Dunántúli Napló, 1988. június (45. évfolyam, 151-180. szám)

1988-06-01 / 151 szám

Világ proletárjai, egyesüljetek! napié w ••«Mg |#I y wouijwtwiv i Duna itrnt XLV. évfolyam, 151. szájji 1988. június 1., szerda Ara: 1,80 Ft Az MSZMP Baranya Megyei Bizottságának lapja---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------! A tartalomból: Zsolnai-program: igen, vagy nem (3. oldal) Változások a vasúti menetrendben (5. oldal) Szolgáltatások Siklóson (5. oldal) Országosan is a legkiválóbbak között Váncsa Jenő miniszter (balra) átnyújtja Kiss Józsefnek a Kiváló Vállalat címet tanúsító oklevelet Kiváló a Bólyi Mezőgazdasági Kombinát 1954 óta 42 alkalommal ré­szesült valamilyen kitüntetésben a Bólyi Mezőgazdasági 'Kom­binát, illetve jogelődje: 7-szer volt Élüzem, 11-szer nyerte el a SZOT vándorzászlaját, megkap­ta az MSZMP és a KISZ ván­dorzászlaját; a tizennegyedik Kiváló Vállalat elismerést pe­dig tegnap délután, a sziebert. pusztai Harsona szálló udvarán megtartott ünepségen vehette át Váncsa lenö mezőgazdasági és élelmiszeripari minisztertől Kiss József, a kombinát válla­lati tanácsának elnöke, vezér­igazgató-helyettes. Az ünnepség a sátorhelyi táncosok, a .Bólyi Medosz-ének- kar és Sólyom Katalin színmű­vész műsorával kezdődött, a Himnuszt is a kórus intonálta. Tóth József, a kombinát szak­szervezeti bizottságának titká­ra köszöntötte a megjelenteket, a megye és a térség párt-, ál­lami, szakszervezeti és társa­dalmi szervezeteinek képvise. Iáit, köztük dr. Dányi Pált, az MSZMP Baranya Megyei Bizott­ságának első titkárát, Krémer- né Michelisz Terézt, az Elnöki Tanács tagját, országgyűlési képviselőt és dr. Bereczky Andrást, a MEDOSZ főtitkárát. Váncsa Jenő miniszter ünne­pi beszédében hangsúlyozta; a Bólyi Mezőgozdasági Kombinát nemcsak Baranyában, de orszá­gosan is a legkiválóbbak közé tartozik: kiemelkedő növény, termesztésével, hatalmas hoza­maival az egész magyar mező- gazdaság számára példamuta­(Folytatás az 5. oldaton) Gazdaságpolitikai KB-titkárok tanácskozása A KGST-tagországok kom­munista és munkáspártjai köz­ponti bizottságainak gazda­ságpolitikai kérdésekkel foglal­kozó titkárai - korábbi megál­lapodások alapján — június 1- jén és 2-án Budapesten tart­ják soron következő tanácsko­zásukat. Kedden hazánkba ér­keztek az értekezleten részt vevő KB-titkárok vezet,te kül­döttségek. A Bolgár Kommu­nista Párt delegációját Crisa Filipov, a Politikai Bizottság tagja, a Központi Bizottság titkára, Csehszlovákia Kommu­nista Pártjáét Jozel Lenárt, a Központi Bizottság Elnökségé­nek tagja, a Központi .Bizott­ság titkára, a Kubai Kommu­nista Pártét Lionel Soto Prieto, a Központi Bizottság titkára, a Lengyel Egyesült Munkáspár­tét Marian Wozniak, a KB Po­litikai Bizottságának tagja, a Központi Bizottság titkára, a Mongol Népi Forradalmi Pár­tét Demcsigin Molomdzsamc, a Politikai Bizottság tagja, a Központi Bizottság titkára, a Német Szocialista Egységpártét Günter Mittag, a Politikai Bi­zottság tagja, a Központi Bi­zottság titkára, a Román Kom­munista Pártét Ion Radu, a KB Politikai Végrehajtó Bi­zottság póttagja, a Központi Bizottság titkára, a Szovjetunió Kommunista Pártját Nyikolaj Szljunykov, a KB Politikai Bi­zottság tagja, a Központi Bi­zottság titkára, a Vietnami Kommunista Pártét Vu Oanh, a Központi Bizottság titkára vezeti. A Magyar Szocialista Munkáspárt küldöttségének" Németh Miklós, a Politikai Bi­zottság tagja, a Központi Bi­zottság titkára a vezetője. A tanácskozás munkájában részt vesznek a tagországok állandó KGST-képviselői, valamint