Dunántúli Napló, 1990. február (47. évfolyam, 31-58. szám)

1990-02-09 / 39. szám

Dunántúli napló 1990. február 9., péntek Teret neveztek el Mindszenty Józsefről Ünnepi requiem az esztergomi bazilikában Mindszenty József bíboros hercegprímás elítélésének 41. ^évfordulójára emlékezve, csü­törtökön ünnepi requiemet ce­lebráltak az esztergomi bazili­kában. A gyászmisét Paskai László bíboros, prímás, eszter­gomi érsek vezette, vele együtt misézett - magyar nyelven - Agostino Casaroli bíboros ál­lamtitkár, aki magas rangú vatikáni delegáció élén tar­tózkodik Magyarországon, va­lamint Francesco Colasuonno érsek, különleges ügyekkel megbízott apostoli nuncius, Kada Lajos érsek, a Szentszé­ki Kongregáció titkára, továb­bá Dékány Vilmos és Várszegi Asztrik esztergomi segédpüs­pökök. A szentmisén megje­lentek a püspöki kar tagjai, a szerzetes rendek elöljárói és vezetői, s több, külföldön élő magyar lelkipásztor. Ott volt Pusztai Ferenc művelődési ál­lamtitkár, Sarkadi Nagy Barna miniszterhelyettes, a Miniszter- tanács egyházpolitikai titkár­ságának vezetője, továbbá a diplomáciai képviseletek szá­mos vezetője és tagja. A szentmisén felolvasták II. János Pál pápa üzenetét is. A Szentatya levelében kiemelte: Casaroli bíboros részvétele a szertartáson annak a jele, hogy lélekben ő maqa is je­len van az elhunyt főpap lelki üdvéért rendezett szertartáson, s apostoli áldását adta a requiem valamennyi résztvevő­jére. Kora délután Mindszenty Józsefről nevezték el az esz­tergomi prímósi palota előtti teret. Az ünnepségen részt vett a vatikáni delegáció. Ott volt a politikai és társadalmi élet számos képviselője, közöttük Kulcsár Kálmán igazságügy­miniszter, a Hazafias Népfront elnöke. Simon Tibor, a városi tanács elnöke beszédében utalt arra, hogy a tanács egy­hangúan döntött a tér elneve­zéséről. A testület tisztelettel és méltón kívánt emlékezni a néhai esztergomi érsekre - mondotta. Ezt követően Szűrös Mátyás, a Magyar Köztársaság ideig­lenes elnöke mondott ünnepi beszédet. Az emléktáblánál koszorút helyezett el az ideiglenes köz- társasági elnök, Paskai László bíboros, valamint Simon Tibor tanácselnök. Téravató bestédében Pas­kai László bíboros idézte fel az igazságtalanul sokat szen­vedett, de mindig a magyar népért munkálkodó főpásztor alakját. / — A tér és az emléktábla arra emlékeztet, hogy aki itt élt, mindvégig szerette népét és küzdött szabadságáért. Emléke gazdagítsa Esztergom városát, az egész országot. Adjon indítást az igazságos küzdelemhez, a nemzeti össze­fogásra és megbékélésre, a jobb magyar jövő építésére, a keresztény magyar kultúra mélyítésére - mondotta Paskai László bíboros. Az avatóünnepség a Szózat hangjaival ért véget. A már- ványtóblánál elhelyezték virá­gaikat Mindszenty bíboros tisztelői, köztük a Magyar De­mokrata Fórum és a Magyar Függetlenségi Párt is. Az esztergomi Keresztény Múzeumban délután megnyílt a Mindszenty-emlékkiállítás, ahol — egyebek között — a bíboros több levele, s róla ké­szült fényképek láthatók. * % A vatikáni sajtóhivatal csü­törtökön közölte: II. János Pál saját kézzel irt levelet küldött Casaroli bíborossal