Dunántúli Napló, 1990. március (47. évfolyam, 59-87. szám)

1990-03-22 / 78. szám

© Dunántúli napK> 1990. március 22., csütörtök szerkesztőség postájából Nyílt levél a megyei Társadalombiztosítási Igazgatóság vezetőjéhez SZÍNHÁZ Nem ismerem önt szemé­lyesen, de helyetteseit, dr. Temesvári Tibort és Hrudinsz- ky Józselnét annál inkább. Az „ön cége" nagyhatalom, az „enyém" kicsi, önök élhetnek jogaikkal, én a maradék le­hetőséggel. Ez a pillanatnyi társadalmi helyzet. A - hata­lommal sokféléképpen léhet élni, 'például az alábbi mó­don. Az 1989. évi társadalombiz­tosítási ellenőrzés rendben le­zajlott szövetkezetünknél, azé téren végzett munkánk szinte kifogástalannak ítéltetett, le­számítva azon eléggé el nem ítélhető körülményt, hogy az önök jogos, hárommilliós kö­veteléséből csak egyet tud­tunk törleszteni. Egy csendes 'január végi napon jelezte egy dolgozónk, hogy valakik már megint el­lenőrzést tartanak (ugyanis január elején ellenőrzött az APEH, a lehető legkorrektebb módon), és azt szeretnék tud­Mindezekre a következő ész­revételeket kívánom tenni: A Baranya Megyei Tanács végrehajtó bizottsága 1990. február 28-án tartott üléséről - a cikkben írtakkal ellentét­ben - az egészségügyi osztály a kuratórium elnökét, Bóka Andrást kellő időben szóban és levélben is tájékoztatta. A hivatalos értesítés alapján azon az alapítvány képvisele­tében részt vett. Előzetes megbeszéléseink eredményeként — a pécsi Szél­kiáltó és a KISZÖV Baranya táncegyüttessel, mint alapítók­kal egyetértésben — az 1990. február 1-jei kuratóriumi ülé­sen magam is támogattam és javasoltam, hogy az egészség- ügyi osztály helyett maga az alapítvány - és annak meg­bízásából az egyházak - ve­gyék át a beruházás bonyolí­tását. Téves a cikk szerzőjé­nek azon állítása, hogy a be­ruházói és működtetői jogkört a megyei főorvos egyszemély- ben visszavonhatja, mivel azt csak a végrehajtó bizottság te­heti meg. Igaz ez azért is, mert a feladat ellátására a végrehajtó bizottságtól kaptam felhatalmazást. Vállalásomnak megfelelően elkészítettem a beruházási engedély-okiratot és a vb döntését követő na­pon, azaz 1990. március 1-jén értesítettem az OTP illetékes osztályát, hogy az osztályunk­kal kötött beruházási számla- szerződést bontsa fel. Kértem egyben, hogy — új beruházó­ként - az alapítvánnyal kös­sön számlaszerződést. Tehát amit a cikk írója számon kér, az a döntést követő napon megtörtént. Tény viszont, hogy az új számlaszerződés megkö­tésének további feltétele, hogy ni, mennyi pénz van a pénz­tárban és a „titkos" 'bank­számlákon! Nem tagadom, a vérnyomásom egy pillanat alatt rossz időt jelzett, ami­kor a számvitelre benyitva egy idegen urat és 'hölgyet lát­tam, könyékig az aktákban. Megkértem őket, 'hogy füg­gesszék fel a rajtaütést, és az elnöki irodában tisztázzuk: ki kicsoda, milyen ellenőrzést vé­geznek, hol a megbízások, ne­tán illene-e előzetesen a cég vezetőjét erről tájékoztatni? Kiderült, hogy ők igazgató­helyettesek, akkor ellenőriz­nek, amikor akarnak, és eh­hez önmaguknak nem szok­tak megbízólevelet írni. 