Dunántúli Napló, 1988. június (45. évfolyam, 151-180. szám)

1988-06-03 / 153 szám

© Dunántúli napló 1988. június 3., péntek KULTURÁLIS A JAM LŐ RADIO Riportok ünnepelt pedagógusokkal Film... Film... Film.., Jelenet az „Érints meg és menj!" cimű amerikai filmből A szépség jegyében rendezi meg fodrász- és kozmetikus bemutatóját június 5-én a Pé­csi Fodrász Kisvállalat. Délelőtt 10 órára várnak minden szépül­ni vágyó nőt és férfit a pécsi Magyar Néphadsereg Helyőrsé­gi Művelődési Háza színház- termébe (Kossuth Lajos u. 13.). A műsorban fellépnek az Art Kísérleti Stúdió táncosai, Ba- gosi Levente parodista, a Quadro divat-tánc klub, az IH ifjúsági dzsesszbalett kara. A belépés díjtalan. Sok érdekes témát ígér a szombat délelőtti magazin szerkesztője, Müller István. Az első műsorórában a reggeli hírek után bemutatják Beck Csabánét, a pécsi Jókai utcai általános iskola angol szakos tanárát, aki Bonnban járt nemrégiben nemzetközi kong­resszuson. Ellátogatnak a pécs- szabolcsi általános iskolába a Szalai Gabi tanár nénihez, a fiatol pedagógusról tanítványai is beszélnek. A harmodik ri­port is az iskolához kötődik. 50 éves érettségi találkozóra érkezett meghívás. Ezúttal az okkori lónyosztály egyik tanu­lója szól az iskolaévekről és ez eltelt fél évszázadról. Be­számolót hallhatnak a Szocia­lista hazánkért elnevezésű MHSZ-vetélkedó kaposvári te­rületi döntőjéről, amelyen négy megye válogatottja vesz részt. És még ebben a műsorrész­ben hollhatjuk az újpetrei Pe­tőfi Termelőszövetkezetben ké­szített riportot. Akik ott dol­goznak, biztonságban érezhetik magukat, ugyanis a gazdaság egyidejűleg több főágazatot működtet, állandósult bevétel­lel. A 9 órás hírek után bepil­lantást nyerhetnek a pécsi fodrász kisvállalathoz. A kol­lektíva néhány lelkes tagja ugyanis bemutatót szervezett vasárnapra, ez adta az alkal­mat a beszélgetésre. A sport­percekben a hétvége esemé­nyeiről és a közelgő Mecsek Kupa kerékpáros versenyről 'hallhatnak. 200 éves Pécsett az állami zeneoktatás. Ennek jegyében májusban sok rendezvény, kon­cert volt, melyeken a vasárna­pi magazin szerkesztője, dr. Nádor Tamás is részt vett. Az egyórás műsorban a hangver­senyekről hallhatnak részlete­ket, részben beszélgetéseket tesznek közzé, melyeknek té­mája természetesen a pécsi zeneoktatás. Múltjáról, jelené­ről és jövőjéről szól Dobos László igazgató, és az egykori növendékek, mint Jandó Jenő zongoraművész, Takács Tama­ra operaénekes, Károly Róbert zeneszerző karmester. A Décsi Ifjúsági Ház kí­sérleti galériájában már látha­tó és augusztus végéig megte­kinthető az a kiállítás, mely­ÉRINTS MEG ÉS MENJ! Színes, szinkronizált amerikai vígjáték Rendezte: Robert Mandel Szereplők: Michael Keaton, Maria Conchita Alonso Bobby Barbato a hoki sztár­ja. Mindene megvan, egyszer mégis rá kell ébrednie: alapjá­ban magányos és boldogtalan. A temperamentumos Denise mellett új életet kezdhet, ami­ben sokat segít az asszony nyughatatlan fiacskája, Louis is. ARANYÁSÓK Színes, szinkronizált román— NSZK kalandfilm Szinte minden napra kínál