Dunántúli Napló, 1989. július (146. évfolyam, 179-209. szám)

1989-07-03 / 181. szám

1969. július 3., hétfő Dunántúlt napló 3 Kereskedelmi rádió Pécsett? Á modern rádió­reklám Beszélgetés Csillag Sándorral, a Magyar Rádió most kinevezett igazgató- menedzserével Szombaton, július else­jén dr. Sárlly László ve­zetése alatt megkezdte munkáját a Magyar Rá­dió Gazdasági-Kereske­delmi Igazgatósága. A magyar rádiózásban egy­fajta fordulópontot jelen­tő újjászervezés előzmé­nye: a Csillag Sándor irányításával létesített menedzserrovat, mely a gazdasági jellegű szerző­déseket és azok rádió­szerű megvalósítását egy kézibe fogta. A szomba­ton indult új igazgatóság keretében Csillag Sándor igazgató-menedzser mun­kakört tölt be.- Arra törekszünk, — mondta — hogy a rádió­reklám ezentúl a hallga­tok ízlése, iműsorigénye szerinit készüljön, ahhoz igazodjék. Nem hagyo­mányos reklámot készí­tünk tehát, hanem színes rádióműsort, ami szóra­koztatja is, és lehetőleg műveli is a hallgatókat. Stílust váltunk: a modern nyugati műsorok példá­jára is figyelünk, hogy a műsorok, amelyekben az üzleti, tehát a reklám- megrendelést beszerkesz- szük, életteliek legyenek, mozgalmasságukkal, érde­kességükkel lekössék az olvasókat. A rádiózás te- 'hát más oldalról mutat­kozik meg a reklámmű­sorokban, de egyúttal a gazdasági életnek is más oldalát mutatja meg, mint eddig a hagyomá­nyos reklám tette.- Pécsett működik a Magyar Rádió, sugárzási terület és műsoridő szem­pontjából egyaránt leg­nagyobb körzeti stúdiója, ráadásul három nyelven?!- A vidéki stúdiók azért érdekesek, mert őrajtuk keresztül egyre szorosobban kapcsolódha­tunk majd az ottani hall­gatókhoz, intézményekhez, termelő cégekhez. A nem fővárosi cégeknél már érezhető egy olyan óhaj, hogy odaadják a pénzt, de a saját működési te­rületükön szeretnék hal­lani az őket érintő mű­sort. Kerner Lőrinc, a pé­csi stúdió vezetője volt °z első, aki már tárgyalt erről a Magyar Rádió vezetőivel. Nevezetesen orról, hogy esetleg a pé­csi rádió irányításával, kezelésében vagy felügye­lete alatt Pécsett egy önálló kereskedelmi rádió kezdené meg a működé­sét. Ennek nagyon örülök, mert nem szeretném, hogy ha egy céggel mi itt Pesten szerződést kötünk, s elmondjuk nekik, hogy Pécsett milyen stúdió mű­ködik, akkor az ottani területre vonatkozó igé­nyükről mi, s nem a pé­csiek tárgyalnának. A bécsiek 'önállóságát te- öát meg kell hagyni. Földessy D. Monda. Mazda. Mlaaan da társaik Nyugati autók jövőre forintért és részletre is Honda, Mazda, Nissan sze­mélygépkocsik és motorkerék­párok forintért és részletre . .. Ez alighanem rémhírterjesztés akar lenni, börtönnel bünte­tendő. Ámde nem akarunk rossz viccet űzni olvasóinkkal. A hír majdnem igaz. A bu­dapesti Gondos Kisszövetke­zetnél már jelenleg is kapható nyugati gyártmányú motorke­rékpár forintra és részletre, s a jövő évtől a jelenleg devi­záért árusított személygépko­csikat is hasonló feltételekkel, tehát forintért és részletre kí­nálja a hazai vásárlóknak.- Korszerű, kis fogyasztású személygépkocsikat hozunk be, biztosítva a garanciális már­kaszervizet és a folyamatos al­katrészellátást is. Ezeket a jár­műveket az Európában jelen­leg legkedvezőbb belgiumi ár­színvonalon szerezzük be, s a megrendeléstől számított 60 -180 napon belül Budapestre leszállítva kínáljuk föl vételre — tájékoztatott bennünket Je­néi Ferenc, a Kisszövetkezet ügyvezető elnöke. Főként kis fogyasztású, ja­pán gyártmányú személygép­kocsi, továbbá mopedek, ro­bogók, motorkerékpárok be­hozatalára gondolnak, de - mint ügynökök -, vállalkoznak bármely típusú nyugati gyárt­mányú, használt és új autó beszerzésére. Az új gépkocsik óra 