Új Dunántúli Napló, 1990. július (1. évfolyam, 88-118. szám)

1990-07-01 / 88. szám

Fekete statisztika a Balatonon Armustra a magyar tenger partján Rabok lettek az arabok (4-5. oldal) NSZK: beköszönt a német­német valuta­unió (2. oldal) E heti pucér fotónk Balog Nándor felvétele Á Kereszténydemokrata csúcsértekezlete Budapesten Mazowiecki-Antall-Kohl hármas találkozó Káosz volt, káosz van, káosz...? Politikai foglyok: egymás ellen... Kiszelyt előbb kizárták, végül megverték Budapesten megkezdődött o Kereszténydemokrata Interna- nionálé csúcsértekezlete szom­baton délelőtt a Fórum Szálló­ban. A megnyitó beszédet Eduardo Fernandez, az 54 or- zág kereszténydemokrata pártjait tömörítő szervezet el­nöke mondta, majd o magyar vendéglátók nevében Antall Józsel miniszterelnök, a Ma­gyar Demokrata Fórum elnöke üdvözölte o tanácskozás részt­vevőit A világkonferencia témája Kelet- és Közép-Európo jövő­je, valamint a keresztényde­mokrácia szerepe a térségben végbemenő változásokban. A tanácskozásra Budapestre jöt­tek négy kontinens vezető po­litikusai: államfők, alelnókök, kormányfők. A résztvevők kö­zött üdvözölhetjük Helmut Kohl nyugatnémet, Giulio Andreotti olasz, Willried Martens belga, Fene eh Adami máltai, Ruud Lubbers holland miniszterelnö­köt, valamint 27 ország keresz­ténydemokrata pártjainak ve­zetőit. Az MDF-en kívül a vi- lágkonferencio hőzigadájo a Kereszténydemokrata Néppárt és o Független Kisgazda-, Földmunkás- és Polgári Párt. A Kereszténydemokrata In- ternacionálé budapesti csúcs- találkozója kínálta lehetőség gél élve Antall József minisz­terelnök több négyszemközti megbeszélést folytatott a ha zánkba érkezett magas rangú politikusokkal. Még péntek délután Andreotti olasz mi­niszterelnökkel, majd a péntek esti díszvacsora után Helmut Kohl nyugatnémet kancellárral találkozott. Szombaton regge­lin lotto vendégül Wilfried Martens belga, Jacques Santer luxemburgi és Ruud Lubbers holland miniszterelnököt. A szombati plenáris ülés idején a magyar kormányfő előbb négyszemközti találkozón tár­gyalt Mazowiecki lengyel mi­niszterelnökkel, mojd Helmut Kohl nyugatnémet kancellárral, később Mazowiecki—Antall— Kohl hármas találkozóra ke­rült sor, (Folytatás a 2. oldalon) Puccskísérlet Zambiában Zambiában szombatra virradóra a rádióban egy "katonatiszt bejelentette, hogy a hadsereg átvette a hatalmat, de három órá­val később közleményben cáfolták a puccs tényét. A kormány ellenőrzi a helyzetet, a hadsereg a laktanyákba n van — kö­zölte a rádió. A hatalom- átvétel hírét beolvasó Mwamba Luchembe alez­redest, aki a közelmúlt­ban elrendelt drasztikus áremelkedések után kirob­bant zavargásokkal indo­kolta a történteiket, őri­zetbe vették, a la kossá- go* nyugalomra Szólítot­ták fel, és közölték, hogy hamarosan kormányközle­ményt adnak ki -a helyzet­ről. Harcokról nem érke­zett jelentés. A több napja tartó, vé­res zavargásod hétfőn egy diáktüntetéssel kezdődtek a lusakai egyetemen. A fiatalok a lakosság alap­vető élelmiszerét jelentő kukoricaliszt árának drasz­tikus emelése ellen tilta­kozva vonultak az utcára, de jelszavaik között Ken­neth Kaunda visszavonu­lásának követelése is sze­repelt. A tüntetők ellen kivonuló rendőrök és ka­tonák brutális fellépése következtében legalább 23-an életüket vesztették, s száznál 'több volt a se­besültek száma. Pénteken meghatározatlan időre be­zárták a lusakai egyete­met, es 35 diákvezetőt le­tartóztattak. A Magyar Politikai Foglyok Szövetsége elnökének valószí. nűleg sírni lett volna kedve tegnap a