Új Dunántúli Napló, 1990. augusztus (1. évfolyam, 119-148. szám)

1990-08-25 / 142. szám

Pécs város egyéni választókerületeinek területleírása helyi önkormányzati 1. sz. egyéni választókerület _______1. szavazókör B alázsmalom, Csizmazia Gyula u., Ga­garin tér, Hadik András u., Haladás u., Harangvirág u., Hármashegy u., Hird-új- telep, Hirdi út, Homokbánya, József Atti­la tér, Juhász Gyula tér, Kerékhegy, Ken­derfonó u„ Kosártanya, Kosztolányi Dezső u., Köveshegy u., Kültelek, Latin- ca Sándor u., Pázsit u., Pór Bertalan u., Schmidt-malom, Sportpálya, Szabad­föld u., Sziklaváru., Szövőgyár u„ Tátika u., Tömörkény István u , Túra u., Vasas állomás környéke. Vöröshegy u., Zámor u„ Zengő u. Szavazóhelyiség: Pécs-Hird, Ügyfélszolgálati Iroda, Zengő u. 47. 2.szavazókor A-u., Berkenyés u., Bethlen Gábor u., B- u., C-u., D-u., Hajadon u., Legény u. Szh.: Pécs-Vasas Bányatelepi Munkásklub, D-u. 2. _______3.szavazókor_______ B encze József u., Búzaberki-dűlő, Csar­nok-köz, Fenyő u., Iskola-köz, M- u., Ne­velő u., Parcsin u., Petőfi akna, R-u., S- u. Szh.: Ált. Isk., Pécs, Bencze Jó­zsef u. 13/1. _______4.szavazókor_______ B ózsa István u., Gabona u., Gubér-köz, Kis-köz, Határ u. páros oldal, Kút u., Liget u.. Orosz Gyula u. 33-tól végig, 32-től vé­gig, Puskás Tivadar u., Somoska u., Szö­vetkezet u. Sz.h.: Pécs-Vasas, Műv. terem, Szövetkezet u. 13. _______5.szavazókor______ B úzakalász u., Csap u., Csósi u., Erdő­alja u„ Határ u. páratlan oldal, Iparos u„ Kulcsos Csárda, Máladó u., Orosz Gyula u. 1-től 31-ig és 2-től 30-ig, Sas u., So­mogy Külterület. Sz.h.: Pécs-Somogy, Ügyfélszol­gálati Iroda, Búzakaiasz u. 3. _______6.szavazókor______ K őbánya u., Pajtás u., Pernecker István u., Pfaff-malom, Rücker-akna, Somogy- Bányatelep, Somogy u., Szemere Berta­lan u., Széna u. Szh.: Pécs-Somogy, Kodály Zol­tán Műv. Ház, Bányatelep 3. 2. sz. egyéni választókerület _______7.szavazókor______ B altika u., Bánomi út, Gorkij u., Hősök tere, Margitu., Munkásőru., Népfront u., Tárna u., Tolbuhin út 85-től végig és 122- től végig, Tűzoltó u. Szh.: Munkásklub, Pécs, Tolbu- chin út 195. _______8.szavazókor______ B orbála u. 2-től 52-ig és 1-től 43-ig, Fej­lődés u., Füst u., György-akna, György telep, István-akna, Katona József u. 1 - tői 35-ig és 2-től 30-ig, Kisgyőr iskola. Lantos- völgy, Óvoda u., Török István u., Vöröscsillag u., Vörösmarty u. Szh.: Pécsszabolcsi Ált. Isk., Pécs, Török István u. 13. _______9. szavazókor______ A rany János u., Árpád u., Árpád-tető. Barátság u., Bánya u„ Borbála u. 54-től végig és 47-től végig, Csapó János u., Csille-köz, Csokonai u., Görgey Artúr u.. Határőr u., Honvéd-köz, Hun u., Jósze­rencse u , József háza, Katona József u. 37-től végig és 32-től végig. Lehel u., Pe­tényi u., Vöröshadsereg u., Wesselényi u. Szh.: Öregek Napközi