'Ezen­kívül most jegyzőkönyvbe ve­szik, bogy megakadályoztam az ellenőrzést! Természetesen erre nem volt lehetőségük, mert a kért anyagokat 'hiány­oz Országos Rehabilitációs Alapból nyújtott jelentős ösz- szegű (8,7 millió forint állami támogatásról van szó), támo­gatási szerződés is módosítás­ra kerüljön a kezelő, Buda­pest Bank Rt-vel, és ehhez a Szociális és Egészségügyi Mi­nisztérium járuljon hozzá. Az erre vonatkozó javaslatunkat elküldtük az illetékeseknek, a szerződés módosítása folya­matban van. Megértem az alapítvány ku­ratóriumi tagjainak türelmet­lenségét a Bálicsi út 29. szám alatti állami ingatlan kezelő­jogának átadása miatt. En­nek rendezése nem az egész­ségügyi osztályon múlik: a je­lenleg hatályos jogszabályok szerint kezelői jogot átadni az alapítványnak nem lehet, de a tulajdonjog átadása, mint le­hetőség, megoldásként nyit­va áll. Ebben — mi­vel állami tulajdonról van szó — a Baranya Megyei Ta­nács jogosult dönteni. Az áp­rilisban legközelebb tartandó tanácsülésen ezt javasolni fo­gom. Hangsúlyozom, hogy ez nem akadályozza az építkezés megkezdését, hisz az alapít­vány birtokon belül van, az építési tervek elkészültek, az építési engedély rendelkezésre áll. A kivitelező is felvonulás­ra kész. A leírtak alapján úgy gon­dolom, hogy a vb-ülés óta el­telt idő nem múlt el tétlenül. A szükséges és ígért intézke­déseket megtettük, a bank­számla szerződés módosításá­val a kivitelezés akadályai el­hárulnak. Dr. Rúzsa Csaba, megyei főorvos, egészségügyi és szociális osztályvezető talonul rendelkezésükre bo­csátottam. Megállapítást nyert, hogy a hivatalosan bejegyzett (nem titkos) bankszámlánkon 1,5 millió Ft-unk van, mely éppen fedezi a közeli mun­kabér- és tb-kifizetéseket, így a fennmaradó adósságunkat a következő bevételeinkből tud­juk csak rendezni. Csendben elváltunk, még aznap utaltattam 500 000 Ft- ot a tb-nek, majd csatk lesz valahogy a munkabér. A kö­vetkező banki értesítésből megtudtuk, hogy a tb 3,3 milliós azonnali beszedési megbízást nyújtott 'be. Bein­dult a gépezet, egy hónap elteltével megjelent az újabb azonnali, anélkül, hogy a ko­rábbit csökkentették volna. A 'játszma egyértelmű, be­bizonyítani, ki az erősebb. A torda-aranyszéki Sinfalva magyar ajkú apraja és nagy­ja 'hálás szívvel köszöni fel­becsülhetetlen értékű szeretet- küldeményüket - könyvado­mányukat —, amely biztosan nagyban hozzá fog járulni anyanyelvűnk ápolásához, gaz­dagításához. Jelezni szeretném, hogy a biztonság érdekében a köny­veket a helybeli római katoli­kus plébánia vette tulajdoná­ba. Leltározás és kartotéko­zás folyamatban van, és rö­videsen a nagyközönség ren­delkezésére bocsátja. Felajánlott baráti segítő- készségüket köszönettel fogad­juk, de nem szeretnénk ezzel külön gondot okozni. Talán idővel a szükségesnek vélt könyvek, folyóiratok jegyzékét elküldjük. A kolozsvári magyar tan­nyelvű, 3-as számú matema­tika-fizika líceum l/C osztály szülői közösségének nevében fordulok önökhöz, azon ké­réssel, hogy közreműködésü­ket kérjük gyermekeink szá­mára