Esztergom­ba, Paskai László bíboros-ér- seknék. Ebben tisztelettel adó­zik Mindszenty „rendíthetetlen" személyének. Nem tart nagygyakorlatot a déli hadseregcsoport Kárpáti Ferenc honvédelmi mi­niszter csütörtökön a Honvédelmi Minisztériumba kérette a szovjet Déli Hadseregcsoport parancsnokát. Tájékoztatást kért tőle orról, hogy milyen gyakorlatokat terveznek feb­ruár, március és április hónapok­ban Magyarország területén. A szovjet Déli Hadseregcsoport pa­rancsnoka elmondta: ebben az idő­ben nagyobb gyakorlatot egyálta­lán nem terveztek, csak a kikép­zés során végrehajtandó — alegy­ségszintű — vezetési, lövészeti gya­korlatokat teljesítenének. A honvédelmi miniszter felszólí­totta a szovjet parancsnokot, hogy a februártól április közepéig ter­jedő időszakban semmilyen olyan gyakorlatot, illetve lövészetet ne hajtsanak végre, amely a csapa­tok helyőrségének elhagyásával jár­na - tájékoztatta a Magyar Távirati Irodát Tikos László alezredes, a HM sajtófőosztályának helyettes ve­zetője. Ez ügyben az MN vezérkari fő­nöke felvette a kapcsolatot a szov­jet fegyveres erők vezérkari főnöké­vel. A Szovjet Déli Hadseregcso­port parancsnoka a délután folya­mán tájékoztatta a Magyar Nép­hadsereg parancsnokságát, hogy a Kárpáti Ferenccel történt találko­zót követően megkezdték a kikép­zési tervek átdolgozását, s azt pénteken az MN vezérkari főnö­kével egyeztetik. NAGYVILÁGBAN-f MOSZKVA: A litván Legfelsőbb Tanács szerdán törvénytelennek és érvény­telennek minősítette a litván parlament 1940. július 21 -i határozatát a Szovjetunióhoz való csatlakozásról. ♦ ÚJ KORMÁNY BULGÁRIÁBAN A koalíciós tárgyalások ku­darca miatt csak a Bolgár Kommunista Párt tagjaiból alakulhatott meg csütörtökön Bulgária új kormánya. A parlament, amelyben ab­szolút többséggel rendelkezik a BKP, Andrej Lukanov mi­niszterelnöknek, a BKP elnök­sége tagjának a javaslatára elfogadta a tisztán kommunis­ta összetételű kormány névso­rát. A kormány a választásokig marad hivatalban. A BKP má­jusban, az ellenzék legkoráb­ban az év végén akarja meg­rendezni a szabad és demok­ratikus választásokat. Gorbacsov-üzenet Thatchernek Londonban nagy jelentőséget tulajdonítanak annak, hogy Mihail Gorbacsov a külföldi vezetők közül elsőként Marga­ret Thatcher asszonyt tájékoz- .ut'.a az SZKP KB ülésének ki­meneteléről. Személyes üzene­tét a szovjet parlamenti kü - döttség élén Londonba érke­zett Vagyiim Medvegyev, a Po­litikai Bizottság tagja, a KB ideológiai bizottságának veze­tője adta át szerdán este a kormányfőnek a Downing Street 10-íben. Az üzenet szövegét nem hoz­ták nyilvánosságra. Hivatalos forrásokból származó értesülé­sek szerint a „hosszú és rész­letes tájékoztatás Mihail Gor­bacsov és a miniszterelnök- asszony között kialakult szoros és bizalmas kapcsolat további erősödését jelzi”. « Podujevo, Jugoszlávia: Rohamrendőrök népes csoportja járőröz február 7-én a főleg albánok lakfa városban, az előző napok tüntetéseinek színhelyén MTI TELEFOTO-®- MOSZKVA: A szovjet és az amerikai külügyminiszter nem ért egyet Izraellel a Szovjetunióból kitelepülő zsi­dók megszállt arab területe­ken való letelepítésével. Szov­jet kezdeményezésre Sevard- nadze és Baker alapos eszme­cserét folytatott a problémá­ról, s nem kizárt, hogy közös nyilatkozatban ítélik el az iz­raeli lépést — közölte a szov­jet külügyi szóvivő csütörtök esti tájékoztatóján.