Otthona, Barátság u. 18. ______10. szavazókor Á prilis 4. u., Bajtárs u., Bányászvértanúk útja, Béke-akna, Botond u., Bródy Sán­dor u., Csertető, Dobó Katalin u., Dobo­gó-dűlő, Egyenlőség u., Eszperantó u., Irinyi János u., Kinizsi u., Klapka u., Krúdy Gyula u , Sudár István u., Szabol­csi alsóhegy, Szabolcsi középhegy, Sza­bolcsi felsőhegy, Szabolcsi Szőlőhegy, Szabadságharc u., Szüret u., Thököly u., Vájár-köz, Zsigmondtelep. Szh.: Gyermekorvosi Rendelő, Thököly u. 2. ______11. szavazókor______ A uróra u., Csók István u., Ibolya u„ Ked­ves u., Szabó István u., Tolbuhin út 60-tól 120-ig és 71-től 83-ig. Szh.: Ált. Isk., Pécs, Engels út 154. ______12.szavazókor______ E ngels út 221 -tői végig és 152-től végig, Kirov u„ Május 1. u., November 7. u. Sz.h.: Ált. Isk., Pécs, Engels út 154. _____013.szavazókor_____ F rankel Leó u. Szh.: Ált. Isk., Pécs, Frankel Leó u. 33. 3. sz. egyéni választókerület ______14. szavazókor Feiti g Imre u., Keller János u ., Ötéves terv u., Teleky Blanka u., Tolbuhin út 65., 67., 69. számú házak, Sztahanov u„ Zalka Máté u. Szh.: Ált Isk., Pécs,Engels út 154. 15.szavazókor______ A paffy u., Bocskay u., Gábor Áron u., Komjáth Aladár u„ Kőrös u. Sz.h.: Mecseki Szénbányák Igaz­gatósága, Pécs, Komjáth Aladár u. 5. ______16. szavazókör______ D obó István u. 79-től végig és 60-tól végig, Február24. u., Kormoskősor, Vajda János u. Szh.: Mecseki Szénbányák Igaz­gatósága, Komjáth Aladár u. 5. ______17.szavazókor______ Ko rvin Ottó u., Szeptember 6. tér. Szh.: József Attila Műv. Ház, Kor­vin Ottó u. 20. ______18. szavazókor______ A ndrássy út, Fekete Gyémánt tér, Kishe­gyi-dűlő, Kölcsey Ferenc u., Major-dűlő, Tolbuchin út 32-től 58-ig. Szh.: Ált. Isk., Pécs,Tolbuhin út 58. ______19.szavazókor______ H egedűs Mihály u., Pécsváradi út, Test­vériség u., Tolbuhin út 1-től 63-ig és 2-től 30-ig, Turini u. Szh.: Ált. Isk., Pécs, Tolbuhin út 58. ______20. szavazókor______ A knász u., Balassi Bálint u., Búzavirág u., Dobó István u. 2-től 58-ig és 1-től 77- ig, Homoktető, Kocsis István u., Nemzet­őr u., Szondi György u. Szh.: Kodály Zoltán Gimn., Pécs,Dobó István u. 35. ______21■szavazókor______ B laha Lujza u., Csöpp u., Derűs u., Diósi út, Diós-dűlő, Dózsa György u„ Engel János József u., Eper u., Gyöngyösi Ist­ván u., Hétvezér u., Meszes-dűlő, Név­telen u„ Rigóderalja u., Piroska u., Dr. Szántó László u. Szh.: Katonai Kollégium, Pécs, Puskin tér 17. 