Dunántúli Napló, 1988. március (45. évfolyam, 60-90. szám)

1988-03-29 / 88. szám

A Dunantüit napló 1988. március 29., kedd MÁRCIUS KEDD Szeretettel köszöntjük névnapjuk alkalmából AUGUSZTA nevű kedves olvasóinkat A Nap kél 6.29 — nyugszik 19.09 órakor A Hold kél 15.00 - nyugszik 5.14 órakor Olvasószolgálat Hírek, tudósítótok, események közölhetők 14—16 óráig a 15-000 telefonszámon. Hírszerkesztő: CSUTI JÁNOS Ma délelőtt 9—12 óráig panaszügyekben fogad, telefonon hívható a 10-046-os telefonszámon HETÉNYI JANOSNÉ Szerkesztőségi ügyeletes 16—19 óráig a 10-053-as telefonszámon NAGY ISTVÁN CB-rádió hivójelünk: „Napló— I.” 16-19 óráig a 25-ös csatornán A tudományos hetek mai programja A mecseki bányászat műsza­ki-gazdasági kibontakozásának lehe­tőségeiről és feltételeiről egész na­pos rendezvényre kerül sor délelőtt fél 10 órai kezdettel a Mecseki Érc­bányászati Vállalat székházánok nagytermében (Pécs, 39-es dandár u. 19.). Tóka Jenő megnyitójo után előadást tart dr. Sipos Béla, Érdy Krausz Gábor, dr. Mach Péter, dr. Tamássy István, dr. Bársony Jenő, Csethe András és dr. Kiss György. Az emberi tényezőnek a műszaki haladásban betöltött szerepéről, a szellemi erők jobb kihasználásának lehetőségeiről és a műszaki szakem­berképzésről lesz szó ma délelőtt fél 10 órai kezdettel a pécsi Tudo­mány és Technika Házában. Az elő­adók: Gaál Ottó, Viczencz Ottó, Lakatos György, Bán László, Stelcz István, Sántavi László, Medvetzky Antolné dr., dr. Kosaras Gellért. Az előadásokat vita követi. ♦ — Huszonegy baleset. Az elmúlt néten 21 személyi sé­rüléssel járó közúti közlekedési baleset történt a megyében, kaptuk a tájékoztatást a Ba­ranya Megyei Rendőr-főkapi- tányság közbiztonsági és köz­lekedési osztályától. Három halálos, tíz súlyos, nyolc pe­dig könnyű kimenetelű volt. — BÉKI katalógus. A Bara­nya Megyei Építőipari Szerve­zetek Gazdasági Társasága Koordinációs Irodája összeál­lította az 1988-as katalógusát, melyben részletes leírásokkal és tervrajzokkal mutatja be, hogy a baranyai építőipari tagszervezetek közül ki mit gyárt, forgalmaz és szolgáltat. A közel 250 oldalas katalógust megküldték a tagszervezetek­nek és az ország többi építő­ipari kordinációs irodájának is. A katalógus ráirányítja a figyelmet a baranyai cégek munkájára, azok referenciáira, gyártott termékeire és szolgál­tatásaira. I Várható időjárás az ország terü­letére kedd estig: gyakran erősen megnövekszik a felhőzet. Szórvá­nyos eső, zápor valószínű. A sok­felé erős északnyugati szél kedden a Tiszántúlon északkeletire fordul. A ' várható legalacsonyabb' éjszakai hőmérséklet mínusz 1 és plusz 4 fok, a legmagasabb nappali hő­mérséklet kedden 8 és 13 fok kö­zött alakul. Távolabbi kilátások szerdától szombatig. Változékony idő várható. Gyakran erősen felhős lesz az ég, sokfelé alakul ki eső, záporeső. A legalacsonyabb hajnali hőmér­séklet 2—7 fok fcözött várható, a legmagasabb nappali hőmérséklet 10—15 fok között lesz. Jelentős mennyiségű (legalább 5 mm/nap) csapadék az ország területének 70 százalékán várható. * Hétfő reggeli