egy pécsi, esetleg Pécs A kimenetele sem kétséges, mi nem vagyunk Ikarus, Cse­pel vagy Ércbánya méretűek, s tekintve, hogy a társada­lombiztosítás ma a legnyere­ségesebb vállalkozások egyi­ke. nyilván nem okoz gondot kétszáz ember tb-költségeinek átvállalása, az esetleges mun­kanélküli-segélyek kifizetése. Az pedig egyenesen sikerél­mény lehet, ha egy nagyok­kal azonos elbírálást igénylő tökmag szervezetet hidegre le­het tenni, még mielőtt — egy fillér támogatás nélkül — ön­maga megoldaná helyzetét. Megoldható, nem kell hozzá más, mint néhány sértődött vezető cezaromániá'ja. A kér­dés az, hogy lehet-e más­képp? Soó László, a Baranya 'Megyei Cipőipari Szövetkezet elnöke Reméljük, hogy az új 'kö­rülmények lehetőséget bizto­sítanak a személyes baráti kapcsolat felvételéhez is. Kívánunk további kultúrter- jesrtő munkájukban újabb si­kereket, melyre Isten áldását kérjük. Tasnádi Jenő elnök, Köble István Ikultúnfelelős, Romániai Magyar Demokrata Szövetség sinfalvi szervezete, Portik H. Kelemen plébános--------------v --------------­Sz erkesztői üzenet Kérjük N. Z.-né szigetvári ol vasónkat, írja meg nevét és lakcímét, ‘hogy levélben tud­junk válaszolni a kérdéseire. •környéki testvérosztály 'kapcso­lat kialakításában. Ajánlatukat a következő címre várjuk: Turánicz Rétemé, 3400 Cluj, Str. Mehedinti, Nr. 37, 01. F. 9, Ap. 12. Romania Nemieti Színház: A trubadúr (as­te 7 árakor), Katona birlet. FILM Uránia: Amadous (fvn5, f8). Kossuth: Amadous (10), A fehér szörny búvóhelye (2, 4, 6, 8). Kossuth Klub: Rövid film a szere­lemről (fő, f8). forte: Az utolsó csepp (f4, fő, f8). Komló: Egyik kopó, másik eb (5, 7), Mohács Videó: Amerikai rém- regény (6, 8), Szigetvár: Rémálom — Freddy visszavág (ő, 8), Siklós: (Harapás (7). RÁDIÓ KOSSUTH RÁDIÓ 8.05: Hangszemle. 8.20: Ez ak­tuális. 8.50: KOI politikai figyelő. 9.00: Nopközben. 11.05: Énekeltem én: iTasnádi Jánosné. <12.50: Vá­laszolunk hallgatóinknak. 13.00: Klasszikusok délidében. 14.05: Fú­vósmuzsika. 14.3ó: Bátyai gyermek­mondókák. 15.00: Tűzvirág. 15.48: Az MR ós TV gyermekkórusa éne­kel. 16.00: Tizenhat óra. 1Ó.15: Dallamok nyomában. 16.45: Labi­rintus. 17.00: Lakás-helyzetek. 17.30: iNópszerű szimfonikus zene. 17.55: ipargazdák. 18.05: láttuk, hallot­tuk, olvastuk. 18.30: Esti Magazin. 19.20: 'Sportvilág. 19.40: A Mákvi­rág együttes Játszik. 19.50: Ojra- olvasva. 20.00: Tanakodó. 21.00: Diszkóiéba. 22.00: 'Hírvilág. 22.30: iMaholnop. 23.28: A kolozsvári Ma­gyar Opera története. PETŐFI RADIO 8.05: Rivaldafényben: Melina Mercouri és Joe Dassin. 9.05: Ze­nepalota. 10.05: Hajszálgyökerek. 10.20: Operoslágerek. 10.50: Pe­res, poros iratok. 111.05: Bioritmus. 11.25: Gromofonsztá-rok. 12.10: Nó­ták. 13.05: Nosztalgiahullám. 14.00: lelátó. 14.30: Rosszcsontok. 15.05: Kapcsoljuk a 22-es stúdiót. 15.19: A heavy méta! kedvelőinek. 16.00: Játék tízezer forintért. 17.05: A ml utcánk. 17.30: Gordiusz. 18.30: Pop-regiszter. 19.05: Jut eszünk­be .. . 19.30: A Poptörisznya da­laiból. 20.20: Ha én lennék... 