Dunántúli Napló, 1990. április (47. évfolyam, 88-89. szám) / Új Dunántúli Napló, 1990. április (1. évfolyam, 1-27. szám)

1990-04-11 / 9. szám

u új Dunántúlt napló 1990. április 11., szerda ÁPRILIS 11-, SZERDA Szeretettel köszöntjük névnapjuk alkalmából LEÓ, SZANISZLÓ nevű kedves olvasóinkat A Nap kél 3.04 — nyugszik 11.27 érakor A Hald kél 20.21 — nyugis* 3-03 órakor Hlrak, tudósildlak, asoményok kSiSIhatók 14—lé éróig a 15-000 telafanssáman. Hírszerkesztő: CSUTI JANOS Ma délelőtt 9—11 óráig panaizügyekben fogad, a 10-053-as számon hívható DR. DUNAI IMRÉNÉ Szerkesztőségi hirügyeletei 14—19 óráig a 10-053-as számon NAGY ISTVÁN CB-adóvevőnk hívható 14—14 órólg az AM 13-ős csatomén. Jogi tanácsadás Jogi tanácsadást tartunk szerkesztőségünk székházában — Pécs, Hunyadi út 11. sz. alatt. A tanácsadás díjtalan. ♦- Változás a pécsi Kossuth mozi mai műsorában: A ki­dott műsortól eltérően az Oli­ver és társai című filmet 2, 4, 6 órakor, míg a Hívd a rádi­ót című filmet csak 8 órakor játsszák.- Jótékony célú zenei ese­ményre kerül sor Pécsett és Mohácson. Április 15-én 8 és 10 órakor a rácvárosi temp­lomban Teréz Anya szegényei­ért gyűjtenek. Május 6-án 18.30-kor a mohácsi Fogadal­mi templomban a székelyud­varhelyi Agrár Líceum javára rendeznek hangversenyt, míg május 13-án 9 órakor a pécs- szabolcsi templomban a feren­ces nővérek megsegítéséért zenélnek. Mindegyik esemé­nyen fellép Keresztúry Erika pécsi magánénekes. Várható időjárás az ország tarli- lotén szerda estig: délen, délkele­ten túlnyomóan borult idő lesz, ki­sebb eső, zápor várható. Átmeneti­leg északon, északnyugaton is erő­sen megnövekszik a felhőzet, gyen- go eső, esetleg hószállingózás elő­fordulhat. Az északkeleti, északi szél sokfelé megélénkül, szerdán, főként a Dunántúlon, erős széllöké­sek is várhatók. A várható legala­csonyabb éjszzdial hőmérséklet dé­len, délkeleten plusz 3, északon vi­szont —2 fok körül, a legmaga­sabb nappali hőmérséklet szerdán általában 9, 14 fok között ólakul. * Kedd reggeli vízállások: Barcs: 14 cm apadó, víshő: 7,5 fok. Drá- vasza bölcs: 174 cm, áradó, vlzhő: 4,4 fok. Mohács: 272 cm, áradó, vlzhő: 10,4 fok.- Kivált a Bajai Posztó Gyárból egy közösség és Vari­ant néven kft.-be tömörült. Új­donságaikkal, Így a melegítők­kel és a szabadidőruhákkal április 12-én 8 órától mutat­koznak be először Mohácson, a művelődési központban. — Két új gazdabolt is ta­lálható Szentlőrincen. Minde­gyik magánvállalkozásban ké­szült és működik. Az egyikben nem csak árulják a kerti gé­peket, de vállalják a javítá­sukat is. Négy éve működött egy qazdabolt a településen, az álfész tulajdona volt. de bezárták, mert nem sok hasz­not hozott. ♦ Halálozás Mély fájdalommal tudatjuk, hogy felejthetetlen drága jó feleségem, testvérünk, leányom és kedves ro­konunk, HERGENRÖDER KALMANNÉ életének 49. évében, április 4-én tragikus körülmények között elhunyt. Temetése április 13-án fél 3 óra­kor lesz a pécsi központi temető kápolnájából. A gyászoló család. Szomorú szívvel tudatom rokona­immal, ismerőseimmel, hogy drága jó feleségem, FUCHS ADAMNÉ Reith Anna volt geresdlaki lakos, életének 67. évében örökre itthagyott. Temetése április 12-én fél 10 árakor lesz a geresdlaki temetőben. Gyászolják: férje, testvérei és a széles körű ro­konság. Fájdalommal tudatjuk mindazok­kal, okik ismerték