Új Dunántúli Napló, 1991. január (2. évfolyam, 1-30. szám)

1991-01-10 / 9. szám

„Magyarországon nem lesz terrorakció •i»! (3. oldal) KÖZÉLETI NAPILAP antüli II. évfolyam, 9. szám 1 I 1991. január 10., csütörtök I Ára 5,80 Ft 1 Genf: Meddő párbeszéd ha! és fél érán át Nincs megállapodás Nem jött létre semmiféle megállapodás James Baker amerikai és Tárik Ariz iraki külügyminisz­ter genfi találkozóján. A több mint hat és fél óra hosszat tartó megbeszélés után Baker ki­jelentette: Irak részéről semmiféle rugalmassá­got sem tapasztalt, és tárgyaló partnere semmi jelét sem adta annak, hogy országa hajlandó lenne kivonulni Kuvait területéről. Tárik Aziz ­Baker közlése szerint - még Geoige Bush ame­rikai elnök Szaddám Huszeinhez intézett üzene­tét sem vette át „bár gondosan elolvasta” azt. Az amerikai külügyminiszter kijelentette: még mindig reméli, hogy sikerül békés és politikai megoldást találni az Öböl-válságra. (Folytatás a 2. oldalon) Puccskísérlet Húszéin ellen? Amerikai lapértesülés szerint Bagdadban Szaddám Húszéin elleni katonai összeesküvést lepleztek le. A The Washingtor limes egy bagdadi, magát meg nem nevező diplomatára 'hivatkozva szerdán azt közöl­te, hogy az utóbbi három napban leplezték le az elnök eltávolítására irányuló össze­esküvést, amelynek nyomán 10 katonát letartóztattak. Göncz árpád vallási vezetőket fogadott Göncz Árpád, a Magyar Köztársaság elnöke szerdán fo­gadta a Magyar Keresztény— Zsidó Tanács elnökségét. A megbeszélésen Kovács Endre címzetes püspök, a tanács ügyvezető elnöke tájékoztatta o iköztársaság elnökét a ta­nács működéséről Dr. Surján László miniszter előadása Pécsett A család szociális jövőjéről tart előadást dr. Surján László népjóléti miniszter január 11- én 16.30-kor Pécsett, a Me­gyei Kórház szülészeti osztá­lyának Eötvös utcai tantermé­ben a Keresztény péntek es­ték elnevezésű rendezvényso­rozat keretében. Hétfőn lesz az újabb kormányátalakítás? Az MTI kormánykörökből szerzett értesülése szerint a jövő hét elején kerül sor a részleges kormányátalakítás újabb fordulójára. Ezzel ösz- szefüggésben tisztázódik az is, ihogy ki tölti Ibe a Pénzügy­minisztériumban a politikai ál­lamtitkár helyét. A kormány­zathoz közel átló források tud­ni vélik, hogy a Földművelés­ügyi Minisztérium és a Mun­kaügyi Minisztérium vezetésé­ben várható jelentős változás. Szigorúbb díjbeszedésre számíthatunk Energiaárak - számlák A szolgáltatókat sem tájékoztatták pontosabban a várható változásokról 'Elképesztő méretű energia- áremelkedésekről kaptunk hí­reket az elmúlt hetekben, il­letve konkrétabb információ, hogy várhatóan február 1 -fjétől oz állami árkiegészítések megszüntetésével nőnek a fo­gyasztási dijak. A mértékükről és a számlázás módjáról ér­deklődtünk a baranyai szol­gáltató cégeknél, mert jogos fogyasztói igény, hogy szeret­nénk felkészülni a családi kasszát érintő többletkiadá­sokra. Kiderült, hogy a szolgálta­tok sem rendelkeznek sókkal több információval az őket is messzemenően érintő kérdé­sekről, mint az ügyfeleik a tömegkommunikációból tájé­kozódhattak. (Folytatás az 5. oldalon) MDF-sajtótájékoztató Budapesten Keressük a bűnösöket? Január 22. a magyar kultúra napja (Munkatársunk telelaxjelen- lése) Az 1956-os salgótarjáni vé­rengzések — egy a sök közül. Sók mozzanattal. Tegnap az MDF központjában több té­mát is napirendbe véve, tar­tottak sajtótájékoztatót, s Hor­váth Balázs, a pórt ügyvezető elnöke az említett ügy kap­csán tálcáin kínált egy lehető­séget: aki ráér, nyomozzon a gyilkosok után. Kissé furcsa, szokatlan volt. A dolgok lényege: 1956. de­cember 10. körül lkát embert az Ipolybo lőttek pufajkások, Hargitai Lajos mérnököt és társát, Hadadi Rudolfot. A fá­ma szerint azért tüntették el (Folytatás a 2. oldalon) A Megyei Közgyűlés elnökévé dr. Szűcs Józsefet (jobbról), alelnökévé dr. Kurucsai Csabát, (a képen balról) választották meg. Fotó: Szundi György Döntött a megyei közgyűlés Dr. Szűcs Józsefet elnökévé, dr. Kurucsai Csabát alelnöké- vé választotta tegnapi ülésén az ötven iiagú Baranya megyei közgyűlés, amely ezután döntött számos más kérdésben is. Ismeretes, hogy harmadik nekifutásra sikerült most elnököt választani a baranyai önkormányzat élére. Ez alkalommal talán a vártnál is simább