Új Dunántúli Napló, 1990. december (1. évfolyam, 239-267. szám)

1990-12-29 / 265. szám

Frigyet bont Máza és Szászvár. (Tudósításunk □ 3. oldalon) Sikerült a forgalomcsillapítás (3. oldal) KÖZÉLETI NAPILAP 1. évfolyam, 265. szám 1990. december 29., szombat Ára: 5,80 Ft Az Országgyűlés elfogadta a helyi adókról szóló törvényjavaslatot A költségvetésről vasárnap dönt a T. Ház Hosszas szavazási procedú­ra után pénteken a délutáni órákban az Országgyűlés el­fogadta a helyi adókról szóló törvényjavaslatot. Ennek alap- 'jánaz önkormányzatok vagyoni típusú, kommunális jellegű, valamint helyi iparűzési adó­kat vethetnek ki. Jelentős vita volt arról, hogy az építményadónál milyen mértékű legyen az adómentes­ség. A képviselők úgy dön­töttek, hogy valamennyi la­kás esetében az állandóan bejelentett családtagok után személyenként 25 négyzetmé­ternyi lakásterület utón nem kell adót fizetni. Az önkor­mányzatok által kivethető építményadó felső határa 300 forint négyzetméterenként. Döntöttek a telekadó évi mértékének felső határáról is, ami 100 forint/négyzetméter. Az idegenforgalmi adót —, ha kivetik —, azoknak kell megfizetniük, akik nem állan­dó lakosként tartózkodnak 48 órát meghaladóan az adott önkormányzat területén, akik­nek ugyanilyen területen olyan üdülésre, pihenésre alkalmas épületük van, amely nem mi­nősül lakásnak. Az adó felső határa személyenként és na­ponta 100 forint, vagy épület után évente 300 forint négy­zetméterenként. Létrejött az egyetértés a Parlament Költségvetési, Adó- és Pénzügyi Bizottsága, vala­mint a kormány között, hogy milyen mértékben csökkentsék a beterjesztett jövő évi költ­ségvetési tervezet kiadásait, (Folytatás a 2. oldalon) A Hungária Biztositó új pécsi székházának számítógépterme, ahol az ügyfélforgalmat regisztrálják. (Tudósítás az 5. oláalon.) Fotó: Proksza László Január közepéig meg kell születnie a megállapodásnak Bányászbéralku a Mecsekben Tegnap délután a pécsi BP-benzinkútnál is többen vártak tüzelőolajra. (Tudósításunk a tü­zelőolajról, amelybe január 1-jétöl motorroncsoló adalék kerül, az 5. oldalon.) Japán támogatás Magyarországnak Magyarország és Lengyel- ország jövőre is részesül a ja­pán kormány műszaki-techno­lógiai segítségében - adta hí­rül az Asahi és a Jomiuri Sim- bun. A tokiói kormány jövő évi költségvetésében mintegy á,7 millió dollárt szán erre a célra. A szigetország költségveté­sének kidolgozásakor a mun­kaügyi tárca is kért keretet „kelet-európai támogatás cí­men". Mintegy 200 ezer dol­lárnak megfelelő összeggel akarnak segíteni Magyaror­szág foglalkoztatási gondjai­nak orvoslásában — írta a Jo­miuri Simbun. A Nemzetközi Munkaügyi Szervezeten (ILO) keresztül jut­tatott segítség ,,a piacgazda­sági átállás következtében ter­jedő munkanélküliség vissza­szorítását célozza" - írta a lap. Á Pécsi Balett Párizsban Hosszú turnén vesz részt a Pécsi Nemzeti Színház balett- tóirsulata a budapesti Strauss Zenekarral. December 5-tő'l 17-ig Franciaország különbö­ző városaiban lépett fel, majd pedig a párizsi közönségnek mutatkozik be a két együttes, közös produkcióval. Várható­an január 3—4-én érkezik ha­za a pécsi balett-társulat. Négy tonna virsli Szilveszterre készülve. az óév utolsó napjaiban négy tonna virslit töltenek a Mö- biusz Ál lat forgalmi és Hús­ipari Vállalat dolgozói. A za­vartalan ünnepi ellátás érde­kében karácsony napjai alatt sem állt le az üzem, a de­cember 31-i munkanap pedig az új év első napjaira bizto­sítja a szükséges tartalékot. A készülő áru zöme a közked­velt bőrös virsli. Harmadszor nyílik a labdarózsa Szalatnakon, Mokovics Jó­zsef telkén a csaknem húsz­éves