-ó- LONDON: Margaret Thatcher brit kormányfő csü­törtökön — 48 órán belül má­sodszor — ismét nyomatékosan hangsúlyozta, hogy a két Né­metország újraegyesítését csakis „átmeneti szakasz" után lehet az európai bizton­ság és stabilitás követelmé­nyeivel összhangban megvaló­sítani. 4- BERLIN: Ha ma tartanák a választásokat az NDK-ban, a Szociáldemokrata Pórt utca- hosszal verné meg valamennyi riválisát. Ez derül ki egy szász­országi fölmérésből, amelyet 1000 ember bevonásával vé­geztek. Eszerint az SPD a sza­vazatoknak 54 százalékát kap­ná meg. A megkérdezettek 76 százaléka támogatja a két né­met állam egyesítését. Tavaly novemberben még csak 48 szá­zalék állt ki az egység szük­ségessége mellett.-f SAN FRANCISCO: George Bush amerikai elnök szerdán San Franciscóban sürgette, hogy a Szovjet­unió minél előbb normalizál- ja kapcsolatait Izraellel. Egyben szorgalmazta, hogy a Szovjetunióból kivándorolni szándékozó zsidók közvetle­nül Izraelbe távozhassanak. Tőkés László budapesti programja Szűrös Mátyás, a Magyar Köztársaság ideiglenes elnöke feb- tuár 8-án hivatalában fogadta Tőkés László temesvári refor­mátus lelkészt MTI TELEFOTO Zsúfolt, ám elsősorban pro­tokolláris programja volt ma­gyarországi látogatásának ha­todik nopján Tőkés Lászlónak. A kéthetes jószolgálati úton lé­vő temesvári református le - készt, a Romániai Nemzeti Megimentési Front Tanácsának tagját csütörtökön a nap első felében a Magyar Köztársaság vezető politikusai fogadták. Szűrös Mátyás ideiglenes köztársasági elnök az Ország­ház Nándorfehérvári termében találkozott Tőkés Lászlóval. Ez­után Németh Miklós dolgozó­szobájában folytatódott a programja. A megbeszélésen részt vett Somogyi József, a Magyaror­szági Református Egyház Zsi­natának világi elnöke, Tóth Károly püspök, a Zsinat lel­kész! alelnöke, Kocsis Attila lelkész, a Magyar Református Lelkészegyesület titkára, s ott volt Sarkadi Nagy Barna, a Minisztertanács Egyházpoliti­kai Titkárságának vezetője. Pozsgay Imre államminiszter ugyancsak dolgozószobájában fogadta a lelkipásztort. A nap folyamán Szokai Im­re külügyminiszter-helyettes a Külügyminisztériumban talál­kozott Tőkés Lászlóval. Tőkés László felkereste hi­vatalában Tabajdi Csaba mi­niszterhelyettest is, aki tájé­koztatta a kormány tanács­adó testületének, a Nemzeti és Etnikai Kisebbségi Kollé­giumnak és Titkárságnak mun­kájáról. A lelkész nagyra ér­tékelte azt a segítséget, ame­lyet ezek az intézmények nyúj­tottak az erdélyi magyarság­nak a nehéz időkben. Minden protokolláris cere­móniától mentesen folytató­dott Tőkés László délutáni budapesti programja. A Nép­rajzi Múzeumban és az intéz­mény környékén több ezren várták, hogy találkozhassanak a lelkésszel. A Kossuth Lajos téri épület ad ugyanis otthont annak a nagyhatású fotó- és videokiállításnak, amely a de­cemberi romániai események áldozatainak állít emléket. Tőkés László a kora