Dunántúli Napló, 1988. május (45. évfolyam, 120-150. szám)

1988-05-08 / 127. szám

Panoráma Megint egy manöken táncosnő Peruggiaban „Szép lehetsz, de okos nem!” — nyersfordításban ez lehetne a címe annak a spanyol sanzonnak, ami­vel Valenciában énekver­senyt nyert a képünkön látható manöken: Lolita Juantes. Lefogták a berlini képügynököt A düsseldorfi rendőrség őrizetbe vette a 49 éves Edgar Mrugalla nyugatber­lini képügynököt, mert hamis szerződések révén festészeti mesterművekre vett fel pénzt. A becsült kár körülbelül 1 milliárd forintnak megfelelő ösz- szeg. Öreg Margit, nem vén Margit A héten 85. születésnap­ját ünnepelte München­ben Camilla Horn, aki a Murnau rendezte 1926­os Faustfilm Margtjaként lett világsztár. Az 1970- bén készült utolsó filmjé­nek címe: ,,Ki nevet a bor­délyházban?" Hamupipőke, a csöves Hollywoodban rockmusi­cal változatban terveznek filmet a Hamupipőkéből. A címszereplőt 17—22 éves revütáncosnők közül választják ki és „csöves”, vagyis szakadt öltözékben játszatják. Míg Marica olaszul be­szél a peruggiai szálloda portásával, hogy ébresszék fel és hívják a telefonhoz lányát, addig a több tucat színes fotót nézegetem és eleresztem a fantáziámat, hiszen Ruczek Yvette cso­daszép lány és ragyogóan táncol. Bizonyára napjában többször is megkérik a ke­zét és folyik a pezsgő .. . Marica néhány mondattal bemutat a lányának és át­adja a készüléket. Kár, hogy nincs még videótele­fon.- Mit csináltok Peruggia­ban?- Január közepétől va­gyunk Olaszországban, a Magyar Cirkusz és Varieté közvetítésével, nyolcán szó­rakoztatunk éjszakai loká­lokban háromnegyed órás saját műsorral. Pisában kezdtünk, voltunk Firenzé­ben, Monte Cassiniben és Ruczek Yvette most Peruggiában vagyunk, a Cristal bárban - a Cris- tal itt a legdrágább pezs­gőmárka. Egyetlen üveg át­számítva 12 ezer forint. — Ittál már olyat? — Persze. A műsorunk után gyakran meghívnak minket asztalokhoz és pezs­gővel meg csokoládéval kínálnak. — Milyen műsorral lépsz lel? ■ — Szólóban és partne­remmel, az ugyancsak pé­csi Kátai Robival, revüt, dzsessztáncot, klasszikus ba­lettet mutatunk be és rész­letet táncolunk a Tánckar című amerikai filmből. — Siker? — Szerencsére van. Még­hozzá nagy. Kedvelik a magyarokat, sok csoport szerepelt már Olaszország­ban, és lelkesen mondják, hogy ilyen műsort még egyik sem mutatott be. — Ez nem csak bók? — Remélem. Bár az olaszok bókolni nagyon tudnak és temperamentu­mosak. Aki tud táncolni és jól tud táncolni, azt nagyon becsülik. — Te hol tanultál meg táncolni? — Még ötéves koromtól jártam Pécsett, a Bártfai Mártához, aztán a Művé­szeti Gimnáziumban tanított Uhrik Dóra és Eck Imre is. Nagyon szeretek táncolni. ‘Nem is akarok mást csinál­ni, ez az életem. Otthon még táncbajnokságot is nyertem és érettségi után mentem a budapesti Lidó­ba. — Egy 21 éves pécsi lány milyen emlékezetes sikere­ket tud maga mögött? — Szerencsémre van né­hány. A Thália Kabaréban Gálvölgyi lánossal kirobba­nó sikerünk volt a Hattyúk tava részlettel, aztán hétvé­geken gyakran léptünk fel Bécsben néptánccal. Czene Béla festőművész állandó modellje vagyok ... A leg­szebb bókot Marcello Mast- roiannitól kaptam még a budapesti forgatásán. A műsorunk után az asztaluk­hoz invitált és azt mondta, olyan vagyok, mint Sophia Loren fiatal korában, bár ő fekete hajú volt. Én meg szőkésbarna vagyok. Itt meg elég sűrűn kérik meg né­hány mondat után a keze­met . .. — Természetesen kosarat kapnak.