21.05: Nemes György: Nincs ti­tok. 21.30: Kerekes János szerze­ményeiből. 22.00: Kobarócsütörtök. 23.10: Sporthíradó. BARTÓK RADIO 9j15: Kamarazene. 10.18: Ródió- színház: Eleonóra vógokarota. 10.50: A kórusirodalom mestermű­veiből. 11.30: Zenekari muzsika. 12.30: Tokody Ilona operofelvéte- leiből. 13.00: Hallgassuk újral 14.00: Berlioz: Rómeó és Júlia — dromotikus szimfónia. 15.42: A Norvég Hadsereg fúvószenekara Játszik. 16.05: Kapcsoljuk a 6-os stúdiót. 17.10: Szimfonikus minia­tűrök. 17.30: Rádióbongversenyek- ról. 18.00: Operaáriák. 18.30: Az MR román nyelvű nemzetiségi mű­sora. 19.05: MIKRO-fon. 19.35: Bu­dapesti Tavaszi Fesztivál. 20.25: Művészjelöltek. 21.25: A Jumbo Bigband felvételeiből. 21.50: Ope­raest. 22.40: Barokk muzsika. 23.19: A 180-as csoport felvételei­ből. PÉCSI RADIO 5.55: Hajnaltól reggelig Oél-Du- nántúlon (6.30: Dél-dunántúli kró­nika — Lapszemle — Ogyeletek jelentik — Körzeti időjárás — 7.30: Dél-dunántúli krónika —7.55: lEseményösszefoglaló.) 8.00: Műsor­zárás. 13.00: Szerbhorvát nemzeti­ségi iműsor. 13.45: Német nemze­tiségi műsor. 14.30: A Pécsi Stú­dió három nyelvű szolgáltató és ikereskedelmi műsora. 18.30: Szerb­horvát nemzetiségi műsor. 19.00: Magyar nyelvű hírek. 19.05: Né­met nemzetiségi műsor. 19.35: Mű­sorzárás. TELEVÍZIÓ MAGYAR TELEVÍZIÓ TV 1. 8.58: Műsorismertetés. 9.00: Kép­újság. 9.05: Tévétorna nyugdíjasok­nak. 9.10: Nina. Olosz film. 10.40: Mozgató. 10.50: Képújság. 16.15: Képújság. 16.23: Műsorismertetés. 16.25: Foci ongol módra . . . VII. rész. 16.45: Pannon Krónika. 16.55: Hírek szerbhorvát nyelven. 17.00: Hármas csatorna. 17.45: Műsor- ojánlat. 17.50: Kozmosz. Amerikai dokumentumfiim-sorozot. 18.50: Mű­sorajánlat. 18.55: Reklám. 19.05: Esti mese. *19.15: Lottósorsolás. 19.20: Reklám. 19.28: Közlemények. Műsorajánlat. 19.30: Hírodó. 20.00: Szomszédok. Teleregény. 20.30: Vá­lasztási vitaműsor. 22.00: Képes nóták. 22.30: Huszodik századi portrék. 23.30: Híradó 3. TV 2. 17.00: Képújság. 17.15: Tv2. Ben­ne: Reklám — Riportok — Időjá­rás — Zene. 17.45: Kérdezz I Fe­lelek. Egri János műsora. 18.00: Telesport. 18.25: Gyerekeknek. 18.55: Tv2. 18.57: DVSC—Iskro Par- tizanske. Kupagyőztesek Európa Ku­pája. Női kézilabda-mérkőzés. 20.15: Tv2. 20.35: fejezetek az első világháborúból. Amerikai dokumen­tumfilmsorozat. 21.00: Híradó 2. 21.20: Tv2. Benne: Nézze meg az emberi 21.30: Nézőpont. 22.00: Bombasztori. NSZK film. 23.00: Tv2. Nopzárta. JUGOSZLÁV TELEVÍZIÓ 1. MŰSOR 8.20: Tévénoptór. 8.30: Pára Kvnica társasága. 9.00: Bejelent*,. 90S: Bábuk a világ minden ré­széből. 9.20: A gombák felépítés* és szaporodása. 9.40: Polimerek. 10.00: Froncia nyelv. 10.30: Hírek, Iskototelevíziá. 12.30: Hírek. 12.31: Műsorismertetés. 12.40: Elmulasztót* ták — nézzék! 13.45: A zene tör­ténetéből. 14.15: Német nyelv. 14.45: Műsorismertetés. 14.50: Hí­rek. 15.00: 'Éjszakai program (ism.). 16.30: Mogyar híradó. 17.00: Tévé- napló I. 17.20: Oktatáműsor. 17.50: Sorozat gyermekeknek. 18.20: Szá­mok és betűk. 18.40: Rajzfilm. 18.45: Dokumentumprogram. 19.15: Rajzfilm. 19.30: Tévénapló II. 19.52: Időjárás. 