programot a jövő hétre a Mű­vészetek Háza. Ma 15 órától Soltra Elemér várja a műter­mébe az érdeklődőket, akik megismerkedhetnek a művész legújabb munkáival. Szombaton, 4-én 21 órától a Hild udvarban a jászberé­nyi kamarazenekar ad hang­versenyt, Gáf Tamás és Honti Gábor vezényletével. Elhangzik Bach h-moll szvitje és É-dúr hegedűversenye, valamint .más közismert kamarazenekari da­rabok. Hegedűn közreműködik Kalló Zsolt, fuvolán pedig Kol­lár Anikó. 6-án, hétfőn 17 órakor a Te­tőtér galériában nyílik a III. Dél-dunántúli Építészeti Kiál­lítás. A tárlatot Borvendég Béla építész, a Magyar Építő­művészek Szövetségének elnö­ke nyitja meg. A válogatás - melyben makettek, rajzok, ter­vek, fotók láthatók készülő és ben a művészeti szakközépis­kola harmadéves reklámgrafi­kusai mutatják be hanglemez- boritó-terveiket. Rendezte: Wolfgang Staudte és Sergiu Nicolaescu Szereplők: Rüdiger Bahr, Fran­coise Arnoul. Arthur Rauss. Pierre Rousseau, Vasile Nicu- lescu 1890 körül kitör az aranyláz. Mindenki Alaszkába indult — meséli Allan Harnish ügyvéd, aki egy idős kliense kíséreté­ben szintén elmegy az ígéret földjére. A szépen fényképezett film az öreg haláláról. az aranyásók között uralkodó far­kastörvényekről, a természettel való küzdelemről, s az embert próbára tevő munka közben születő szoros, mégis ellent­mondásos kapcsolatokról szól. már álló épületekről — június 27-ig tekinthető meg. Ugyancsak 6-án tartják a Művészetek házában az ünne­pi könyvhét központi író—olva­só találkozóját is. Vendégek: Cseres Tibor, Kossuth-, József Attila- és SZOT-dijas író; Csor­ba Győző, ' Kossuth- és József Attila-díjas költő; Galambosi László költő; Nádas Péter Jó­zsef Attila-díjas író és Tüskés Tibor, József Attila-díjas író. A 18 órakor induló találkozót dr. Nagy Imre egyetemi docens vezeti. Közreműködnek a Pé­csi Művészeti Gimnázium és Szakközépiskola növendékei és a KISOSZ színjátszói. A hely­színen könyvárusítás is lesz, és a vendégek dedikálni is fog­nak. 7- én, kedden 17 órakor Eszmecsere címmel a művé­szet és a tömegkommunikáció kapcsolatáról beszél Agárdi Péter, a Magyar Rádió elnök- helyettese. 8- án, szerdán Pozsgoi Zsolt Ez most az utolsó pillanat, drágám című lírai játékát mu­tatják be. Az összeállítás .a fiatalon elhunyt Karay Ilona verseire készült. Játsszák: a pécsi Ifjúsági Ház diákszínpa­dának tagjai, a rendező Pozs- gai Zsolt. Bevezetőt dr. Nagy Endre mond. A műsor 19 óra­kor kezdődik. Segélykoncert A Liszt Ferenc Zeneművésze­ti Főiskola pécsi tagozata ren­dezésében koncertet rendeznek a Liszt-teremben a magyar nemzetiségű külföldiek megse­gítésére. A műsorban Richter A-dúr szonátája, Beethoven cisz-moll szonátája, Mozart F- dúr quartettje, Mendelssohn Konzertstück d-moll című da­rabja, Liszt Vallee d’Obermonn című műve és Hindemith D- dúr szonátája szerepel. Közre­működnek: Barth István fuvo­lán, Horváth Judit, A. Vargo Márta, Bánky József és Gerő Pál zongorán, Kircsi László oboán, Kardos Ildikó és Gyer- mán István hegedűn. Erdélyi Zoltán mélyhegedűn, Janzsó Ildikó csellón, Horváth