Dunántúli Napló, 1989. augusztus (146. évfolyam, 210-240. szám)

1989-08-22 / 231. szám

ü pólya széféről »f l 1 Bizonyára nem kevesen voltak a hét végén, akik szombaton és vasárnap is a futballpályákon töltötték a délutánt. Két kiemelkedő fontosságú mérkőzést is ját­szottak Baranyában, az egyik o Pécs-FTC, a másik a Komló-Mohácsi Új Barázda Tsz SE összecsapás volt. Előbbi tán túlzás nélkül az utóbbi két év legjobb pécsi mérkőzéseként értékelhető. A játékról és a „keményfiúk", valamint a rendőrség pár­harcáról már írtunk, érde­kes viszont, hogy nemcsak a szurkolók, de a Fradi-játéko- sok is elvesztették a fejü­ket. Bár a -PMSC vezetői a ■mérkőzés után úgy nyilat­koztak, nem tartják volószl- nünek, hogy a zöld-fehér labdarúgók keze (lóba)-nyo- mát viselné az öltöző, az vi­szont tény, hogy az ablakot kitörte valaki, s azt a fel­fordulást sem lehet egy lak- berendező* munkájának tu­lajdonítani, ami az FTC tá­vozása után a vendégöltö­zőt jellemezte. Szőke Attila, a városi rendőrkapitányság helyettes vezetője szerint ki­zárt dolog, hogy az ablakot kívülről dobták volna be, hi­szen beosztottjai a mérkő­zés után is felügyelték a te­repet, s nekik különben sem szóltak az esetről a rende­zők . . . Másnap Komlón is a Fra- di-meccs volt a szurkolók témája, hiszen a két bara- •nyai csapat ezúttal úgymond .,idényeleji" formával rukkolt A fehér meirs komlói Andteidesi harcol a labdáén a sötét meies mo­hácsi Bockerrcl. Fotó: Bakos Magdolna elő. (Itt kell megjegyeznünk, hogy nyomdai hibo miatt az eredmény rosszul jelent meg hétfői lapunkban, valójában nem 2-0, hanem 2-1 volt Kökönyösön a végeredmény). A komlóiak újonc edzőjének, Kresz Lászlónak mindeneset­re jól sikerült o bemutatko­zása, annak ellenére is, hogy csapata mór a felkészülési meccsek alkalmával is job­ban játszott időnként, mint most. A mohácsiak taktiku­son, helyenként ötletesen ját­szottak, de két 'hibájuk elég volt a Komlónak a győze­lemhez. Érdekességként meg­említhető még, hogy Hrotkó — mivel nem kapta meg Hol­landiában a munkavállalási engedélyt - újra a csapat rendelkezésére állt. Csere­ként lépett pályára, s len­dületével, harcosságával si­került is felhoznia csapatát. Igaz, ez már csak a szépí­tésre volt elég . . . (Pausko) Ülőröplabda magas színvonalon A Pécsi Lendület eredményei: Pécs—Vósórosnamény 3-0, Nyíregyházo- Pécs 3-0, Lahti—Pécs 3-2, Pécs-tfác 3-1. Képünk o Lahti-Pécs mérkőzé­sen készült, a képen szemben, »¡lógós mezben o pécsi együttes. Fotó: Bakos Magdolna Szinte hihetetlen, mégis évről évre megtörténik a va­rázslat, hogy a pécsi Neve­lési Központban megtartott IBUSZ Kupa nemzetközi ülő­röplabda-torna csapatainak játékosai egyik ámulatból a másikba ejtik a nézőket. Te­szik ezt azok a mozgáskor­látozott sportolók, akik em­bertársaik zömétől legtöbb­ször csak sajnálatot válta­nak ki. Itt viszont elég bele­melegedniük a játékba, hogy a nézők egyszeriben belefeledkezzenek a kűzde. lembe és már csak arra fi­gyeljenek: a meghatározott szabályoknak megfelelően, melyik csapol alkalmazkodik a játék adta lehetőségekhez, mennyiben képes alkalmazni a technikát, miként tud sporttársa segítségére siet­ni, miként járhat túl az el­lenfél eszén? Persze, hogy náluk Is előfordulnak hibáik, de még egyetlen sportágat űző játékosoknál sem lát­tam azt a gyors, szívből jövő vigasztalást, mint attól a hat embertől, akik egyszerre vannak egy csapatban a pályán. Az elmúlt bét végén nyolc csapat versengett az IBUSZ Kupáért Pécsett, akik közül három — Lahti (finn), SVG (holland) és Sparta (jugo­szláv) — botáron kívülről ér­kezett. A kétnapos, izgal­makban bővelkedő mérkő­zéssorozaton a győzelmet a 'magyar bajnokcsapat, o nyíregyházi Piremon szerez­te meg a holland SVG, a finn Lahti, a jugoszláv Spar­ta Szabadka, valamint a Pécsi Lendület előtt. Ezúttal mutatkozott be a pécsi csa­patban a