Dunántúli Napló, 1989. november (46. évfolyam, 302-331. szám)

1989-11-27 / 328. szám

1989. november 27., hétfő Dunántúlt napló s November 27: véradók napja „Egy humanista mozgalom részesei..." „A Vér = Élet! Mégis a társadalom tekintélyes része csak akkor döbben rá a rö­vid mondat igazságára, ami­kor az élet a bajba jutottak táborába sodorja őket." — mondotta a váradók napja al­kalmából szombaton délelőtt rendezett megyei ünnepségen dr. Kerekes Endre, a Megyei Vértranszfúziós Állomás vezető főorvosa, méltatva azokat az önkéntes véradókat, alak ezt az igazságot már rég felismer­ték. — Ök egy olyan humanista mozgalom részesei, amelyet a legmagasabb erkölcsi elisme­rés illet meg. A Magyar Vöröskereszt Ba­ranya Megyei Vezetősége ál­tal Pécsett, a Helyőrségi Mű­velődési Klubban rendezett ün­nepségen e fent említett elis­merés jegyében köszöntötték a véroldókat, akiket a Pécsi Nemzeti Színház művészei színvonalas műsorral ajándé­koztak meg. Mindezt meg­előzte a térítésmentes véradás­ban élenjáró polgáréi« és kol­lektívák kitüntetése. Dr. Mo­rava Endre, a Magyar Vörös- kereszt Baranya Megyei Szer­vezetének alelnöke a követ­kező elismeréseket nyújthatta át: A Magyar Vöröskereszt Or­szágos Vezetősége „Kiváló Véradó" kitüntetést adomá­nyozott 100-szoros térítésmen­tes véradásért Donga Sámuel­nek, a mózaszászvári általános iskola igazgatójának. 75-szö- tös térítésmentes véradásért Varga Györgynek, a MÁV, va­lamint Vigh Sándornak, a Mo­hácsi Szövőgyár dolgozójának, ötvenszeres térítésmentes vér­adásért 19 fő részesült kitün­tetésben. „Véradó Mozgalomért" em- fékplakettet kapott dr. Papp lEndre, Kétújfalu körzeti orvo­sa és Csányoszró község vér­adó kollektívája, „Kiváló Vér­adó Szervező" kitüntetésben 9 fő részesült. A Magyar Vöröskereszt Or­szágos Végrehajtó Bizottsága és az Országos Haematológiai és Vértranszfúziós Intézet ok­ilevelét kapta a Magyar Se­lyemipari Vállalat mohácsi szövőgyára, a Mohácsi Vas­öntöde és a sellyei Agroké­mia Ipari Szövetkezet véradó ■kollektívája. A Vöröskereszt ■megyei vezetősége és a Me­gyei Vértranszfúziós Állomás oklevelét öt kollektíva nyerte el. A középfokú iskolák vér­adó mozgalmában I. helyezést elért Zipernovszky Károly Ipari Szakközépiskola tanulói vón- dorserleget nyertek. Balog N. Kedden: rendkívüli közgyűlés Megújulóban a közgazdasági társaság megyei szervezete „■Nem akarunk tovább az országban zajló történelmi események árnyékában marad­ni! Jogunk és kötelességünk egy olyan szakmai szervezet létrehozása, ami a mi akara­tunkat, a mi céljainkat tükrö­zi, szakmai mozgásteret ad számunkra és hatékonyan ké­pes fellépni az egyén, a szak- 'ma és az ország gazdasági érdekeinek védelmében." — e mondatokkal hívja november 28-i, délután 14 órakor kez­dődő rendkívüli közgyűlésére tagjait a Magyar Közgazda- sági Társaság Baranya Me­gyei Szervezetének vezetősé­ge. Az ok: a megyei szerve­zetben úgy gondolják, hogy nem várhatnak tovább a meg- csontosodott, s vezetésében, szervezetében már igencsak átalakításra érett országos szervezet megújítására. Hogy a keddi, a JPTE Köz­gazdaságtudományi Karának aulájában sorra kerülő rend­kívüli közgyűlésen milyen cé- Ickot kívónnok megfogalmazni, arról dr. Herich Györgytől, a ■megyei szervezet titkárától a következő tájékoztatót kaptuk. — Szeretnénk elérni az or- száqos és a helyi döntések előkészítésében