vízállások: őrtilos 92 cm, árodó, 4,6 fok, Drávasza- bölcs 151 cm, apadó, 5,1 fok, Mo­hács 734 cm, áradó, 6,4 fok. Városi tanácsülés Pécsett Március 31-én reggel fél 9 órai kezdettel ülést tart Pécs megyei Város Tanácsa a vá- roháza nagytermében. Az ülés napirendjén szerepel: Pécs történelmi belvárosának a for­galmi rendje, a Pécsi Hőerő­mű Vállalat beszámolója kör­nyezetvédelmi tevékenységéről (különös tekintettel a pernye- eihelyezés feladataira), tanács- rendelet alkotása a Somogy, Vasas és Hird településrésze­ken létesítendő városi elöljá­róságokról, Pécs üdülőhelyé­nek lehatárolásáról és az üdü­lőhelyi díj megállapításáról, tanácsrendelet módosítása az állami tulajdonú ingatlanok elidegenítéséről, beszámoló az építési és közlekedési osztály munkájáról (különös tekintet­tel a történelmi belváros re­habilitációjára), az 1987. évi társadalmi munka értékelése és az idei program megálla­pítása, együttműködési meg­állapodás kötése a Pécs Vá- .rosi Szakszervezeti Bizottság­gal, valamint a tanács és intézményei 1987. évi pénz­maradványainak a megállapí­tása. A tanácsülés nyilvános, azon bármely állampolgár részt vehet. ♦ — Az 1235. szakülését tar­totta március 28-án Budapes­ten, a Magyar Biológiai Tár­saság és ezen pécsi előadók is szerepeltek, többek között dr. Szabó László és dr. Lá- rencz László. Priszter Szaniszló megemlékezett a Diószegi— Fazekas-féle Magyar Füvész Könyv megjelenésének 150. évfordulójáról. — Ifjú egészségőrök első­segélynyújtó vetélkedőjét tar­tották a hét végén a Pécsi Úttörőhöz ban, amelyen 14 út­törőcsapat indult. Első a pécsi Köztársaság tér, második a Pécsi Belvárosi, harmadik az Abaligeti Ált. Iskola csa­pata lett. — Pécsiek segítenek a Kö­rösökön. A VÍZIG Dél-dunán­túli Igazgatóságáról mentőcsa­pat utazott el a hét végén az áradó Alsó-Körösökhöz, hogy a csoport tagjai részt vegye­nek a műszaki, erősítési mun­kákban. — Győzött a Hunor kiraka­tával. A budapesti tavaszi fesztiválon a nemzetközi kina- katversenyen szép helyezést ért el a pécsi Baranyaker Szliven Áruházának dekoratő­re, Farkas Ferencné. A pécsi Hunor Kesztyű- és Bőrruháza­ti Vállalat budapesti üzleté­nek kirakatát rendezte be íz­lésesen és ezt a munkáját dí­jazták. — Befejeződött a légfegy­veres Pécs városi bajnokság. Csapatban első a Tarr Imre 508-as Ip. Szakmunkásképző Intézet, második a dr. Mün- nich Ferenc Helyőrségi Műve­lődési Otthon, harmadik az Építőipari és Szállítási Vál­lalat. Egyéniben első helye­zést értek el Krapp Szilvia, Tucai Tamás, Verbulecz Sán­dor, Almásy Lászlóné, valamint Benkő Antal. ♦ Halálozás Mély fájdalommal tudatjuk, hogy szeretett apukám, nagybátyám, test­vérem, MARICS JÓZSEF,-életének 67. évében, március 25-én elhunyt. Temetése március 30-án 14 órakor lesz a drávakeresztúri teme­tőben. A gyászoló család. Vasárnap este érkezett haza ä Leőwey Klára Gimnázium leánykara Kassáról, ahol az ottani magyar tanítási nyelvű iskola vendégeként adott hangversenyt a „Thália" Színházban. (Képün­kön). A magyar népdalkincs gyöngyszemeit és Kodály, Bartók, Bárdos, Juhász, Csenki, Karai, Pászti