budapesti Halassy Ol ivér SC-ből Pécsre igazolt válogatott játékos, Paczulák Andrái, akinek nagy szerep jutott abban, hogy a pécsie­ket a hazai klubcsapatok közül csak a bajnoknak si­került legyőzni. K. L. Kézilabda Komló-Győri AÉV 26-21 (14-11) NB I. B, férfirnérkozés. Scnworcz. Megbízott edző: NB II. nők: Pécsi BTC— Komló városi sportcsarnok, 300 S™cs Ferenc. Bár a hazaiak Nagykonizsai Tungsram 17-16. . » vncv - o •„ csak az utolsó negyedórában A Nagykanizsán lejátszott ta­ie - ^ ' húztak el öt góllal, végig irá- lálkozón diadalmaskodtak a 1, Soós 9, Papp L 5, Papp nyitották a találkozót és győ- pécsiek. A BTC góllövői: Ba­G. 2, Horváth 6, Juhasz 3. zelmüik egy pillanatig nem logh 7, Barbarics 4, Virágosi Cserék: Kulcsár (kapus), Bori, forgott veszélyben. 4, Tollast, Kurucz 1. Atlétika Békésen rendezték idén a juniorok 35 kilométeres gya­loglóversenyét, aminek kere­tében bonyolították le az ifjú­ságiak 10 kilométeres váloga­tóját, amelyen Szép János (BÁZIS) az első lett, így szep­tember 9-én ö indul a görög- mogyor junior és ifjúsági via­dalon. Ugyancsak szépen sze­repelt az ifjúsági Kovács, aki harmadik lett. A zalaegerszegi Alkotmány Kupán a női 800 méteres sík­futást Csoboth (Komlói Bá­nyász) nyerte 2:11,87-tel. Drazsén Petrovics az NBA-ban A jugoszláv férfi kosárlab­dázás legismertebb egyénisé­ge, Drazsén Petrovics az ame­rikai profik között folytatja pályafutását. A legutóbb még a Relal Madridot erősítő irá - nyitó a klubcserét maga je­lentette be Portlandban, ahol a helyi Trail Blazers együtte­se tart igényt játékára. Az NBA-ban szereplő csapat há­rom esztendeje próbálja meg­szerezni a 25 esztendős Pet- rovicsot, aki azonban tavaly mégis a spanyol gárdához írt alá négy évre. Ebből azon­ban most nyilván semmi sem lesz, mert a 196 centis spor­toló a változtatás mellett döntött. Hogy mit tartalmaz a portlandiakkal kötött meg­állapodás, milyen anyagi fel­tételek mellett vállalta a szerződésszegés kockázatát Is, nem tudni, mert részletekkel Petrovics nem szolgált az új­ságíróknak. Egy nappal az­után, hogy szerdán még Mad­ridban edzett, amerikai sajtó- értekezletén leginkább csak arról beszélt, hogy számára nagy dolog az NBA-ban ját­szani. Hozzátette még, hogy szerinte itt folyik a világ leg­erősebb bajnoksága, és re­méli, segíteni tudja új csapa­tát, a Trail Blazerst. Totótájékoztató A Sportfogadási és Lottó­igazgatóság közlése szerint a 33. heti totónyeremények - az illeték levonása után — a következők: 13 plusz 1 és 13 találatos szelvény nem volt. 12 találatos szelvény 50 darab, nyereményük egyen­ként 241 591 forint; 11 találatos szelvény 893 darab, nyereményük egyen­ként 5411 forint; ■0 találatos szelvény 10 009 darab, nyereményük egyen­ként 724 forint. A közölt adatok nem végle­gesek. Mai sportműsor Tenijj. CTV Kupo, Ml. o. orszó gos verseny, Bolokónyligel, 8 ó Dunántúli napló AZ MSZMP BARANYA MEGYEI BIZOTTSÁGÁNAK LAPJA Főszerkesztő: MITZKI ERVIN. Főszerkesztő-helyettesek: BÁLING JÓZSEF és LOMBOSI JENŐ Kiadja a Baranya Megyei Lapkiadó Vállalat. Felelős kiadó: BODÓ LÁSZLÓ Szerkesztőség és kiadóhivatal: Pécs, 7601 Hunyadi út 11. Pf.: 134 Telefon: 15-000. Szerkesztőség telex: 12-421. Telefax: 22-301. Kiadó telex: 12-320. Készült a Pécsi Szikra Nyomdában. Pécs, Engel János u. 8. 