Dunántúli Napló, 1990. április (47. évfolyam, 88-89. szám) / Új Dunántúli Napló, 1990. április (1. évfolyam, 1-27. szám)

1990-04-01 / 88. szám

Bush elnök tanácsadójának tanácsai (3. oldal) * Jöhet a nyár, sör lesz (5. oldal) * A szép muzsika gyógyíthat is (5. oldal) Pongróci Péter, a Liszt Ferenc Zeneművészeti Fűiskala rektorhelyet­tese kSszBntStte a konferencia résst«évűit. Fölé: Praksza László Németh Miklós a Malév-ügyröl Németh Miklós magyar miniszterelnök biztosította a világ zsidóságát arról, bogy a Malév légitársa­ság ügyének rendezésével elhárult annak akadálya, ’ ogy Magyarország részt >gyen a Szovjetunióból 1 vándorló zsidók szállí- sá'ban. A kormányfő a Zsidó tágkongresszus elnőké- :z, Edgar Bronfmanhoz enteken eljuttatott leve­dben hangsúlyozta, hogy t egyik ilyen akadályt épezte a Malév vezér- gazgatója, Jahoda Lajos, akit le is váltottak, mert leállíttatta a Budapest­ről Tel Avivba induló Charter-járatokat és a i zsidó kivándorlóknak megtiltotta a menetrend szerinti járatok igénybe vételét. ..Megértem azokat az aggodalmakat, amelyeket a Malév döntése önök­nél keltett. Szeretném önt •biztosítani orról, hogy ez a döntés ellentétes kor­mányom szándékaival és politikájával. Ezt támaszt­ja alá, hogy a körlekedé- b si miniszter felmentette a 'Malév vezérigazgatóját, és elhárította azokat az aka­dályokat, amelyek a ma- i gyár légitársaságot a •Szovjetunióból kivándorló zsidók szállításálban gá­tolták" — hangsúlyozta a ■ magyar kormányfő. ÁRA: 5,20 Ft vasárnap qpio XLVII. évfolyam, 88. szám 1990. április 1., vasárnap DEL-DUNANTÚLI POLITIKAI LAP Tíz tanácstag visszahívását kezdeményezték Érdektelenségbe fulladt a királyegyházai szavazás — Úgy szégyellem magam, ‘hogy legszívesebben elköltöz­nék innét! — mondja Kántor Attila magá «kisiparos. — A múlt íhéten, a képviselőválasz­tás első fordul ójában mi, ki- rályegyházaia'k voltunk legke­vesebben. Engem nem érde­kei, hogy kf ikit, vagy mit választ, de legyen véleménye, akarjon valamit! Egy héttel ezelőtt már csődöt mondtunk, most úgy tűnik, megint ez lesz ... Tegnop ugyanis ismét az ur. nők elé szólították a lakosság egy részét Királyegyházán. Azoknak a körzeteknek a la­kóit, amelyek tanácstagjait egy aláírásgyűjtés nyomán vissza akarták hívni, A 25-ből 10-et. A bolt előtt álldogálók kai, néhány szavazóval, a vá­lasztási bizottság vezetőivel és a Magyar Néppárt helyi szer­vezetének titkárával beszél­getve körvonalazódott, hogy Az olasz külügyminiszter elutazott Budapestről Gianni De Michelis olasz külügyminiszter március 30-án rövid munkalátogatásra Budapestre érkezett. Az olasz diplomácia ve­zetője találkozott és megbeszélést folytatott Horn Gyula kül­ügyminiszterrel is. Gorbacsov felhívása Litvániához Gianni de Michelis, az Olasz Köztársaság külügymi­nisztere magyarországi mun­kalátogatá sónak befejeztével szombaton délelőtt elutazott Budapestről. A „jogellenes" határozatok •haladéktalan hatályon kívül •helyezését követelte szomba­ton a Litván SZSZK Legfel­sőbb Tanácsához intézett éles hangú felhívásában Mihail Gorbacsov szovjet elnök. Gorbacsov rámutatott: a jelenlegi litván vezetés nem hallgat a józan ész szavára és továbbra is figyelmen kívül hagyja a Népi Küldöttek Kongresszusának határozatait. Olyan egyoldalú intézkedése­ket hoz, amelyek ellentétesek a szovjet alkotmánnyal. Lé­péseik kihívóak és sértőek az egész szövetségre nézve. Gor­bacsov hangsúlyozta, hogy ez az út „veszedelmes 'és zsák­utcába vezet”. Az elnök felhívta a Litván Legfelsőbb Tanács küldötteit: lássák be mindezek igazságát és ismerjék fel, milyen törté­nelmi felelősséget viselnek Litvánia népeinek biztonsá­gáért és boldogulásáért, a demokrácia szovjetu ni óbeli sorsáért és a világ stabili­tásért. Az elnök javasolta, hogy a Litván SZSZK Legfelsőbb Ta­nácsa haladéktalanul ‘helyez­ze hatályon kívül az elfoga­dott „jogellenes” határozato­kat, lehetőséget teremtve ez­zel a felmerült problémák egé­szének „egyetlen elfogadható alapon”, a szovjet alkotmány keretei között történő megvi­tatására. Turistaházat alakítanak ki az egykori Zsivkovics-villából Elindultak a bakancsosok Profikkal kirándulhatnak az amatőr természetbarátok