Új Dunántúli Napló, 1990. november (1. évfolyam, 209-238. szám)

1990-11-29 / 237. szám

1990. november 29., csütörtök új Dunántúlt napló 5 Újabb bevásárlóroham Pécsett Napi 10-15 ezer látogatóra számíthatunk (Folytatás az 1. oldalról.) foglalkoztatja a tilosban par­koló járműveket elszállító autóit, a forgalmi dugók meg­akadályozása érdekében. A Névtelen utcai telepen kívül egy magánkézben levő meg­őrzőbe, az Edison utcába is szállítják a közlekedési ren­det megszegők kocsijait. A kereskedelem felkészült a várható vásárló özönre. A pécsi Kanzum Áruházban mái szerdán is a szokásosnál na­gyobb volt a forgalom. Meg erősített létszámmal és áru­készlettel várják a szomszé­dainkat. Az éjszakai műsza­kok mindennap előrecsoma­golt árukat készítenek, hogy a bevásárlási idő csökkenjen - tudtuk meg Zentai Ferenc áruházigazgatótól. Sütő Zsolt, a pécsi Lila ABC boltvezető­helyettese is arról tájékozta­tott, hogy elegendő sajt és egyéb tejtermék van, a ked­velt füstöltárukból valamint a húsféleségekből is nagyobb a készlet, sőt pótmegrende­lésekre is tettek előkészülete­ket. Óriási forgalomra számíta­nak a pécsi Centrum Áru­házban — közölte Hőgye Ist­vánná üzletvezető. Itt, mint a Mecsek és Szliven áruházak­ban az edény- és üvegfélesé­gek, valamint a lakástextíliák a legkeresettebbek, de a vil­lanykörtétől a háztartási kis­gépekig sok mindent visznek a jugoszláv bevásárlók. A ve­gyi és kozmetikai áruk mel­lett cipők és különféle játé­kok is nagy mennyiségben ke­rülnek a kosárba. Mindhárom áruházban van elég ezekből a cikkekből. Sz. J. Göncz Árpád fogadta a ZSVK főtitkárát Göncz Árpád köztársasági elnök szerdán hivatalában fo­gadta Israel Singert, a Zsidó Világkongresszus főtitkárát és Raya Jaglom asszonyt, a Nem­zetközi Cionista Nőszervezet elnökét. A találkozón jelen volt Keller László, a ZSVK ke­let-európai tagozatának elnö­ke. ■go a v Hiányzó gyógyszerek-2. Nem tudja a bal kezem, mit csinál a jobb A tegnapi számunkban megjelent „Hiányzó gyógy­szerek" című levélben ol­vasónk két szívritmussza- ibályozó gyógyszert keres hiába, a Ritalmexet és a Palpitint. A Ritalmexet a Tisza- vasvári Alkaloida gyártja. A külföldről importált kap­szulát nehezen tudták csak beszerezni, de már újra gyártják. November végén 30—40 ezer dobozzal szál­lítanak a Hungarofarmá- hoz, ami néhány nap múl­va a gyógyszertárakba ke­rül. A Palpitin miatt a Kő­bányai Gyógyszerárugyá- rat hívtam fel. Lepenye Oszkár, a belföldi értéke­sítési osztály vezetője el­mondta, negyedéves ren­delésüknek már több mint a felét leszól 1 ították, a többit december 31-ig tel­jesítek. Elvileg mind a Hu ngarofa rimának, mind a megyei gyógyszertári köz­pontoknak 100—120 napas készletet kellene tartalé­kolni mindenféle gyógy­szerből. Ha most kapna is egy nagyobb rendelést a gyógyszergyár, nem tudná azonnal teljesíteni, mert erre előre készülniük kell - a kapszulát külföldről szerzik be, de a nyomdá­val, üvegiparral is egyez­tetnek. A megoldást több- csatornás értékesítési rend­szer létrehozásában látja Lepenye úr — 3—4 megye gyógyszertári központja összefogna, és a Hunga- rofarma kihagyásával köz­vetlenül a gyártóval köt­nének szerződést. A Pécsi Gyógyszertári Központban Nagyidat Nán­dor osztályvezető elmond­ta, a 100 napos készlete­zést nem lehet betartani. Ha