4. sz. egyéni választókerület ______22.szavazókor______ A rasz u.. Barázda u., Bogádi út, Deák Ferenc u., Eperfás u., Homokvölgy u., Kakukk u., Karancs u„ Koksz u., Pano­ráma u., Pécs-Felső MÁV-állomás, Pécsújhegyi MÁV-őrház. Szh.: Újhegyi Ált. Isk., Koksz u. 14. ______23.szavazókor_____ B oglárkau., Ború., Cinege-dűlő, Danitz- puszta, Fátyol u., Feketerigó u., Hamvas u„ Mókus u., Nagykozári út, Palahegy u., Présház u., Rezgő u„ Róka u„ Sö­vény u., Szirom u., Szöcske u., Zsák u. Szh.: Újhegyi Ált. Isk., Koksz u. 18. ______24. szavazókor______ F ürst Sándor u., Gyáru., Hengermalom, Magtár u., Puskin tér. Szh.: Ált. Isk., Pécs, Fürst Sán­dor u. 40. ______25.szavazókor_____ A lkotás u., Álmos u., Buzsáki Imre u., Csaba u., Előd u., Gézau„ Gyula u., Hu­ba u., Remény u., Ságvári Endre u., Tál­tos u. Szh.: Ált. Isk., Pécs, Fürst Sán­dor u. 40. ______26.szavazókor______ B asamalom út, Basamalom-dűlő, Bulgár u., Cinka Panna u., Dankó Pista u., Ditz- malorn, Edison u., Eozinu., Felszabadu­lás útja, Fürj u., Gerle u., Gomba u., Hő­erőmű barakkok, Kisbalokány-dűlő, Nagyhidi-dűlő, Nagyhídi út, Nárcisz u., Pécsbányarendező MÁV pályaudvar, Ri­gó u., Téglaház u. Szh.: DDGÁZ Kultúrház, Pécs, Felszabadulás útja 107. 27. szavazókor______ B acsó Béla u., Dohány u., Fűzfa u., Gyöngy u., Jogász u., Kilián György u., Külvárosi Pályaudvar, Légszeszgyár u., Marharétalja-dűlő, Nagybalokány-dülő, 48-as tér, Pipacs u„ Sport u., Vasvári Pál u. Szh.: Kalamár József Kollégium, Pécs, Jogász u. 3. ______28.szavazókor______ B atthyány u., Czinderi u., Diófa u., Hal tér, Liszt Ferenc u., Nyírfa u„ Piac tér, Rákóczi út 25-től 67-ig és 28-tól végig, Rózsa Ferenc u„ Somogyi Béla u., Tüs­késréti út. Vágóhíd u., Zsinkó István u. Szh.: Kalamár József Kollégium, Jogász u. 3. ______29. szavazókor Ü szögi kiserdő, Üszögpuszta, Üszögi víztároló. Szh.: Pécsi Állami Gazdaság, Üszögpuszta. 5. sz egyéni választókerület ______30. szavazókor______ Aisóba lokány u., Farkas István u., Felső- balokány u., Felsővámház u. Halász u., Hanargöntő u., Lánc u., Majoru., Univer­sitas u., Zsolnay Vilmos u. Szh.: Ált. Isk.,Pécs, Felsővámház u. 22. ______31. szavazókor______ Délibá b u., Hajnal u., Kalapács u„ Kert u., Kiss Ernő u. 59-től végig és 60-tól vé­gig, Pósa Lajos u. 1 -tői 39-ig és 2-től 58- ig, Sarló u., Sellő u„ Szivárvány u., Torda u., Tündér u. 1-től végig és 2-től 40-ig, Újvilág u. 27-től végig és 38-tól végig, Vadász u. 24-től 30-ig és 41 -tői 73-ig. Szh.: DOZSÓ Műv. Ház, Pécs, Fel­sővámház u. 72. ______32. szavazókor______ Avar u ., Baranyavár u., Bokor u., Dagály u., Kiskőszeg u., Mészkemence u., Pél- monostor u„ Vadász u. 32-től végig és 75-től végig. Szh.: DOZSÓ Műv. Ház, Pécs, Felsővámház u. 72. ______33. szavazókor______ D ugonics u., Hold u., Kiss Ernő u. 1-től 57-ig és 2-től 58-ig, Sándor u., Rudas László u. 1-től végig és 28-tól végig, Új­világ u. 1-től 25-ig és 2-től 36-ig, Vörös- kereszt u. Szh.: Idősek Klubja, Pécs, Vörös- kereszt u. 20. ______34. szavazókor______ Béla u.. Csillag u., Endre u„ Rippl Rónai u„ Tündér u. 42-től végig, Vadász u. 1-től 39-ig és 2-től 22-ig. Szh.: Óvoda, Pécs, Vadász u. 8/A. ______35.szavazókor______ B éri Balogh Ádám u., Egyetem u., Felső­malom u., Irányi Dániel tér, Koller u., Kossuth Lajos u. 50-től végig és 53-tól végig, Lenke u., Dr. Majorossy Imre u. 2-től 20-ig, 1-től 17-ig, Nagy Lajos u., Rá­kóczi út 69-től végig. Szh.: Ált. Isk., Pécs, Egyetem u. 2. 