és szerették, hogy IMRö GYÖRGY, husztóti lakos fáradt szíve 67 éves korában, hosszan tartó. türelem­mel viselt betegség során megszűnt dobogni. Temetése április 12-én 14 órakor lesz a komlói temetőben. Gyászmise 10 órakor a husztóti templomban. A gyászooló család. Fájdalomtól megtört szívvel tudat­juk, hogy szeretett kislányunk, ZSOLDOS ERIKA 6 éves korában csendesen elhunyt. Temetése április 12-én. 14 órakor lesz a szökédi temetőben. Bánatos szülei. Mély fájdalommal tudatjuk, hogy ORBÁN JÓZSEFNÉ, szeretett feleségem, édesanyánk, nagymamánk, anyósunk 1990. ápri­lis 6-án örökre eltávozott tőlünk. Temetése 1990. április 12-én 10 óra­kor lesz a csertői temetőben. A gyászoló család. Mély fájdalommal tudatjuk, hogy OZV. BUNYEVACZ MATYASNÉ szökédi lakos életének 66. évében váratlanul elhunyt. Temetése április 12-én, csütörtökön 16 órakor lesz a szökédi temetőben. Gyászoló gyer­mekei. Mély fájdalommal tudatjuk, hogy szeretett édesanyánk, anyósunk, nagymamánk, OZV. BRIGOVACZ JÓZSEFNÉ Karádi Anna Szigetvár, Turbéki u. 6. szám alat­ti lakos 76 éves korában, rövid szenvedés után elhunyt. Temetése április 11-én szerdán, 14.30 órakor lesz a szigetvári turbéki temetőben. A gyászoló család. Pécsett, a Szivárvány Gyermekházban a legkisebbek is .a 'húsvéti ajándékozásra készülnek. A képzőművészeti szakkört Derváli Lorándné vezeti, képünkön pedig a 'kis nyomdászokat irá­nyító Kása Jolán művészeti előadó látható. « A Telelottó nyerőszámai A Sportfogadási és Lottó igazgató­ság tájékoztatása szerint az április havi Telelottó nyertes számai a kö­vetkezők: 3, 29, 36, 42, 64 ♦ Közlemények A Közlekedési Felügyelet az ügy­félfogadói irodáját Pécsett, a Hen­germalom u. 2-ben üzemelteti. Sze­mélyes iműszaki vizsga bejelentése mindennap 6—12, ill. 13—16 óra kö­zött történik. A szerdai napokon az ügyfélfogadás 16 óráig tart. Műsza­ki vizsgára a 33-075-ös telefonszá­mon lehet jelentkezni. A Pécsi Városi Könyvtár értesíti olvasóit, hogy a mozgókönyvtár is­mét kölcsönöz. Mozgáskorlátozottaknak Szabadkára szervez kirándulást a Mozgáskorlá­tozottak Baranya Megyei Egyesülete május 26—27-én. <A jelentkezéseket április 13-ig várják telefonon, vagy személyesen Pécsett, a Tüzér utcai irodában. A pécsi Magyarürögi völgy rész­letes rendezési tervének ismételt egyeztetésiére hívják az »érintett te­lektulajdonosokat április 11-én 17 órára a Fábián Béla úti Nevelési Központba. A készülő terveket azon­ban már kitették, és a Nevelési Központban megtekinthető 10-éig 17 —20 óra között. A iMagyar Vöröskereszt városi és helyi szervei tombolajegyeket árusí­tónak, amelyet a megyei világnapi ünnepségen május 9-én fognak sor­solni. A nyereménytórgyakat közada­kozásból gyűjtötték. A Külkereskedelmi Oktatási és To­vábbképző Kft. 4x4 órás külkeres­kedelmi szokmai tanfolyamot szer­vez kisvállalkozók számára tőkés ex- port-importügyletekkel kapcsolatos piackutatás és az ügylet bonyolítá­sa tárgykörében. A tanfolyam má­jus 10-én délután, május ,15-én egész nap és május 17-én délelőtt lesz. Dija: 4900 forint. A tanfolyam keretében gyakorlati szakemberek vezetésével a tőkés exportügyietek szerződéstípusainak részletes tárgya­lására is sor kerül. Jelentkezési ha­táridő: április 18. A jelentkezési la­pot a JPTE Közgazdaságtudományi Kar dékáni hivatalában, »Pécsett, a Rákóczi út 80-ban lehet igényelni. Telefon: 72/11-433/165, 166. Magánszemélyek és kollektívák számára megvásárolható a Magán- vállalkozások szabályai >1. kötet. A második kötet is megrendelhető Pé­csett, az Iparosházban, a 214-es szobában. Telefon: 27-800.