7630. Telefon: 32-177. Telex: 12-21T. Felelős vezető: FARKAS GÁBOR Terjeszti a Magyar Posta. Előfizethető: bármelyik hírlapkézbesítő postahivatalnál, a hírlapkézbesítőknél, a Posta hírlapüzleteiben és a hírlapelőfizetési és lapellátási irodánál (HEl IR), Budapest XIII., Lehel u. 10/A, 1900, közvetlenül vagy postautalványon, valamint átutalással a HELIR 215-96162 pénzforgalmi jelzőszámra. Előfizetési díj: egy hónapra 105,- forint, negyedévre 315,- forint, egy évre 1260,- forint. Indexszám: 25054. ISSM 0133-2007. Tenisz CTV Kupa a Balokányligetben Tegnap reggel az I. osztá­lyúak kvalifikációs, valamint a II. osztályúak versenyével megkezdődött 'Pécsett a ba- lokányligeti pályákon a CTV Kupa nemzetközi pénz­díjas verseny. A péntekig tartó versenyen - amit a Pé­csi Spartacus tenisz szakosz­tálya a Computerv-CTV K. SZ. támogatósával rendez, elindul szinte az egész ma­gyar élmezőny. Mára várják a kiemelteket, így Noszályt, Lányit, Keresztest, Csépait, valamint az Ungvárról Nyír­egyházára áttelepült Krocs- kót. Csupán emlékeztetőül a tavalyi győztesek: férfi egyé­niben Markovits László, női­ben Szikszay Réka, férfi pá­rosban Markovits László, Kö­ves Gábor volt. A verseny minden reggel 8 órakor a II. osztályúak, majd 9.30-tól az I. osztályúak találkozói­val kezdődik. Evezés Hét mohácsi dobogós Sikerrel szerepeltek o mo- bácsi evezősök a Szegeden megrendezett úttörő, serdülő és ifjúsági bajnokságon, ahol hét dobogós helyet szereztek, közöttük a leány ifjúsági kor­mányos 'nélküli kettős, Stang Mónika és Koszter Ágnes ezüstérmükkel kiérdemelték az aranyjelvényes ifjúsági sportoló cimet. Eredmények: lányok, mini egypár, 12 évig: 3. Dálnoky, mini egypár, 13—14 évig: 6. Kardos II., kétpárevezős: 5. Ko­vács ll.-Tarlós, serdülő, korm. n. kettes: 2. Stang-Koszter, 5. Schindl-Denich II., korm. né­gyes: 3. Mohácsi TE Schindl- Denich ll.-Stang-Koszter, k.: Dálnoky, ifjúsági korm. n. ket­tes: 2. Stang-Koszter, 6. Schindl-Denich II. Fiú úttörő, mini egypár, 12 évig: 1. Csorba II., mini egy­pár, 13-14 évig: 3. Balogh, 6. Csorba II., négypárevezős, serdülők: 4. MTE (Fejér-Gáf- szegi-lmre-Litter II. k.-: Budai. Mi lesz az olimpiai lovasversenyekkel ? Még mindig bizonytalan, hogy mi lesz az 1992. évi bar­celonai olimpiai játékok lovas­eseményeinek sorsa. Az Anda­lúziából érkező hírek szerint, az afrikai lópestist nem sike­rült megfékezni, s a fertőzést aligha lehet elszigetelni a kö­zeljövőben. A Nemzetközi Lo­vas Szövetség (FEI) vezetői Rotterdamban úgy nyilatkoz­tak: azt sem tartják kizártnak, hogy az ötkarikás játékoknak egyáltalán nem lesznék négy­lábú résztvevői. A végső döntés joga a NOB-é, miután az andalúz vi­dékről immár 29. alkalommal jelentettek fertőzéseket. Spa­nyolországból 1987 óta tilos kivinni lovakat, és ezt a hatá­rozatot most újabb két évre meghosszabbították. Dieter LandSberg-Velen, a FEI alel- nöke szerint a NOB idén, szeptemberben, Puerto Ricá­ban határoz a barcelonai lo­vasversenyek sorsáról. Elvileg nem tartják kizárt­nak, hogy mégis az eredeti helyszínen rendezik a viada­lokat, de ennek a megoldás­nak a jelenlegi helyzetben vajmi kevés esélyt jósolnak. Amennyiben 1992-ig egyetlen újabb megbetegedést sem je­lentenének, akkor mégis a katalán fővárosban láthatnák vendégül a világ legjobb lo­vasait. Emlékezetes, 1956-ban, a nyári olimpiát rendező auszt­rál Melbourne helyett, a svéd fővárosban, Stockholmban tar­tották meg a lovasversenyeket. Valószínű, hogy most is át­helyezik azokat. Máris több je­lentkezőt emlegetnek a ver­senyek helyszíneként, így a nyugatnémet Aachen, azután Róma, a brit Stoneleigh és a francia Languedoc-Roussillon városa kivpn házigazda lenni. Lovaskörökben tudni vélik, hogy a NOB esetleg felhasz­nálja az alkalmat, és végleg megszabadul a költséges sportágtól .. . Labdarúgó­toborzó A Pécsi Gázmű SK labdarúgó szakosztálya serdülő és ifjúsá- gi korú fiúk részére labdorúgó- toborzót tart augusztus 22-én és 24-én 17 órakor Pécsbányatele­pen (a volt Hunor-pályán). A sportpályát a 40-es busszal le­het megközelíteni. A jelentke­zők tornacipőt hozzanak ma­gukkal. megvételre keres felfüggeszthető ponthegesztőgépet 80 __100 kVA-s névleges teljesítménnyel, GS 300/1 tipusú hegesztőfogóval. A ponthegesztögép típusa: ZPKb—80 vagy ÉMW 5/10 Pn. Cím: Mohácsi Farostlemezgyár, 7701 Mohács, Pf.: 29. Tel.: 19-22/124. Tx.: 12-339. Ügyintéző: Kecskés Attila.

Next

/
Oldalképek
Tartalom