Új Dunántúli Napló, 1990. november (1. évfolyam, 209-238. szám)

1990-11-01 / 209. szám

Nem működött a kormány tájékoztatási rendszere Az MDF sajtótájékoztatója a hétvégi eseményekről (2. oldal) Demszky Budapest főpolgármestere A Fővárosi Közgyűlés tegna­pi, alakuló ütésén a 88 fős képviselőtestületből eddig megválasztott 87 tag közül 84-en szavaztak. Közülük 52-en Demszky Gáborra adták vok- sukat, így a 38 éves, jogi vég­zettségű politikus lett Buda­pest főpolgármestere. Olcsóbb az árpa A Magyar Parasztszövetség baranyai szervezete, valamint a . megyei Gabonaforgalmi és Malomipari Vállalat megálla­podtak abban, hogy a jövő­ben. együttműködnek az állat­tartó kistermelők takarmány­gondjainak a megoldásában. A megállapodás az aszály súj­totta parasztgazdaságok ta­karmányhiányának a megszün­tetését kívánja szolgálni. A Gabonaforgalmi Vállalat no­vember elsejétől a bolti háló­zaton keresztül a jelenlegi ár­nál olcsóbban, tonnánkénti 7100 forintos áron mintegy 30 ezer tonna árpát értékesít. A kukoricahiány elleni együtt­működés célja, hogy az olcsó szemes takarmányt valóban a rászoruló kistermelők kapják. Kistermelői részvénytársaság Megalakult a baranyai kis­termelők részvénytársasága, amely egyik legfontosabb fel­adatának tartja, hoqy a gaz­dák exportálhassanak egyebek között paradicsompürét, üdítőt, gombát, húst. A társulok emel­lett termeltetési és felvásárlási együttműködésre is töreked­nek. Az újabb tagokat dr. Horvay Viktor várja Pécsett, a Geisler Eta u. 15-ben, ahol ér­deklődni lehet a 10-675-ös te­lefonon. KÖZÉLETI NAPILAP Dunántúli Űzemanyagár-liberalizálás A munkavállalók és a munkaadók egyeztették álláspontjukat A szakszervezeti kerekasztal résztvevői — szer­dai ülésükön — egyetértettek a liberalizált üzemanyagár-megállapítás munkaadói iavasla- tainak fő elemeivel. Ezek szerint az útalaoot, a biztosítási dijat, valamint a fogyasztási adót fix összegben kell megállapítani, a kereskedelmi ár­rést többek véleménye szerint pedig fix száza­lékban. A költségvetési bevétel ne lehessen több a legutóbbi áremelés előtti szintnél, a je­lenlegi beszerzési feltételek mellett így lehető­leg a fogyasztói ár ne haladja meg a 12 fo­rinttal csökkentett üzemanyagárakat. A munka- vállalók képviselői egyetértettek azzal is, hogy a termelői árképzés alapja a beszerzési árak súlyozott átlagára legyen. Fontos a termelői ár megfelelő dokumentálása, és az ármegállapítás társadalmi kontroll alá vonása. A szakszervezeti kerekasztal azt tartaná megfelelőnek, ha az ár­változásokat havonként érvényesítenék. A npun- kaadókhoz hasonlóah szükségesnek tartják, hogy lehetőleg legkésőbb november 5-én délelőtt tartsák meg az Érdekegyeztető Tanács ülését, így a parlament törvényhozási munkájában fi­gyelembe veheti az ott elfogadott elveket. A szakszervezeti kerekasztal résztvevői foglal­koztak még azzal is, hogy az üzemanyagárak növekedése milyen összefüggésben van az egyéb termékek árnövekedésével, az inftációval, s miként kompenzálható mindez a fogyasztók körében. Zavartalan a villamosenergia-ellátás Elviselhető mértékűre csök­kent o szovjet villamosenergia szállítási ' hiány — mondotta szerdán reggel Pintér Tibor, az Országos Villamos