10 500-18 000 nyugatné­met márka, a használtaké 6000-12 000 márko között mo­zog. S hogy milyen feltételek­kel juthatunk hozzájuk? Fizet­hetünk teljes összegben devi­zában —, mór akinek van -, vagy 30 százalék devizaelő- leggel,”24 havi, devizában tör­ténő részletfizetéssel. A jövő évtől már -, ahogyan lehető­ségeik engedik - forintért is árusítanak autót, 50 százalék előleg befizetésével, az átvé­teltől kezdődően, 24 havi rész­letfizetési lehetőséggel. A mo­torkerékpárok esetében a fel­tételek: teljes összegben de­vizáért, vagy 50 százalékos de­viza, illetve forint előleggel, 6-12 havi részletre. Márkaszervizt az ország több pontján is üzemeltetnek majd, Baranyában a Magyar Autó­klub megyei szervezetével mű­ködnek együtt. A személygép­kocsik szervizét a pécsi Hen­germalom utcai műszaki állo­más látja el, a robogók, mo­torkerékpárok, mopedek javí­tására mini-állomásokat jelöl­nek ki. ugyanakkor az Autó­klub elsősorban a tanulóifjú­ság körében megkezdi a ro­bogó és moped vezetőképzést. A július 14-én kezdődő Pécsi Ipari Vásáron a helyszínen, azt követően az Autóklub Sál­lal utcai irodájában, illetve a Hengermalom utcai műszaki állomáson vesznek fel előjegy­zéseket, amit rövid úton to­vábbítanak a Kisszövetkezet­nek.- A lakosságnak ilyen-olyan forrásból, főként a magán ide­genforgalomból jócskán van valutája, amit a szalmazsák­ban őriz. Csak nem ezeket o pénzeket akarják előcsalogat­ni?!- Mi lehetőségeket kívá­nunk biztosítani arra, hogy a lakosságnál lévő valuta meg­mozduljon és forgásba kerül­jön, teljesen törvényes úton - hangzott Jenei Ferenc ügyve­zető elnök „gondosan" meg­fogalmazott válasza. Miklósvári Z. Osztrák és magyar résztvevőkkel „Carousel” kiállítás és vásár Sopronban Forint-éri- vehetr'ink osztrák árut­Öt-ezer forint- felef-H vásárlásnál vámolás a helyszínen A soproni „Carousel” kiál­lítás és vásár neve talán ke­vésbé cseng ismerősen a fü­lekben, mint a BNV, vagy akár a Pécsi Ipari Vásár. Pedig en­nek a vásárnak Sopron tör­ténetében mór 100 éves -múlt­ja van. A második világhábo­rú után például itt rendezték az első vásárt hazánkban, azt megelőzően pedig számos szakvásárnak, mezőgazdasági kiállításnak adott otthont a város. Ha az „újkori” törté­nelmet tekintjük, akkor a pén­teken délelőtt 10 órakor Med- gyessy Péter miniszterelnök­helyettes által megnyitott „Ca­rousel” a második a sorban. Az elsőt tavaly rendezték. — Nem speciálisan beru­házási javak, vagy fogyasztá­si cikkek kiállításáról, árusí­tásáról van szó - adott tájé­koztatást Benkő József, a vá­sár sajtófőnöke. — Van ítf min­den, a fagylalttól a kerti ka­páig. A cél az, hogy magyar közép- és kisvállalatok, ma­Az édes- és a cukoripar, a sütő- és az üdítőitalipar egy- egy termékéről állított ki rossz bizonyítványt a Baranya Me­gyei Állategészségügyi és Élel­miszer Ellenőrző Állomás, melynek szokásos havi gyorsje­lentéséből adjuk közre a kifo­gásokat. Gyári szennyeződés követ­keztében megtöbbszöröződött a mezofil összcsíraszám a Ka­posvári Cukorgyár egykilós csomagolású kristálycukrában. A készletet a forgalomból ki­tiltották, a , gyártót figyelmez­tették. Az előírásokban tájékozat­lan, amellett pontatlan munkát végzett Tóth Lászlóné komlói édességkészitő kisiparos. Csa­vart rúd töltetlen cukorkájá­nak jelölésében hiányzik az ízesítésre való utalás, a cukor­ka sovtartalma vá'tozó, eseten­gánvállolkozók találkozzanak osztrák vállalatokkal, cégek­kel, azokkal partneri kapcso­latokat építsenek ki. Lehető­ség nyílik vegyesvállalatok lé­tesítéséről szóló tárgyalásokra, vagy csak egyszerűen, áruik értékesítésére is. Nem titkolt cél az sem, hogy a Bécs—Bu­dapest Világkiállítás révbeju­tása