Új Dunántúli Napló, 1991. április (2. évfolyam, 89-117. szám)

1991-04-02 / 89. szám

Elfogták a taxis támadóját Vasárnap este 20 .órakor a Pécsi Rendőrkapitányság kert­városi állomásának rendőrei Nagyárpádon elfogtak egy személyt, aki alaposan gya­núsítható volt azzal, hogy már­cius 28-án késő este a pécsi Kockás taxi egyik gépkocsi­vezetőnőjét kirabolta. A 21 éves fiatalembert őrizetbe vet­ték, a Szigetvári Rendőrkapi­tányságon tartott kihallgatá­sán be is ismerte tettét. A támadó Pécsett kért taxit a Tavasz presszóból, furcsa­mód azzal a kikötéssel, hogy női sofőrrel küldjenek ko­csit. A vidéki fuvar Drávafok és Teklafalu között vált drá­maivá, ahol az utas késsel ar­ra kényszerítette a taxis höl - ■gyet, hogy térjen be egy er­dei útra. Ott pénzét elvette, majd le akarta vetkőztetni a sofőrt. A bátor taxis azonban megpróbálta kivenni kezéből a kést, majd gázsprével véde­kezett; A támadó ekkor in- “kább a menekülést választot­ta, a rádiós segitségkérésre helyszínre érkező 11 taxis kol­léga és a rendőrök már csak hűlt helyét találhatták. Mint a megtámadott hölgy elmond­ta, nem ritka dolog, hogy egy- egy fuvarhoz kifejezetten női sofőrt kérnek, és a megnyerő modorú fiatalember egyébként sem ébresztene benne gyanút. A hölgy egyébként a dulako­dás közben kisebb-nagyobb sérüléseket szenvedett el a késtől. Külön kérte, hogy tol­mácsoljuk köszönetét kollégái­nak.- Balog — Munkában Tábit, a. komlóiak kapusa, mint végül kiderült: nem neki kellett pironkodnia. A Komló-Mohács mérkőzés tudósítása a 8. oldalon. Fotó: Szundi György Új irodaház épül Pécsett Pécsett, a Jókai utca és a Rákóczi út sarkán, a parkoló területén a Műemléki Felügyelőség végez feltárásokat, hogy a nyáron megkezdődhessen ott a város új irodaházának épitkezése. (Tudósításunk az 5. oldalon) John Fraser Budapesten John Fraser, a kanadai képviselőhöz elnöke Szabad Györgynek, a Magyar Ország- gyűlés elnökének meghívására hétfőn délután Budapestre ér­kezett. John Fraser magyaror­szági látogatása során vár­hatóan találkozik Göncz Ár­pád köztársasági elnökkel, Szabad Györggyel, valamint Antall József miniszterelnök­kel. Tanácskozást folytat Je­szenszky Géza külügyminisz­terrel, Keresztes K. Sándor környezetvédelmi és területfej­lesztési miiriiszterrel, és talál­kozik a parlament több bizott­ságának vezetőjével is. Elutazott Virgilio Zapatero Gomez Hivatalos magyarországi lá­togatása befejeztével, hétfőn reggel elutazott Budapestről Virgilio Zapatero Gomez, a spanyol kormány parlamenti ügyekkel és a kormánytitkár- ság vezetésével megbízott mi­nisztere. A spanyol politikus Katona Tamás külügyi politi­kai államtitkár meghívására tartózkodott Magyarországon. Tovább dől a pisai ferde­torony A hires pisai ferde torony egyre jöbban dől. A legutób­bi mérések szerint az utóbbi három hónap alatt ismét 1 milliméterrel távolodott a füg­gőleges vonaltól, szemben a korábbi egész évi 1,8 milli­méteres átlaggal. A pisai egyetem két pro­fesszora szerint, akik pénteken a méréseket végezték, túlzott aggodalomra jelenleg még nincsen ok: a dőlés hasonló mértékű gyorsulását és lassu­lását többször tapasztalták már 1918 óta, amikor a mé­rések megkezdődtek. Ha a torony, dimelynek te­teje jelenleg a függőlegestől mintegy négy méterrel tér el, a szokásos mértékben dől to­vább, a szakemberek szerint legalább még száz évig nem kell a ledőlésével számolni. KÖZÉLETI NAPILAP tu Dunántúli napló II. évfolyam, 89. szám 1991. április 2., kedd Ara: 7,90 Ft Szezonnyitó a déli parton? Húsvét a Balatonnál Megnyílt az első kemping, lovasbemuFaFó SzánFódpuszFán Érdeklődés már van, hogy vendég lesz-e és mikor, az egyelőre rejtély. A húsvét min­denesetre jó alkalom egy kis próbálkozásra, amolyan sze­zonnyitó szondázásra a Bala­tonnál. A déli parton — mit sem törődve az időjárással — már készülnek az első turisták fogadására. Lesz program, pénteken megnyílt