Dunántúli Napló, 1990. január (47. évfolyam, 1-30. szám)

1990-01-10 / 9. szám

1990. január 10., szerda Dunántúli naDlö 13 A városi tanács tájékoztatója a pécsi toronyházról A polgármester levele Németh Miklós miniszterelnökhöz - Kelt december 22-én A „magasház” 1977-ben épült. A 25 szintes, 84,5 mé­ter magas épület Közép-Eu- rópa legmagasabb lakóépüle­te, 248 lakás, valamint két intézmény (postahivatal, Köz­ponti Statisztikai Hivatal Ba­ranya Megyei Igazgatósága) elhelyezésére szolgál. Egy milliméter évente Egy jugoszláv „előfeszített" építési technológia alkalma­zásával a generáltervezői és kivitelezői feladatokat a Ba­ranya Megyei Állami Építő­ipari Vállalat végezte külön­böző alvállalkozók bevonásá­val. A ház építtetője Pécs Megyei Város Tanácsa, amely az építkezés lebonyolítási fel­adataival a Pécs-baranyai Beruházási Vállalatot bízta meg. Az elkészült épület ál­lami tulajdonban van, a ke­zelői és üzemeltetési felada­tokat a Pécsi Ingatlankezelő Vállalat látja el. A 13 éve épült házban - természetszerűleg - ez ideig is a szükséges felújítási mun­kák megtörténtek. A minden épületben jelentkező szokásos problémákon túl különböző beázási és szigetelési hibák is jelentkeztek. Ezért a keze­lő indokoltnak tartotta a fel­vetődő jelentősebb hibák pon­tos és lehetőség szerint tel­jes körű műszaki felderítését. Erre egy átfogó épületdiag­nosztikai vizsgálat elvégzésére még 1988-ban az Építési és Minőségellenőrzési Intézet ka­pott megbízást. A vizsgálat egyik részeredménye jelezte, hogy az épület szerkezeti rendszerében rozsdásodás (kor­rózió) észlelhető az épület úgynevezett „primer tartószer­kezetét feszítő pászmán". Ez a részeredmény — jellege miatt - további vizsgálatok elrendelését is szükségessé tette. A múlt év derekán a Pé­csi Ingatlankezelő Vállalat a Földmérő és Talajvizsgáló Vál­lalatot kérte fel a korróziós károsodás mértékéneik továb­bi, részletes vizsgálatára. Ezt az FTV 1989. december 20-i határidővel, külföldi szakértő bevonásával vállalta. A helyszíni feltáró vizsgála­tok egyrészt az eddig felve­tődött problémákat más meg­világításba helyezték, más­részt olyan súlyú gondokat is jeleztek, amelyek indokolttá tették statikus szakértőik véle­ményének kikérését is. Pécs Megyei Város Tanácsa építési és közlekedési osztá­lya és a Pécsi Ingatlankeze­lő Vállalat - figyelemmel az épület méreteire - a Buda­pesti Műszaki Egyetem vas­betonszerkezetek tanszékét kér­te fel a szakértői közremű­ködésre. A tanszék 1990. no­vember 15-i határidőre vál­lalta el a szakmai vélemény megadását. Figyelemmel a korróziós károsodásból eredő tartószerkezeti meghibásodá­sokra és/az ebből adódó fel­adatokra a szakértp - rész­ben a rendelkezésre álló ko­rábbi információk alapján - 1989. december 15-én telexen e.'őzeteí szakértői információt bocsátott rendelkezésünkre. Ennek a szóbeli - konzultá­ciós — kiegészítésére, majd előzetes írásos rögzítésére de­cember 18-án és 21-én került sor. Az eddig ismert vizsgálati eredmények szerint a korró­ziós károsodás oka a feszített vasszerkezet pillér- és födém­elemei közé elhelyezett gyors­kötő, hézagkitöltő anyag (PU- paszta) korróziákeltő hatásá­ban keresendő. Az eddigi vizsgálatok alapján feltehető, hogy az épület feszítő acél- szerkezeteinek zömét - mint­egy 70 százalékát - korró­ziós hatás érte. Ennek ponto- •sabb igazolása vagy kizárá­sa csak a tényleges további feltáró munkák után válik is­mertté. Természetszerűleg e munkákat csak az épület tel­jes kiürítése mellett lehet el­végezni. Az eddigi feltárási eredmények szerint ez a kor­róziós hatás felgyorsult, és 1 milliméter/év nagyságúra te­hető. Ez az, ami az 5 milli­méter átmérőjű acélszálakból álló feszítőpászmára komoly veszélyt jelent a közeli idő­ben. nek érdekében a városi ta­nács tárgyalásokat kezdett o főhatóságok képviselőivel. Döntő kérdés a kiköltözés Elsőrendű és döntő kérdés a közeljövőben végrehajtandó kiköltöztetés: Közvetlen életveszély nincs