Új Dunántúli Napló, 1990. október (1. évfolyam, 179-208. szám)

1990-10-01 / 179. szám

Ma 8 oldalas melléklettel jelenünk meg Kupaemlékek, kuparemények. I * 11 pécsi játékos nyilatkozik a mérkőzés esélyeiről. lililli * Hány millió fontot ér a MU kezdőcsapata? * Több érdekes l - sportinformáció. Antall József beszéde Bécsben Antall József, a Magyar Demokrata Fórum elnöke, mi­niszterelnök szombaton dél­előtt Bécsben részt vett és felszólalt az Osztrák Néppárt, a kormányon lévő, keresztény- demokrata irányzatú ÖVP vá­lasztási gyűlésén, amelyet az október 7-re kitűzött országos parlamenti választás kampá­nyának utolsó központi ÖVP- rendezvényekérrt tartottak az Operaház előtti téren. Beszé­dében a magyar politikus az Osztrák Néppárt más testvér­pártjainak jelenlévő képviselői nevében is üdvözölte a gyűlés több ezres létszámú közönsé­gét. Fegyverzet­csökkentési tárgyalások. A hét végén is folytatódtak New Yorkban a beható tár­gyalások az amerikai és a szovjet szakértők között a ha­gyományos. illetve a hadásza- ü fegyverzet csökkentéséről. V.ig az előbbi kérdésben jó Miény van a végleges meg- . evezésre, a hadászati fegy­vereknél eddig nincs haladás - közölte egy vezető ameri­kai külügyi tisztviselő pénte­ken újságírók előtt. Sokat várnak George Bush amerikai elnök és Eduard Sevardnadze, szovjet külügyminiszter hétfő­re kitűzött New York-i talál­kozójától. Sevardnadze várha­tóan a jövő héten találkozik még James Baker amerikai külügyminiszterrel is. Nyilván­való, hogy végül is felső szin­tű, politikai döntésekre lesz szükséq — hangzott az idézett forrásból. Püspöki szinódus II. János Pál pápának a Szent Péter székesegyházban mondott miséjével vasárnap megkezdődött a katolikus püs­pökök újabb szinódusa (kon­zultatív tanácskozása). A világ minden tájáról összegyűlt 238 püspök és érsek a papi hi­vatás gondjaival, problémáival foglalkozik ezúttal négy hé­ten át. Lucas Moreira neves brazil bíboros-érsek bevezető elő­adásában elmondta, hogy a papok száma egyre csökken, mert kevesen választják ezt a hivatást, s (talán Lengyel- ország kivételével) szinte min­denütt gondot jelent a sze­mináriumok megtöltése. Mint­egy 400 ezer katolikus pap működik ma a világban a 850 millió hivő között. Számuk csökkent az utóbbi években, és általános, hogy túlterheltek és gyakran „hivatali munka­ként" végzik dolgukat — han­goztatta a beszámoló. II. János Pál a püspökök értésére adta, hogy a kato­likus papok nősülése vagy női papok felszentelése a jövőlben sem merülhet fel mint eset­leges megoldás, mert ellen­tétes az egyház alapelveivel. Hát már Te is fiam, Brutus?! (5. oldal) Helyhatóság! választások Valamennyi városunkban újabb forduló két és a leendő önkormány­zati testület tagjait. (A meg­választott polgármesterek többségének névsora a 6. ol­dalon.) A baranyai községek többségében van polgármester Két baki Pécsett Tegnap helyhatósági válasz­tások voltak. A napközbeni, és a késő esti híradásokból az derült ki, a szavazáson a részvétel mérsékelt volt, sok­helyütt nem érte el a szüksé­ges 40 százalékot. Emiatt, fő­leg a nagyobb településeken, ismételni kell a választásokat. Részletesebb országos tájé­koztatást holnapi számunkban tudunk közölni. A baranyai városok mind­egyikében meg kell ismételni a szavazást. A második for­duló időpontja valószínűleg október 14-e. Megyénk köz­ségeiben túlnyomó részt meg­választották a polgármestere­IMIÍ történt a gymnichi kastélyban? Sörfesztivál Mohácson Európa legnagyobb népün­nepélye — hirdetik a münche­ni sörfesztivált az utazási iro­dák. Hogy Így van-e, nem tu­dom, mert még sosem jártam ott, de őzt viszont láttam, hocjy a tegnap megtartott el­ső mohácsi sörfesztiválnak né­pes közönsége volt. A Gilde Söröző udvarán négyszázszemélyes sátrat állí­tottak, s alatta délelőtt tizen­egy órától éjfélig lehetett vá­logatni a tizenegyféle sör, az olcsó ételek, sörkorcsolyók, sajttálak és nem utolsósor­ban a különböző műsorok kö­zött. Fellépett például, a mo­hácsi német asszonykórus és tánccsoport, a Branauer Schwa­ben Quintett, a nagynyárádi tánccsoport, a Veimender Quar­tett, a mohácsi—palotabozsoki