az első kemping és a hétvégére bené­pesülték a nyaralótelepek fűt­hető faházai is. Az idei év első rendezvénye vasárnap délelőtt volt a Sió- tour szántódpusztai idegenfor­galmi és kulturális központjá­ban, ahol az Equus SE lovas­bemutatót tartott. A siófoki Aranypart kemping és nyara­lótelep egy részét magyar vendégek foglalták le, de ün­nep előtt még volt szabad hely itt is és az Ezüstpart üdülő­ben is. Az Aranypart nyaralótelepen a téliesített faházakban két­(Folytatás az 5. oldalon) Emmausz találkozó Bolyban ■ ■ Ünnep az ünnepben Antall József ésszel a NATO-ba Emmausz — Boly. A két helység korban és távolság­ban is legalább olyan mesz- sze von egymástól, mint Makó Jeruzsálemtől, ám a baranyai köztudatban legalább annyira elválaszthatatlanok is. A Bib­lia szerint feltámadását köve­tően Jézus Emmauszban jelent meg első Ízben tanítványai­nak. A bólyiak a bibliai te­lepülés nevét adták a húsvét harmadik napján tartott falu­si ünnepségüknek. Hogy miért, azt talán már senki nem tud­ja. Tény, hogy a hagyomány immár számtalan generációra nyúlik vissza, a vallási eredetű elpolgáriasodó találkozót min­dig megtartották. Húsvét előtt Emmausz bizony központi kér­déssé válik a helyiek számá­ra, ki az eget kémlelve, ki pedig a rádiót hallgatva bízik a jó időben. Mert ha az is megvan, hétfőn kiürül a köz­ség és benépesül a pincesor, így volt ez tegnap is a (Folytatás az 5. oldalon) Antall József miniszter- ] elnök ősszel ismét a | NATO-ba látogat a tervek , szerint - közölte az MTI t tudósítójával Granasztói György, hazánk brüsszeli t nagykövete. A diplomata a közel­múltban a legmagasabb NATO-fórum, az Észak­atlanti Tanács vendége volt és erről nyújtott tájé­koztatást az MTI tudósító­jának. — Idén ősszel a jelek szerint ismét sor kerül a miniszterelnök úr hivatalos látogatására és beszédére a NATO-ban, ugyanolyan formában, ahogy a közel­múltban Václav Havel lá­togatása zajlott le a szö­vetség székhelyén. Addig szeretnénk előrelépést el­érni az érintkezésben - mondotta a nagykövet. Fotó: Szundi György Holland ifjúsági kórus Pécseit Holland ifjúsági kórus szere­pelt tegnap este Pécsett, az Ifjúsági Házban. A tizenhat évvel ezelőtt alakult Schircha- dasj kórus rendkívül népszerű hazájában. Gyakran lépnek fel templomokban, evangelizáció- kon, hangversenyeken. Turnéz­tak mór Ausztriában, Kanadá­ban, az Egyesült Államokban. Magyarországon eddig hatszor jártak. Most 95 taggal jött a kórus, egy kisebb zenekarral és Jany pantomimművésszel együtt. A kórus március végén kezd­te magyarországi vendégsze­replését. Az április 5-i sáros­pataki búcsúfellépésük előtt egy nappal a debreceni refor­mátus nagytemplomban szere­pelnek. A pécsi hangversenyü­ket az llku Pál utcában épülő református templom javára ajánlották fel. Központban a megyei munkaerő központ Emelkedik az álláskeresők, csökken a munkahelyek száma Új helyre, a pécsi Rákóczi útról a Széchenyi tér 9. alá költözött néhány nappal ez­előtt a Baranya Megyei Mun­kaügyi Központ. A 10 szobát elfoglaló 25 foglalkoztatási szakember így egy épületbe került a Pécsi Munkaügyi Szol­gáltató Irodával. A közelség jó lehetőséget biztosít az ed­diginél közvetlenebb munka- kapcsolat kiépítésére, az ügy­intézés gyorsítására. A költözés után a korábbi­nál markánsabban elkülönül­nek majd a munkaügyi köz­pont elmúlt évben létrehozott osztályai, és ez ugyancsak po­zitív hatással lehet a tevé­kenység eredményességére. A szakképzési és átképzési osz­tály a munkerőpiaci képzés és átképzés mellett később remél­hetőleg a fiatalkori és fel­nőttkori pályaorientációból is kiveheti részét. A munkaerő- pioci programok osztálya a foglalkoztatási eszközök —fog­lalkoztatásbővítő támogatás, közhasznú munka, részmunka­(Folytatás a 2. oldalon) Minden évben összegyűlnek a barátok, ismerősök Petrovics La- osék pincéjénél is Fotó: Szundi György

Next

/
Oldalképek
Tartalom