lévő lehetősé­geink erőteljesebb kihasználá­sát, a megyei szerkezetváltás elősegítését. A jövőben hatá­rozottan erősíteni kívánjuk a társaság érdekképviseleti funk­cióját, a vállalkozó, szolgálta­tó tevékenység kiterjesztésével pedig növelni fogjuk a szerve­zet gazdasági potenciálját. B. N. Vacsora- verseny az Eszék étteremben Sertésmájjal, gombával töl­tött comb, tejszínhabbal lazí­tott, gyümölccsel ízesített és díszített tortaszelet, vörösboros kacsasült. Pikáns falatok, sze­rény kis választék abból a menüajánlatból, amely tegnap estére várta a vendégeket a pécsi Eszék étteremben, ahol szakácsok, cukrászok és kuk­ták fáradoztak azon, hogy a jobbnál jobb konyhai műreme­kek elkészüljenek. A Mecseki Gasztronómiai Társaság évente hétszer hirdet olyan versenyt, ahol a megye legjobb szakemberei összemér­hetik tudásukat és a nagykö­zönségnek is adhatnak egy kis kóstolót. Sőt, mi több, nem­csak a szigorú zsűri és a ven­dégek értékítéletére kiván­csiak, de arra is ügyelnek, hogy a fiatalok is elleshesse­nek egyet-mást.- Hónapok óta készülünk erre a versenyre - mondta Tankó József, a GT elnöke, aki egyébként maga is mestersza­kács, ilymódon kétszeresen is szívén viseli a szakma, a ma­gyar vendéglátás gondját, ba­ját. — A hat csapat fele sza­kácsból, fele cukrászból áll, a A versenyző séfek és némi izelitő remekműveikből Fotó: Proksza László HungarHotels, a Mecsekvidé- ki, a Baranya Megyei Vendég­látó Vállalat, vagy a Konzum Rt. dolgozói, illetve maszekok, mert ma már ők is szívesen részt vesznek az ilyen erőpró­bákon. A gasztronómiai társaság februárban újjáalakult vezető­sége a fejébe vette: nem hagyják, hogy a szakma leg­jobbjai elkallódjanak. Segítik, támogatják egymást, megőrzik, ápolják a magyar vendéglátás hagyományait. A bemutatók­kal, a szakmai versenyekkel igyekeznek érzékeltetni: van­nak még, akik tudnák bánni a főzőkanállal, a habverővel. A tegnapi vacsoraversenyt persze nemcsak szakmai „hiú­ságból" rendezték, vagy, hogy lásson -ilyet is a kedves ven­dég, hapem azért is, hogy be­mutassák: ha nem is nagy rendszerességgel, de időnként lehet viszonylag olcsón is jó és ízletes ételeket készíteni. Egy tegnapi vacsoráért kifize­tett 180 forint nem sok, ha meggondoljuk, hogy ugyan­ezért másutt 4-500-at is elkér­tek volna. A szakmai verseny díjait kapták: Szakács: 1. Tóth Jó­zsef, 2. Végh József, 3. Juhász László. Cukrász: 1. Juhász Lászlódé, 2. Hornug Edit, 3. Kocsis Melinda. Az igazi nyertesek azonban azok voltak, akik az ételeket elfogyasztották. F. D. Levélváltás nyomdaügyben Tisztelt Szerkesztőség! Ntípjainkban elég gyakori, hogy a (volt) hatalomhoz közel álló fórumokon vagy orgánumokban megjelenő elkepzeleseket rögvest, .kritikátlanul félresöprik, s ennek axiomaja — k.mond- va, kimondatlanul — pusztán azok forrása. . Levelem nem kíván kategorikus nemet mondám, de reális kétségeim vannak* arról a tényről amely szerint nyomdaüzemet létesítenének a Mecseken, egy lakótelepen. A Dunántúli Napló 1989 november 22-i számában megjelent újságcikk adta hírül egy „környezetbarát" nyomda felállításának felelőtlen ötletet. Köztudott az a tény, hogy minden ipari üzem, Így egy nyomda is környezetszennyező. Közismert az a tény is hogy ilyen üze­mek általában több mérgező anyagot, koztuk a szervezetből soha nem távozó ólmot bocsátanak ki. E döntés meghozatala - sajnos - egy a magunk mögött hagyni kívánó korszak metodikáját .s tükrözi, hiszen tanácsta­gunk még konzultációs lehetőséget sem teremtett velünk °lt* élőkkel ebben a kérdésben, es e velemeoycsere nélkül bólin­tott ró az elvártra. Nagyon remelem, hogy igaztalan a sejte­sem abban, miszerint egy „regi, bevált kapcsolatrendszer se­gítette ezt a döntést. . . ,, . ,, Nincsenek információim arról, hogy más országokban lakó­telepre telepítenek-e környezetszennyező üzemet Masu t bizo- nyara jóval nagyobb körűitek,ntest. felelosebb hozzáállást ta­núsítanak ilyen döntésékben. Ha megvalósul ama elkepzeles, hogy a jelenlegi Piros alma ABC eladóterének raktárának egy . ..-i , f<i a nyomdát, akkor egy fedel alatt esz ^ I- .1 p„ü élelmiszerbolttal, egy gyógyszertárral stb. orvos, rendelővel, ^ 20 méterr9 ta9,álható a Juri. £\m JŰS, *£. «=» *">*■ “ wie— i. működik. _ kérdés: 'kellően átgondolt tervről van Ezekutan v°r az jdőszűke kényszerítette ki a döntést, szó. Vagy ..... is elismerte? Akik döntöttek, körültekintően ahogy ezt a cM ekeinkre? Vagy a nyomda mi­,artok-e el? Gondopo* gr- bárm; áron? hamarabb, működtetése Tisztelettel: Nagy Zoltán (Pécs, Fejér L. u. 7.) Tisztelt Nagy Zoltán! Ahogy a szerdai számunkban megjelent írásomban már el ismertem« a DN-nyomda valóban kényszerűségből kerül a Me csek-nyugati Szolgáltatóházba. Am, hogy oda kerülhet egyál talán, annak oka, hogy valóban környezetbarát. Bár minden emberi tevékenység környezetszennyező. Így ez a nyomda is, de biztosan állíthatom, hogy e leendő nyomda ■kevesebb ártalmat okoz, mint három gépkocsi. Ólmot például egyáltalában nem bocsát ki, mert a szedés számítógépeken történik a szerkesztőségben, lézerlevilágító állítja elő az olda­lak első példányát, erről optikai úton készül az ofszetlemez, s ez kerül a nyomdába. Ma már a festékek sem tartalmaznak olmot. Minimálisra tervezzük a papírhulladékot, ezt zárt rendszerben szállítjuk el — a környék tisztasága nem rajtunk fog múlni. A nyomda legnagyobb környezetszennyezése lehet a zaj — ez is inkább a papírtekercseket oda- és a lapot elszállító gép- -|CSÍ'<L hozhatják. Az ebből a szempontból veszélyeztetett te­rületeket esztétikus hangelnyelő falakkal kívánják a tervezők óvni. Ilyen hangelnyelő első lesz azon a vidéken, pedig^a Piros a Patyolatot, a többi üzletet, a postahivatalt eddig is ki kellett szolgálni, a Jurisics út forgalma pedig gyakran nyá­ron is arra 'kényszerít, hogy becsukjam az ablakot, ha beszél­getni, rádiózni akarok. Merthogy magam is ott lakom, gyere­kem pedig a Piros Iskolába jár. Szívesebben vásárolnék be egy tagos, gazdag áruválasztékú boltban továbbra is, a Pa­tyolatról mi is lemondtunk — inkább otthén mosunk, jelentő­sen szennyezve a környezetet a foszfortartalmú mosószerekkel mert így még mindig olcsóbb. Meggyőződésem, hogy akik döntöttek, magamat is beleértve, a legkörültekintőbben döntöttek — a lehetőségek korlátozott­sága miatt valóban kényszerűségből — e megoldás mellett. Uzemlatogatasra önt is, a környéken lakókat is szívesen lá­tom majd, megbeszélni, hogyan tompíthatnánk az esetlegesen áltálunk okozott kényelmetlenségeket. üdvözlettel: Bodó László r —Például Szerkeszti: Bozsik László és Pauska Zsolt Sajtstop A Vállalkozók Pártja tilta­kozik az újonnan életbe lép­tetett, kellően át nem gondolt vámszabályok miatt. Számos sajtkiskereskedő