Teher­elosztó igazgatója az MTI munkatársának. Kedden már csak 300-350 megawattal ke­vesebb villamosáram érkezett a szerződésben rögzített meny- nyiségnél, s a helyzet azóta sem változott. A megelőző négy napon át 1200-1200 megawatt volt a hiány. A szovjet partnereknek feltehető­en az időjárás enyhülése miatt csökkent hazai áramfogyasztás tette lehetővé a szállítások növelését. Ám a magyar fél még nem kapott választ arra, hogy a szovjet partner .mikor lesz ismét képes a teljes szer­ződött mennyiség továbbításé­ra. A magyar villomosenergia- rendszer a jugoszláv partner­től — korábbi magyar szállí­tások viszonzásaként — most 200—250 megawatt, Németor­szágtól pedig kiegészítésként 100 megawatt villamosenergiát kap a szovjet szállítási hiány pótlására. A hazai ellátás te­hát jelenleg zavartalan. Hogyan kössünk üzletet amerikaiakkal? Pécsett, a JPTE Közgazda­ságtudományi Karán • egy hó­napon át oktat az USA-beli portlandi egyetem közgazdász professzora, William Manning, aki november 1-jén, 14 órakor a Rákóczi út 80-ban, a kari tanácsteremben arról tart elő­adást baranyai cégek, vállala­tok, termelőhelyek piackutatói­nak, szakembereinek, hogy mi­ként kezdiünk üzletet kötni amerikai vállalatokkal. Újabb nyílt napok A pályaválasztást könnyítő újabb egyetemi, főiskolai nyílt napok lesznek megyénkben, így november 12-én, 9 órakor a JPTE Jogtudományi Karán, november 14-én, 15 órakor az Orvostudományi Egyetemen, november 2-án, 8 órakor pe- diq a Pollack Mihály Műszaki Főiskolán. Széchenyi Baráti Kör Pécsett, a Széchenyi Gim­náziumban és Szakközépiskolá­ban meqalakult a diákokat tö­mörítő Széchenyi Baráti Kör, amely nyitott és más iskolák tanulóinak jelentkezését is vár­ja. A kör védnökségét vállalta a Magyar Néppárt és a Nem­zeti Parasztpárt baranyai szer­vezete, valamint Széchenyi Péter festő, aki nemrég tele­pült haza New Yorkból. A kör készül gróf Széchenyi István születésének kétszázadik év­fordulójára. Privatizáció előtt a vendéglátás Példaértékű szolgáltatást in­dított el a Baranya Megyei Vendéglátó Vállalat ssajáfven­déglátóegységei ben elősegíti a privatizációs folyamat gyor­sítását a szerződéses üzletve­zetők részletes tájékoztatásá­val, a rájuk vonatkozó szabá­lyok magyarázatával és hát- térinformációk adásával. En­nek első állomása volt hétfőn és kedden a pécsi Szliven ét­teremben az a párbeszéd, ahol az ide vonatkozó jog­szabályok részletes ismertetése mellett a meghívott vezetők kérdései, hozzászólásai is he­lyet kaptak. A gyakran ködösen fogal­mazott, nem kellő helyen meg­jelent információknak köszön­hetően a vendéglátásban dol­gozók nagy része nincs tisz­tában a privatizációs törvény rájuk vonatkozó szabályaival. Többen félnek, hogy a gyen­ge szakmai védelem miatt a vendéglátóegységek jelenlegi vezetői kiszolgáltatott helyzet­be kerülhetnek. A Baranya Megyei Vendéglátó Vállalat talán éppen az ilyen félel­meknek tud elébe menni szol­gáltatásával, amely a szerző­déses és magánüzletek veze­tőinek szóló kétnapos tájékoz­tató után folyamatosan mű­ködik. P. V. , Irak befejezte a harci előkészületeket \ Az Irakban kormányzó Baath-párt napilapja, az AI Thaurah, szerdán hírül adta, hogy Irak befejezte az előkészületeket