Dunántúli Napló, 1988. december (45. évfolyam, 334-363. szám)

1988-12-31 / 363. szám

Baranya megye legjobb sportolói 1988-ban Az emberek szeretnek ját­szani, -nem kivételek ez alól a Dunántúli Napló olvasói sem. Ezt bizonyította az év spor­tolója címére kiirt pályázatra beküldött szavazatok száma is, amely felülmúlt minden eddi­git, holott lapunk — az idei kiírásával — immár a negye­dik évtizedet kezdte el ezen a téren. Tavaly sok kifogás ér­te kezdeményezésünket, mi­szerint egy szakemberekből álló zsűrit kértünk fel a díjak odaítélésére és a lista kiala­kítására. Kedves Olvasóink jo­gosan sérelmezték, hogy kizár­tuk őket a véleménynyilvání­tásból, megfosztottuk őket at­tól, hogy eljuttathassák szava­zataikat az általuk legráter­mettebb sportolók listára ke­rüléséhez* Jóllehet Baranya, sportélete ebben az évben Visszatérés az alváséi szavazáshoz Rekordszámú tippszelvényt hozott a postás jócskán elmaradt eredményei­vel több előző évitől, mégis öröm számunkra, hogy mind az általunk közölt ajánló­listáról választva, mind az azon nem szerepelt sportolók közül szép számban tartottak érde­mesnek versenyzőket a díjak­ra történő jelölésre. Az átlagtól alig jobb év eredménye az is, ‘hogy nagyon sokfelé oszlott meg a szava­zatok száma, s bizony egy-egy helyezést alig 10—15 többlet- szavazat döntött el. Mindezek ellenére nincs vesztes ebben a versenyben, hiszen az a sportoló, akinek év. közben elért eredményére, eredmé­nyeire még emlékszik olvasónk, felidézik emlékezetükben a .»szurkolók: nem „elveszett" em­ber. A Dunántúli Napló szer­kesztősége címére december 23-ón déli 12 óráig beérke­zett szavazatok alapján a kü­lönböző kategóriákban, a kö­vetkező listák álltak össze: Nők, egyéni Hsta: 1. Rejtóné Alföldi Andrea (Komlói Bányász) gyalogló atlétája (226), 2. Kovács Judit (PMSC) úszója (216), 3. Hol­lós Anna (PVSK) kosárlabdázója (210), 4. Kovács Ildikó (PVSK) táj­futó (209), 5. Hang Györgyi (PMSC) kézilabdázó (197), 6. Naqy- pól Mariann (PMSC) kerékpározó (177), 7. Tóth Edina (PMSC) kézi­labdázó (175), 8. Prelóger Andrea (Komlói Bányász) kosárlabdázó, 9. Horváth Márta (DOZSÓ) karatézó (107), 10. Sztojkovics Éva (PVSK) kosárlabdázó (101) szavazattal. Férfi, egyéni lista: 1. Kakas János (PMSC) kézilabdázó (318), 2. Pav- lovics Gábor (PVSK) tájfutó (292). 3. Szabó Gábor (PMSC) atléta (287), 4. Hirt József (PMSC) ke­rékpározó (231), 5. Alvics Gyula (PVSK) ökölvívó (203), 6. Kirszt Károly (Kongói Bányász) gyalogló (194). 7. Tóth András (PMSC) kézi­labdázó (187), 8. Czukor Zoltán (Komlói Bányász) gyalogló (145), 9. Ottó József (PMSC) kerékpározó. 10. Ébert Zoltán (Mohácsi TE) at­léta (117) szavazattal. Csapatban: 1. PVSK férfi tájfutók (218), 2. PMSC férfi kézilabdázók (212), 3. PVSK női kosárlabdázók1 (201), 4. PEAC női párbajtőr (188), 5. Komlói Bányász gyaloglói (147), 6. Pécsi Gázmű férfi teke (123), 7. Mohácsi Új Barázda TSZ SE (102), 8. PEAC-Zöldért férfi asztalitenisz (97), 9. PEAC férfi párbajtőr (85). 