- Terveid, netán álmaid is a pályáddal kapcsolato­suk?- Szeretnék színházba vagy valamilyen világrevü- be bejutni. Az olasz tv-ben most Raffaella Cárrá a legnagyobb sztár, énekel és úgy táncol . . . Szóval ilyen helyre szeretnék bejutni. Ez éltet, ezért dolgozom eny- nyit.- Mikor jössz haza? — Nemsokára két l\ét szabadságra ... és utána jövök vissza Olaszországba. Otthon majd kipihenem ma­gam. Murányi László Gyűjtők klubja Szigetváron Gyűrött boríték, régies be­tűk: „Écsy ö. István: A förge­teg — elbeszélések, Szigetvári Zrínyi Nyomda.” A könyv utol- * só oldalán kézzel írt bejegy­zés: „Én szedtem; készítettem 1930-ban." Kapronczay József egykori nyomdász ezt a — számára és a hely- történet számára — be­cses emléket sok más hasonló könyvvel együtt hozta be ide a gyűjtők klubjába: a klub a Szigetvári Várbaráti Kör tago. zataként mintegy hatvan tag­gal fél éve működik a zeneis­kolában. Kik a tagok? Dinnyési István tanár — maga iskolatörténettel foglalkozik — neveket sorol. Balogh János nyuqdíjas szőlő- tulajdonos mezőgazdasági esz­közöket. gyűjt, Pálli Cézár kon­zervgyári tisztviselő kézimunká­kat, régi szigetvári fényképe­ket. Péteri Ferenc nyugdíjas pedagógus számlákat vendég­lősöktől, kereskedőktől. Mozs- gai József nyugdíjas kereskedő éremgyűjtő, Vas István gimná­ziumi igazgató bélyeggyűjtő. Nem minden tag „tüke szi­getvári”, hanem több-kevesebb rendszerességgel megjelennek érdeklődők Szulimánból, Mozs- qóról, Somogyapátiból, Zsibót- ról is. A gyűjtés gyakran megma­rad „magánügynek”, nemes A kisember szellemi győzelméről szólnak Zsidouiccek Gönczi Ferenc, a Sportfelügyelőség nyugdíjasa gyűjtötte és őrzi a régi szigetvári sportélettel kapcsolatos tárgyakat, dokumen­tumokat, dijakat. szenvedélynek, időtöltésnek (Jancsi Ernőné gramofonokat gyűjt, s mellettük ott vannak „öreganyám köcsögei" és ke­rek, mázas rétessütő tepsije), de a gyűjtemény egyes darab­jai egyre gyakrabban kilépnek a nyilvánosság elé. Petőh Sán­dor tanácselnökhelyettes azt idézte fel, hogy a Pálfi Cézár anyagából rendezett Nagy­anyáink kézimunkái című kiál­lítás milyen sikeres volt a könyvtárban. Akárcsak a régi szigetvári sportemlékek - fo­tók, érmek, serlegek bemutató­ja. Lesz egyháztörténeti kiállí­tás: a kerengőben szeretnék elhelyezni a négy egykori szi­getvári egyház emlékeit. (Do- molospusztáról most került a. gyűjtők elé egy értékes régi festmény és Pázmány Péter be­szédeinek fatáblás gyűjtemé­nye Csorna Dezső plébános közvetítésével.) A szigetvári gyűjtők köre, amely büszkén vallja magát az 1917-ben alakult Zrínyi Múzeu­mi Egyesület utódjának, más kérdésekben is hallatja szavát. Így Kovács Valéria nyugdíjas muzeológus a Vár utcai Sóház tervezett helyreállításához fű­zött javaslatokat. Most sikerült restauráltatnia az egyetlen szi­getvári kékfestő mester nyomó­dúcait: a helyreállításhoz ta­nácsot kérni nemsokára Nagy- nyárádra utazik Sárdi János mesterhez. A gyűjtők köre pedig szor­galmasan dolgozik egy leendő helytörténeti kiállítás anyagá­nak bővítésén, ezt a tervek sze­rint a vár törököktől való visz- szavételének 300. évfordulóján nyitják .meg. G. T. Kezdjük stílusosan: „Párizs egy bordélyába bemegy egy elegáns fiatal zsidó és keresi' a szőke Lolát. A kellemesen együtt töltött éjszaka után, tá­vozáskor kétszáz dollárt tesz az éjjeliszekrényre. A