vál­lalkozótárs jelezte nehéz hely­zetét. Nagy mennyiségű áru­val nem tudnak mit kezdeni. Lehetetlen helyzetbe hozza a vállalkozókat a kiszámíthatat­lan, instabil, állandóan vál­tozó vám- és pénzügyi ren­delet s jogszabály. Sokkal határozottabb lépé­seket várnak végre a vállalko­zók a kormánytól. Nem a ti­lalmakkal, harvem a feltételek megteremtésével kellene irá­nyítani gazdaságunkat. Mint ismeretes, a kormány jó néhány élelmiszercikkre pén­tek délután azonnali kiviteli stoppot határozott el. Meg­szűnik tehát legalábbis a most megjelölt időpontig (ja­nuár 15.) a jugoszláv invázió. A Vállalkozók Pártjának véle­ményét tiszteletben tartjuk, mi is sajnáljuk, hogy árualap- hiány miatt nem valósulhat meg egy ideig a külkereske­delem legegyszerűbb formája. Hajlamosak vagyunk ugyanak­kor elismerni, hogy a legfon­tosabb a hazai lakosság ellá­tásának biztosítása, és ha ez csak így valósulhat meg, kény­telen-kelletlen elfogadjuk a kormány intézkedését. Csupán annyit jegyzünk meg, hogy a jugoszláv (a szovjet, az oszt­rák) bevásárlóturirmus nem teg-nop, sőt bizton állíthatjuk, nem is tegnapelőtt kezdődött. ért az új rendelet. Akik hiva­talos papírral igazolni tudják, hogy vámelőjegyzésbe vetették autójukat, azoknak csak a ré­gi vámösszeget kell megfizet­niük. Akik hivatalos megren­deléssel bizonyítani tudják, hogy régebbi keletű a vásár­lási szándékuk, szintén men­tesülhetnek a plusz áfa alól. Szerencsések azok is, akik 24-e éjfélig autóvásárlási szándékkal hagyták el az or­szágot és ezt bizonyítani tud­ják. Tömpe István pénzügy­miniszter-helyettes szerint te­hát a vámon felüli 25 száza­lékos áfa kizárólag azokra a vásárlókra vonatkozik, akik csak november 25. után kez­denek neki az autóvásárlás­nak. Reméljük, az utóbbiak szá­ma is nőni fog, de abban is bizonyosak vagyunk, hogy ha­zánk lakosságának túlnyomó többségét egy ideig más, hét­köznapi megélhetési gondok kötik le. Ki az erkölcstelen? (Andrásfalvy Bertalan úrnak) Nem ismerem még látásból sem Andrásfalvy urat, tehát tőlem akár nagyon rendes ember is lehet. Nincs okom mindenáron védeni. Különösen nincs okom illetéktele­nül magyarázni a korábbi kormá­nyok politikáját, sem az MSZMP politikáját, miután soha nem vol­tam semmilyen pártnak tagja, te­hát még formálisan sem vettem részt sem szovjetbarát, sem más­barát politika kialakításában, pusz­tán azt szeretném kijelenteni, hogy érzem magam annyira erkölcsös embernek, mint Andrásfalvy Ber­talan, annak ellenére, hogy MÉV- nél 1956. május 1-jétől dolgozom, valamilyen szintű vezetőként, 1973. október 1-jétől az egyik üzem ve-, zetőjeként. Egyetlen percig sem voltam és ma sem vagyok abban a tudatban, hogy fizetésemet azért kaptam, hogy jól kiszolgáljam a Szovjetuniót, elkótyavetyéljem a szovjeteknek az ország javait. Kö­vetkezésképpen fizetésemet erkölcs­telen tevékenységért kaptam volna. Amennyiben erkölcstelen ember­nek tartanám magamat azért, mert annak érdekében dolgoztam, hogy minél több uránt tudjunk áruba bocsátani a Szovjetunió felé, ak­kor erkölcstelennek kellene tartani minden olyan gazdasági vezetőt, kereskedőt, kisiparost és másokat is, akik azért dolgoznak, hogy minél több árut tudjanak eladni keletre, nyugatra, délre, északra, bármely megrendelőnek. Erkölcste­lennek legfeljebb akkor lartanám magam, ha kizárólag saját önző anyagi érdekeimet nézve, mintegy