baranyai szervezet közgyűlésén a pécsi Ságvári művelődési házban. Fónay Je­nő ehelyett emelt hangon ér­velt, rendre utasított, s végül őt utasították rendre. ,,A ba­ranyaiak döntésébe ezúttal a pestiek ne szóljanak bele" - felkiáltással vették el előle a mikrofont, de a baranyaiak végül is nem döntöttek sem­miről. Mi több, a megyei közgyű­lés ezúttal többször is majd­nem botrányba fulladt. Közbe­Végül is meg lett a pont az i betűre: megalakult teg­nap Pécsett a Magyar Techni­kai és Tömeg sportklubok Szö­vetségének Baranyai megyei szervezete. Hetek óta tort a Magyar Honvédelmi Szövetség átalakulása a megyében is; a 205 klub közül 187 nyilvání­totta ki csatlakozási szándé­kát. Őket képviselte tegnap 78 küldött a megyei közgyű­lésen, amelynek a megyei tit­kári beszámoló, az alapsza­kiabálások, időnkénti hangza­var, kisebbfajta folyosói dula­kodások, végül egy hátulról el­eresztett ökölcsapás, mely a hat hete leváltott elnök, Ki- szety Kornél tarkóján kop- pant. . . Mindez persze, napirenden kívül, hiszen a napirendben csupán a hat hete megválasz­tott intézőbizottság beszá­molója és a tisztújitás szere­pelt. A beszámolót a kezdetben mintegy 120, a végére viszont felére olvadt hallgatóság elfo­bály, a programtervezet meg­vitatása mefiett megyei testü­leteket, tisztségviselőket, illet­ve küldöttéket kellett válasz- tarfia az országos közgyűlés­re. Érdemi kérdésekről nem volt vita, jóllehet, a jövőjét ille­tően nagyon fontos állomás­hoz érkezett a szövetség. Min­den bizonnyal állami támoga­tás nélkül, önállóan kell meg­(Folytatás a 2. oldalon) (Folytatás a 2. oldalon) MHSZ helyett MTTSZ Külön utakon a repülök és az ejtőernyősök 0 MONDIALE O MONDIALE © Argentína- Dugoszlávia 0-0, (tizen­egyesekkel 3-2 Háromnapos szünet, pihe­nő után szombaton folyta­tódott a Mondiale ‘90 küz­delemsorozata, délután és este egy-egy negyeddöntőt rendeztek. Firenze, 30 ezer néző. V.: Röthlisberger (svájci). A 120 perces csata során nem született gól, büntetők döntöttek arról, melyik válo­gatott jut az elődöntőbe. A büntetöpárbajban Marado­na és Sztojkovics is hibá­zott. Végül Argentínának kedvezett a szerencse. Irország- Olaszország 0-1 (0-1) Róma, 73 ezer néző, V.; Carlos Silva Valente (por­tugál). Az első félórában óriási iram jellemezte az olaszok játékát, védelmük egyetlen elveszett labdát sem ismert, középpályásaik pedig vil­lámgyorsan próbálták meg­játszani a Schilacci, Baggio csodaéket. Az Írek megle­pően hideg fejjel verték vissza ezeket a rohamokat. Az olaszok 5. győzelmüket aratták, és jövő kedden a címvédő Argentínával talál­koznak a nápolyi elődöntő­ben. Szexjátékokról és erotikus masszázsról szó sincs a siófoki Nudi-hajón. A Csobáncon egyszerű­en csak meztelenül hajókáznok az utasok. Munkatársunk helyszíni riportja az 5. oldalon. Uf cseh kormány Megalakult pénteken Prágá­ban a Cseh Köztársaság új kormánya. A Polgári Fórum, a csehországi keresztényde­mokraták és a Morva regio­nális választási koalíció kor­mányszövetségéből álló hu­szonegy tagú kabinet vezetője az előző cseh kormány elnöke, a Polgári Fórumot képviselő Petr Pithart lett. A cseh parlament elnöksé­ge pénteken nevezte ki a Pithort-vezette új kabinetet. Ebben a választási győztes Polgári Fórum tíz helyet, katolikus csehszlovák néppr két, a vele szövetséges K- reszténydemokrata Párt egy Mozgalom az önigazgató^. mokráciáért-Morvaország Szilézia Társaság koalíció dig'egy miniszteri széket . pott. Ezen kívül hét pártonk vüli szakember is bekerült a kormányba.

Next

/
Oldalképek
Tartalom