A Budapesti Műszaki Egye­tem vasbetonszerkezetek tan­székének előzetes szakértői véleménye szerint az épület­nél közvetlen műszaki okból adódó életveszély nincs, azon­ban a — lakókkal már közölt — korlátozó szabályokat szi­gorúan be kell tartani! Ezek közül ki kell emelni a folyamatos, naponként is­métlődő szakértői szemlét, és többletterhek beviteli korláto­zását. A rendelkezésre álló adatok alapján — az azóta történt szemlék is ezt igazol­ják — az épület ma biztonsá­got nyújtó műszaki tartalé­kokkal még rendelkezik. Egy 25 szintes óriási épület eseté­ben azonban konkrét határ­időt keil meghatározni a tel­jes körű feltárási és ideigle­nes szerkezet-megerősítési munkák elvégzésének megkez­déséhez. Véleményünk sze­rint ezt sem a lakók, sem a PIK, sem a városi tanács nem vitathatja. Az érintetteknek egy lényeges feladatuk van: lehetőség szerint mindenkinek az igényét figyelembe véve betartani a kiköltözésre a szakértő által megadott ha­táridőt. Természetesen a meg­felelő átmeneti elhelyezésről gondoskodni kell. Egyértel­műen állítható, hogy Magyar- országon ilyen léptékű és jel­legű kiköltözési feladatot még nem kellett végrehajtani. Ez a feladat csak a Pécsett lé­vő, felhasználható épületek teljes felmérése, az igénybe­vétel esetleges elrendelése, a lakók megértő és fegyelme­zett magatartása és a laká­sokkal rendelkező szervezetek (OTP, bányavállalatok stb.) összefogásával képzelhető el. Az átmeneti problémákat meg kell oldani, de Pécs város természetesnek és indokoltnak tartja, hogy a végleges meg­oldást csak kormányzati se­gítséggel lehet elvégezni. En­A postahivatal elhelyezése a Pécsi Postaigazgatósággal történt előzetes tárgyalás sze­rint megoldható. A KSH irodáit a különböző szakmai paraméterek miatt (számítógépek) jelenleg csak más meglévő épületben lát­juk elhelyezhetőnek. Ennek megoldására (pl. a volt me­gyei munkásőrség épülete) a szükséges intézkedések és elő­készületek megtörténtek. Az épületben 248 lakás és mintegy 500 lakó van. Eddi gi információink szerint né hány lakás üres már. A vá rosi tanács az ideiglenes el helyezésre elsősorban a ren delkezésére álló üres tanács bérlakásokat veszi igénybe - ez jelenleg alig ötven körül van. Ami természetesen azt is jelenti, hogy az úgyneve­zett névjegyzékes elhelyezésre az év elején nem lehet szá­mítani. A PIK az eddig sok alkalommal támadott, az úgynevezett biztonsági tarta­lékban lévő teljes szabad la­kásállományát fel kell hogy használja az elhelyezésre. Tár­gyalásokat folytattunk az OTP Baranya Megyei Igazgatósá­gával is, hogy a probléma enyhítése érdekében soron kí­vüli lehetőséget biztosítsunk a ki költözők részére, amennyi­ben lakásproblémájukat OTP- lakás megvásárolásával kíván­ják megoldani. Ebben az esetben a hatszoros lakás­használatbavételi díját (lelé- pési díj), további — a ta­nácstestület által még meg­határozandó - összeggel kí­vánjuk megnövelni a lakásvá­sárlás elősegítése érdekében. Sajnos, ezek a megoldások sem biztosítanak elegendő számú és minőségű lakást, ezért tárgyalásokat folytatunk a bányavállalatokkal, hogy a megüresedő lakásokkal is az ideiglenes elhelyezést segít­sék. Valószínűnek látszik, hogy teljességében ezek a megol­dások sem teszik lehetővé az összes elhelyezési igény kielé­gítését. Ezért a tanács egyéb lehetőségeket is keres (üdü­lő, panzió, albérlet stb.). Itt kell kitérnünk egy rémhír cá­folatára is: a házban lakó idős embereket nem kívánjuk szociális otthonban elhelyez­ni. Ennek oka, hogy egyrészt ezt csak saját 'kérelmük alap­ján tehetnénk meg, másrészt nincs is üres szociális ottho­ni férőhely. Mi lesz a házzal? A ház további sorsával kap­csolatban ma a városi tanács még nem tud egyértelmű nyi­latkozatot tenni. Nem ismer­jük a még elvégzendő részle-, tes feltárás eredményeit, nem tudjuk, ezek alapján milyen további célok képzelhetők el, és nem ismerjük annak költ­ségkihatásait sem. Azt már ma állíthatjuk, hogy a ház jövőjét illetően