Dunántúli Napló, 1989. augusztus (146. évfolyam, 210-240. szám)

1989-08-14 / 223. szám

2 Dunontüit napló 1989. augusztus 14., hétfő Pécs—Peking—Pécs Mégis megcsináltuk! A pécsi komarovosok „Leg"-rekordja Segített a sok apró véletlen A közelmúltban érkeztek haza több, mint egyhónapos kirándulásukról a pécsi Koma- rov Gimnázium és Szakközép­iskola IV. E osztályos diákjai. Útjuk, amely az ismert törté­nelmi események miatt nem volt kockázatmentes, kiválóan sikerült és ebben rengeteg apró véletlen is a kezükre ját- ■szótt. Amikor találkoztunk, a fáradtságnak nyoma sem volt rajtuk, de érezni lehetett, van kipihennivalójuk. Élményeiket, tapasztalataikat a csoport ve­zetője és kísérő tanára, Bebe- siné Básthy Enikő foglalta össze.- Az út az elhatározástól -a megvalósulásig izgalmas és érdekes volt. A szervezés ok­tóbertől szinte az indulásig tartott a közelmúlt eseményei miatt. Osztálykirándulásnak lindult (Leg-rekord jelöltséggel, mármint, hogy ez lesz az ed­digi leghosszabb osztálykirán­dulás), de csak a legelszán- tabbak szálltak vonatra. Nem vaktában indultunk el, hiszen -jó előre lefoglaltuk Moszkvá­iban, Ulánbátorban és Peking- ben a szállást, megrendeltük a Multitoursnál a jegyeket és felkerestük azokat a neves vállalatokat, akiktől anyagi és egyéb támogatást kaptunk.- Nagyot lendített a szer­vezésen dr. Bíró László elnök­vezérigazgató (Konzum Rt.) nagyvonalú hozzáállása az ügyhöz, aki fantáziát látva a vállalkozásban, jelentős ösz- szteggel támogatott minket, és ’reklámszerződést kötött velünk. Az Ikarus Gyár nagy segít­sége az, hogy ingyen adott .■egy külön buszt, amely Pe- ikingben mind a 11 nap alatt reggel 9-től délután 5-ig vitte a csoportot a nevezetes he­lyekre. Az MSZBT támogatása a Szovjetunióbeli útszakaszon jelentett sokat. A Hungária Biztosító ingyenes biztosítást kötött velünk. Sokat jelentett •még a Mecseki Ércbánya Vál­lalat, a Hunor Kesztyűgyár, a Pécsi Városi Tanács műve'ő- désügyi osztálya, a DÉDÁSZ, a Megyei Sporthivatal és a Pécsi Bőrgyár támogatásának elnyerése.- Igazi élmény volt a 22 000 kilométert megtenni, térképen követni saját mozgá­sunkat, látni elképesztő szép­ségű földrajzi helyeket és érzékelni az országok és né­pek közötti különbségeket. Nagyon szép volt a Kárpátok vidéke és szinte minden eset­ben a folyók látványa. Meg­lepő volt, hogy az Urálon szinte észrevétlenül keltünk ót és - jelentéktelensége miatt ORA A NAGYVILÁGBAN Nincs eredmény Egyelőre nem hozott ered­ményt a francia diplomácia hétvégi offenzívája, amelyet Francois Mitterrarvd elnök sze­mélyes utasítására kezdtek a libanoni válság megoldása, vagy legalábbis enyhítése ér­dekében. Bár az elnök meg­bízásából a francia dip­lomácia különkepvirelői kezdtek tárgyalásokat Da­maszkusziján, Moszkvában, Washingtonban, az ENSZ székhelyén, a Vatikánban és több arab fővárosban (az Arab Liga libanoni békéltető missziójában résztvevő álla­mokban) - a Párizsba érkező jelentések szerint Bejrútban folytatódik a keresztény ne­gyedek elleni tüzérségi akció. Párizsban egyelőre nem hoz­ták nyilvánosságra, milyen ja­vaslatokat terjesztenek elő a megbízottak a válság rende­zésére. — * BERLIN: Álarcos ' szemé­lyek vasárnapra virradó éj­szaka Postdam környékén Nyugat-Berlin lelől behatoltak az NDK területére és meg­rongálták a ihatárbiztositó be­rendezéseket - jelentette va­sárnap az ADN hirügynökség. A hivatalos közlés szerint csak az NDK határőrök hidegvéré­nek volt köszönhető, hbgy a provokációnak nem lettek sú­lyos következményei. Az NDK külügyminisztériuma hivatalo­san tiltakozott a nyugat-berli­ni szenátusnál a provokáció miatt és követelte a rongálás következtében keletkezett kár megtéritését.