elsikkasztanám, vagy elsikkasztani segíteném a magyar nép vagyo­nát egy idegen hatalom részére. Kijelenthetem, hogy ezt sem tet­tem és teszem. Ahogy ebben az értelemben nem tette és teszi me­zőgazdaságban dolgozó akkor, ami­kor szovjet exportra állít elő ter­méket, és annak érdekébert, hogy azt saját hasznára is tegye, igényt tart sok milliárdos exporttámogo­Ennek az embernek szeren­cséje van. Mathias Rust be­jutott 1987-ben a moszkvai Vörös térre sportrepülőjé­vel. Aztán, mint arról lapunk­ban is beszámoltunk, meg akart csókolni Hamburgban egy nála három évvel fiata­labb, 18 éves ápolónőt, aki tásra, vagy ahogy nem tartom ilyen értelemben erkölcstelennek sem az Ikarus, sem a * Videoton, sem a Mechlabor, sem a többi olyan ter­melő munkáját, akik szovjet ex­portra dolgoztak, dolgoznak és dol­gozni fognak, és exporttámogatást kénytelenek igénybe venni. Kialakult pedig ez a meggyő­ződésem azért, mert tudom, hogy minden világpiaci áron gazdát cse­rélt termék exportja és importja a magyar nép hasznára válik, ha az exportterméket világpiaci ár alatt állítjuk elő, az importterméket pe­dig a világpiaci ártól kedvezőbben sikerül beszerezni, függetlenül at­tól, hogy az keresett valuta­átszámításokat hogyan tálalják ki a kormányszervek. Amikor az urán világpiaci árát 1989-ben 60—60 dol­lár kg-ban ismerjük, ugyanakkor tu­dom, hogy az ország rubelhez jut, amennyiért 100 dollár értékben le­het kőolajat, földgázt, villamos­energiát, fenyőfát stb. importálni, ugyanakkor az exporttámogatás költségvetési terhei, az importnál keletkező haszon kiegyenlítődhetnek. Nehéz engem meggyőzni, hogy eikölcstelen voltam, mert töreked­tem arra, hogy ebből a termék­ből minél többet és lehetőleg mi­nél olcsóbban állítsunk elő expor- tálási céllal. Még abban az eset­ben sem vállalom az erkölcste­lenség bélyegét, ha értesülök ar­ról, hogy napjainkban a szovjet— magyar külkereskedelemben nincs egyensúly, nem tudunk ‘(vagy nem akarunk?) annyi terméket behozni, mint amennyi az exporttermékeink mennyisége alapján behozható len­ne. Ebbe egyszerűen nincs bele­szólási lehetőségem. Ezért kikérem magamnak, tisztelt Andrásfalvy űr, az erkölcstelen, kol- laboráns megbélyegzést. Tirkala Ferenc MEV Kutató-Mélyfúró Üzem, üzemigazgató, Kővágószőlös ezt ellenezte. Rust ezután két késszúrással életveszélyesen megsebesítette a nővérkét. És, hogy miért szerencsés Rust? A nyomda ördöge foly­tán az említett információ szombati lapunkban értelem­zavaró módon jelent meg. Rustot ez sem menti. Vámáfa Emlékszünk valamennyien: nem is olyan rég rovatunk is cáfolta (az illetékesek vé­leménye alapján) azt, hogy bármi-kőris 25 százalékos plusz áfával terhelnék a behozott nyugati kocsikat. És lám, me­gint azoknak lett igazuk, akik nem feltétlen az illetékesek nyilatkozataira hallgattak. Ma­gunk részéről sajnáljuk ezt a döntést. Sajnálatunknak csu­pán egyetlen indokát említjük ezúttal: amíg a Merkur eny­hén szólva is nehezen tudja megoldani a személygéplkocsi- behózatalt, amíg arról pa­naszkodunk, hogy elöregedik a magyar személyautópark, ómig vannak emberek, akik­nek lehetőség adatott nyugati autó vásárlására, kár a plusz vámért. Az Országgyűlés döntött. A Vasárnapi Hírek információi alapján mi pedig közöljük azok lehetőségeit, akiket „az autóvásárlás kellős közepén" Rust, tényleg csintalan

Next

/
Oldalképek
Tartalom