Dunántúli Napló, 1990. február (47. évfolyam, 31-58. szám)

1990-02-09 / 39. szám

A tartalomból: FOLYTASSA, GORBACSOV! (2. oldal) A ZSOLNAY GYÁR IPARTÖRTÉNETI MŰEMLÉK (3. oldal) HIÁNYCIKKEK NYOMÁBAN (5. oldal) Mmdszenty Józsefről ne­vezték el az esztergomi pri- mási palota előtti teret. Az ünnepségen, február 8-án, részt vett a hazánkban tar­tózkodó vatikáni delegáció, melyet Agostino Casaroli bíboros, államtitkár, a Va­tikán Egyházi Közügyék Ta­nácsának elnöke vezet. Je­len volt a politikai és tár­sadalmi élet számos képvi­selője, közöttük Szűrös Má­tyás, a Magyar Köztársaság ideiglenes elnöke is, aki ünnepi beszédet mondott. (Tudósítás a 2. oldalon.) MTI TEIEFOTO Új javaslatok a leszerelési kérdésekben Szovjet-amerikai külügyminiszteri tárgyalások A szovjet külügyminiszté­Moszkva: Eduard Sevardnadze szovjet külügyminiszter (j) és amerikai kollégája, James Baker február 7-i, négyszemközti megbeszéléseik közben. Az amerikai külügyminiszter hivatalos látogatáson tartózkodik Moszkvában. MTI TELEFOTO rium Moszkva belvárosában levő vendégházában csütörtök délelőtt megkezdődtek a hiva­talos szovjet-amerikai külügy­miniszteri tárgyalások. A kül­döttségeket Eduard Sevard­nadze szovjet, illetve James Baker amerikai külügyminiszter vezeti. A két külügyminiszter szerda este - közvetlenül Ba­ker Moszkvába érkezését kö­vetően — már megkezdte tár gyalásait, négyszemközti talál­kozó keretében. A csütörtöki tárgyalások előtt Sevardnadze és Baker újságíróknak nyilatkozva meg­állapította, hogy a nap fo­lyamán a leszerelési kérdések­nek, ezen belül is a hadászati támadófegyverzet csökkentésé­nek, a vegyi fegyverek betiltá­sának szentelik a fő figyelmet. Sevardnadze úgy fogalmazott, hogy a szovjet-amerikai kap­csolatokban egyre inkább te­ret nyer a bizalom, a kölcsö­nös megértés és tisztelet. A szovjet külügyminiszter egy kérdésre válaszolva cáfolta, hogy a KB-ülést követően a moszkvai vezetés a belpoliti­kai kérdéseket a külpolitikai problémák elé helyezné. Nem szabad megengedni, hogy alábbhagyjon külpolitikai ak­tivitásunk, s ezt nem is en­gedjük meg. Úgy vélem, hogy az amerikai fél üdvözölni fog­ja ezt a megközelítést - mondta Sevardnadze. James Baker és Eduard Se­vardnadze csütörtök délelőtti moszkvai megbeszélésein szá­mos új javaslat hangzott el azokban o vitás kérdésekben, amelyek a hadászati támadó­fegyverek ötvenszázalékos csökkentéséről kötendő szerző­dés útjában állnak. A szerdai négyszemközti találkozót követő háromórás csütörtök délelőtti megbeszé- lésük^során a külügyminiszte rek a fegyverzetcsökkentési és leszerelési kérdéseket tekintet­ték át. A repülőgépeken tele­pített manőverező róbotrepú- lőgépekkel kapcsolatban mind­két fél olyan új javaslatokat tett. amelyek elősegíthetik o prob­léma megoldását. Washington eddig ezeket a fegyvereket nem sorolta a hadászati to- madófegyverek közé. Előreha­ladást sikerült elérni a hagyo­mányos fegyverzet és fegyve­res erők vonatkozásában és a vegyi fegyverek kérdésében is. A délelőtti tárgyalásokat kö­vetően Alekszandr Besszmert- nih szovjet külügyminiszter-he­lyettes elmondta: a júniusi csúcstalálkozó előkészítésének jegyében tartott mostani tár­gyalásokat még legalább két külügyminiszteri találkozó kö­veti. Horn Gyula Ottawában Horn Gyűlő külügymi­niszter, kanadai kollégá­ja, loe Clark meghívásá­ra szerdán este hivatalos látogatásra Ottawába ér­kezett. Horn Gyulát csütörtökön munkareggelin látta ven­dégül Ray Hnatyshyn, az ország új főkormányzója. Horn Gyula találkozott lohn Frazerrel, a képvise­lőház és Guy Charbon- neaux-val, a szenátus el­nökével, majd a délutáni órákban tanácskozik ven­déglátójával, este pedig a kanadai külügyminiszter vacsorát cd Horn Gyula tiszteletére. A magyar külügyminisz­ter pénteken Torontóba, szombaton Montrealiba lá­togat. Mindkét nagy ka­nadai városban találkozik a helyi politikai vezetők­kel, a tartományok gaz­dasági életének személyi­ségeivel, a magyar kö­zösség képviselőivel. Horn Gyula hétfőtől Ot­tawában részt vesz a „Nyitott Égbolt" konferen­cia munkájában. A NATO és a VSZ országainak ta­nácskozásán szerződést dolgoznak ki a két szö­vetség egymás területe fe­letti kölcsönös felderítő repüléseiről. A tervek sze­rint az év folyamán Bu­dapesten rendezik meg a konferencia második sza­kaszát, s ott alá is írják a megállapodást. Az ottawai tanácskozás első két napján vesznek részt a külügyminiszterek, akik várhatóan sokrétű két. és többoldalú meg­beszéléseket is folytatnak. Sajtótájékoztató az atomerőműbon Fotó: Proksza László A Paksi Atomerőmű vezérlöterme Kézfogás