Győző klarinéton és Zseni Nándor fa­gotton. A hangverseny fél 8- kor kezdődik. Zenei csemege Ma 17.30-kor a péjjsi Neve­lők Háza előadótermében kü­lönleges zenei élmény részese lehet minden érdeklődő. A lahti kantelezenekar műsorá­ban a hagyományos finn hang­szeres zenével ismerkedhet meg a közönség. A zenekar művészeti vezetője Anneli Ku­pa rinen. Finn kantelezenekar bemutatkozása Finnország ' legrégibb és leg­nagyobb — 24 tagú — kantele- zenekarának 15 fős csoportja ad ma 17.30 órakor nyilvános hangversenyt a Nevelők Háza nagytermében (István tér 6.), a Hazafias Népfront Pécs Városi Bizottsága Magyar—Finn Baráti Klubja rendezésében. A finn Kanteleet 1940-ben alakult, és azóta megszakítás nélkül működik. A finn Kanteleet évente többször is koncertezik Finnor­szágban és külföldön is, így például ez elmúlt nyáron az Egyesült Államokban és Kana­dában. Az együttes műsorában a finn népzene mellett kantelére és hárfára komponált művek is szerepelnek, így Kodály Zoltán Väinämöinen muzsikája című műve is. V. J. Rovatszerkesztő: HODNIK ILDIKÓ Ke resztrejtvény T avasszal Ady Endre szép, májusi ver­séből idézünk a vízsz. 2. és függ. 1. sorban. Vízszintes: 14. Gálád. 15. Titkos. 16. Tapogatózva keres­gélő. 17. Kip- . . . 18. Brazíliai tagállam. 19. Becézett Ábris. 20. Dombóvár folyója. 21. Hogy . . . vannak! 22. Népdalénekes­nő (Vera). 23. Szertartás. 25. Elem! 26. Szabolcs-szatmári község. 27. Reális. 28. Mate­matikus, a modern algebra egyik úttörője. 30. Svéd és né­met gépkocsik jelzése. 31. Vaktában. 32. Fegyvert ismétel­ten elsüt. 33. Afrikai sziget. 35. Kést fen. 37. Az egyik Szteva- novity. 38. Részben mögötte! 39. Torok része. 40. Irógép- szalagmórka. 41. Angol macs­ka. 42. Igevégződés. 43. Domb. 44. Fiatal tehén. 45. Egy olda. Ion beépített utca. 47. Learat. 49. Zenei félhang. 50. Szomját olthetja. 52. Kóspallag része! 53. Angol hadvezér, Cromwell veje. 55. Kacagva fordul vki irányába. 57. Szigetvárt ost­romló török sereg nagyvezére (Mohamed). 54. Árusít. Függőleges: 2.’ Szúró-vágó fegyver. 3. Oroszlánszój. 4. Ide­gen női név. 5. Pogánylázadó (1045). 6. . . . mars. 7. Ételíze­sítő. 8. Forró éqöv. 9. Római történetíró (Cornelius). ,10. Rosszalló szócska. 11. MTP. 12. Csapat, ismert angol kifejezés­sel. 13. Francia festő (Mau­rice). 17. Gyermek vigasztalá­sakor mondjuk. 20. Lóláb teszi olykor. 23. Egységnyi rakomány. 24. Iszlám szent könyv. 27. Bő- szít. 28. Esés. 29. Érzékszerv. 31. Fémpánttal megerősít. 32. Gyü­mölcsíz. 33. Bátorkodik. 34. Padlót tisztít. 36. Épület, amely­ben élünk. 38. Kezdő autóveze­tő. 40. önvédelmi sport. 41. Mellékel. 43. Aleppo mai neve. 46. Rendfokozat. 48. Motorolaj, márka. 51. üdítő ital. 53. Szó­pótló szócska. 54. Talajművelő eszköz. 56. Vanádium és triti­um vegyjele. 