a szállító nem igazol­ja vissza a megrendelést, kénytelenek eladni a kész­letet, ami van. Személye­sen is próbálnak utána­járni egy-egy terméknek, felkeresik a gyártót, igye­keznék biztosítani az el­látást. Sz. L 1. Több tucat ember kapott kitüntetést A kitüntetéseket dr. Karbuczky Zsuzsanna, a komlói véradó állomás vezetője és Ancsin Pálné, a Vöröskereszt városi titkára adta át * Véradótinnepség Komlón- Országosan baj van a véradó mozgalommal, komoly mértékben csökken a véradá­sok száma. Komlón szerencsé­re mindig túlteljesítjük a ter­vet - mondotta Ancsin Pálné, a Vöröskereszt városi titkára. — Nálunk mindig reménye le­het a rászoruló betegeknek. Tegnap Komlón a Pártok Házában megrendezett véradó ünnepségen három véradó ré­szére 75-szörös, nyolc részére 50-szeres, tizenhárom főnek 40-szeres, huszonkilenc ember­nek pedig 30-szoros véradó kitüntetést adtak át. Ezenkívül Molnár Józselné, a Kőbánya Vállalat és Niedermayer ló- zselné, Mindszentgodisa vörös­keresztes titkára Kiváló véradó szervező kitüntetésben része­sült. Az ünnepségen részt vett Tóth József polgármester. Ács lános és Sütő József mellett Varga László, 46 éves vájár kapta a 75-szörös vér­adó kitüntetést:- Húszéves koromtól adok vért. Az öcsém, aki szintén bá­nyász, azért maradhatott élet­ben születésekor, mert rögtön kaphatott vért. Felnőttem, és meggyőződésemmé vált, hogy a véradással segitsek az embereken. Sz. J. Talpas, a csodakuvasz Nyomkövetés kutyákkal Mű a pécsi Hősök terén: „Csecsemőt” ment ki a tűzből, és a lángok közé menekülő„zsiványt” fogéi a kutya (Folytatás az I. oldalról) sokat megtudhattak a kutyák­ról tegnap az érdeklődők és az újságírók. — Nem árt, ha a vagyon­védelem területén dolgozó őr­ző-védő kutyák nyomozni is tudnaik, ha ismerik legalább a nyomkövetés alapjait. Segít­ségükkel ugyanis könnyebben felderíthető, ha idegenek ha­tolnak be a területre. Jelzik az idegen szagokat, már ed­dig is számos elfogást köszön­hettek különleges képességük­nek. A vagyonvédelmi ' területet nem véletlenül említette az előadó, hisz (mint azt Tóth Tibor rendőr őrnagytól meg­tudtuk) a megelőzési alosztály tanfolyamán a harminc részt­vevő fele éppen a különböző vállalatok és intézmények biz­tonsági, vagyonvédelmi szol­gálatától érkezett. A többiek inkább csak „önszorgalomból", saját biztonságuk érdekében vesznek részt a többhónapos, vizsgával záruló képzésben. Az elméleti tárgyakon (krimi­nológia, büntetőjog, büntető­eljárás-jog), valamint a lőgya­korlatán már túl vannak, s hamarosan önvédelmi órákon fejleszthetik képességeiket. Miközben erről beszélget­tünk a szemerkélő esőben, Ali a rendőr-főkapitányság két­éves német juhász kutyája már éppen idegen nyomot követett a Zrínyi laktanya sárdagasztó gyakorlóterén. A sikeres nyo­mozás végén pajkosan ugrált vezetője, Kecskés Róbert rend­őr szakaszvezető körül, majd néhány kisebb kört futott a buekás terepen. — Ali egy profi kutya -ma­gyarázza a körülötte állóknak Hegyi Győző. — Már tudja, hogy a nyomkövetés végén ol­dania kell magában a felhal­mozódott feszültséget. A nyom­követés ugyanis roppant kime­rítő „szellemi gyakorlat” a kutyák számára. Kriminológu­sok szerint a négy— ötárós idő­késéssel történő nyomkövetés, váltakozó terepen, 5—10 kilo­méter hosszúságban akkora idegi