6. sz. egyéni választókerület ______36. szavazókor______ Erzsébet u., Katalin u., Könyök u., Már­ton u., Orsolya u., Rudas László u. 2-től 26-ig. Szh.: Ált. Isk.,Pécs, Felsővám­ház u. 22. ______37.szavazókor B ártfa u., Engels út 1-től 109-ig és 2-től 118-ig, Kispiricsizma-dűlő l-ll, Pósa La­jos u. 41 -tői végig és 60-tól végig, Sorház u. Szh.: Ált. Isk., Pécs, Bártfa u. 5. ______38.szavazókor______ B ányász u., Besenyő u., Jász u., Kun u., Marx út 1-től végig és 2-től 122-ig, Sza- márkút, Székely u., Tőrök u. Szh.: Ált. Isk., Pécs, Bártfa u. 5. _____39. szavazókor Al sógyükési út, Bittner Alajos u., Borbá­latelep, Dömörkapu, Dömörkapuí út, El­őre u., Engels út 1 20-tól 150-ig és 111 -tői 219-ig, Felsőgyükési út l-VI-ig, Kanyar u., Középgyükési út, Muskotály u., Nagymeszes-dűlő, Rigóder út, Szeder u„ Vadvirág u., Veterán u. Szh.: Orvosi Rendelő, Pécs, Bitt­ner Alajos u. 80. ______40. szavazókor A ligvárom -dűlő, András-akna. András u., Andrásbányavölgyi út, Czerékvölgy, Csákány u., Debreczeni Márton u., Erdő­alja, Fehérkúti túristaház, Flórián u„ Gesztenyés u., Gesztenyés-dűlő, Gödör u., Istenáldásvölgyi út, Káposztásvölgyi út. Károly u., Károly tér, Kénes út, Ke­reszt kunyhó, Kórház u., Kórház tér, Ko- zári vadászház, Körmöcz u., Lámpáste­tő, Lámpásvölgyi út, Nagybányaréti völgy, Rákos Lajos u., Selmecz u., Séta­tér u., Széchenyi-akna, Zöldelő u. Sz.h.: Ált. Isk., Pécs, Gesztenyés u. 17. ______41. szavazókor______ Ady Endre u.. Alsóhavi út, Ágoston-köz, Domb u„ Felsőhavi-dűlő, Felsőhavi u., Gyopár u., Havi-dűlő, Havihegy u., Hegyalja u. 1-től 17-ig, 2-től 26-ig, Irma u„ Losonc u., Magyar u., Mező Imre út, Tátra u., Zerge u„ Zsigmond u. Szh.: Körzeti Orvosi Rendelő, Pécs, Ady Endre u. 81. ______42.szavazókor______ Á goston tér, Ágota u., Cserző-köz, Do­monkos u., Ferenc u., Gáspár u„ Dr. Ma­jorossy Imre u. 19-től végig, 22-től végig, Szikla u., Tettye u., Tettye tér, Vince u., Zidina környék. Szh.: HUNOR Kesztyűgyár, Pécs, Dr. Majorossy Imre u. 36. 7.sz egyéni választókerület 43.szavazókor Anna u., Bástya u., Flórián tér, József u., Kis Flórián u., Megye u„ Zetkin Klára u. Szh.: Janus Pannónius Gimnázi­um Pécs, Déryné u. 2 ______44.szavazókor______ D éryné u., János u., Kulich Gyula u., Me­gye-köz, Meredek u., Nagy Flórián u. Szh.: Népművészeti Szövetkezet, Pécs, Déryné u. 17-19. ______45. szavazókor______ B oltív-köz, Gábor u., Kazinczy Ferenc u., Kossuth Lajos u. 1-től 51-ig, 2-től 48- ig, Líceum u., Perczel Mór u. 1-től végig páratlan oldal, Széchenyi tér, Színház tér, Tanácsház-köz. Szh.: Bőrdíszműipari Szövetke­zet, Pécs, Munkácsy Mihály u. 10. ______46.szavazókor______ B ercsényi u., Fürdő u., Goldmark Károly u., Kisfaludy u., Kossuth tér, Munkácsy Mihály u., Perczel Mór u. páros oldal vé­gig, Széchenyi-köz, Tímár u., Toldi Mik­lós u. Szh.: Horvát-Szerb Kollégium, Pécs, Fürdő u. 1. 