57. Kettős betű. Nováky Béla Beküldendő: vízszintes 2. és függőleges 1. megfejtése júni­us 13-án (hétfő) déli 12 óráig beérkezőleg, LEVELEZŐLAPON, 7601 Pf.: 134., Dunántúli Napló Szerkesztősége, Pécs, Hunyadi út 11. címre. A május 20-i lapban közölt rejtvény megfejtése: A fiatal­ság a bölcsesség tanulásának, az idős kor gyakorlásának az ideje. Te kinyitod a könyveket, s azok kinyitnak téged. Könyvutalványt nyertek: dr. Helf László, Pécs, Egri Gy. u. 44., Holczer József, Töttös, Pe­tőfi S. u. 24., Nagy Gáborné, Pécs, Páfrány u. 7., id. Schmidt János, Magyarbóly, Ady E. u. 22., Szabó Szilárd, Pécs, Hajdú Gy. u. 15. A könyvutalványokat postán küldjük el. Fodrász- és kozmetikusbemutató Hanglemezborítók a Kísérleti Galériában A Művészetek Háza programjaiból Anyakönyv Tájékoztató A BÁNYÁSZ SAJÁTHÁZ-AKCIÓ KERETÉBEN ÉPÜLT LAKÓHÁZAK ELSŐ ÖRÖKLÉSE ESETÉN FENNÁLLÓ ÖRÖKLÉSI ILLETÉKMENTESSÉGRŐL SZÜLETÉSEK: Wolf Gábor, Jauk Péter, Hormay Mihály, Csóka Norbert, Molnár Já­nos, Kerekes Armin, Majdán Miklós, Tóth Norbert, Deák Gergő, Ormai Zsolt, Ormai Adrien, Varga Bettina, Weimert Dóra, Kiss Zsuzsanna, Krönung Petra, Vátyi Kitti, Van- csura Lívia, Nagy Bianka, Biswurm Krisztina, Veréb Magdolna, Bálint Dénes, Balogh Attila, Papp Ákos, Nagy Zoltán, Sinkó Csongor, Szegő Gergely, Szigeti Dezső, Müller Ta­más, Gárdonyi Attila, Tamon Or­solya, Major Viktória, Tóth György, Futó Katalin, Varga Dániel, Var­ga Mátyás, Arany Imre, Pintér Ka­talin, óyimesi Nóra, Csanálosi Dó­ra, Karé Norbert, Kiss Tamás, Ta­kács Kristóf, Varga Dávid, Orsós Zoltán, Bernáth Péter, Tallián Ad­rien, Vámhidy Judit, Partetics Lilla, Dunai Alexandra, Körmöczi Zsu­zsanna, Orsós Anna, Szabó Endre, Radics Gábor, Nagy Melinda, Bes­senyei Anna, Bállá Dániel, Lő- rincz Roxána, Tóth Emese, Magyar Edit, Nyárfás Ilona, Gulyás Lívia, Bosnyák Lilla, Horváth Brigitta, Oláh Virág, Báli Krisztián, Boros Gergely, Kábái Roland, Dudás-Vig József, Heider József, Meretei Ist­ván, Wekier András, Csizik Mihály, Kőszegi Sándor, Rusznyák András, Varga Észtet, Sebők Viktória, Ba­log Erzsébet, Matosics Eszter, Tóth Adrien, Balta Diána, Binder Réka, Szegleti Zsófia, Bősz Brigitta, Ja­kab Barbura, Bencsik Viktor, Nagy Balázs, Karsai Gergely, Bogdán Gyöngyi, Kundár Tibor, Kalmár Zsolt, Lahőcz Edina, Lengyel Dóra, Mészáros Bálint, Ginder Tamás, Sipos Máté, Tóth Dániel, Garzó Petra, Váradi Krisztián, Heidl Zsom­bor, Pacur Péter, Antal Zsolt, Drá- vavölgyi Gábor, Kiss Ferenc, Ber­kes Balázs, Lembach Anikó, Vár­szegi Mária, Bánovics Lívia, Tóth Tímea, DÖmse Dalma, Hajdú Re­náta, Hánzs Brigitta, Pálfi András, Soós Sándor. HÁZASSÁGOT KÖTÖTTEK: Eisen Tamás és Szabó Szilvia, Polgár Gyula Csaba és Megyeri Ilona Margit, Kántor István és Könyves Zsuzsanna, Méhes József és Hankisz Ágnes, Alföldi Csaba és Deák Ágota Magdolna, Vastag Sándor és Csernik Eszter Anna, Herbszt Tamás József és Kálmán Ildikó, Varga Tamás és Somogy- vári Zsuzsanna, Hollóvári Ernő és Kovács Mónika, Ruppert Gábor Iván és Egres Zsuzsanna, Szuha- nyik József és Metzler Anita, Lehmann Péter István és Kotroczó Andrea, Schneider Gyula és Far­kas Anita, Raposa Jenő és Dali Krisztina, Horváth András József és Kocsis Tünde Anna, Rózsa Tamás János és Alpár Anna Mária, Kó­mán Sándor és Szabó Ildikó, Reoth Zoltán és Kapitány Ida, Sánta Gábor és Porkert Ildikó. MEGHALTAK: Rózsás József Sándor, Bosnyák János, Regös Jánosné, Czapanecz Paula, Tóth Imre, Hauschl Németh Jánosné Kinder Mária, Illés Ágos­ton, Tóth Károly, Miiovecz György, Marton József, Dani Károly, Har­math József,' Scherk György, Tóth Ferencné Vincze Mária, Törő Já­nos, Kozma Istvánná, Nagy Júlia, Geng Istvánná Dömse Anna, Lend­vai Aladár, Hardicsay Loránd, Reí­der József, Jéhn József Lajos, Deák Jánosné, Móri Matild, Hegedűs Jánosné Nagy Erzsébet, Mike Atti­la, Józsa Lászlóné Pfaff Mária, Ru- zsás Gyula, Petrovics Lászlóné Ni- kolics Erzsébet, Varga Lászlóné Nagy Ilona Margit, Horváth Éva Anikó, dr. Szentiványi Józsefné Büchler Margit, Makai Ferenc, Tóth Józsefné Kajtos Etelka, Hegedűs Jó­zsef, Komári Józsefné Tamácz Ka­talin, Lukács Istvánné Kozma Ilo­na, Diák Zoltánné Vitári Irén, Auer Lászlóné Sólyom Erzsébet, Molnár Józsefné Csordás Piroska", Zöldi Zoltánné Kovács Margit, Ta­kács Ferenc Béla, Nagy Lajos, Joó János, Pusztási Jánosné Horváth Er­zsébet, Temesi József, Remény Fe­rencné Szernitz Erzsébet, Várhelyi Lászlóné Szabó Anna, Hüfner Jó­zsefné Hajdú Anna, Szenyai La- josné Dudás Katalin, Csóka Jó­zsef, Tahi jánosné Hegyi Mária, Hauzer Imréné Tóth Erzsébet, Hor­váth Lajos Jánosné Pethes Zsuzsan­na, Horváth Károlyné Orbán Gi­zella, Nagy János Mihály, Schnei­der Ferencné Szabó Anna, Ku- bescha József, Varga György, Taray Pál, Bencze Mihályné Lankovics Erzsébet, Kovács Mária, Ruder Jó­zsef, fCardos Antalné Benkő Julian­na, Bánizs József, Mátis Elek. Az illetékekről szóló 1986. évi l. tv. hatályba lépése (1986. jú­lius 1.) után több választópolgá­runk felkereste a város ország­gyűlési képviselőjét, Mérei Emilt amiatt, hogy az új illetéktörvény már nem tartalmazza azt a ked­vezményt, amely szerint a bá­nyász sajátház-akció keretében épült lakóház első öröklése men­tes az öröklési illeték fizetése alól. Az érintett örökösök ezt magukra nézve méltánytalannak tartják. Országgyűlési képviselőnk az ügyben állásfoglalást kért dr. Villányi Miklós pénzügyminiszter elvtárstól. A pénzügyminiszteri állásfoglalás szerint igaz, hogy az új illetéktör­vény nem tartalmazza a bányász sa­játház-akció keretében épült la­kóház első örökösére vonatkozó öröklési illeték-kedvezményt, de ez nem jelenti azt, hogy ez a ked­vezmény megszűnt, mert a 1015/1957. (I. 27.) kerm. számú határozat l/3/j. pontja — mely az illetékmentességet megalapozta —- továbbra is hatályban maradt. Az illetékmentességre vonatko­zó rendelkezést csupán a párhu­zamos szabályozás elkerülése miatt nem vették fel az új illetéktör­vénybe. Sokan ebből következtet­tek arra, hogy ez az öröklési il­letékmentesség az új illetéktör­vény hatályba lépésével meg­szűnt. Mindezek alapján felhívjuk az érdekelt örökösök figyelmét, hogy akik — a rossz jogszabály értel­mezés miatt — bányász sajátház- akció keretében épült lakóház el­ső örököseként nem kapták meg ez öröklési illetékmentességet a Baranya Megyei Illetékhivataltól (Pécs, Szigeti út 39/1. Pf.; 62. 7601), kérhetik öröklési illeték­ügyük felülvizsgálatát.

Next

/
Oldalképek
Tartalom