- Szál kötet könyvet aján­dékozott nagyváradi intéz­ményeknek a Merenyei Baráti Kör. A könyveket merenyei lakók adták. Az akciót Rima­völgyi István iskolaigazgató szervezte.- Újabb ingyenes jogsegély­szolgálat vehető igénybe Pé­csett, ezúttal a Felsőmalom utca 13-ban minden kedden 14-től 18 óráig. Tanáccsal szolgál ifjú dr. Novák István.- Egy hónappal korábban nyílik a vad gyöngyvirág Ba­ranyában. így a legnagyobb­nak számító termőhelyen, a Zengő lankáin, valamint a Siklós környéki erdőkben. Míg a májusi orgona több helyen már elnyílott. ♦ fl Videoton közleménye Tisztelt Vásárlóink I A 15 6355 tí­pusú és 029001-032999 és 016904- 016906 sorozatszámmal ellátott tv- készülékeink néhány dorabjánól szál­lítás és tartósobb üzemeltetés után érintésvédelmi szempontból baleset- veszélyes hiba fordulhat elő. Ezért kérjük a fent említett készülékek tu­lajdonosait, hogy a készüléket ha­ladéktalanul áramtalanitsák és cí­müket a legközelebbi VIDEOTON- szerviznek jelentsék be a tv-k díj­mentes ellenőrzése érdekében. Az említett hiba csak a felsorolt ké­szülékeknél fordulhat elő. Köszön­jük együttműködésüket I (x)-05-07 Figyelmetlen gyalogos. Április 9- én a reggeli órákban Pécsett, a Déryné utcában Storcz Jánosné 60 éves pécsi lakos a kijelölt gyalog­átkelőtől pár méterre, figyelmetlenül haladt át az úttesten és eközben elütötte egy személygépkocsi, ame­lyet Horváth Imre 26 éves felszol­gáló, martonfai lakos vezetett. Storcz Jánosné súlyosan megsérült.- 55 idős és magányos em­bernek biztosít naponta meleg ételt a Babarci Tanács Babar­con, valamint Szajkón. Az ebéd az új óvodai konyhán készül. ♦ Rendezvények Pécsett, a TIT Bartók Klubjában, a Janus Pannonius (u. 11-ben a Színészek önmagukról című sorozat­ban Unger Pálmával és N. Szabó Sándorral beszélget Labancz Borbá­la, a Pécsi Nemzeti Színház szín­művésze ima 117.30 órakor. Az egyetemi kulturális napok ke­retén ibelül ma 15 órakor a JPTE Tanárképző Karán szóló hangszerjá­ték, szóló ének, énekegyüttesek és hangszeres együttesek bemutatójára kerül sor, majd 19 órakor az Egye­temi Színpadon összeállítást láthat­nak Simonyi Endre verseiből, mely­nek előadója a Szombathelyi Ber­zsenyi Dániel Tanárképző Főiskola irodalmi színpada. Az ezt követő El.MEséket a Pécsi Orvostudományi Egyetem irodalmi színpada tolmá­csolja. Pécsett, a Művészetek Házában ma 18 órakor Parti Nagy Lajos: Szódalovaglás című verseskötetének bemutatójára kerül sor. A költővel Csuhái István, a Jelenkor szerkesz­tője beszélget. Közreműködik Koszta Gábriel la, a Pécsi Nemzeti Színház művésze és Szkladányi Péter fuvola- művész. Demjén Ferenc—Homonyik Sándor: „A szabadság vándora" című kon­certje lesz ma 18 órától Pécsett, a Nevelési Központban. Komlón, az Ifjúsági Házban ma 9 órától ,,Ha a világ rigó lenne" — játszóház versekkel várja a szünidős diákokat. £í 15-000 Több olvasónk is sérelmezi, hogy a baranyai vadásztársaságok miért épp húsvét előtt helyeznek ki a dú- vadak gyérítésére injektált, vagyis mérgezett tyúktojásokat. A gyerekek véletlenül összeszedhetik azokat. A társaságok távoli helyeken, a varjú-, szarka- és