követke­ző éjszakákat is együtt töltik, s ő minden alkalommal kétszáz dollárt fizet. Az ötödik éjsza­ka után, amikor leteszi a pénzt, így szól: __ „Búcsúzom Lolácska, ma h azarepülök Tel Avivba! — Te Tel Avivban élsz? Ott lakik az én naqybácsikám, So­lomon Mandelstein is! Nem ismered véletlenül? — Már hogy ne ismerném! Ö küldte az ezer dollárt!" Egy fokkal megint nyíltab­ban lehet nevetni: az Ifjúsági Lap- és Könyvkiadó Vállalat gondozásában megjelent egy kötet, a „Zsidóviccek". Mert zsidó vicc, vagy nem zsidó vicc, négy évtizedig, de sok­szor egyre ment, a legközéle- tibb nevetéseink nemegyszer csupán magánnevetések lehet­tek. Ám néhány éve már ki­adták az Osztropóli Herschel fuvaros történeteit, visszafo­gott kísérletképpen. A mosta­ni „Zsidóviccek” azonban a legdörzsöltebb viccszakértőből is oldalanként már legalább egy harsány röhögést váltanak ki. Persze még ez sem az igazi! Hiszen egykoron e malackodó viccek szövegét magyarul, a csattanóját pedig németül nyomtatták ki, ne értsék a kis­gyerekek. Hatásfoka mégis Radio mel Falrahányt borsó... Akár a falrahányt borsó: tele van a világ aggodalom­mal, hogy szennyezettek a folyók, az ivóvízkutak, a le­vegő, a tengerekbe olaj ömlik, a vegyigyárak füstje- gőze mérgezi a légréteget, a sok-sok százmillió autó okádja a benzingázt, a kultúrnövényzetet — ponto­sabban a vele együtt élő gyomnövényeket — néha ok­talan bőséggel permetezzük és a méregből jut az emberi szervezetbe is, amely már amúgy is telítve van méreg­gel. A kommunikációs szer­vek figyelmeztetnek, óva in­tenek: ne feszítsük tovább a húrt. . . A tudományos kutatók — a napokban — beszámoltak a rádióban némely szomorú tapasztalatról. Csak egy pél­da: Budapest szívében élő gyermekek vérében több ólom-származék található, mint New York belvárosá­ban élő kis kortársaikéban. Azt is elmondották, hogy a megyék között előkelő he­lyet foglal el Baranya is, a szennyezettség tekintetében. Egyes falvakban egyszerűen ihatatlan — gyermekek szá­mára a kutak vize, a magas nitrát-tartalom miatt. A nö­vényvédő hatóság szigorú elő­írásokkal szabályozza a vé­dőszerek nagyüzemi felhasz­nálását, a mi megyénkben is. A nagyüzemi védelmet szakemberek, vagy legalább­is szakmailag kioktatott sze­mélyek végzik. A jóhiszemű kiskerttulajdonosok viszont többnyire kívül esnek az ellenőrzési körön. A hétvégén a rádió be­számolt egy vizsgálatról, amelyet a baranyai növény^ védő hatóság emberei vé­geztek. Mintegy nyolcvan tétel kerti primŐT-zöldséget vettek laboratóriumi vizsgá­lat alá és kiderült, hogy a termesztés közben permete­zett gombaölő vegyszerek még le sem bomlottak, már kikerültek a fogyasztó elé a zöldségboltokba, vagy piaci standokra. Az őstermelők fe­lelőssége nyilvánvaló: a nap mint nap hangoztatott fi­gyelmeztetés, szakmai tanács annyi mint a falrahányt bor­só. Nem tartották be a szi­gorúan előírt .kivárási időt, amikor már a vegyszer le- bomlik, tehát ártalmatlanná válik az emberi szervezetre. A növényvédelmi hatóság most komoly büntetéseket gyakorolt és már csak ter­mészetes, hogy a jövőben még alaposabb ellenőrzése­ket végeznek, még szigo­rúbb következményekkel. A környezetszennyezést az em­ber végzi, önmaga puszításá- ra . .. Nehéz ezt megérteni? Még a múlt évben — ta­lán a nyár folyamán — egy magasrangú rendőrtiszttel be­szélgetett a rádió riporternő­je, a főváros közbiztonsági viszonyairól. Nem