10. PMSC-sakkozók (79) szavazattal. Az MHSZ-sportágakban a szakszövetség által meghatá­rozott listán a legjobb három sportoló neve szerepel: 1. Nagy György rádióiránymérő (MHSZ BÁZIS Fábián Béla Rá­diósklub), 2. Németh Béláné Isgum Ilona rádióiránymérő (MHSZ BÁZIS Fábiánn Béla Rádiósklub), 3. Mórotz Attila repülőmodellező (MHSZ Érc- báyász Modellezőklub). NŐK: 1. Rejtőné Alföldi Andrea Ha az öccse 1981 júniusá­ban nem csábítja le a kökö- nyösi pályára, akkor a bara­nyai atlétika most szegényebb lenne egy nagy egyéniséggel. De szerencsére a példakép, az akkor mór atléta öccs rá­hatása érvényesült, ennek kö­szönheti a 24 esztendős Rej­tőné Alföldi Andrea, hogy idá­ig jutott. Eleinte futott, öt éve azon­ban csak gyalogol. A futás­ban nem voltak sikerélményei, ezért váltott. Nem bánta meg. Többszörös magyar felnőtt bajnok, az idén pedig máso­dik lett az OB-n. Az 1988-as ennek ellenére jó éve volt. Idehaza minden komoly via­dalt megnyert, és külföldön is győzött válogatott versenyen. Ahhoz képest, hogy viszonylag későn kezdett el sportolni, gyors karriert mondhat ma­gáénak. Körülötte jöttek-men- tek Komlón a gyalogló lányok, ő a legkitartóbb maradt. Csak akkor volt hűtlen a bányász- városhoz. amikor a Bp. Pos- r táshoz igazolt, mert Pestre járt iskolába. Ez azonban csak két évig tartott. Utána a kom­lóiak nagy örömére visszatért. Mindig is Dudás István volt az edzője a bányászvárosban. Neki sokat köszönhet. Három riválisa van a magyar me­zőnyben, valamennyien egy­forma képességűek, közöttük két esztendeje tart a rivali­zálás. Alföldi Andrea neve elé ja­nuár 23 óta oda kell tenni a Rejtőnét is, ugyanis akkor ment férjhez. Bár a férj már nagyon szeretne gyereket, ő még várni akar ezzel. Leg­alább három évig, mert hogy addig nagy feladatok várnak rá. Az idén lesz a fedettpá­lyás EB és a VB, ezek nagy kihívást jelenthetnek számára. De az álmok álma, az olim­pia marad, amire egyszer ki szeretne kerülni. FÉRFIAK: MHSZ: 1. Kakas János Kakas János valóságos üstö­kösként száguldott át Baranya közelmúltjának sportéletén. A hajdan Pécsett leírt kézilab­dázót a legjobb időszakban „fedezte föl" ismét a pécsi csapat és csábította vissza szűkebb hazájába. Az időköz­ben eltelt bő fél évtized alatt lehiggadt, tapasztalatokkal gazdagodott átlövő-irányító nemcsak új színt hozott a már-már sablonjaiba fulladt baranyai férfi kézilabdába, de kivételes adottságaival, egyé­niségével is sokat tett, hogy a PMSC-fiúk elindulhattak a még följebb is vezető grádi­csokon. Nem szószaporító jellemzés, ha megállapítjuk: az elmúlt két évben a városi sportcsar­nok lelátóit megtöltő szurko­lók közül nagyon sokan azért mentek el a fiúk hazai talál­kozóira, hogy Kakas kiismer­hetetlen, az ellenfeleket meg­lepő, frappáns megoldásainak tapsolhassanak. Igaz, voltak hullámvölgyek, időszakok, ami­kor „Kukori" halványabban szerepelt, kevésbé jöttek össze a dolgok, ám az ellenfél egy pillanatig sem lehetett nyu­godt, hogy mikor „sül" el a keze, mikor hozza ziccer hely­zetbe társát, mikor köt csomót a ráállított játékos lábára. Vagyis, mint potenciális állan­dó veszély, az ellenfél egy- egy játékosának lekötésével is hasznára tudott lenni csapa­tának. Amikor pedig elkapta a „fonalat”, bizony csak a magasságos jó ég volt irgal­mas az ellenfélnek. Amikor megtudta, hogy ő kapta a legtöbb szavazatot az Év legjobb férfi sportolója címre, a rá jellemző szerény­séggel konstatálta: „Pedig az. előző évben voltam a jobb! Talán így honorálja a közön­ség, hogy megszabadul tő­lem ..." A célzás pedig an­nak szólt, hogy 1987-ben még csak listára sem került, vala­mint annak, hogy január 1-jé- től Olaszországban folytatja. 