47.szavazókor Dischka Győző u., Jókai Mór u. 1-től 25- ig, 2-től 22-ig, Mátyás király u., Sallai u., Várady Antal u., Zrínyi Miklós u. Szh.: Ált. Isk., Pécs, Mátyás király u. 15. ______48.szavazókor______ B em u., Citrom u., Dóm tér, Eötvös u., Esze Tamás u„ Geister Eta u„ Hunyadi János út 1 -tői 11 -ig, 2-től 12-ig, Janus Pan­nonius u., Jókai tér, Káptalan u., Leonardo da Vinci u., Szent István tér, Székesfehér­vár u„ Teréz u. Szh.: Leőwey Klára Gimn., Pécs, Szent István tér 8-10. 8. sz. egyéni választókerület ______49. szavazókor Á nyos Pál u., Bárány út, Bárány tető, Be­loiannisz út, Cserfa u., Demokrácia út, Fenyves-sor, Kantavári erdészház, Kar­dos úti menedékház, Károlyi Mihály út, Kis József u„ Miléva u., Misina tető, Pus­kin u., Szaniszló út. Szh.: SZOT Üdülő Könyvtár, Pécs-Mecsek. 50. szavazókor Hunyadi út 68-tól 90-ig, 67-től 95-ig, Kál­vária-dűlő, Magaslati út, Mikszáth Kál­mán u. 14-től végig, 11-től végig, Somfa u„ Surányi Miklós út, Székely Bertalan u. 32-től végig, 21-től végig, Tüdőszana­tórium. Szh.: Középiskolai Diákotthon, Pécs, Hunyadi út 72. 51. szavazókor Barátúr u., Boldizsár u., Bosnyák u., Böck János u„ Dimitrov u., Hegyalja u. 19-től végig, 28-tól végig, Majthényi Fe­renc u., Menyhért u., Törekvés u. Szh.: HUNOR Kesztyűgyár, Pé.cs, Dr. Majorossy Imre u. 36. ______52.szavazókor______ G ergely u., Ignác u„ Ilona u., István u., Március 21 tér, Nap u., Nyúl u., Ótemető u„ Péter u. Szh.: Közösségi Helyiség, Pécs, Március 21 tér 11-12. ______53.szavazókor______ A ntal u., Derkovits u., Hatház u., Kálmán u., Mandula u., Mihály u., Szőlő u., Tettye-dűlő, Tinódi u., Vak Bottyán u., Vi­rág u,, Zöldfa u. Szh.: HUNOR Kesztyűgyár, Pécs, Dr. Majorossy Imre u. 36. 54. szavazókor Aradi vértanúk útja, György u., Juhász Gyula u., Mecsek u., Miklós u., Nyíl u., Nyíl-köz, Székely Bertalan u. 1-től 19-ig, 2-től 30-ig, Vilmos u. Szh.: Dolgozók Ált. Isk., Pécs, Székely Bertalan u. 19. 55. szavazókor Antónia u., Babits Mihály u., Bessenyei u., Gebauer Ernő u., Hunyadi János út 13-tól 65-ig, 14-től 66-ig, Kaposvári u., Mikszáth Kálmán u. 1 -tői 9-ig, 2-től 12-ig. Szh.: Dolgozók Ált. Isk., Pécs, Székely Bertalan u. 19. 9. sz. egyéni választókerület _____056.szavazókor_____ D öghányó-dűlő, Főpályaudvar, Gizella u., Ispitalja-dűlő, Kaffka Margit u„ Ka- pács u., Kálvin u., Laskó u., Lenin tér, Móricz Zsigmond u., Szabadság út, Vas­út u.. Verseny u. Szh.: Gyors- és Gépíró Iskola, Pécs, Szabadság út 23. ______57.szavazókor______ H őgyes Endre u., József Attila u., Szend- rey Júlia u. Szh.: Ált. Isk., Pécs, Petőfi Sán­dor u. 72. ______58. szavazókor______ B ajnok u., Dárda u., Eperjes u., Dr. Heim Pál u„ Igló u„ Köztársaság tér, Lőcse u., Marosvásárhely u., Nagyszeben u., Pe­tőfi Sándor u. 61-től végig, 70-től végig, Rét u. 23-tól végig, 4. és 10. számú há­zak, Szabó József u., Temesvár u. Szh.: Ált. Isk., Pécs, Köztársaság tér 1. 