Új Dunántúli Napló, 1990. augusztus (1. évfolyam, 119-148. szám)

1990-08-01 / 119. szám

Kalugin fefjefenfeffe Gorbacsovot (2. oldal) Az Új DN politikai vita­fóruma (9. oldal) KÖZÉLETI NAPILAP ántüli I. évfolyam, 119. szám 1990. augusztus 1., szerda Ara: 4,30 Ft llelencebe utazott a magifar kormányfő Antall József kormányfő és Jeszenszky Géza külügyminiszter kedd délután Velencébe uta­zott. A magyar vezetők a Duna-Adria regio­nális együttműködés kétnapos csúcstalálkozó­ján vesznek részt az olasz városban. Kedden este a Duna—Adria együttműködés át tagállamo, Olaszország. Ausztria, Magyar- ország, Jugoszlávia és Csehszlovákia külügymi­nisztereinek rövid találkozójával megnyílik Ve­lencében a közép-európai regionális együttmű­ködés csúcstalálkozója. A Duna-Adria koope ráció csaknem nyolc hónapos alapító szakaszá­nak végére érve az öt állam politikai doku­mentumban körvonalazza a regionális együtt­működés céljait, feladatait, s három évre szóló munkaprogramot dolgoz ki az elképzelések va- lóraváltására. Jelképes értékű gesztusként a helsinki záróokmány aláírásának 15-ik évfor­dulóján a Duna-Adria együttműködés tagjai üzenetet intéznek a helsinki folyomat részes államainak vezetőihez. Szovjet vezérkari nyilatkozat a csapatkivonásokról A Kelet-Európábán és Mon­góliában állomásozó szovjet csapatok kivonása a tervezett ütemben folyik - jelentette ki kedden Bronyiszlav Omelicsev vezérezredes, a Szovjetunió fegyveres erői vezérkari főnö­kének első helyettese. A szov­jet katonai vezető annak al­kalmából adott nyilatkozatot a TASZSZ szovjet hírügynökség­nek, hogy űjabb szakaszához érkezett a csapatkivonás. Elmondta, hogy 1990. au­gusztus 1-jéig, vagyis az el­múlt hét hónap leforgása alatt az érintett országokból több mint 52 ezer katona - a kivonandó állomány 65 száza­léka -, 900 harckocsi - az előirtok 58 százaléka -, kö­zel 900 tüzérségi ágyú — 63 százalék -, valamint több mint száz repülőgép - mintegy 72 százalék - tért vissza a Szovjetunióba. Magyarországgal kapcsolat­ban Omelicsev úgy nyilatko­zott, hogy az ország területét eddig két rakétás- és egy légvédelmi-rakétás dandár, egy légvédelmi-rakétásezred, négy önálló zászlóalj és há­rom repülőezred hagyta el. Cetra­központ Buda­pesten Információs irodát nyi­tott kedden Budapesten a tajvani Cetra iroda, a China External Trade De­velopment Council. Naprakész kereskedel­mi információkat ad ma­gyar, illetve tajvani part­nereinek az export- és importlehetőségekről, se­gítséget nyújt a kereske­delmi partnerek kiválasz­tásához, vállalja szimpó­ziumok, kiállítások rende­zését, tanácsokat ad ke­reskedelmi és beruházási ügyekben, üzleti találkozó­kat szervez, s ha kell, még olyan gyakorlati ügyekben is eljár, mint például a vízum beszer­zése. Aszályueszely A mostani kánikulai meleg és szárazság csak a nyaralóknak kedvez. A mezőgazdaságnak már nagyon hiányzik o csapadék. Jelentős terméskieséssel fenyeget a szárazság Csapadékhiány, kevés a víz a talajban, száraz a levegő. Nehezen viselhető a kánikula embernek, állatnak egyaránt, a növények számára pedig szinte elviselhetetlen. A kultúr­növények egyenesen kritikus helyzetben vannak. Az idei huzamosabb száraz idő, és az immár több éve tartó aszály miatt megyeszerte 90—100 mm-re tehető a csapadék- hiány. A talajban 50 cm-es szintig csupán 30—35%-os a vízta rtalom. Baranyában az öntözés na­gyon drága. Az árokrendszer, a vízkivitel gépesítése nem ép­pen olcsó dolog, de vízkivi­telre kiemelőrendszer hiányá­ban egyébként is csak a ba­jai vízügynek van lehetősége a Dunából. A vízdij pedig szintén rengeteg pénzt emész­(Folytatás a 2. oldalon.) Keresik a 99 gyártót*' Hamis ezerforintosok Baranyában Primitív, de hasonlít Hamis ezerforintosok kerül­tek a rendőrség birtokába, több bejelentés alapján. A primitív módon gyártott, de az eredetihez is igen hasonlatos papírdarabokat, a vizsgálatok eddigi tanúsága szerint álta­lában külföldiek adják el kül­földieknek, Magyarországon. Az álbankjegyek zöme, egye­lőre úgy tűnik, még az isme­retlen ,,gyártó" és szervezett hálózata kezében vagy a jó­hiszemű vásárlóknál van. így, fizetésnapok előtt meg kívánjuk nyugtatni olvasóinkat: a rendőrség birtokában lévő több, mint 45 hamis ezresen feketek a