labdarózsafa idén immár harmadszor hozott virágot. Igaz, csak pár szál rózsa je­lent meg, azok is fakó színű­ek voltak. Legutoljára novem­ber elején bontott szirmot a íabdarózsa. A gazda most tapasztalt először ennyi vi­rágzást. Újra elnapolták a megyei közgyűlést Jelölőbizottság alakult — viták után A küldöttek egy csoportja a megyei közgyűlés tegnapi ülésén Proksza László felvétele Elnapolták a Baranyo me­gyei közgyűlés tegnapi ülését, így kezdtük az első hosszab­bításról szóló, egy héttel ez­előtti tudósításunkat, és ugyanezt kell, hogy tegyük most is. A 21-én megailalkuilt ötvemtagú megyei testületnek a második menetben sem si­került elnököt választania. Legközelebbi ülésüket az úgy­nevezett jelölőbizottság ja­vaslata alapján, kitűzendő időpontban, két héten belül megtartják. Legutóbb érdekesnek nevez­tem az elnapolásról szóló döntést, most inkább figyel­meztetőnek mondanám, ír­nám. Figyelmeztetőnek a sze­mélyeskedések és a szintén az ülés ideje alatt elharapó­zott lobbizások miatt. A sze­mélyeskedések megbocsájt- hatatlanök, a lobbizás viszont — a többszöri elhalasztást előidéző — önkormányzati tör­vény merev előírásai alapján megbocsájthatóak is lehetné­nek. Mindenesetre a megyei önkormányzati testület, a köz­gyűlés jelenlévő tagjai teg­nap, a volt megyei tanács pécsi épületében tartott négy­órányi, szünetekkel ízesített tanácskozásán sem tudta megválasztani elnökét, így hát a további teendőit sem volt képes ellátni. Mindennek oka, hogy a két megmaradt jelölt (Folytatás a 2. oldalon) Amerika felkészül a biológiai háborúra Beoltják az öbölben állomásozó amerikai csa­patokat biológiai fegyve­rek ellen, jelentette pén­teken a The New York Times. A lap szerint a hadsereg a CIA értesülé­sei alapján hozta a dön­tést, mert a hírszerzés je­lentette: Irak jelentős mennyiségű vegyi- és bio­lógiai fegyvert halmozott fel, s azokat bevetheti a küszöbönálló háborúban. Az értesülések szerint Irak többek között tífusz­éi kolera-baktériumokat tenyésztett e célokra és felkészült az ivóvizek „ha­tékony” megmérgezésére is. 45-50 százalékos bérfejlesztést kérnek - A szakszervezet végső eszköze a sztrájk Az Országos Érdekegyeztető Tanács előtt lezajlott ágazati szintű béralkut követően sem született még megállapodás a Mecseki Szénbányák Vállalat gazdasági vezetése és a szakszervezet között a januári béremelés mértékét illetően. A budapesti tanácskozáson az érintett felek legalább 20 szá­zalékos fejlesztésben állapod­tak meg, aminek fejében a Bányaipari Dolgozók Szak- szervezeti Szövetsége arra tett ígéretet, hogy február végéig nem kezdeményez bérsztrájkot. Mivel a mecseki bányászok elégedetlenek az országos fó­rumon elért eredménnyel, vál­lalati szinten tovább folyik az egyeztetés. — A szervezett dolgozók vé­leményének ismeretében a szakszervezet továbbra is a 45—50 százalékos bérfejlesztés mellett áll ki —, mondta teg­nap Jambricsek József, a vál­lalati érdekképvisefet elnöke. Ugyan nagy eredménynek tartjuk, hogy az' ÓÉT elfogad­ta azt a kérést, amely szerint (Folytatás a 3. oldalon) A Foglalkoztatási Alap megmarad a támogatások köre szűkül Szóvivői tájékoztató a kormány ez évi utolsó üléséről A kormány rendeletet alko­tott a foglalkoztatáspolitika eszköz- és intézményrendszeré­nek átmeneti módosításáról — közölte László. Balázs szóvivő a sajtó képviselőivel péntek este, a kormány ez évi utolsó üléséről beszámolva. Mint mondta: a Foglalkoztatási Alap továbbra is megmarad, a támogatósok köre viszont szű­kül. Megszűnik az újrakezdők és a pályakezdők kölcsöne, mert a kamatok a költségve­(Folytatás a 2. oldalon)

Next

/
Oldalképek
Tartalom