egy na­gyobb összecsapásra, és rendkívüli éberséggel kísé­ri figyelemmel a jeleket, amelyek ellenségességre vallanak. A lop szerint már nem lehet meglepetésszerű ak­ciót végrehajtani Irak el­len. Az újság kemény han­gú kommentárja a Korán egyik idézetével zárul, amely harcra szólítja fel a hívőket a hitetlenek el­len. Proksza László felvétele a bemutatón készült Árvízvédelem Szélesítik, magasítják Mohácsnál a dunai támfalat Mohácson a Duna védtöl- tése utoljára 25 évvel ezelőtt adott okot aggodalomra: az emlékezetes 1965-ös nyári ár tetőzésekor a vízmérőt 984 cm-nél simogatták a hullá­mok. A legmagasabb vízállást (1010 cm) 1956-ban jegyezték fel, a jeges árvíz alkalmával. Idén mindeddig többnyire a negatív rekordokat írhatták le a vízügyi szakemberek, e hét elején például mindössze 147 cm vízmagasságot mértek. A folyó nyugalma viszont min­denképpen kedvez, az árvíz­(Folytatás a 3. oldalon) Egyedülálló kezdeményezés első programját láthatják teg­naptól a pécsi Havi-hegyi templomba látogatók. A Me­gyei Művelődési Központ és a Pécsi Püspökség közös rende­zésében ,,Hol sírjaink dombo­rulnak” címmel Dragovácz Márk fotókiállítása nyílt e szokatlan helyszínen. A halottak napjához kap­csolódó tárlat a kisebb tele­püléseken még meglévő mű­emlék értékű fakereszteket, ácsolt síremlékeket, kopjafá­kat, régi sírköveket mutatja be. Dragovecz Márk szerint ez szinte az utolsó esély ezek megörökítésére, hiszen folya­matosan bontják, cserélik a régi síremlékeket, helyet adva az új, sokszor minden szépsé­get, népművészetet nélkülöző műköveknek. Az elsőként a Havi-hegyi templomban megrendezett vándorkiállítás következő hely­színe Szentlőrinc, azt követően Komló lesz, de szeretnék ki­sebb községekbe is eljuttatni a tárlatot. Mindenütt templo­mokban állítják ki a fotókat, ami talán a püspökség se­gítségével később lehetővé te­szi, hogy bevonják a kulturá­lis programokba e helyeket is. A kiállítást dr. Kneipp Ist­ván, a püspöki iroda igazga­tója nyitotta meg. P. V. Proksza László felvétele Megy a papír veszendőbe (5. oldal) Fotótárlat a templomokban Hitelre is vehetők? Traktorok farmergazdáknak A Pécsi Agroker nagy fába vágta a fejszéjét, hisz szeret­né a baranyai farmergazdákat viszonylag olcsó és energia- takarékos traktorokkal ellátni. Vállalkozásában egyik partne­re az ausztriai Steyr cég, amely a határ közelében ta­lálható St. Valentinben műkö­dik és gyártja a hazánkban még nem ismert traktorait, több céggel együttműködve pedig az eszközhordozókat. Tegnap ezek közül mutatott be néhányat a Pécsi A. G. üszög­pusztai műszaki telepén. Pompásak a gépek, mutató­sak a műszaki és teljesítmény­adatok, hisz például az MTZ­hez viszonyítva 30 százalékkal kevesebb üzemanyagot fo­gyasztanak. A zetorok eseté­ben ez 20 százalék. Egy ilyen traktor arra is képes, hogy egyszerre több műveletet vé­gezzen, ami . révén szintén je­lentős anyagtakarékosság ér­hető el. Így például van, ame­lyik a hozzá csatolt eszközök révén egyidőben magágyat készít elő és vet, míg a má­sik répát fejez és kiszed, de lehet egy másik munkaválto­zatban egyidejűleg kaszálni, rendet szedni, sőt kocsira ra­kodni. (Folytatás az 5. oldalon)

Next

/
Oldalképek
Tartalom