1. Nagy György Több mint egy évtizedes következetes munka ért be Nagy György számára ebben az évben. A hajdan a Ságvári Endre Művelődési Házban mű­ködött Ércbányász Rádiós Klubban a rádióirányméréssel megismerkedő ifjú számtalan említést érdemlő verseny győz­tese, idén tagja lehetett a csapatban világbajnokságot nyert magyar válogatottnak. S, hogy mit jelentett Nagy György számára a „bölcső”, érzékelteti az, hogy ma is megremeg a hangja, ha a kezdeti évekre terelődik a szó, és nagy örömmel újságolja: ismét elindították az Ércbá­nyásznál a foglalkozásokat. Igaz, egyelőre csak a legfia­talabbak számára, dehát majd csak felnőnek. Nagy György immár hosz- szú évek óta, mint az MHSZ Bázis Fóbián Béla Rádiós Klub versenyzőjeként gyűjti az érmeket, idén négy országos verseny győzteseként, 7 nem­zetközi verseny jó helyezettje­ként jutott el oda, hogy ma­gyar válogatottként képvisel­hette a Svájcban megrende­zett rádióiránymérő világbaj­nokságon hazánk színeit. A magyar gárda pedig - szám­talan más, sokkal esélyesebb csapatot megelőzve — világ- bajnoki címet nyert. A svájci Thuni-tó melletti Interlaken térségében, 1200 méteres magasságon rende­zett versenyen nyert a nyír­egyházi—pécsi—székesfehérvá ri trió világbajnokságot. Olyan természeti körülmények között, amelyet itthon képtelenek let­tek volna kipróbálni, lévén: legmagasabb hegyünk a Ké­kes, is csak 1015 méter ma­gas. Vagyis még csak megkö­zelítően sem tudták kipróbál­ni a felkészülés során a vi­lágbajnoki verseny körülmé­nyeit. A HITEKA pécsi üzemének fejlesztéssel foglalkozó dolgo­zója a szeptemberi vébé óta sem pihen. CSAPATBAN:ELSŐK Terepen a PVSK tájfutói (balról jobbra): Szabó László, Sziebert Péter, Móró Tibor, Pavlovics Gábor a Pécsi VSK tájfutói A PVSK tájfutó, kvartettje lett az év legjobb baranyai csapata. Sziebert Péter, Moro Tibor, Pavlovics Gábor és Sza­bó László júniusban Balassa­gyarmaton országos csapat- bajnokságot nyertek, olvasóink ennek alapján szavaztak rá­juk. Czerpán István technikai vezető és Horváth Lajos edző meglepődtek, amikor megtud­ták a ‘hírt. — Többször is nyert mór csapatunk OB-t, az viszont va­lóban igaz, hogy ritka sikeres évet zárt a szakosztály — mondta Czerpán István. — Pav­lovics Gábor ‘járt az élen, ő junior EB győzelme mellett az év versenyzője Is lett a ma­gyar tájfutó k között. — Mindenesetre nagyon örü­lünk, hogy a szavazáskor a szurkolók mellettünk voksoltak -, veszi át a szót Horváth La­jos edző —, hiszen ez sport­águnk növekvő népszerűségé­ről tanúskodik. Persze azt sem szábad elhallgatnunk, hogy ebbe a sikerbe jócskán bele­játszott az is, hogy a labda­játékok idén kevésbé voltak eredményesek Baranyáiban. A csapat tagjai közül ket­ten (Sziebert és Moro) sport­munkatársként dolgoznak, Pav­lovics a Pécsi Orvostudományi Egyetem hallgatója, míg Sza­bó László MAV-alkaímazott. Utóbbi kettő között igen nagy a korkülörtbség, Szabó 34. évében jár. Erre szokták mon­dani, hogyha az „öregnek” sikerül az első randije, legfia­talabb csapattársa akár a fia is lehetne. A nagy 'korkülönb­ség ellenére persze kitűnő a csapaton ‘belüli szellem, ezt bizonyította o balassagyarmati országos bojnoksóg is.- A tájfutás valójában egyé­ni sportág, a csapateredményt az egyéni teljesítmények ösz- szeadásával számolják ki — így Horváth Lajos edző — Balas­sagyarmaton azonban még a megszokottnál is jobban haj­tottak a fiúk, nyugodtan mondhatom, többek között a kollektív sikerélményért, az „együtt egymásért" elv szelle­mében. Zárásként ne felejtsük el megemlíteni a segítők nevét: Horváth Lajos és Czerpán Ist­ván mellett Tóth Jenő és dr. Kovács László társadalmi edző vállalt komoly szerepet a siker érdekében. Új év — megújuló Telesport Január 2-án, hétfőn este 21.30 órakor jelentkezik a te­levízió 2-es csatornáján az első 90 perces Telesport, amely nyitánya a jövőre na­ponta képernyőre kerülő Tele- sport-adások