szajkó-fészkelő he­lyek közelében teszik ki a tojáso­kat. Olyan részeken, ahol még ki­rándulók sem járnak. Sok varjúta­nya van a szeméttelepek mellett, tehát ide is kerül tojás, amelyen jól látható a halálfej, amit az eső sem moshat le. Táblák is figyel­meztetnek majd a veszélyre. A var­júfélék gyérítésére szükség van, ugyanis pusztítják a nyulakat, fá­cánokat. A hollókat megkímélik, hisz szigorúan védettek és számuk egyre kevesebb. Kocsiátvételi sorszámok Trabant Limousin Hycomat Budapest 785 Trabant Combi Hycomat Budapest 246 Trabant Limousin Speciál Budapest 23 010 Debrecen 19 502 Győr 18 545 Szeged 1 611 Trabant Combi Special Budapest 9 148 Debrecen 7 300 Győr 7 005 Wartburg Standard Budapest 6 469 Debrecen 4 446 Győr 4 276 Wartburg Special Budapest 6 «91 Debrecen 6 057 Győr 4 65« Wartburg Special tolótetSs 1« in Wartburg Tourist Budapest 6 235 Debrecen 3 520 Győr 2 203 Lada 1200 S Budapest 54 174 Debrecen 38 7«2 Győr 20 120 Lada 1300 S Budapest 25 667 Debrecen 21 200 Győr 10 745 Lada Szamara 2108 (S Bjtés) Budapest 8 802 Debrecen 5 «3« Győr 4 054 Lada Szamara 2109 (5 ajtós) Budapest 651 Debrecen 688 Győr 228 Lada 1500 L (2107) Budapest 22 713 Debrecen 18 861 Győr 7 617 Lada Combi (2104) Budapest 2 781 Debrecen 1 595 Győr 1 081 Lada Niva (2121) Budapest 1 523 Skoda 103 L Budapest 12 889 Debrecen 9 632 Győr 9 636 Skoda 120 L Budapest 36 938 Debrecen 19 205 Győr 23 799 Polski Fiat 126 Buda past 10 417 Debracan 5 395 Győr 4 803 Polski Fiat 1300 841 Dacia TX 1310 Budapest 26 361 Debrecen 19 622 Győr 17 303 Szeged 248 Dacia Combi 1310 Budapest 10 091 Debrecen 5 777 Győr 4 585 Szeged 28 Dacia TLX 1310 Budapest 21 951 Debrecen 13 118 Győr 13 555 Zastava 20 538 Volga Limousin 79 Volga Combi 50 Opel Kadett 1 564 Volkswagen Golf 809 M áru ti 990 ♦- Sok a kullancs, ugyanis elszaporodásuknak kedvezett a hosszan tartó tavaszias tél, a korán beköszöntő tavasz. Ér­dekes, hogy a földön mászkál­nak mint a rovarok. Ezért a kirándulók, a pléden megpi- henők is nagyon vigyázzanak. Némelyik kullancs szervezetbe hatoló anyagaitól agyhártya­gyulladást lehet kapni.- Ok az ittasság. Me­gyénkben a múlt héten 13 súlyos és 10 könnyű sérüléses baleset volt. A legtöbb tra­gédia Siklóson és a Hatos út szigetvári szakaszán követ­kezett be. Sokan nem adták meg az elsőbbséget, gyorsan hajtottak vagy épp sokat it­tak. Egészségügyi szolgálat KÓRHÁZI FELVÉTELES UGYELETEK Mindennapos felvételi ügyeletek gyermek belbetegek részére, Pécs város: POTE Gyermekklinika, Szi­getvár város és járás, a pécsi és a volt sellyei járás: Megyei Gyer­mekkórház. Gyermeksebészeti, kór­házi felvételt igénylő gyermekfülé­szeti betegek, égett és forrázott gyermekek részére páratlan napo­kon: POTE Gyermekklinika; páros napokon: Megyei Gyermekkórház, Pécs és a megye egész terüle­téről. Felnőtt belgyógyászat: Megyei Kórház III. sz. Belgyógyászata, se­bészet, baleseti sebészet: Megyei Kórház Sebészete. Égési sérülések: Honvéd Kórház. Koponya- és agy­sérülések: Idegsebészet. Pécs város is a csatolt községek neurológiai betegeinek felvételét a Neurológiai XliniJca, pszichiátriai betegek felvé­gét a Pszichiátriai Klinika látja el. Szemészeti betegek ügyeleti ellátása 17.00 órától: POTE Szemészeti KM- 'lka. Felnőtt fül-orr-gégészet: POTE ü l-Orr-Gégek I inlka. JSZAKAI < ORZETI ORVOSI