fúvósegyüttes, a Vada tánc- együttes. A fesztivál rendezé­sét a mohácsi Bartók Béla Művelődési Központ vállalta, s a rendezvény része a me­gyei művelődési központ Me­diterrán ősz elnevezésű prog­ramsorozatának. Az ötlet a központ igazgatójáé, Lehel Györgyé. (Folytatás a 2. oldalon) Az első Jel a nemetek szabad egyesülésére Életbe lépett az egyesülési szerződés Fischer és Günther Mittag szörnyen idegesek lettek — Németh Miklós interjúja a Bild am Sonntagban 1989. augusztus 25-én dél körül repülőgép landolt a Köln/Wahn repülőtéren. Csu­pán két utas volt a fedélze­ten. Egy katonai helikopter vitte őket a legrövidebb úton a gymnichi kastélyba. Ott Helmut Kohl szövetségi kancellár és Hans-Dietrich Genscher külügyminiszter vár­ta a két férfit, akik négy óra múlva éppoly észrevétlenül távoztak, mint ahogy érkez­tek. Este jelent meg a bonni külügyminisztérium szűkszavú közleménye: Németh Miklós magyar miniszterelnök és kül­ügyminisztere, Horn Gyula munkalátogatást tettek Bonn­ban. A megbeszélés témáját a Magyarországon tartózkodó és a Német Szövetségi Köz­társaságba kiutazni kívánó NDK-állampolgárok jelentet­ték. A megelőző napon a buda­pesti kormány „egyszeri ak­ció" keretében engedélyezte több száz NDK-polgár számá­ra a távozást Ausztrián ke­resztül - és ezzel megadta az első jelt a németek számára a szabadegyesülésre. A Bild am Sonntag riporte­re, parlamenti képviselői dol­gozószobájában beszélgetett az elmúlt héten Németh Mik­lóssal - azzal a férfival, aki­nek a németek Gorbacsov mellett a legtöbbet köszönhe­tik. Ez volt az első alkalom, hogy Németh nyiltán beszélt az 1989 augusztusi drámai na­pokban lejátszódott események valóságos hátteréről. (Folytatás a 3. oldalon) Szombaton életbe lépett az NDK és az NSZK között kö­tött egyesülési szerződés, amely biztosítja a jogi elő­feltételét ' annak, hogy az NDK október 3-án csatlakoz­zék az NSZK-hoz. Mint Hans Klein kormányszóvivő Bonnban bejelentette, az NSZK és az NDK állandó képviselete Ber­liniben, illetve Bonnban köl­csönösen jegyzékben értés: - tette a másik felet, hogy az egyesülési szerződés életbe lépéséhez szükséges belső jogi feltételek megvannak, azaz mindkét országban elfo­gadta a szerződést a parla­ment, azt ellenjegyezték az államfők és a szöveg megje­lent a hivatalos közlönyben. Megnyílott új hirdetésfelvételi irodánk a pécsi Sallai utcában Az elmúlt hét végén megnyílott új hirdetés felvételi irodánk a pécsi Sallai utca . 1. szám alatt. Az Új Dunántúli Naplá olvasói lakossági, közületi és expressz hirdetéseket ad­hatnak föl hétfőtől péntekig, naponta délelőtt 9-17 áráig, sőt, szombaton is, 9-13 óráig. Irodánk a 14-212-es telefonszámon hívható, hamarosan működni fog telefaxunk is. Ezzel együtt továbbra is rendelkezésre állunk a Hunyadi út 11. szám alatti hir­detőnkben is. Vargának (képünkön sötét mezben) ezúttal még sikerült megszabadulnia őrzőjétől. A Komlói Bányász-Sabaria NB ll-es mérkőzésről tudósításunk a 16. oldalon olvasható. Nincs olajválság A fejlett ipari országok­nak egyelőre nem kell hoz­zányúlniuk a stratégiai kő­olajtartalékokhoz, mert az ellátás kielégítő, de készen kell állniuk rendkívüli eshe­tőségekre is. Ezt állapította meg a Nemzetközi Energia- ügynökség, az OECD-tag- óllamok nagy részének az első kőolajválság idején, 1974-ben létrehozott szerve­zete. Az ügynökség igazga­tótanácsának Párizsban megtartott ülésén úgy érté­kelték a helyzetet, hogy a kőolajpiac ellátottsága „el­viselhető, de nem kellemes". Az ügynökség véleménye szerint a stratégiai tartalé­kokat, amelyek a legtöbb tagállamban legalább há­rom hónapra fedezik a szük­ségletet, nem szabad a kő­olajpiacon kialakult speku­latív árak letörésére fel­használni. A kieső iraki és kuvaiti olajat egyelőre fe­dezi más országok, így pél­dául Szaúd-Arábia és Vene­zuela termelésének megnö­vekedése. A tanács ülése ugyanakkor megállapította, hagy a feldolgozásban je­lentős nehézségek mutatkoz­nak, mivel a kuvaifi és ira­ki finomítók kiesése főként néhány ázsiai- ország szá­mára nehezíti meg a ben­zin és más kőolajipari szár­mazékok beszerzését. Mediterrán ősz

Next

/
Oldalképek
Tartalom