sorozatának. Az első program a bemutatkozá­son kívül számos sportcseme­gét ígér: többek között exklu­zív interjúk egész sorát olim­piai és világbajnokokkal. Nelson Piquet állta Telesport kamerája elé. Természetesen nem hiányozhat a műsorból az Év sportolóinak díjátadása sem, valamint külön érdekes­séget ígér az először jelent­kező Szembesítés című rovat, amelynek szereplői azonban egyelőre hadd maradjanak ti­tokban - egészen hétfő estig. Bicskei Bertalan az új szövetségi kapitány Alig fél - év telt el azóta, hogy július 15-én Mezey Györgyöt nevezték ki a ma­gyar labdarúgó válogatott szö­vetségi kapitányának, pénte­ken újból kapitónyavató és -bemutató sajtóértekezletre hívták az újságírókat az MLSZ- be - az utóbbi két és fél év­ben immár hatodszor. Noha hivatalosan eddig még nem jelentették be, senki előtt sem volt kétséges, hogy Bicskei Bertalan, a Bp. Honvéd eddi­gi szakvezetője lesz a magyar labdarúgás 41. szövetségi ka­pitánya. (Bicskei Bertalan 1944. szep­tember 17-én srületett Buda­pesten. 1958-tól 1961-ig az FTC, 1962-ben a MOM, 1963 — 1964-ben a Veszprémi Hala­dás, 1965-től 1975-ig a Bp. Honvéd, 1975-1976-ban az MTK ‘labdarúgója volt, össze­sen 248 NB l-es mérkőzésen szerepelt. A válogatott kapu­jában 6 alkalommal állt. Elvé­gezte a TF szakedzői tanfo­lyamát és a kölni sportfőis­kolán tanári diplomát szer­zett. 1976-tól 1982-ig az MTK-VM ifjúsági csapatánál dolgozott, Mezey György mel­lett az NB l-es csapat pálya­edzője is volt. 1982-től 1986- ig az MLSZ alkalmazásában állt, az ifjúsági és az U-válo- gatott szakvezetőjeként. 1984- 'ben ifjúsági EB-t nyert a vá­logatott csapattal. Az utóbbi két évben a Bp. Honvéd ve­zető edzője.) A sajtóértekezleten Mezey György neve is szóba került - negatív ér­telemben, ami meglehetősen vissza, tetsző, hiszen joggal vetődik fel a kérdés, hogy miért már csak utólag róják meg. Először Varga Miklós utasitotta vissza azokat a kritiká­kat, amelyekkel Mezey a sajtóban illette az MLSZ-t, majd Tisza László —, aki megerősítette azt a hirt, mely szerint megválik a triumvirá­tusban betöltött Dosztiától - mond­ta azt, hogy szive szerint többször is fegyelmit adott volna Mezeynek, ha nem érzi ennyire átmenetinek pozícióját. Először azért, amiért nem volt hajlandó megbeszélni hosszú távú programját más szakemberek­kel, másodszor pedig azért, mert a bundaügv megvitatásától, mint egy előkelő idegen, teljesen elhatárolta magát. Mai sportműsor Atlétika: Szilveszteri futóver­seny. Nevelési Központ, 9.30. Tenisz: Nyílt szabadidős­verseny. Bártfa u.. 9.00. R n unántüli apió AZ MSZMP BARANYA MEGYEI BIZOTTSÁGÁNAK LAPJA Főszerkesztő: MITZKI ERVIN. Főszerkesztő-helyettesek: BÁLING JÓZSEF és LOMBOSI JENŐ Kiadja a Baranya Megyei Lapkiadó Vállalat. Felelős kiadó: BODÓ LÁSZLÓ Szerkesztőség és kiadóhivatal: Pécs, 7601 Hunyadi út 11. Pf.: 134 Telefon: 15-000. Szerkesztőség telex: 12-421. Kiadó telex: 12-320. Készült a Pécsi Szikra Nyomdában. Pécs, Engel János u. 8.7630. Telefon: 32-177. Telex: 12-211. Felelős vezető: FARKAS GÁBOR Terjeszti a Magyar Posta. Előfizethető: bármelyik hírlapkézbesítő postahivatalnál, a hírlapkézbesítőknél, a Posta hírlapüzleteiben és a hírlapelőfizetési és lapellátási irodánál (HELIR), Budapest XIII., Lehel u. 10/A, 1900, közvetlenül vagy postautalványon, valamint átutalással a HELIR 215-96162 pénzforgalmi jelzőszámra. Előfizetési díj: egy hónapra 43,-forint, negyedévre 129,-forint, egy évre 516,-forint. Indexszám: 25054. ISSM 0133-2007. '

Next

/
Oldalképek
Tartalom