-ó- RÓMA: Jevgenyij Ambar- cumov, a szocialista világ- rendszerrel foglalkozó moszk­vai gazdasági kutatóintézet vezető munkatársa, a szovjet államfő politikájának közis­mert támogatója a La Re- pubblica cimű olasz lap va­sárnapi számának hasábjain az 1968-as csehszlovákiai ese­ményekre utalva kifejtette: Mihail Gorbacsov már eddig is világossá tette, hogy a huszonegy esztendővel ezelőt­tihez hasonló katonai be­avatkozások idejét lejártnak tekinti.-f BÉCS: A Charta 77 csehszlovák ellenzéki mozga­lom vezetői felhívást tettek közzé, melyben arra szólítot­ták fel honfitársaikat, hogy tartózkodjanak a tüntetésektől az 1968-as VSZ-beavatkozós közelgő évfordulóján, nehogy ez összecsapásokra vezessen a rendőrséggel. A Reuter híi- ügynökség által ismertetett felhivás javasolja, hogy Prága főterét, a Vencel teret kerül­jék el. 13 halott, 3 eltűnt Amerikai kutató helikopte­rek vasárnap megtalálták an­nak a repülőgépnek a ron­csait, amely hétfőn tűnt el Etiópiában, 16 emberrel - köztük Mickey Leland, texasi demokratapárti képviselővel a fedélzetén. A baleset az etió- piai Gambela városnál, a Szu­dán! határtól mintegy 30 ki­lométerre történt. A roncsok között 13 holttestet találtak, a gép három további utasát el­tűntnek nyilvánították. A gé­pen tartózkodó 16 személy közül 9 volt amerikai, az ál­dozatokat azonban még nem azonosították. Mickey Leland, az ameri­kai képviselőház éhségügyi bizottságának elnöke, tényfel­táró kőrútján egy menekült- tábort készült felkeresni Etió­pia és Szudán határvidékén. Gépe azonban nem érkezett meg úticéljához, így eltűnése óta nagy erőkkel kutattak utána. Korábban az etióp és amerikai hatóságok arra gya­nakodtak, hogy . a rossz idő miatt a gép valahol leszállt, s azóta is ott vesztegel, mert nem sikerült kapcsolatot te­remtenie a külvilággal. A 44 éves Leland több mint egy évtizedes képviselői munkája során jelentős sze-> repet vállalt abban, hogy a kongresszus 800 millió dollá­ros segélyt szavazott meg Af­rika éhező nemzetei számára. Bábáskodott a képviselőház éhségügyi bizottsága felállí­tásánál is, s ennek a szerve­zetnek később elnökévé vá­lasztották. NDK-szovjet vita Sztálin értékeléséről A MAGYAR KÜLKERESKEDELMI BANK RT pécsi fiókja pályázatot hirdet: + pénzügyi és számvitelt osztályvezetői munkakör betöltésére. FELTÉTELEK: — szakirányú felsőfokú képzettség, — 5 éves számviteli gyakorlat. Angol vagy egyéb nyelvvizsgával rendelkezők előnyben. Bérezés megegyezés szerint. A pályázatokat az alábbi címre kérjük: Magyar Külkereskedelmi Bank Rt. pécsi fiókja, 7601 Pécs, Pf.: 261. Határidő: a megjelenéstől számítva 3 hé*. Az NSZK nagykövetségének bezárása Az épületben tartózkodó több mint 180 NDK állampolgárra való tekintettel, vagyis az át­települni szándékozók nagy száma következtében előállt túlzsúfoltság miatt hétfőtől to­vábbi intézkedésig zárva tart­ják az NSZK budapesti nagy­ikövetségét. Ezt közölték vasár­nap délután hivatalosan a bonni külügyi hivatalban. Egy külügyi szóvivő arról is tájékoztatta az MTI bonni tu­dósítóját, hogy a felmerült problémák megvitatása céljá­ból hétfőn - Hans-Dietrich Genscher afkancellár és kül­ügyminiszter utasítására — a magyar fővárosba utazik Jür- gen $udhoff államtitkár, s mieJőbb megbeszéléseket foly­tat Horn Gyufa külügyminisz­terrel. Az NSZK berlini állandó képviseletét hasonló túlzsú­foltság miatt már múlt kedd óta zárva tartják. Az NSZK- ba kiutazni szándékozó NDK- állampolgárok közül vasárnap reggel tízen éltek a berlini hatóságok által felkínált lehe­tőséggel, hogy az épület ön­kéntes elhagyása esetén bün­tetlenséget biztosítanak szá­mukra. A Deutschlandfunk nevű or­szágos rádióállomás úgy érte­sült, hogy a legtöbb NDK- állampolgárt Franz Bertele, a nyugatnémet képviselet veze­tője