esetén Sopron és Burgen­land egy külön programot ala­kítson ki a térségben. így talán nem csoda, hogy a „Carousel"-en a 123 kiállí­tóból 72 magyar, 50 pedig osztrák. Rajtuk kívül csupán egy csehszlovák pavilont talál­ni a vásáron, északi, szomszé­daink most először képvisel­tetik magukat. Mint a sojtó­ként túl savanyú, a tízdekás kókusz csemege pedig a meg­engedettnél jóval több színe­zéket tartalmazott. A kisipa­rost figyelmeztették. A kéfkilós kenyér, melyet a Baranya Megyei Sütőipari Vállalat mohácsi üzemében sütöttek, csak elnevezésében volt házi jellegű, amúgy kis fajlagos térfogatú, repedezett héjú, sűrű bélzetű. A techno­lógiai hiba, a gondatlan mun­kavégzés miatt a minőség őrei fegyelmire tettek javaslatot. Ugyancsak fegyelmi javas­lattal éltek a Győri Szesz­ipari Vállalat felelőseivel szem­ben. miután egyliteres Sztár cítromlevük dohosnak, pené­szes ízűnek találtatott. A ma­gunk intelme: rossz» alap­anyagból ne csináljunk sztáro­főnök elmondta, • szeretnék megnyerni az Alpok-Adria Tár­saságot, hogy a „Carousel” nemzetközileg bejegyzett vá­sár legyen, hogy arra eljöjje­nek a jugoszlóvok, az NSZK- beliek és az olaszok is. Ami a „Carousel" jelenlegi népszerűségét illeti, az idei vásár mintegy kétszerese a ta­valyinak. A Bécs felé menő út mentén, a Sopron Sport- centrum és intézményei terü­letén megrendezett kiállítás 4000 négyzetméteren várja július 9-ig a látogatókat. Leg­nagyobb kiállító az osztrák Michelfeit cég, mely 256 négy­zetméteren mutatja be vásár­díjas bútorait. A további díja­zottak az Ikarus Karosszéria- és Járműgyár, a Soproni Fa­ipari Vállalat, Frenyik András fazekas, aki csodálatos cserép­kályháit mutatta be, valamint Zarits Andreas osztrák kiállí­tó tv-videó-computer pavilon­jával. A vásárra látogatók megtekinthetik többek között az Olivetti cég iroda-technikai gépeit, melynek igen széles skáláját mutatják be, vagy éppen vásárolhatnak az Elzett legújabb biztonsági berende­zéseiből. S ha már a vásár­lásnál tartunk: újszerű megol­dás, hogy az osztrák árukat- napi árfolyamon átszámítva- forintért is megvásárolhat­ják a látogatók. Mindez a Ra- movill közreműködésének ered­ménye. ötezer forint feletti vásárlás esetén a helyszínen lehet kifizetni a vámot. Jó vendégcsalogató, hogy a MÁV és a GYESEV 33 száza­lékos kedvezményt ad a kiál­lításra vonattal látogatóknak. A jegyeket a helyszínen kell lepecsételtetni. Idén a „Carou­sel -re mintegy 100 000 látoga­tó* v°rnak, a vásár kapui reg­gel 9-től este 7-ig tartanak nyitva. Balog N. ESESS-Jegyzetfüzetemből Mielőtt leírtam volna, többször meghallgattam azt a mag­nószalagot. mely rögzítette néhány perces beszélgetésemet a múlt heti parlamenti ülésszak egyik szünetében Nyers Rezsővel, az MSZMP elnökével. Arra kértem tőle választ, hogy .mi a véleménye azokról az akcióikról, melyek ország­szerte - felütötték fejüket: országgyűlési képviselőket külön­böző okokra hivatkozvc lemondásra szólítanak fel, illetve aláírásgyűjtésékbe kezdenek visszahívásuk kezdeményezésé­re. Tettem ezt azért, mert az ülésszak második napján megjelent Országgyűlési Tudósítások című lap is foglalko­zott ezzel a jelenséggel, megemlíti néhány képviselő nevét, akikkel szemben megfogalmazódott más-más politikai szer­vezeték részérd a bizalmatlanság. Egy idézetben a lap ezt az akciósorozatot a következőkben jellemzi: „Ordítanak bátor egérként, hogy -Hol a macska?« és nem veszik ész­re, hogy a .macska nemhogy ott van, de sohasem volt ott.” Teljesen azonosulni tudok az MSZMP elnökének állásfog­lalásával, melyet lapunknak adott nyilatkozatában fogal­mazott meg: Az én elvi álláspontom az, hogy meg kel­lene szüntetni a visszahívási javaslatokat, mert ¡sokkal több zavart okoznak, Jnint iamennyi hasznuk van. 