20.00: Politikai magazin. 21.05: Vetélkedő. 22.20: Tévénapló III. 22.40: A mai sport. 22.45: Éjszakai program. 0.45: Hí­rek. 2. MŰSOR 16.45: Hírek. 16.50: Tévénaptár. 17.00: Kölyőkidó. 18.00: Zágrábi pa­noráma. 18.20: Dalmácia! körzeti program. 19.30: Tévénapló. 19.55: Műsorismertetés. 20.00: Jugoszláv játékfilm. 21.30: Tévé-mi*. 21.40: Kosárlabda EB I. félidő. 22.25: Tévé-kiállítás. 22.35: Kosárlabda EB ■II. félidő. 23.15: A pénteki műsor ismertetése. Határtalan álom. OSZTRÁK TELEVÍZIÓ 1. MŰSOR 9.00: Hírek. 9.01: Sinha Moca. 9.30: Tájak és emberek. 10.00: Is­kolatévő. 10.30: Az utolsó gengsz­ter. Amerikai film. 11.50: Benny Hill-slhow. 12.15: Idősek klubja. 13 00: Hírek. 13.10: Mi. 13.40: A tudomány szerkesztőség magazinja. 14.20: Batman. *14.45: Ház az Eaton téren. 15.35: Perrine. 16.00: An-ton-ténusz. 16.35: Zenei műhely. 16.55: Mini tv-hírodó. 17.10: Mo- zart-hadművelet. 17.35: Mini lexi­kon. 17.55: Philipp, az egér. 18.00: Mi. 18.30: Falcon Crest. 19.30: Tv- h íradó. 20.00: Sporthírek. 20.13: Először, másodszor és harmad­szor . . . Árverés. 22.20: OWalpllr lantások. 22.30: Bécsi kabaré. 23.35: Hírek. 23.40: Mentolos béke. NSZK film. 1.25: Hírek. SKY EUROSPORT 6.00: üzleti világhíradó. 6.30: Európai üzleti hírek. 7.00: DJ Kát Show. 9.30: Eurosport-étlap. 10.00: A világ sportja. 11.00: Kosárlabda: Korcos Kupa és Ronchettl Kupa. 13.00: Ökölvívó vb. 15.00: Európai labdarúgás. 16.00: 3 golyós biliárd EB. 17.00: Kosárlabda. 19.00: Mo­bil autó- és motorsport híradó. 19.30: Küzdősport-egyveleg. 20.00: Biatlon Világkupa. 23.00: Hójelen­tés. 23.05: Labdarúgó vb. 24.00: 3 golyós biliárd EB. 1.00: A ka­land órája. 2.00: Műsorzárás. SUPER CHANNEL 7.00: Napkezdet. 8.00: Videódi- vert. 8.30: Egyveleg. 16.00: Forró drót. 17.00: Hullámhosszon. 18.30: Kék éj. 19.30: Hírek. időjárás. 19.45: Időlónc. 20.00: Kitty Foyle. Amerikai film. 22.00: Hírek, Idő­járás. 22.15: Golferedmények. 22.20: A konsasi férfi. Amerikai western. 23.50: Hírek, időjárás. 0.05:—7.00: Egyveleg. TV 5-OS 16.05: Hírek. 16.15: Jelenidő. 16.45: Telescope. 17.15: Esély a daloknak. 17.45: Főzőlecke. 18.00: Számok és betűk. 18.20: Inci-finci fantázia. 18.35: Pihenőidő. 19.00: Teleturlsztika. 19.30: Hírek, időjá­rás. 19.40: Csillogó papíros. 20.00: A kilencvenes évek hangadói. 21.00: Észak—Dél. 21.30: Találkozá­sok. Hírműsor. 22.00: Tv-híradó. 22.25: Időjárás. 22.30: Hiányjelek. Irodalmi magazin. 23.45: Komolyze­ne. 0.10: Fronkofón területek. 0.40: Műsorzárás. SAT1 6.00: Jó reggelt, a SAT 1 -gyei! 8.30: Hírek, időjárás. 8.35: Szom­szédok. 9.00: Hírek. 9.05: Szere- tetbojó. 9.50: Egészségvédelem. 10.00: Hírek. 10.05: Tévébolt. 10.30: Húsz lány és a diákfiúk. NSZK vígjáték. 12.15: Szerencsekerék. 13.00: Tévétőzsde. 14.00: Műsoris­mertetés. 14.05: Perrine. 14.30: Fő­zőcske. 14.40: Szeretethajó. 15.30: Tévébolt. 1Ó.05: Füstölgő coltok. Western. 17.00: Hírek, időjárás. 17.10: Szomszédok. 17.35: Divatos percek. 17.45: Műsorelőzetes. 17.50: Egy Duke ritkán jár egyedül. v18.45: Híradó. 