hosszas érveléssel bírta rá az epület elhagyásának előnyeire. A bonni diploma­táik már több alkalommal vi­lágossá tették: a kiutazás en­gedélyezése csakis az NDK hatóságok döntésétől függ — emlékeztetett a rádió. A Horizont című NDK-beli külpolitikai folyóirat legújabb számának vitacikkében a 81 esztendős Gerhard Kegel új­ságíró, aki a II. világháború kitöréséig a Szovjetunió szá­mára kémkedett a moszkvai német követségen, védelmébe veszi Sztálin külpolitikai érde­meit és vitába száll Valentyin Bereskov szovjet publicista és történész azon szemrehányá­sával, miszerint Sztálin „cso- dálója és cinkosa" volt Adolf Hitlernek. Kegel azt írja: meg van győződve arról, hogy Sztálin „nagy belpolitikai bűnlajstromo ellenére mindig vagy csak­nem mindig elővigyázattal és államférfiúi bölcsességgel, mindenekelőtt azonban törté­nelmi sikerrel képviselte a Szovjetunió érdekeit". A II. vi­lágháború előzményei között a Szovjetunió vagy Sztálin egyet­len lényeges döntéséről sem lehet azt állítani, hogy sér­tette volna a Szovjetunió ál­lamérdekeit — szögezi le. Az NDK-beli cikkíró egyet­len kivételt lát: szerinte Sztá­lin csupán azzal követett el súlyos hibát, hogy nem felté­telezte a német fasisztákról, hogy képesek szerződést szeg­ni. A történelmi igazságot fi­gyelembe véve teljesen meg­engedhetetlen egyformán ke­zelni Hitlert és Sztálint - írja. Invázió a szállodákban (Folytatás az 1. oldalról) rosba. Itt a Hunyorban egy kétágyas szoba hazai ven­dégnek 1516 forintba, külföldi­eknek 64 márkába kerül. Egyre több panzió veszi ki a részét a vendéglátásból, köztük a 14 szobás Főnixnek most először norvég vendé­gei is vannak, valamint a Ba­laton-partról hazafelé tartó olaszok. Ez az első idénye a Fenyves sori nyolcszobás To­boz panziónak, míg a Török utcai, fenyveserdő közelében lévő Kertész panziónak a má­sodik - eljősorban osztrák, nyugatnémet, holland láto­gatókkal. Ezek a kis panziók, mint elmondták, a szezonon kívül elsősorban vásárnapo­kon telnek meg. Végezetül, s nem utolsósorban üdítő szín­foltot jelent a kerékpárral ér­kezők tarka serege is - né­met nyugdíjasok, holland diá­kok - sátrakkal, hátizsákkal; akiknek a Mandulásban lévő kemping kínál táborhelyet. A 200 sátortáblás kempingben a verseny ezekben a hetek­ben naponta 20-30 cserélő­dő sátorhelyért folyik. A fa- házakban és a Camping ho­tel olcsóbban kínált szobái­ban sorban állás van a he­lyekért. Bóka Róbert-<?- LOCARNO: Egy dél-ko­reai rendező, Jong Kjun Be alkotása nyerte szombat este Locarnóban a 42. nemzetközi filmfesztivál nagydiját. az Arany Leopárdot. A film címe: Miért ment keletre Bodhi Dharma? A második helye­zettnek járó különdijat az in­diai Saddzsi N. Karun „Szüle­tés" című filmje kapta meg, a harmadik díj pedig az iráni Abbasz Kiorasztani ,,Ho' van Lami háza" című művének jutott. Román emberi jogi szakértő segítségkérése las levelet, amelyben fogva tartásának okairól tájékoztatja az ENSZ legmagasabb szer­veit. A láthatatlan tintával írt levelet egy turista csempészte ki Romániából. „A román hatóságok min­dent megtettek, hogy meg­akadályozzák jelentésem meg­szövegezését és előterjeszté­sét, miután világossá tettem, hogy az igazságot fogom meg­írni az emberi jogok helyzeté­ről a világ valamennyi orszá­gában, köztük saját hazám­ban" - Írja Mazilu a levél­ben. Telefonját kikapcsolták, az ENSZ-szel folytatott levelezését elkobozzák. A rendőrség meg­akadályozza otthonának el­hagyásában, sőt, halállal is megfenyegették. Azt írja ma­gáról, hogy túsz a saját ha­zájában. Dumitru Mazilu, a házi őri­zetben tartott román emberi jogi szakértő segítségkérő le­velét közölte szombati számá­ban a Dér Standard bécsi újság. A laphoz eljuttatott leve­lében a politikus azt írja, hogy 1986 óta „példátlan megfélemlítés mellett" fogság­ban tartják, és hogy feleségé­nek és fiának élete is veszély­ben forog. Mazilut, akit - mint a Dér Standard írja a levélhez kö­zölt magyarázatában - Nicu Ceausescu, a román elnök fiá­nak javaslatára az ENSZ az­zal bízott meg, hogy készít­sen jelentést az emberi jogok helyzetéről a világ valameny- nyi országában, 1986 májusa óta tartják házi őrizetben. Most azonban sikerült kül­földre juttatnia egy 14 olda­* * “ ü'» f * I * «.