esti órákban istentiszteletet tartott a Kálvin téri templomban. * Kaukázusi helyzetkép A helyi pórt- és állami szer­vek továbbra sem urai a hely­zetnek Azerbajdzsánban. Az utóbbi napok viszonylagos nyu­galma után ismét a feszültség fokozódásának jelei tapasztal­hatók a válságövezetben. A köztársaság több térségé­ben ismét kiújultak a lövöldö­zések. A szélsőségesek szerdán katonai állásokat lőtték Baku­ban, Aszkeránban és Susában. A helyzet normalizálását nehe­zíti, hogy a helyi hatóságok száimos esetben akadályozzák a fegyverek elkobzását. Gyakorlatilag lehetetlen meg­találni az elrejtett fegyvereket, a kint levő több ezer lőfegy- vernék csak töredékét sikerült eddig elkobozniuk a hatósá­goknak. A feszültséget jelzi, hogy to­vábbra is száimos üzem áll. A belügyminisztérium csütörtöki tájékoztatása szerint Aberbajd- zsón üzemeinek 53 százaléká­ban nem dolgoztak. Örményországban az elmúlt napokhoz képest változatlan a helyzet. A jelek szerint ott több foganatja van a fegyve­rek beszolgáltatását sürgető felhívásóknak. SZKP KB: Folytassa, Gorbacsov! Gorbacsov és a peresztrojka egy lépéssel talán közelebb került a célhoz, ám a győzelem továbbra sem látszik biztosnak. Az SZKP Köz- ponti Bizottsága ugyanis viharos vi­tákkal tarkított ülésén olyan meg­oldáshoz folyamodott, amely ismét elodázta a reformpártiak és a kon­zervatívak közötti végső és elkerül­hetetlen megmérettetést. Az ülés előtti (nyilván nem vélet­lenül kiszivárogtatott) értesülések azt sejtették, hogy Gorbacsov és csapata történelmi léptékkel mérhe­tő áttörést készít elő. Az Interfax nevű, dollárért megrendelhető moszkvai bulletin például olyan in­formációkat szellőztetett meg, ame- lyek egyértelműen azt sugallták: itt és most valami nagy dolog van ké­szülőben, az SZKP feladja hatalmi monopóliumát, bevezetik a többpárt­rendszert. A várakozást csak tovább csigázták az ilyenkor szokásos moszkvai pletykák, amelyek, mint im­máron évek óta annyiszor, most Is hagyományosan iegor Ligacsov le­mondásával kezdődtek, de az idén “ teljesen szokatlan módon - Mi- hoil Gorbacsov lemondásával vég­ződtek. A közvetlenül a KB-ülés előtt fel­röppent hírt, amelyet egyébként a szovjet vezetéshez meglehetősen kö­zel álló és moszkvai politikai kö­rökben mindeddig nagyra értékelt amerikai CNN tévé bocsátott szár­nyára, kitapintható feszültséget kel­tett nemcsak a szovjet fővárosban, hanem az egész világon. A tőzsdei árfolyamingadozások mellett ezt je­lezte egyebek között Gorbacsov és Bush elnök váratlan telefonbeszélge­tése, valamint a vasárnapi, egyes források szerint félmilliósra becsült, ám a maga nemében mindenképpen példátlan méretű Gorbacsov-párti moszkvai tüntetés is. Ilyen előzmények után cseppet sem volt meglepő, hogy a KB-ülé- sen, amelyről a TASZSZ viszonylag gyorsan (csupán félnapos késéssel) tájékoztatta a világot, látszólag késhegyre menő küzdelemre valló, ám mindenképpen vaskos megfogal­mazásokkal tűzdelt beszédek hang­zottak el. Ezek sorából is kiemel­kedett Brovikov varsói szovjet nagy­követé, aki a tiszteletre méltó fó­rum előtt majdhogynem sárba tipor­ta a peresztrojkát és annak vezé­rét. A