Ofaluval Hol lesz a radioaktív hulladéktemető? Az egészségügyi és szociális miniszter döntése pontot tett egy régóta tartó ügyre a „ki­csi" Ófalu és a „nagy" Paksi Atonmerőmü között. Tehát Ófa- lu térségében nem fog üze­melni a kis- és közepes akti­vitású radioaktív hulladékte­mető, mivel a PAV felülvizsgá­lati kérelme — melyet a kor­mányhoz intézett — nem talált megértésre. A két „ellenfél” vezéralakja a paksi mikieáris ligazgató (Maróti László) és az Ófalut is istápoló mecseknó- dosdi tanács elnöke (dr. Wek- ler FerencJ tegnap a paksi atomerőműben tartott sajtótá­jékoztatón jelképes kézfogással lezárta a „háborúságot”. A tegnapi sajtótájékoztatón a paksiak beletörődtek a vere­ségbe. Sőt, Maróti László gra­tulált is az ófaluiaknak a győ­zelmükhöz. Beismerte, hogy az ófaluiak jobbon politizáltak és ki tudták használni a pillanat­nyi magyar valóságot és hely­zetet. Ennek tanulságát levon­va állapította meg a nukleáris igazgató, hogy hasonló eset­ben a környékbeliek bizalmá­nak megnyerése nélkül nem lehet és nem is szabad ilyen létesítményt létrehozni, ugyan­akkor az ország lakossága előtt szét kell oszlatniuk az atomenergiával kapcsolatos ti­tokzatosságot. Paks beletörődött a megmá­síthatatlan döntésbe, melynek indokai között alapvetően jogi és politikai szempontok szere­pelnek, és állítják, a döntés indokai között egyetlen kitétel sincs természettudományos szempontokra. Hogy ezek sze­rint alapvetően politikai jelle­gű elutasító határozat születeti, abban a mecseknádasdi ta­nácselnök is egyetértett. A‘ paksi atomerőműnek tehát feladták a leckét, melynek ta­nulságait kénytelenek megszív­lelni, bár anyagi következmé­nyeit képtelenek lesznek egye dűl elviselni. Miről is van szó? Az erőműnek üzemelnie kell, mert nélküle lebénulna a ma­gyar gazdaság, hiszen az el­múlt évben is a hazai villa- mosenergia-termelés 47,5 és a hazai fogyasztás 34,5 százalé­kát o PAV szolgáltatta, illetve fedezte. Mégpedig igen ala­csony önköltséggel és a leg­szigorúbb környezevédelmi elő­írásoknak is jócskán megfelelő szí nten. De mi legyen a termeles so­rán keletkező kis- és közepes aktivitású radioaktív hulladé­kokkal? Kénytelenek ideiglenes megoldást választva elhelyezni azokat az erőmű területén az elkövetkező 5—10 évben, amíg nem születik végleges megol­dás. Hogy ennek a költsége hány tíz- és százmillióra rúg? Ezt ma még nehéz pontosan meghatározni. A végleges meg­oldást jelentő temető ország határon belül történő kialakí­tására ugyancsak hosszú évek kutatásával, újabb tíz- és szóz- miliók ráfordításával kerülhet csak sor. Ha ugyan találnak arra a célra minden szempont­ból alkalmas területet - mely­nek lakossága is megnyerhető az ügynek. A sajtótájékoztatón bejelentették, hogy a kormány által preferált bodai területen rövidesen a MÉV megkezdi a kutatási programot. Murányi László Függetlenségi felhívás Észtországban Magas rangú észt vezető személyiségek felhívásban kö­vetelték Észtország független­ségének visszaállítását. Az er­ről szóló dokumentum az Észt Kommunista Párt hivatalos lap­jának csütörtöki számában lá­tott napvilágot. Nem hivatalos értesülések vannak arról is, hogy az észt kommunisták egy csoportja ki akar válni a balti köztársaság kommunista párt­ijából, és új pártot kíván alakí­tani. Minderről a Reuter hír- ügynökség számolt be ezen a napon. A felhívást - mint arról a hírügynökség egy tollinni tévé­riportertől értesült telefonon - e magát Demokratikus Unió­nak nevező csoport hozta nyil­vánosságra. Aláírói között sze­repel Indrek Toome, a köztár­saság miniszterelnöke, vala­mint Mikk íitma, az Észt KP ideológiai titkára is. A doku­mentum szerzői o közös euró­pai házon belüli szabad Észt­ország és egy többpártrendsze­rű demokrácia megteremtéséért szállnak síkra. Ezenkívül kö­vetelik a kommunista párt ha­talmi monopóliumának meg­szüntetését és azt, hogy min­den ember mago dönthesse el politikai hovatartozását. Ugyancsak a riporter szá­molt bő" arról, hogy észt kom­munisták egy csoportja ki akar válni a helyi kommunista párt­ból, és új politikai formációt kíván létrehozni „Demokratikus Reformpárt" néven. Ezt a kér­dést állítólag a KP Központi Bizottságának péntekre terve­zett teljes ülésén meg is vitat­ják majd. A tavaszi vendégfogadásra készülnek a pécsi autós kemping­ben, ahol á lakókocsiknak beállót alakítanak ki. Átrendezik az éttermet is. Az új bérlő, Benkő Gyula az étterem korszerűsíté­sére csaknem 100 000 forintot költ. Újdonság, hogy naponta főtt ételt is kínálnak. Az étterem már most szombaton kinyit. Fotó: Läufer László

Next

/
Oldalképek
Tartalom