£ ”,* A Tienanmen tér madártávlatból tünk és egymásba csípve éb­redtünk rá az örömteli való­ságra. A további napökon el­jutottunk a Téli Palotába, az Ég Templomába, a Baihai parkiba, a Vörös Bambusz­kertbe, a Biológiai Múzeumba, a Marco Polo-hídhoz, a Nyári Palotába, a Tienanmen térre, a Botanikus Kertbe, majd még egyszer a Nagy Falhoz — egy távolabbi, még szebb és régibb szakaszához. De a nagy dolgok mellett ér­dekes volt minden: a pekingi utca, a közlekedés és keres­kedés, az emberek érdeklődé- se és keleties kedvessége, a katonák látványa a piros napernyőik alatt s a közelmúlt tudata. Mindezek mellett a csoport tagjainak természetes­nek tűnt fel az itteni élet és egészen otthonosan érezték magukat ebben a városban. Ennek talán az a magyaráza­ta, hogy ottlétünket tapinta­tos figyelem övezte, a főis­kola védelme és oltalma alatt álltunk és hogy rövid idő múlva megjelentek régi egye­temista ismerőseink, akik Pé­csett tanultak még idén ja­nuárban. Kínai nevük megje- gyerhetetlensége miatt magyar nevet kaptak: Béla, Tibor (ő magyar lányt vett feleségül, aki velünk utazott ki), Gyula és Éva. Az idegenvezetőnk Ku Zong Ying professzor úr volt, akinek imponáló nyelv­tudására jellemző, hogy ma­gyarázataiban ilyen szavakat „sütött el”, mint lacikonyha stb.- Végül július 28-án régi és új ismerőseinknek, baráta­inknak búcsút intve — Man­dzsúrián keresztül - meg­kezdtük kilenc napos vonat- utunkat hazafelé. Az utolsó percig babonásan visszatartva önelégültségünket, csak a pécsi pályaudvaron ölelkez­tünk össze és mondtuk ki: - Mégis megcsináltuk! B. K.- az Európa—Ázsia határkö­vet is elszalasztottuk mindkét alkalommal. A transzsribériai expressz ablakából a Bajkál- tó alkonyati képét láthattuk, s az idő is kegyes volt, az amúgy borús napon a nap is kisütött. Mongólia földrajzi szépsége és különlegessége miatt volt érdekes - helyen­ként szinte vadnyugati be­ütéssel. Ulánbátorban a vonat 14 órás késése miatt a várt­nál kevesebb időt tölthettünk, és mindannyian úgy véltük, hogy ide még vissza kell jön­ni. A Góbi-sivatagon keresz­tül utazva a csoport tagjai nagy igyekezettel próbáltak tevéket lencsevégre kapni s a sivatag kietlen, de egy pilla­natig sem sivár képét meg­örökíteni.- A kínai határra éjjel ér­keztünk meg, a határállomás világító piros írásjeleinek lát­ványa, a peronon égő gömb­füzérek "sora és kínai zene fo­gadta az ide érkezőt. Ettől kezdve minden egészen más lett: a táj, a növényzet, a hely tökéletes kihasználtsága volt a jellemző, s a kiépített vízelvezető rendszerek és fö'd- fogó támfalak sora, amely nyilván katasztrofális esőzések ellen épült.- A pekingi pályaudvaron az Idegennyelvi Főiskolától Ku és Li professzor úr és Sroma- yer lános, az Ikarus pekingi vevőszolgálatának vezetője fo­gadott minket és a pályaud­var előtt „természetesen” ott állt az Ikarus légkondicionált busza, amely az Idegennye'vi Főiskolára vitte a csoportot. Honfoglalás és fürdés után a tiszteletünkre rendezett dísz­vacsorán megkezdtük viasko- dásunkat a pálcikákkal - diszkrét és hosszan tartó ét­kezés benyomását keltve.- Az ezt követő 11 nap méltó bevezetéseként előszóra kínoi Nagy Falhoz mentünk el. A „Falon" járva ujjong-

Next

/
Oldalképek
Tartalom