csak megala­pozott műszaki-gazdasági szá­mítások ismeretében születik döntés. A városi tanács azt kéri minden érintettől, hogy bíz­zanak á döntések megalapo­zottságában. Kéri a bérlőket, hogy segítsék elő az üteme­zésnek megfelelő kiköltözést, és legyenek bizalommal az intézkedő államigazgatási dol­gozókhoz. A tanács tisztában van azzal, hogy nem tud olyan döntéseket hozni, amellyel minden érintett elégedett len­ne, de ezeket a döntéseket meg kell hozni. Minden döntést előzetesen egyeztetünk és megbeszélünk a lakók közül létrejött bizott­sággal. Csak együtt, egymás munkáját segítve, egymásban bízva tudunk sikeresen meg­birkózni a nehéz feladattal. Képernyő előtt Szeretettel gondolok Ancira, Kassáról Ibi. Anyu csókolja a püspökladányi két tinit, adjá­tok át apátoknak is. Gábor üzeni az Istenhegyi útról Zsu­zsinak és Incinek, 'legyenek jók. Laci a negyedik céből üzeni Gizinek, az az érzés nem múlik el magától. Remél. Az e kérdésben szakavatott kom­mandós azt üzeni a tiniknek, hogy a Kobra című filmben Stallone jó. A műsorvezető az erősödő háttérzaj miatt azt üzeni nekünk és a riportalany­nak, hogy a lódobogás egy kutyától származik. És azt üze­mi a tiniknek, hogy a Play Boy a világ legnívósabb iro­dalmi lapja. Ez a pucér igaz­ság, és vélhetően ez a véle­ménye a Hol-mi? című ked­ves, vasárnap délelőtti tini- csalamádé szerkesztőinek is, hiszen a sok bájos meztelen múzsa mi másra volna jó, minthogy a felgyúlt képzeletet küldetése betöltésére bírja? Ennyi bűbáj, ennyi szfvkül- di el is andalítana, ha egy igazi maffiózó - széles kari- májú kalap, fekete szemüveg - nem üt rajta a munkásőr­ség budapesti székházán, hogy foci'kol légiómnak szemelje ki. Lefegyverző gondolat, én már hallani vélem, amint a zord hivatali szobák baljós emlé­keit száműzi az ártatlan gyer­mekzsivaj, elorozván egy újabb nagy lehetőséget Fride- rikusz Sándor elől, és látni vé­lem, amint a szebb utóéletre érdemes Marx Károly arcmá­sának helyén Puskás öcsi mo­solyog le követőire. És szép is volna ez, ha azután nem kel­lene tartanunk a lakástalonok felvázolásától vagy netán a Zalatnay-párttól, bár ez utób­biak csak a magányos és megfáradt szíveknek követel­nek hajlékot. Akadtak szivküldi üzenetek a múltból is. Abból a múltból, amely most divattá válik is­Levél Németh Miklós miniszterelnök úrnak! Pécs városában 1977-ben épült fel a város arculatát erőtel­jesen befolyásoló’ 25 emeletes —, úgynevezett magasház-épület. Az utóbbi időben a műszaki sza kém be re k olyan elváltozáso­kat — beázás, korrózió — tapasztaltak, amelyek szükségessé tették külső szakértők közreműködésével az épület beható vizs­gálatát. Arról már a korábbi időszakban tudomásunk volt, hogy az épület nyílászáró szerkezete1 a beázások miatt cserére szo­rulnak. A további vizsgálatok, korróziós feltárások indokolttá tették statikus szakemberek bevonását is. A tartószerkezetek állapota miatt — egyetértésünkkel — a Pécsi Ingatlankezelő Vállalat a Budapesti Műszaki Egyetem Vasbetonszerkezetek Tanszékét kérte fel. Az eddig rendelkezésünkre álló adatok alapján, 1989. de­cember 21-én közölték előzetes szakvéleményüket, amely a 'kö­vetkezőkben foglalható össze: — Az épület tartószerkezete gyors megerősítésre szorul. — A megerősítés megtervezéséhez további vizsgálatok elvég­zése szükséges. — A szakértők nem tartják szükségesnek a lakók azonnali kiköltözését, azonban a további folyamatos romlás kétségtelen bekövetkezésére kell számítani. Emiatt az épületet folyamato­san és tervszerűen ki kell üríteni, a bentlakókat ki kell költöz­tetni az elkövetkező három hónapon belül, január 15. és már­cius 21. között. — Az épület szükséges megerősítése műszakilag csak a tel­jes kiürítéssel hajtható végre, mert az épületgépészeti veze­tékek (víz, csatorna, villany, fűtés), szakaszolásos üzemeltetése nem oldható meg. — Bár a vizsgálat jelenlegi adatai szerint nincs közvetlen életveszély, az épület kiürítéséig is szükséges óvatossági