körülmények között. A szokásoknak és az elő­író sóknak megfél élőén, az öt­ven tagú testület korelnöke, a 82 éves Ónozó Lajos köszön­tötte a megjelent 48 képvise­lőt. Felelősségünk, hogy ered­ményesen zárjuk ezt a köz­gyűlést, mondta, immáron har­madik alkalommal, ám ezúttal nem hiába. Rövid bevezetője után dr. Bőgner Miklós címzetes ál­lamtitkár, Baranya—Somogy— Tolna megyék köztársasági megbízottja is köszöntötte a jelenlévőket, megemlítve, hogy a volt megyei tanács épületé­ben lesz a hivatala, amely ha­marosan el is kezdi konkrét munkáját. Miután a küldöttek egyhan­gúlag elfogadták Nádor Ru- dollnét, az ülés levezető el­nökének, semmi akadálya sem volt annak, hogy a néhány nappal ezelőtti, második ülé­sen megbízást kapott jelölő- bizottság beszámoljon munká­járól. Hübner Györgynek, a testület tagjának, Himesháza polgármesterének jutott az a feladat, hogy közölje: néhány változást kívánnak végrehajta­ni egyrészt a választási sza­bályzatban, másrészt a köz­gyűlés tagjainak többsége ál­tal egyszer már elfogadott tényekben. Senki sem lepődött meg végül fs a jelentős módo­sítások említésekor, igy hát el is fogadták - dr. Hazad Jó­zsef volt vb-titkár szakszerű megjegyzései után —, hogy együtt szavaz a testület majd titkosan az elnök re és alelnök- re, nehogy az esetleges har­madik eredménytelen forduló után a kevesebbet kapó jelölt egyből kiesik és, 'hogy az al- elinök -, a korábbi közgyűlési határozattal szemben -, szin­tén főállásban látja el funk­cióját. A már a korábbi alkalmak­kor is két részre oszló véle­mények megmaradtak a teg­napi ülésre is. Az egyik fél Hargitai Jánost, Nagynyárád (Folytatás a 3. oldalon) Megerősítették az atomerőmű őrzését Megerősítették az atom­erőmű őrzését — 'közölte az MTI érdeklődésére Sza­bó Józsel, a Paksi Atom­erőmű Vállalat vezérigaz- gató-'helyettese. Az ellen­őrzés eddig is szigorú volt az épületekbe való beju­tás minden pontján, ezen­kívül járőrszolgálatot is teljesítenek az üzemi terü­leten, de most még na­gyobb létszámmal őrzik az erőművet, kívül-belül egy­aránt. bi lényege: az új rendtartás bevezetésével azt kívánják el­érni, hogy az ágazat iműkö- döképes legyen, és például egy esetleges túltermelés ide­jén is megtartható legyen az egyensúly. A kormányülésen szó lesz a közigazgatási de­regulációs program tapaszta­latairól és a központi állam­igazgatási szervek működését érintő egyes kérdésekről. A miniszterek tanácsának taejjai csütörtöki ülésükön tá­jékozódnak a tulajdonviszo­nyok rendezése érdekében az állam által 1949. június 8. után okozott károk részleges kárpótlásáról szóló törvényja­vaslat módosításairól. A kor­mány foglalkozik a nemzet­biztonsági törvényjavaslattal, és az agrárpiaci rendtartás bevezetésével összefüggő elő­terjesztést vitat meg. Ez utób­Kormánygépet vásárol a Külügy­minisztérium? Jeszenszky Géza kül­ügyminiszter élégedetten nyilatkozott arról a 12 sze­mélyes Falcon—900-as tí­pusú repülőgépről, ame­lyet teheráni útjának le­bonyolítására bocsátott a magyar kormány rendelke­zésére egy francia cég. Bessenyei Zoltán, a Kül- ügy m in iszté ri um p rotokal! - főnöke az MTI kérdésére elmondta, hogy a gépet kipróbálásra kapta köl­csön a tárca, s az iráni út teljes költségét a gyár­tó fedezte annak remé­nyében, hogy a magyar kormány megvásárolja majd o gépet. (Folytatás a 2. oldalon) Egerszegié a harmadik magyar aranyérem (Tudósítás a 16. oldalon) A közterületfelügyelök éppen egy jugoszláv jármüvet szállítanak el a Jókai közből, a Névte­len utcába Fotó: Kóródi Gábor Újabb fizető- és ingyenes parkolók Bérletek — behajtási engedélyek Pécsett Január 15-ig érvényesek a tavalyi kártyák Díjemelést kér a Városgondnokság Ismert, hogy a pécsi történelmi belváros védelme érdekében 1988-ban vezették be kísérleti jelleggel a behajtási tilalmat 9 utcába. A tanács akkori koncepcióját a polgármesteri hivatal jóváhagyta, igy jelenleg csak a Városgondnokság engedélyével hajthatunk be a Geisler, a Janus Pannonius, Káptalan, Leonar­do da Vinci, Esze Tamás utcába, a Szent István térre és a Széchenyi közbe, valamint január elsejétől la Sallai utcába. A második negyedévben további 12 utcát szeretne elzárni a forgalomtól az önkormányzat. (Folytatás az 5. oldalon) Ma: kormányülés

Next

/
Oldalképek
Tartalom