sorszámok, ellentét­ben az önöknél (esetleg) lévő igazi ezer forintosokkal, ame­lyeken piros betűk fénylenek. Az első bejelentés július 9- én, a legutóbbi kettő pedig eppen tegnap érkezett. Dr. Kovács László rendőralezredes segítségével betekinthettünk a jegyzőkönyvekbe is. Általános­nak mondható tapasztalat, hogy jugoszláv állampolgárok vásároltak ezekből a hamis papírdarabokból, méghozzá úgy, hogy igen magasnak lát­szó, ötven-ötvenegy forintos árat ajánlottak a feléjük nyúj­tott márkáért, a nyugatnémet márkáért. A jegyzőkönyvekben szereplő tanúvallomások arról is árulkodnak, hogy sokszor felébehajtott bankjegyekből álló 5—10 centi vastagságú kö- tegből „pörgették" pillanatok alatt a hamis ezreseket. A bejelentések először Har­kányból érkeztek. Nincs ebben semmi különös. Cinikusan úgy fogalmazhatnánk, hogy előbb érkeztek valamivel a külföldiek, mint ahogy a helyi hivatalos váltóhely kinyitott. Aztán Pécs­ről, legújabban pedig Barcs­ról is jelentkeztek. Sokszor más-más személyleírást adva arról, akitől a pénzt megvette, így - vagy egészen más ok­ból - nemcsoda, hogy a rendőrség továbbra is keresi az ötletadót, a gyártót. A gyártókat?! (Folytatás a 2. oldalon) A fotón nehezen különböztethető meg, de a két szélső ezerfo­rintos a valódi. Az iskolaiigyröl és a közművelődésről Siralmas örökség? Találkoztak a pártok és a megyei tanacs szakemberei Több fordulóban zajlanak azok a megbeszélések, melynek során a megyei tanács különböző osztályai tájékoztatják a pártok képviselőit, arról, milyen időszerű feladatok elé néz­hetnek a leendő önkormányzati tisztségviselők a szeptemberi helyhatósági választások után, melyek azok a kérdések, ame­lyekkel a következő testületnek hasznos megismerkednie. Az információs anyagokat a tanács a pártok vezetőivel va­ló, korábban létrejött megál­lapodás alapján bocsátja az érdeklődök rendelkezésére, hogy az ágazatok helyzetének jellemzésével segítsék a követ­kező időszak zökkenőmente- sebb átalakulási folyamatát. Tegnap a közoktatási és a közművelődési terület volt a témája annak a kötetlen meg­beszélésnek, melyen az MDF Somkúti Ágnessel, az SZDSZ dr. Matavovszky Ivánnal, az MSZDP Buczó Zoltánnal, a Magyar Nép- és Nemzeti Pa­rasztpárt Csalog Judittal, az MSZP Kocsi Lászlóval és az MSZMP dr. Bödö Lászlóval képviseltette magát. A Bara­nya Megyei Tanács művelődési osztályáról Brandstatter György, dr. Bárdi László, Do- rosics Józsel és dr. Végh ló- zselné válaszolt a kérdésekre. (Folytatás az 5. oldalon.) Sugárzó porvihar Pellérden ? Az uránbánya zagytavai nem veszélyeztetik a környéket Befejeződött a néhány héttel ezelőtt a Pellérd térségében begyűjtött növényi és földminták radioaktív sugárzásának elem­zése. A Mecseki Ércbányászati Vállalat, a Köjál és oz Állat­egészségügyi és Élelmiszerellenörző Állomás egymástól függet­lenül, de ugyanazon mintákon végzett vizsgálatai megnyug­tató eredménnyel zárultak. Az élelmiszerellenőrző állomás jegy­zőkönyve szerint: ,,A megmintózott növényi és talajminták ösz- szes béta és gamma aktivitása megegyezik az országos át­lagértékkel. Kiugró aktivitásértéket nem találtunk, a mérésso­rozat nem erősítette meg a korábbi vizsgálat eredményét." Az első vizsgálat során a pellérdi kertekből, illetve a gör- csönyi tsz-földjéről bevitt saláta, sóska és búzamíntákon a 214-es tömegszámú ólom és bizmutizotóp tartalom a szokásos érték tízszeresét mutatta ki. (Folytatás az 5. oldalon) Harkányban, a Kölcsey utcában nevelési központ készül tanácsi beruházásban több mint hatvanmillió forintért. Kivitelező a helyi költségvetési üzem. Fotó: Läufer László Új vezetők a rádió és a televízió élén A Minisztertanács ,“>aj- tótitkársága közli: j'öncz Árpád ideigln-^»», köztár­sasági elnök, Antall József miniszterelnök javaslatára, 1990. augusztus 1-jei ha­tállyal kinevezte Hankiss Elemért a Magyar Televí­zió elnökévé és Gombár Csabát a Magyar Rádió elnökévé. A két újonnan kinevezett, valamint Cse- I pi Lajos, az Állami Va­gyonügynökség néhány nappal korábban kineve­zett ügyvezető igazgatója kedden délelőtt a minisz­terelnök előtt letette a hi­vatali esküt. Antall József utána rövid, kötetlen meg­beszélést folytatott a Ma­gyar Televízió és a Ma­gyar Rádió új elnökével.

Next

/
Oldalképek
Tartalom