rend­szabályok bevezetése. A fakók — összesen 248 család - azonnali átmeneti elhe­lyezéséről kell gondoskodnunk, mely féladatot saját erőből megoldani nem tudjuk. Számolnunk kell a későbbiekben olyan feladatta1! is, hogy a korábbi lakók végleges elhelyezését másutt kell megoldani. Ismerve Pécs város lakáshelyzetét, továbbá előzetes informá­ciókkal ■rendelkezvén a város —, és a 'lakóépület kezelésével megbízott Ingatlankezelő Vállalat anyagi és pénzügyi helyze­téről, az épület felújítását, valamint megerősítését saját erőből megoldani képtelenek vagyunk. Jelen ismereteink szerint az épület szerkezeti megerősítése, megfelelő felújítása —, mintegy 450-500 mifl'ió forintra becsül­hető. ' v Röviden felvázolt, de annál súlyosabb — problémánk megol­dásához tisztelettel kérjük és kérem a Kormány kiemelt tá­mogatását. Kérjük, egyrészről szíveskedjenek bármi módon pénzügyi se­gítséget nyújtani az épület felújításához, másrészt megfelelő számú —, a későbbiekben végleges elhelyezést biztosító — lakás megépítéséhez várnánk támogatást. A lakók későbbiekben történő végleges elhelyezéséhez szük­séges lakások fél éven belül — a kivitelező vállalattól szerzett információ szerint — megépíthetők. Egyúttal arról is tájékoztatást szeretnéd adni, hogy a la­kók kiköltöztetésével és .ideiglenes elhelyezésével egyidőben •Intézkedéseket kezdeményeztünk a felelősség megállapítása tár­gyálban. " Ennek eredményeként a későbbiekben -, o bírósági tárgyalá­sok lezárását követően —, a most felmerülő költségek egy részének visszatérülésével, lehet és kell számolni. Ismételten és nagy tisztelettel kérem Miniszterelnök Urat, hogy problémánk további részletes megismerése céljából, to­vábbá a problémák feloldására intézkedések megtétele cél­jából, a Kormány megbízottját kijelölni szíveskedjék. Tájékoztatom továbbá a Miniszterelnök Urat, hogy jelen levelünk másolatát megküldtük a; Közlekedési, Hírközlési és Építőipari Minisztérium, a Belügyminisztérium, a Pénzügymi­nisztérium és az Országos Tervhivatal vezetőinek is. Kértük továbbá a Baranya megyei Tanács elnökének segítő támogatását. Az előbbiekben felvázolt —, a város életében jelentős prob­lémát okozó - ügy rendezéséhez tisztelettel kérjük a Kormány segítségét. Pécs, 1989. december 22. Dr. Molnár Zoltán tanácselnök mét. Ez a múlt a ma is je­lenben élő idős színésznőé, Murati Lilié, aki Spanyolor­szágból érkezve tudatja, úgy van, mint volt. Hogy jól van. Murati Lili és a hét másne nagy pillanatát adó Julietta Greco Isten kegyeltjei — te­hetségük törvényei szerint él­hettek szüntelen. Aki „halálo­san el van foglalva" akkor is, amikor „a világon semmit sem csinál", annak az ösztöneiben élet és játék majdhogynem különbség nélküli egység, és Murati Lili számáré a múlt sem múzeum, hanem mindad­dig, amíg a film pereg, nosz­talgiáktól mentes jelenidő: Já­vor Pál, Kabos Gyula, Páger Antal, Vaszary Piri, Törzs Je­nő, Bilicsi Tivadar, Turay Ida tündöklő, jelenidejű valósága. Innen a naprakész, a képer­nyővel is társalogni hajlandó, kritikus önreflexió az exhibi- ció charme-jával olyan fino­man, tünékenyen bearanyozva. innen a temperamentumának erejét megőrző belső nyuga­lom. Egyénisége azt üzeni túl a szavakon, hogy nincs szá­mára kékebb ég a szabadság egénél. Nemcsak ez az összeállítás volt emlékezetes, amit egymást követő két napon, főműsoridő­ben láthattunk, de emlékeze­tes volt egy kétségbeesetten gyöngyöző homlok, egy ujjai- nak remegését elrejteni ■ igyek­vő kéz is. A tépett toliakként kerengő szavak, és valamivel távolabb, e szavak takarásá­ban Horváth István belügymi­niszter azt üzenték Ancinak Kassára, a két tininek Püspök ladányba, Anyunak Párizsba, Zsuzsinak és Incinek, valamint Gábornak az Istenhegyi útra, és persze Lacinak és Gizinek is, hogy ez az érzés sem mú­lik el magától. Mindazonáltal: valahonnan a szabadság kék egéből lenéz; Isten szeme raj­tunk. Bóka Róbert Szív küldi szívesen

Next

/
Oldalképek
Tartalom