fáradtságot okoz a ku­tyák számára, mint egy gim­nazistának az érettségi vizsga. A tegnapi bemutató külön­legessége egyébként egy ku­vasz volt. A Talpas névre hall­gató jószágot Martyin Balázs tanította be nyomkövetésre, melynek eredményeképpen az­zal dicsekedhet, hogy orszá­gosan ő az eqyetlen nyomozó feladatokat ellátó kuvasz gaz­dája. Ami a csütörtöki programot illeti: lesz pályás baba (ter­mészetesen játékbaba) kimen­tése a tűzből, kutyák tüzes karikán való átugrása, lángok közé menekülő zsivány elfogá­sa, felfegyverzett bűnöző ku­tyás semlegesítése. Mindez délután 2 órakor a Hősök terén. Balog Nándor Nemzetépítő munka A Pécsi Városi Könyvtár jubileuma Előtérben a gyermekolvasók- Nem hinném, hogy jöhet olyan idő, amikor a könyv­tárakra ne lenne szük­ség. A közmondással élve: tanult ember nem pottyan az égből. A könyvtárak mindig is az ismeretek tárházai lesz­nek, amelyektől nem lehet el­tekinteni. Úgy gondolom, o könyvtáros feladata nemzet- építő munka — jelentette ki dr. Újváriné Füzy Ágnes, a pécsi városi könyvtár igazga­tója, akivel a harmincéves évforduló alkalmából beszél­gettem. A több évtizedes tevékeny­ség ünneplése együtt jár az eddigi és a jövőbeni felada­tok áttekintésével. A városi könyvtár harminc évvel ezelőtt a megyei könyvtári hálózatból vált önállóvá, s már ötéves fennállása után 77 858 kötet­tel rendelkezett, melyet har­mincöt fiókkönyvtárából lehe­tett kölcsönözni. A könyvtár első igazgatója, Szöllösy Kál­mán a boltokból, kalapüzle­tekből átalakított kölcsönző helyeken, a városi könyvtár központjában élénk művészeti életet hozott létre. írók, zené­szek, színészek fordultak meg náluk és adtak műsorokat. Ma a könyvtár állománya három- százezernél több könyvből, folyóiratból, lemezből áll, s tizenhétezren felüli a beirat­kozott olvasóik száma. Köz­pontjuk a Kossuth utcai Ha- merli üzletház udvarában, a 2. számú gyermekkönyvtáruk­kal egy épületben található. Három önálló és tizenkét fiók- könyvtáruk s egy bibliobuszuk van. Négy’ gyermekkönyvtár tartozik hozzájuk. — A gyerekekre különös fi­gyelmet kívánunk fordítani. Evidencia, de mégsem szabad elfeledkezni arról, hogy gyer­mekkorban kell a kicsiket rendszeres olvasóvá nevelni, elérni náluk azt, hogy az ol­vasás, az újságok böngészé­se éppen olyan napi szükség­letükké váljon, mint a tisztál­kodás — mondja dr. Újváriné Füzy Ágnes. Jövőbeni célkitűzéseik között szerepel, hogy szolgáltatásai­kat tovább bővítsék, hogy a könyvtárba lépők információ­kat kaphassanak például a továbbképzési, átképzési lehe­tőségekről is. Rendeztek már előadássorozatot a marketing­ről, s a későbbiekben is sze­retnének hasonlókkal foglal­kozni. A könyvtár dolgozói sa­ját pénzükből létrehoztak egy alapítványt „A városi könyvtá­rért", s megszervezik a „Pécsi olvasók egyesületét". — Arra törekszünk, hogy az olvasókat minél jobban kiszol­gálhassuk a nem éppen köny- nyű anyagi körülmények kö­zött is. A könyvek és folyó­iratok árai egyre emelkednek, számításaink szerint, nem is oly hosszú időt áttekintve, pél­dául egyes folyóiratok 300- 500 százalékkal drágultak meg. Bármennyire kellene, a gyerek­könyvtárakba nem tudunk ide­gennyelvű újságokat rendelni, s a könyvek áraival is csak úgy bírunk lépést tartani, hogy az új kötetekből mindössze egy-két példányt veszünk