19.05: Szerencseke­rék. 19.50: Időjárás. 20.00: T. J. Hooker. Krimi. 20.55: Hírek. 21.00: A birodalom visszavág. Amerikai soi-fi. 23j15: A nap hírei, sport, időjárás. 23.25: Elátkozott örökösök. Krimi. 0.15: Filmesek órája. 0.30: Műsorelőzetes. RTL 6.00: Kedves Bili bácsi I 6.25: Halló, Európai Jó reggelt, Német­országi 8.30: Hírek. 8.35: Telebu- tik. 9.00: Hírek. 9.10: A Springfil- dek története. 10.05: Játékshow. 10.35: Vásár — piac — vélemény. 11.00: Mrs. K. hihetetlen története. 12.30: Klasszikusok délidőben. 13.00: Telebutik. 13.30: Kaliforniai klón. 14.15: A Springfieldek törté­nete. 15.00: Kedves Bili bácsi I 15.30: Játssz velünk I 15.40: Hírek. 15.43: üzleti hírek. 16.00: Vásár — piac — vélemény. 16.30: Hulk. 17.10: Játékshow. 17.45: Csillagtér. 17.55: Hírek. 18.00: Dr. med. Mar­cus Welby. 18.45: Híradó. 19.05: Időjárás. 19.15: A hétmillió dollá­ros nő. 20.15: House I—II. Ameri­kai horror. 23.30: Hírek. 23.40: A baba igézetében. Amerikai horror. 0.50: Vásár — piac — vélemény. 1.15: Aerobik. 1.20: Műsorzárás. A Világ Világossága Alapítványról A megyei főorvos álláspontja A DN március 11-i számában „Világ Világossága" Alapít­vány tárgyában irt cikkben a következők jelentek meg: Az alapítvány ügyeit tárgyaló végrehajtó bizottsági ülésről a kuratórium tagjai véletlenül értesültek. Az intézmény létrehozását szolgáló építkezés amiatt nem kez­dődik meg a Bálicsi úton, mert a megyei tanács és az egész­ségügy i osztály bürokratikus ügyintézéssel késlelteti a beruhá­zói jogkör átadását és ezzel korlátozza az alapítvány önálló­ságát. A Gyermekkórháztól - melynek keretében az intézmény az alapítók korábbi szándéka szerint működött volna - az ingat­lan kezelői jogát ígérete ellenére, a megyei főorvos nem vonta yissza, mert a döntést a végrehajtó bizottságra kívánta hárí­tani. Több mint egy hét telt el a vb-ülés óta, amely azonnali in­tézkedést ígért, de nem történt semmi, igy az építkezést az alapítvány nem tudta megkezdeni. Városvédő őrjárat Ha az ember a fényképre néz, gondolatok sokasága rohanja meg, de az biztos, hogy vérmérsékletének megfelelően nyilvá­nít elítélő véleményt azokról, akik ezt okozták, Pécsett, a kert­városi Kassák Lajos utcában. Sajnálatos dolog, hogy éppen az új városrészek lakói teszik ezt, akik közül sokan nehezen jutottak lakáshoz és maguké­nak kellene hogy érezzék azt a környezetet, ahol élnek. A jó példák ellenére vannak olyan helyek, parkrészek, amelyek tel­jesen lepusztult állapotban vannak, gyakorlattá vált a szemét nyakló nélküli kidobálása az ablakokon, elszórása lépten-nyo- mon, a padok és más, utcán elhelyezett tárgyak megrongálá­sa. Ezek fölháborodást váltanak ki a józan gondolkodású pol­gárokból. Ezekkel együtt kérdezzük: mikor jön el az az idő, amikor a kertvárosiak rájönnek, hogy a környezet értük van, a szebb, boldogabb életüket szolgálja? Csernus Ferencné, Vajgert György, dr. Vargha Dezső----------------------------- * ..... Le vél Sinffalváról---------------------------- * Ko lozsvári gyorokok testvérosztályt körösnek

Next

/
Oldalképek
Tartalom