Vja- cseszlav Szicsov, a KGST tit­kára. A csúcstalálkozó Harmadik napja Séta a Vörös téren Gorbacsov és Reagan eszmecseréje a gazdasági kapcsolatokról - Az amerikai elnök a szovjet értelmiség képviselőivel találkozott - Dokumentumokat írtak alá a két ország képviselői Mihail Gorbacsov és Ronald Reagan előző két megbeszélé­sén 171 percet tárgyalt egy­mással: a vasárnapi négyszem­közti találkozó 71 percig tar­tott, míg a hétfői tárgyalás — amelyen a tárgyalóküldöttségek tagjai is /észt vettek - csak­nem 100 percig. A kedd délelőtti találkozó után Mihail Gorbacsov, az SZKP KB főtitkára és Ronald Reagan amerikai elnök sétát tett a Kreml területén és a Vö­rös téren. A kimerítő tárgyalást követő kikapcsolódást az ame­rikai elnök indítványozta, a szovjet főtitkár pedig készsége­sen vállalta az alkalmi idegen- vezető szerepét. A séta a Kreml csodálatos templomainál kezdődött, majd a Kreml nagyórája alatti ka­pun a két államférfi kisétált a Vörös térre, amelyet ebből az alkalomból nem zártak le. így az elnöknek lehetősége nyílt arra, hogy közelebbről is isme­retséget kössön a moszkvaiak­kal, akik mejegen üdvözölték őt. Az amerikai államfő és a Vörös téren tartózkodó embe­rek között 'kötetlen beszélgetés (Folytatás a 2. oldalon) A szovjet-amerikai csúcstalálkozó harmadik napján, május 31-én Mihail Gorbacsov, az SZKP KB főtitkára és Ronald Reagan amerikai elnök megbeszélésük után sétát tesznek a moszkvai Vörös­téren. (MTI TELEFOTÓ) A moszkvai .Kremlben, az kedden délelőtt, moszkvai idő SZKP KB főtitkárának a szovjet szerint 10 órakor Mihail Gór- kormány épületében lévő dől- bacsov és Ronald Reagan har- gozószobájában kezdődött meg madik találkozója. A szalántai termelőszövetkezet eszterágpusztai varrodája 28 helybeli lánynak, asszonynak ad munkalehetőséget. A komlói Carbonnak dolgoznak bérmunkában. Jelenleg 11 ezer divatos, női blézert varrnak szovjet exportra. Fotó: Proksza László Grósz Károly megbeszélése Nyikolaj Szljunykovval Grósz Károly, a Magyar Szocialista Munkáspárt fő­titkára, a Minisztertanács elnöke kedden a KB szék­házában fogadta Nyikolaj Szljunykovot, a Szovjet­unió Kommunista Pártja KB Politikai Bizottságának tagját, a Központi Bizott­ság titkárát, aki a KGST- tagországok testvérpártjai gazdaságpolitikai kérdé­sekkel foglalkozó KB-titká- rainak tanácskozására ér­kezett hazánkba. Nyikolaj Szljunykov át- adto Mihail Gorbacsov szívélyes üdvözletét. Az SZKP Központi Bizottságá­nak főtitkára sok sikert kí­vánt a pártértekezlet állás- foglalásának végrehajtá­sához, az MSZMP tevé­kenységének megújításá­hoz, a társadalmi válto­zásokban betöltött szere­pének erősítéséhez. Grósz Károly az MSZMP Központi Bizottságának ne­vében köszönetét mon­dott az SZKP vezetésének, a szovjet tömegtájékozta­tási szerveknek azért a fi­gyelemért, amely a Szov­jetunióban belpolitikai éle­tünk e fontos eseményét I övezte. A megbeszélésen hang­súlyozták, hogy az MSZMP és az SZKP a magyar- szovjet kapcsolatok eddigi eredményeire támaszkod­va intenzív tapasztalatcse­rére, a gazdasági együtt­működés korszerűsítésére, a magyar és a szovjet nép érintkezésének bőví­tésére törekszik. Kölcsönö­sen aláhúzták: nagy jelen­tőséget tulajdonítanak Grósz Károly szovjetunió­beli látogatásának, amely­re várhatóan a közeljövő­ben kerül sor. A szívélyes, elvtársi lég­körű megbeszélésen részt vett Németh Miklós, az MSZMP Politikai Bizottsá­gának tagja, a Központi Bizottság titkára, jelen volt Borisz Sztukalin, a Szovjetunió magyarországi nagykövete.

Next

/
Oldalképek
Tartalom