tagadta, hogy a durvaság, a garáz­daság elharapódzott egyes kerületekben, bó.r szerinte nem olyan vészes a helyzet, mint ahogy egyesek állítják, miszerint a késő esti, vagy éjszakai órákban egyes kör­nyékeken nem tanácsos ki­menni az utcára. A riporter- lány ekkor pontosan nevén nevezett több utcát és kerüle­tet, majd megkérdezte a rendőrtisztviselőt, kiengedné e feleségét az említett he­lyekre, kései órákban. Be­vallotta: nem. Egyébként — ez is a rádióban hangzott el a napokban — nem tud­ni, milyen lesz az idei esz­tendő, de a múlt évben Ma­gyarországon 180 ezer bűn­cselekmény történt és ezek­nek jelentős hányada garáz­da magatartással függ ösz- sze. E hét csütörtökjén egy ifjúsági műsor témája a „Szenvedés" volt. Az elgon­dolkoztató műsort egy újság­írónő és férfi kollégája ve­zette. Többek között egy fia­tal asszonyka is elmondotta, „mit ért” szenvedés alatt. Ezt mondta: „A férjem rend­szeresen ver, rúg, pofoz. A múlt este két altatót vettem be, hogy ne halljom az or- dítizását. Mély álomból sű­rű tűszúrásokkal ébresztett fel... Én már mindenütt vol­tam panaszommal, de se­hol semmi . ..” Ennyi. volt, mert jómagam nyolcéve­sen ennek hatására kezdtem el németül tanulni. Emlékszem: 1944 nyarán már eltűntek az üldözött zsidók a kávéházak­ból, de az újvidéki Ritz — mai szerb nevén Putnik — kávé­hoz asztalánál még ott olvasták apámék a jópénzért megvett viccgyűjteményeket. Otthon pedig az előszoba ruhafoga­sán még 1944 őszén is ki-ki- loptam apám Zsebéből titkos szerzeményét, a Bölcs rabbi a mellényzsebben című füzetet, a disznóviccek németül írt csattanóival, merthogy retten, tő precízen meq akartam ta­nulni németül. Tőlük, magya­roktól még a legvadabb ná­cik sem merték összeszedni a zsidóviccgyűjteményeket. Utá­na negyven évig már ezeket is el lehetett kobozni. Most te- (hát itt az új kötet, veheti és veszi boldog-boldogtalan. Szerkezete változatlan. Mert a jó vicc vagy politikai vicc, vagy disznóvicc és a társada­lomtörténet - már csak olyan, hogy néha egyiket nem szabad, másikat nem illik mondani. Aztán a jó vicc mindig idő­szerű! Ez a kötet már e te­kintetben is bátrabb. Ez az írás pedig nem egy könyv reklámja - különben is: kell ennek reklám?! — hanem tudósítás egy társadalomiélek. tani keresztmetszetről. Ezért a VDN is hozzátesz egy idősze­rű viccet, anyagiassá váló gondolkodásunkról: „Grün bácsi kikeveredik Londonba. A Nctional Galle- ryben megáll Rembrandt: Szent család című Jézus szü­letését ábrázoló festménye előtt és pislogva megjegyzi: — Micsoda vircsaft! Istálló­ban laknak és Rembrandttal festetnek!? A zsidóviccek is a kisember szellemi győzelméről szólnak, mert a kis népek és a kisem­berek gyakran nem tehetnek mást, minthogy jót nevetnek -saját magukon. A zsidó sors gyakran azonos az örök em­beri sorssal, éppen mert üldö­zött és üldöző oly gyakran cserél szerepet. Továbbá a kötet legjobb vicce hiányzik megából a kötetből, ezért azt mi mondjuk el a VDN olvasói­nak. Merthogy gyakran szere­pelnek benne kisváradi zsidók­ról szóló élcelődések. A köny­vet ugyanis a homoszexuális bűncselekményekért nemrég több évi szabadságvesztésre ítélt, kisváradi származású Radványi Barna válogatta Radványi B. Tibor néven. Ö ül, mi olvasunk és nevetünk, a könyvkiadó fizet, erre a cellában Radványi Barna is nevet. Hát ezt nem tudjuk mi utónacsinálni! Földessy Dénes 4 vasárnapi

Next

/
Oldalképek
Tartalom