szokatlan hangnem és nyílt­ság okozta megrökönyödésre moszk­vai sajtókörökben csak egy elfo­gadható magyarázatot találtak: Bro­vikov nem a levegőbe beszélt, lát­ta, mi megy végbe Lengyelország­ban, s nyilván ettől szerette volna megkímélni hazáját. Moszkvából szemlélve a dolgokat, a vita a továbbiakban meglehető­sen változatosan zajlott: hol egy Gorbacsov-párti szónok kapott szót, hol egy konzervatív. Köztük szólal­tak meg azok a kivárók, akik egy letűnt korszak kliséit idéző, színte­len beszédeikkel inkább a maguk, mintsem a peresztrojka állásait vé­delmezték. (Sokak szerint egyébként rajtuk múlott a szavazás kimenete­le is.) Az viszont biztos, hogy ami­kor az eredetileg két naposra ter­vezett ülés nem ért véget kedden, többeknek rossz sejtései támadtak. A Gorbacsovot ért nyílt és burkolt bírálatok rossz előjelnek tűntek a vita elhúzódásának fényében, s ak­kor még egyáltalán nem látszott biztosnak, hogy a főtitkári előter­jesztés végül majdnem egyhangú szavazással (az egyetlen Borisz Jel­cin ellenszavazatával) fogadtatik el. Egyesek, persze joggal kérdezhe­tik: mi értelme volt három napig elhúzni a vitát, ha végül (például egy előre elkészített forgatókönyv alapján) mégis Gorbacsov álláspont­ja érvényesült. A válasz természete­sen igen összetett: a jelek szerint Gorbacsovnok szembe kellett néz­nie azzal - a KB-ülés által is alá­támaszott - ténnyel, hogy egyelőre nem tud boldogulni a konzervatív szárny támogatása nélkül. Feltehe­tően ez késztette őt és követőit ar­ra, hogy a radikális program el­fogadása fejében egyelőre ne nyal­janak személyi kérdésekhez, amelyek nélkül pedig — mint ez több felszó­lalásból is egyértelműen kiderült - a jelenlegi, több mint fele részben 1961 és 1981 között megválasztott, immáron elöregedett Központi Bi­zottság nem viheti sikerre a peresz­trojkát. E kompromisszumos megoldás veszé­lye abban rejlik, hogy a pártkong­resszusig lehetőséget és mozgáste­ret od a konzervatív szárnynak állá­sai megerősítésére, s esetleg — a kongresszus előtti beszámoló és ve­zetőségválasztó gyűlések révén — egy ellentámadás előkészítésére, minthogy ehhez a személyi feltéte­lek legfelsőbb szinten is adottak. A személyi konzekvenciák nélkül elfo­gadott, még oly radikális pártprog­ram nagy kérdése ugyanis éppen az, hogy e taktikai félmegoldás mennyiben jelent előrelépést az ed­digi helyzethez képest akkor, ami­kor számos kulcspozícióban tovább­ra is a konzervatív funkcionáriusok ülnek. Másképpen szólva: megérte-e tehát a kompromisszum? Dorogi Sándor Centrum Hétfő 1990. február 12-én ' 30% VISSZATÉRÍTÉS A MINI CENTRUMBAN!- NDK reggelizőkészlet 1450 Ft,- kovácsoltvas és réz ajándékáru 96-1020 Ft-ig. AMÍG A KÉSZLET TART! SZINKRONBAN 5>I\,^AZ IDŐVEL^, CENTRUM CENTRUM Tisztelt ügyfeleink! Értesítjük Önöket, hogy megyei igazgatóságunk (Pécs, Rákóczi út 44.) 1990. febr. 10-én (szombaton) - tatarozás! munkák miatt - ZÁRVA TART. Fenti időben az ügyeleti szolgálatot körzeti fiókunk (Pécs, Kossuth L. u. 11. Tel.: 32-200) látja el. Kérjük ügyfeleink szíves megértését!’í ORSZÁGOS TAKARÉKPÉNZTÁR Baranya Megyei Igazgatósága^

Next

/
Oldalképek
Tartalom