meg — mutatja feljegyzéseit az igazgatónő, s hozzátette, ha igénylik. hogy az új önkor­mányzat ülései, jegyzőkönyvei mindenki számára hozzáférhe­tők legyenek, a könyvtárban ők megőriznék azokat, és helybenolvasási lehetőséget is nyújtanának. A harmincéves jubileum al­kalmából tegnap este hangu­latos ünnepséget rendeztek a pécsi Várkonyi Nándor fiók- könyvtárban, melynek viszont tízéves fennállását köszöntöt­ték. A vendégeket Keresztúri József osztályvezető üdvözölte, majd dr. Ujváriné Füzy Ágnes mondott ünnepi beszédet. A városi könyvtár öt törzsolva­sójának és öt alapító tagjá­nak ajándék könyvet nyújtot­tak át. Megemlékeztek Szöllö­sy Kálmánról és köszöntötték feleségét, valamint az intéz­mény korábbi iqazgatóit, Ber­ták Lászlót és Pál Józsefnét. A városi könyvtárhálózat legré­gibb dolgozóinak jutalmat ad­tak át. Felolvasták Csorba Győző Kossuth-díias költő kö­szöntő levelét, aki könyvtárosi 'munkáját még a legelső pécsi városi könyvtárban kezdte. Az ünnepségen Illés Györgyi szín- művésznő bemutatta Pilinszky János műveiből készült „Sza­badesés” című összeállítást. A fiókkönyvtár folyosói galé­riájában a nevezetes évforduló alkalmából nyílt meg Takács Dezső, Rudnay-díjas grafikus- művész kiállítása. A művész ezen 55. egyéni tárlatát a ké­sőbbiekben több könyvtárban is bemutatják. B. A. EK-misszió Budapesten Csütörtökön megnyílik Buda­pesten az Európai Közösség diplomáciai missziója. Ebből pz alkalomtól Magyarországra látogat Frans Andriessen, az EK Bizottságának alelnöike. Ami a távaltdkat illeti, a misszió megnyitása egyben újabb állomásiként is tekint­hető Magyarország EK-tagsá- ga felé. Jelenleg, az idén jú­liusban Brüsszelben átnyújtott Antall-memoranducnnak meg­felelően, a magyar társulási szerződés előkészítése folyik. A régió szakembereit fogja össze Megalakult a Pannónia Pszichiátriai Egyesület Új egyesület alakult tegnap délután Pécsett. A régió — Baranya, Somogy, Tolna, Zala - megye területén dolgozó pszichiáterek a jövőben a Pannónia Pszichiátriai Egyesü­letben tevékenykednek. A vál­tozás leglényegesebb célja az önállósodás. A hazai szakemberek tíz év­vel ezelőtt alakították meg a Magyar Pszichiátriai Társasá­got, melyben a pécsiek alapí­tó tagként vettek részt. A most megalakult egyesü­let nem akar elszakadni a Ma­gyar Pszichiátriai Társaságtól, de lazítja az eddigi szoros szálakat. A társaság része­ként, de önkormányzattal ren­delkező, önálló jogi személy­ként dolgozik a régióban élő, a pszichiátria és a mentál­higiéné területén dolgozó szakembereket tömörítve. Foly­tatják a szakmai képzést. Már elkezdődött a második, három­éves időtartamú pszichotera- peuta képzés, amelyen 23-an, főleg fiatal szakemberek vesz­nek részt. Erősíteni, szélesíteni akarják a külföldi kapcsola­taikat is. Legutóbb a Berlin­ben rendezett nemzetközi kongresszuson kísérte elisme­rés hét pécsi szakember elő­adását. A tudományos üléssel egy­bekötött alakuló közgyűlésen dr. Kézdi Balázst a JPTE tan­székvezető egyetemi docense tartott előadást Kultúra-karak- terisztikus devianciáink és a nemzeti identitás címmel. Az egyesület munkáját két köz­gyűlés között hattagú vezető­ség irányítja, amelynek elnöke dr. Stark András, a Baranya Megyei Mentálhigiénés Intézet vezetője lett. T. É.

Next

/
Oldalképek
Tartalom