ÜGYELET Pécs város felnőtt lokossága ré- ■ sőre egy helyen, a Lánc uteal ren­Információk delőintézet földszinti ügyeleti he­lyiségeiben minden este 7 órától másnap reggel 7 óráig. Telefon: 14-347. Fogászati ügyelet minden este 7 órától másnap reggel 7 óráig a Lánc utcai rendelőintézet földszinti ügyeleti helyiségeiben - gyermekek részére is. Tel.: 14-347. Gyermeklakosság részére egy he­lyen, a Gyermekklinikán, Pécs, Jó­zsef A. u. 7. (bejárat a Bajnok u. felől) este 7 órától másnap reggel 7 óráig. Tel.: 10-938. ÉJSZAKAI ÜGYELETES GYÓGYSZERTÁRÁK Pécs, Lánc u. 20. 10/8. sz. gyógy­szertár, Pécs, Bajcsy-Zs. u. 23. 10/14. sz. gyógyszertár. * SOS-ÉLET telefonszolgálat díjmen­tesen hívható a 12-390-es számon, este 7 órától másnap retjei 7 óráig. * Nyugdíjas telefonszolgálat: jogi, szociálpolitikai, munkaügyi, kerté­szeti stb. tanácsadások, 17—19 óráig hivható a 41-907-es telefonon. ♦ Közérdekű Tájékoztatjuk az érdekelteket, hogy a pécsi köztemető X JELZÉSŰ felnőtt parcella sírjai 1990. április 30-ával elévültek. A sírhelyek f. év május 1. és december 31. közötti időben újabb 25 évre megváltha­tok. A meghosszabbítást — kizáró­lag gondozott sírok esetén — az arra jogosultak a vállalat központ­jában (Pécs, Bolgár Néphadsereg útja 97.) intézhetik. A határidőn belül meg nem váltott sírhelyeket a temető fenntartója — újbóli te­metések céljából — használatba ve­szi. A komlói, szigetvári és pécsi köztemetőben, valamint a Vasas ll-i peremtemetőben az 1979 előtti években elhelyezett urnák tárolási ideje is lejárt. Az urnafülkék újabb 10 évre szóló meghosszabbításáról az év foolyomán kell gondoskodni. Baranya Megyei Temetkezési Válla­lat Igazgat'sága. Áramszünet lesz április 11-én 8— 15 óráig Pécs, Torda u. és Újvi­lág utcában. Áramszünet lesz április 12-én 8— 15 óráig Pécs, Kalapács u., Újvi­lág u., Tündér u., Sarló u., Sellő u. és Vadász u. által határolt te­rületen. Áramszünet lesz április 13-án 8— 15 óráig Pécs, Szondi Gy. u., Kom- játh Aladár u., Dobó I. u. által határolt területen. Áramszünet lesz április 12-én 8— 15 óráig Pécs, Frankel Leó u., Szeptember 6. tér, Korvin Ottó u. által határolt területen. Áramszünet lesz április 11-én 8— 15 óráig Pécs, Torda u., Újvilág u., Tündér u., Kalapács u., Sellő u., Vadász u.. Sarló u. által határolt területen. A pécsváradi várban az István király étterem reggel 7-től este 10- ig nyitva tart. Várjuk kedves ven­dégeinket. Áramszünet lesz f. hó 9—13-ig, naponta 7—15 óráig Patacson, a Szentmiklós, Forrás, Makra, Korsó, Must, Rizling, Cseralja dűlőkben. Menedzserképzés USA-elvek alap­ján. Érdeklődni 16 órától: 26-279. Április 13. és 22. között szeretet­tel várja az érdeklődőket vásárlás­sal egybekötött bemutatkozó kiállí­tására a Palatínus Szállodában a Parti Galéria. Az Aradi vértanúk útjai TURKA boltot a Komfort Kisszövetkezet át­költöztette a Doktor Sándor u. 33. sz. alá, ahol az eredeti nyitvatar- tással várjuk kedves vásárlóinkat. HOLNAP BALABONTASI (x) hogy vállalatunk két raktárhálánál (Pécs-Dombóvár) 1990. április 24—30-ig vagyonmegállapitó leltárt tartunk, eien idő alatt ai árukiadás szünetel. Nyitás május 2-án. A pécsi, a szigetvári és a siklósi önkiszolgáló raktárak április 23-án és 24-én tartanak zárva, április 25-től a leltár ideje alatt is vásárlóink rendelkezésére állnak.

Next

/
Oldalképek
Tartalom