59.szavazókor______ K olozsvár u., Mártírok útja 1-től 17-ig, 2- től 40-ig, Semmelweis u. Szh.: Ált. Isk., Pécs, Köztársaság tér 1. ______60. szavazókor______ K andó Kálmán u., Mártírok útja 19-től vé­gig, 42-től végig, Szilágyi Dezső u., Tom­pa Mihály u. Szh.: ÉPFU Étterem, Pécs, Me­gyeri út 26. 10. sz. egyéni választókerülert ______61.szavazókor______ E rreth Lajos u„ Garay u., Hargita u., Já­szai Mari u., Petőfi u. 29-től 59-ig, 44-től 68-ig, Rákóczi út 1-től 23-ig, 2-től 26-ig, Rét u. 1-től 21-ig. Szh.: Ált. Isk., Pécs, Petőfi Sán­dor u. 72. ______62. szavazókor______ A lkony u., Atléta u., Bolygó u., Csend u., Est u., Ifjúmunkás u., Kassa u., Megyeri út 1-től 57-ig, 2-től 46-ig, Nagyvárad u„ Pályamesteri szakasz, Szív u., Tulipán u., Ungvár u., Űrhajós u., Vas Gereben u. Szh.: ÉPFU Étterem, Pécs, Me­gyeri út 26. ______63.szavazókor______ A thinay u., Kun Béla tér, Madách Imre u. Szh.: Óvoda, Pécs, Mezőszél u. 2. ______64. szavazókor______ H uszár u , Lovarda u., Mezőszél u., Mó­ré Fülöp u., Szigeti út 1-től 35-ig. Szh.: Ált. Isk., Pécs, Mezőszél u. 1. ______65.szavazókor______ Dr. Hal József u., Szigeti út 2-től 12-ig. Szh.: Ált Isk., Pécs, Mezőszél u. 1 11. sz. egyéni választókerület. ______66.szavazókor______ K odály Zoltán u. Szh.: Középiskolai Kollégium, Pécs, Kodály Zoltán u. 20/A. ______67.szavazókor______ B artók Béla u. 27-től végig, 22-től végig, Csortos Gyula u. 1-től 3-ig, Damjanich u., Kacséit Pongrác u., Radnics u., Szegfű u., Zsolt u. Szh.: JPTE „C" épület Pécs, Damjanich u. 30. ______68. szavazókor______ Dr . Doktor Sándor u., Nagy Jenő u. 1 -tői 31-ig, 2-től 16-ig. Szh.: Óvoda, Pécs, Nagy Jenő u. 38. ______69. szavazókor A lajos u., Alkotmány u. 1-től 65-ig, 2-től 44-ig, Attila u., Bartók Béla u. 1-től 25-ig, 2-től 20-ig, Báthori u., Kóczián Sándor u., Landler Jenő u., Sánc u., Tábor u., Tábor-köz. Szh.: 1. sz. Gyakorló Ált. Isk., Pécs, Alkotmány u. 38. ______70. szavazókor______ A lkotmány u. 67-től végig, 46-tól végig, Nagy Jenő u. 18-tól végig, Őz u„ Petőfi Sándor u. 1-től 27-ig, 2-től 10-ig. Szh.: 2. számú Gyakorló Ált. Isk., Pécs, Őzu.2. ______71.szavazókor______ K isrókus u., Rókus u„ Steinmetz kapi­tány tér, Zója u. Szh.: 2. számú Gyakorló Ált. Isk., Őzu.2. 