előtti fel­szólalásaikkal folytatta plenáris ülését. Ezután az interpellációk is­mertetésére került sor. Trom­bitás Zoltán (FIDESZ) sérel- .mezte, hogy az Ifjúsági taka­rékbetéteket nem lelhet lakás­hitel-törlesztésre felhasználni. Szabó Tamás pénzügyminiszté­riumi állaimtitkár válaszában közölte, hogy á kormány nem tervezi ennek megváltoztatá­sát. Sem a képviselő, sem az Országgyűlés nem fogadta el a választ, így az interpellációt a költségvetési bizottság ha­táskörébe utalták. „A Nemzeti Színház élén történt drámai változás apro­póján a kormányzat szerep­oszt ási politikájáról" címmel Fodor Tamás (SZDSZ) inter­pellált a művelődési és köz­oktatási miniszterhez. Andráslalvy Bertalan tagad­ta az általa hozott döntésipo- litikaii szándékát, és szakmai érvekre hivatkozott. Fodor Ta­más antihumánus gyakorlatnak nevezte az ilyen vezetőcserét, (Folytatás a 3. oldalon) Világbankhitel Magyarországnak Tarolás Imre, az MNB első elnökhelyettese kedden Wa­shingtonban aláírta az „Em­beri erőforrások fejlesztése” tárgyú világibanki programra vonatkozó 150 millió dollár összegű hitelegyezményt. A hitéit 1991-1994. között hat területen lehet felhasznál­ni: munkaügyi információs és fog falkozta tá si szolgá Ita tó sok (3 millió USD), felnőttképzés (25 millió USD), ifjúsági szak­képzés (36 imflBó USD), felső­oktatás és kutatás (54,7 mil­lió USD), idegennyelvi képzés (12 millió USD), tudományos és technológiai kutatás hátte­nének fejlesztése (19,3 millió USD). A Világbanktól a hitelt az állom veszi fel. A hiteihez o telihasználók pályázati rend­szer keretében juthatnak. A 'hitel lejárta 15 év, amely 5 év türelmi időt tartalmaz. A hitel kamata a Világbank sa­ját hitelfelvételi költségeihez igazodóan félévente változik. A program megvalósítását a Munkaügyi Minisztérium, a Művelődési és Közoktatási Mi­nisztérium, illetve a Magyar Tudományos Akadémia irá­nyítja. Több mint ezer újságíró érkezik hazánkba Több mint ezer újságíróra számítanak a pápa magyaror­szági látogatását szervezők — derült ki a Nemzeti Előkészítő Bizottság keddi ülésén. Az esemény fő sajtóközpont­ja a Hotel Hiltonban lesz, ahol zártláncú tv-közvetítéssel a pápai program gyakorlati­lag minden eseménye végig­követhető. A beszédek, a mi­sék magyar, angol és német nyelvű szinkrontolmácsolásban lesznek hallgathatóak. Sajtó­A pápalátogatás sajtója központokat alakítanak ki Esz­tergomban, Pécsett, Debrecen­ben és Szombathelyen is. Máriapócson elkészült a szektorok beosztása és az ol­tárterv. A helyi önkormányzat megkezdte a terület előkészí­tését, a Távközlési Vállalat szakemberei már szerelik a mikrohullámú adótornyot. Va­lószínűleg az augusztus 18-i máriapócsi szentmisére érkez­nek a legtöbben a környező országokból. A zarándokok nagy része bizonyára nem ren­delkezik majd semmilyen .ha­zánkban jegyzett fizetőeszköz­zel, ezért a szervezők próbál­nak meg gondoskodni róluk. A Damjanich laktanya példá­ul máris ötvenezer ételcsomag díjmentes elkészítését és táro­lását vállalta. Felnőttek és gyerekek egyaránt jól érezték magukat tegnap a vidámpark játékain Fotó: Läufer László Fóti,: Läufer -László Vállalkozások - üzlet >r -1 Az adófelügyelöseg* tájékoztatója vámtanácsokat, tőzsdei információkat, üzleti híreket, hasznos tanácsokat közlünk a 7-8-9-10. oldalon. G/ nV’x

Next

/
Oldalképek
Tartalom