Ebiben az évben nem volt komoly tél. A ba'kancsos túris. •tők korán, mór februárban el­indultak, hogy visszahódítsák ősszel elhagyott kedves biro­dalmaikat, a Zselícség lan­káit, a Mecsek túrista útjait. Ki magányosan, ki kisebb cso­portokkal rója kilométereit, de miiilyen lehetőségéi vannak va­jon azoknak, akik - tapasz­talatuk nem lévén — szervezett csoportos túrókon szeretnék megismerni szőkébb hazájuk szép tájait, természeti neveze. tességeit. A gyalogos turiz­mus nem drága sport, nem ike'll hozzá speciális felszere­lés. Ami, illetve aki viszont nélkülözhetetlen a szervezett csoportos kirándulásokon, az a jó túrávezető. — Baranyában immár ko­moly hagyományai vannak a vezetőképzésnek — mondja Medovarszky László aranyjel­vényes túravezető, aki Gébet Sándor kollégájával oroszlán- részt vállal a szakszerű ókta­tásban. — Az utóbbi tíz év során több, mint háromszáz •hallgató tett Sikeres vizsgát a Megyei Természetbarát Sző. vétség tanfolyamai után, most is harmincegynéhányan ké­szülnek a 'kurzust záró tavaszi minősítő próbatételre. A je­lölteknek írásban, és termé­szetesen a gyakorlatban is számot kell adniuk felkészült­ségűikről. A tanfolyamok, ha alapfo­kon is, de szerteágazó isme­retekkel látják ei a remény­beli túravezetőiket. Tájékozott­ságuk a szervezéstől a nö­vény- és állattanon, földrajzon keresztül az egészségügyi tud­nivalókig több, mint tíz alap­követelményre kiterjed. Közü­lük a legfontosabb a tájoló, ismeret, amelynek elsajátítása az ötvenórás tananyag csak­nem felét igénybeveszi. — A túravezető kenyere a tájékozódás, hiszen bármilyen •jól szervezhet az ember, ha elkever egy kiránduláson, ak­kor baj van. Az igazi túrave­zető tértképpel a kezében ók­kor sem ijed meg, ha nem jelzett útvonalon halad cso­portjával - mondja az alap- követelményt Medovarszky László. — 'Mi ilyen szellemiben •készítjük fel és vizsgáztatjuk jelöltjeinket azért, hogy a ki­rándulni vágyók a jövőben is bizalommal jelentkezzenek a Természetbarát Szövetség szer­vezett túráira. K. E. Fácánkakas a belvárosban Nem akartak hinni a szemüknek, akik tegnap este 8 óra kö­rül Pécsett, a Rákóczi út környékén jártak. Egy magányos fá­cánkakas kétségbeesetten kapkodva a fejét, le-föl szaladgált az OTP székhaza előtti füvesített területen. Hogy mit keresett itt, a város központjában, pont az OTP előtt? Alighanem ma­got Már mint egy kis pénzmagot Külföldi pénz a Vatra számlájára? Nyugatnémet újság a Yatra Romaneascáról „A román kormány vergődő tojástánca abban a kérdés­ben, 'hogy kinek a számlájára írandók az erdélyi magyar ki­sebbség ellen végrehajtott pogromszerű kilengések, mind ez ideig a legvilágosabb bi­zonyítéka a Vatra Romaneasca •nevű obskúrus nacionalista szervezet hatalmának és be­folyásának.” Így vezeti be a „Vattáról” szóló leleplező tu­dósítást a Die Welt című te­kintélyes napilap. Az erdélyi magyarság ügyé­ért mór a romániai fordulat előtt is sokszor kiálló konzer­vatív, befolyásos újság szom­bati jelentése szerint egyelőre •bizonyítottan a szervezettel szemben egy héttel ezelőtt •már a román kormány által is felhozott, majd azonnal vissza is vont fasizmusvád. Vannak azonban nyugtalanító közvetett bizonyítékok: a ma­rosvásárhelyi támadóknak — hangzik nem hivatalosan a Gelu Votaan-Vaiculescu mi­niszterelnök-helyettes irányí­tásával működő román vizs­gáló bizottság köreiből - fe­Lányok a pályán •NiB l-es női labdarúgó- mérkőzésen, Pécsett, a For­tuna FC 4-0 (1-0) arányban vereséget' szenvedett a Fe- minától. A pécsiek ellenfe­le, a femina 9 válogatottat vonultatott fel. Hatvanöt percig jól tartották magu­kat a hazaiak, addig csak 0-1 volt, utána kidomboro­dott a nagyobb tudás. Gól- lövők: Vrábel (3), Kissné. Képünkön a sötét mezes pécsiek védekeznek. Proksza László felvétele (Folytatás a 2. oldalon) visszahívást célzó, a Magyar Néppárt égisze alatt zajló, aláírásgyűjtés miként indult. 'Egyrészt többen sérelmezték, hogy a nyugdíjba ment volt tanácselnök helyét nem szé­les körű véleménykérésre ala­pozottan töltötték be, más- lészt aktív tanácstagokon ke­resztül szerettek volna az 1990. évi költségvetésbe beleszólni, (Folytatás a 2. oldalon)

Next

/
Oldalképek
Tartalom