12. sz. egyéni választókerület ______72. szavazókör______ F ejér Lípót u., Hermann Ottó u., Jurisics Miklós u. Szh.: Ált. Isk., Pécs, Jurisics Mik­lós u. 17. ______73. szavazókor______ B arackvirág u., Bálics u., Bálicsi út 1-től 27-ig, 2-től 20-ig, Bornemissza Gergely u., Boszorkány út, Kisgyűd u., Édesanyák útja, Nyár u., Rodostó u., Rókusalja u., Tavasz u., Xavér u. Szh.: Műszaki Főiskola, Pécs, Boszorkány út 2. ______74. szavazókor______ A sztalos János út, Bolgár Etek u., Budai Dezső u., Csortos Gyula u. 5-től végig, 2-től végig, Görbe-dűlő, Hattyú u„ Lom­bos-köz, Mandulás-köz, Mogyorós-köz, Révész Béla u., Török József u.. Törpe u. Szh.: Ált. Isk., Pécs, Jurisics Mik­lós u. 17. ______75.szavazókor______ B arackos út, Bálics-tető dűlő, Bálicsi út 29-től végig, 22-től végig, Bálics-dűlő, Berki György u., Erdész u., Kísszkókó- dűlő, Köves-köz, Kőbánya-dűlő, Kutas­köz, Meredek-köz, Nagyszkókói út, Nagyszkókó-köz, Sziklás-dűlő, Szkókó- tető-dűlő, Szkókótető-kőz, Tölgyfa-köz, Török-köz. Szh.: Ált. Isk., Pécs, Jurisics Mik­lós u. 17. ______76.szavazókor______ B agoly-dűlő, Csoronika-dűlő l-ll., Főis­kola u„ Honvéd u., Jakabhegyi út 1-től 43-ig, 2-től 48-ig, Oldal-dűlő, Pacsirta u., Szurdok-dűlő, Varjú-dűlő, Váci Mihály u., Veres Péter u., Víztároló-dűlő. Szh.: JPTE Tanárképző Kar, Pécs, Ifjúság útja 6. 13. sz. egyéni választókerület ______77.szavazókor______ A lsómakár-dűlő, Alsómakár u., Budai Nagy Antal u., Fekete u., Felsőmakár- dűlő, Holló dűlő, Ifjúság útja, Középma- kár-dűlő, Makár tető, Makár tető-dűlő. Szh.: JPTE Tanárképző Kar, Pécs, Ifjúság útja 6. ______78. szavazókor______ B atsányi u., Egres u„ Fogaras u., Gyü­mölcs u., Hársfa u., Homok u., Kürt u., Málna u., Meggyfa u„ Mikes Kelemen u., Tiborc u. Szh.: Ált. Isk., Pécs, Tiborc u. 28/1. ______79. szavazókor______ E ndresz György u. Szh.: SZMT-könyvtár, Pécs, Athi­nay u. 44. ______80.szavazókor_____ E rkel Ferenc u., Falud! Ferenc u., Lázár Vilmos u., Lotz Károly u„ Lúgos u., Ma­darász Viktor u., Szántó Kovács János u., Szigeti út 37-től 87-ig, 14-től 54-ig, Tüzér u. Szh.: PIK 3. számú Házkezelő- ség, Pécs, Tüzér u. 8. ______81.szavazókör______ P ollack Mihály u., Szigeti út 89-től végig, 56-tól végig. Szh.: Nemzetiségi Gimn., Pécs, Szigeti út 97. ______82. szavazókor______ A csády Ignác u„ Szamuely Tibor u.,Tarr Imre u. Szh.: Nemzetiségi Gimn., Pécs, Szigeti út 97. 14. sz. egyéni választókerület ______83. szavazókor______ É pítők útja 9-től 19-ig, 6-tól 22-ig. Szh.: 506. számú Szakmunkás- képző Int., Pécs, Építők útja 9. ______84. szavazókor Dr. Münnich Ferenc u. Szh.: 506. számú Szakmunkás- képző Int., Pécs, Építők útja 9. ______85.szavazókor______ Ajt ósi Dürer u., Magyar Lajos u. Szh.: Sportiskola, Pécs, Radnóti Miklós u. 2. ______86. szavazókor______ J edlik Ányos u., Kállai Éva tér. Szh.: Sportiskola, Pécs, Radnóti Miklós u. 2. ______87.szavazókor______ Dr . Berze Nagy János u., Bihari János u., Dr. Dombay János u. Szh.: Komarov Gimn., Pécs, Dr. Veress Endre u. 15.

Next

/
Oldalképek
Tartalom