'Különösen most, \amikor az utolsó ‘hónapjai vannak hátra .az Orszóg- gyűlésnek. . . Egyébként is ¡olyannak tartom ezt a vissza­hívást, iami nem nagyon ‘demokratikus. Ezt nem js tkívánja senki a demokratikus ¡pártok ¡közül, hogy ez Jegyen Iaz új alkotmány által teremtett politikai rendszer." A parlamenti tudósítói munkám napjaiban még nem ju­tott el hozzám a hír, hogy megyénkben újabb .egerek” je­lentkeztek, hogy keressék a „macskát”. Különös nyílt levél jelent meg a Mecseki Bányász legutóbbi számában, állí­tólag harminc választópolgár'aláírásával. (Azért írom, hogy állítólag, mert ezt bizonyosan a szerkesztőség számolta meg.) Nem kívánok vitatkozni az újabb visszahívási javas­latról, nem akaróik senki védelmére kelni, de a stílus, a hangvétel igencsak szokatlan, mely nagyon távol áll szá­momra attól a kívánatos politikai kultúráról, melynek elfo­gadásával, mármint a tisztességes és nyílt hangvétellel, mind többen egyetértenek. Szólnom kell azért is, mert ebbe a „macskajátékba" mi is belekeveredtünk. Ugyanis a levélírók arra hivatkoznak, hogy -kiadványunkban a DN Panoráma márciusi számában megjelent írásunk, mely egy honatyával, Mérei Emillel való beszélgetést tartalmazta, meglehetősen vegyes érzelmeket váltott ki. Erre mindenkinek joga van, aki lapunkat meg­vásárolja, sőt, joga van a tisztességes hangú vitára is. Való igaz, hogy felkeresték bennünket, hogy válaszolni kí­vánnak írásunkra, de ezt nem tudtuk felvállalni, mert tartalmát kultúrálatlannak, rágalmakkal telinék találtuk. (Még az sem „rendített" meg bennünket, hogy a válbszt hozó figyelmeztette egyik munkatársamat, hogy közöljük le levelüket, mert közreadják, milyen régi ismeretségi kap­csolat fűzte őt az egykori bánya-vezérigazgatóhoz). A vá- losz íme most napvilágot látott, szinte teljesen abban a formában, melyet mi nem vállaltunk fel. Most mór nem lehet a benne foglalt állításokról (pl. ho­gyan szerzett törvénytelenül lakást?, mi van a szekszárdi présháza körül?, randalírozó sál az üzemben, a választások megsértése, korteshadjárata a vállalat pénzén stb.) nem beszélni. A megvádolt és a hatóságok dolga mindezekre választ adni, mert csak állítások — és nem ismerem milyen bizonyítékok alapján —, visszahívást kezdeményezni nem tisztességes dolog. De hodd tegyem hozzá: ha az állítások nem bizonyosod­nak be, akkor nem elég a bocsáriatkérés, a belenyugvás, hogy nem volt igaz, hanem — távol áll tőlem, hogy bárkit is megfenyegessék - akkor azoknak is felelrviök kell, akik e nyílt levelet közreadták. Mindenesetre engem az is zavar, hogy miközben a nyílt levelet harmincon fogalmazták meg, időnként egy névtelen „egéike" egyes szám első személyben szólal meg. Figyel­metlenség, vagy tudatos ez a megfogalmazás, mely keveri az egyes- és többesszámot? Lásd: „Nem tudjuk, hogy erre a beszélgetésre - mármint a DN Panorámáiban — milyen körülményék között kerülhetett sor, mi volt Mérei Emil célja, de azt tudom (ki?). . ." Vagy: „Úgy is fogalmazhat­nánk, hogy a kellő bizalom már a kezdet-kezdetén sem volt meg. Ezzel • kapcsolatban a legilletékesébb személy nyilatkozatát »idézem...« (ki?)." Tehát az „egérke" névte­len maradt! De névtelenek azok is, akikre hivatkozik: a „legilletékesébb személy”, a „választási apparátus egyik jeles képviselője”, a „párttitkár" (aki a kortessör eredetére adott választ „egy magas beosztású személy” - és így to­vább .. . Laptársunknak, a Mecseki Bányász szerkesztőségének lel­kiismerete döntse el, hogy jó érdek ügyében, jó célért vál­lalkoztak, amikor ezt a furcsa nyílt levelet közreadták!

Next

/
Oldalképek
Tartalom