műveit szólaltatták meg. A kórust dr. Szabó Szabolcs vezette. A csodálatos három nap programjait a vendéglátó családok szeretetteljes gondoskodásának köszönheti a pécsi énekkar. A történelmi színhelyeken dr. Bernáth Józsefné, a Leőwey Klára Gimnázium igazga­tója helyezte el az emlékezés koszorúit. A kassai kórus május elején viszonozza a látogatást. — Először kínál VÁÉV—BRA­MAC tetőcserepeket a pécsi Diósi úti szerelvénybolt. Több vagon tétel érkezett piros és vöröses-barnás változatban is Veszprémből. Oly keresett a termék, hogy újabb megren­delést adtak fel a gyártó cégnek. — Film Tótfalusi Kis Miklós­ról. Katits Kálmán pécsi ama­tőrfilmes, az IXILON Filmklub tagja az erdélyi Tótfalusi Kis Miklósról készített amatőr fil­met, amely az előzsűrin to­vábbjutott, és így szerepelhet a XXXV. Országos Amatőr­film- és Videófesztiválon Sze­geden április 7—8—9-én. — Befejeződött a Pécsi Pannónia ÁFÉSZ szőlő- és gyümölcstermelő szakcsoport­jának a téli több hetes szak- • mai továbbképzése, amelyen több százan vettek részt. Kü­lönösen sokan voltak a kister- mesztők, a hétvégi kiskerttu­lajdonosok a résztvevők kö­zött. — Fényvisszaverő a gyalo­gosokért. Az OKBT a közúti 'közlekedésben való jól látha­tóságért, a gyalagosbolesetek csökkentéséért akciót indított. Ennek részeként az ország valomennyi Centrum Áruházá­ban, így a pécsiben is Finn­országból importált fényvissza­verő fóliát árusítanak. A szak­emberek javasolják, hogy akik gyakran közlekednek este, vá­sároljanak ebből az anyag­ból, amit a ruhájukon helyez­zenek el. — Hegymászók a Havihe- ■ gyen. Szombat—vasárnap öt hegymászó gyakorlatozott a* pécsi Havihegy északnyugati, életveszélyesen meredek szik­lafalán. Sok csodálójuk akadt. — Lezárták Pécsett a Do­bó István utcának o Fürst Sándor és a Kocsis István ut­ca közé eső szakaszát március 28-tól várhatóan május 31-ig, amíg tart a gázvezetéképítés. Az előkészítési munkákat a rózsafai Kubik Gmk végzi. & 15-000 Háromnapos vízitúrán vett részt a pécsi Zipernovszky Gépipari Szakközépiskola és a pécsi Zrínyi Miklós Kereskedelmi Szakkö­zépiskola mintegy ötven tanulója a Sümeg melletti meleg vizű patakon, ahol 30 km-es túrát tettek Balog András tanár ve­zetésével. Szabó Jóiul panaszolta a pécsi Vadász utcából, hogy mintegy 2—3 hete kalóriaszegény a gázuk. A sütéshez, főzéshez és a fürdővíz melegítéséhez több időre van szük­ségük, mint azelőtt, annak ellenére, hogy a gáz nyomása változatlan. Hasonló ügyben szóltak a Melinda utcából is. A DDGáz-tól kapott információ szerint, ha a városban ténylegesen ponasz lenne a gáz kalóriájára, ak­kor azt először az üzemek éreznék meg és sokan panaszkodnának az ügyeletén. Az említett helyi jelle­gű problémáknak az oka legfeljebb a gáztűzhelyek és egyéb gáztüzelé­sű berendezések beállításában ke­resendő. Ha a panaszosok bejelen­tést tesznek, a szakemberek intéz­kednek. Egyébként a szerződésben lekötött 3 mj-os nyomásban, mely­nél 5 százalékos eltérés még meg­engedett, az utóbbi időben nem észleltek változást. — Egészségnevelés hét kez­dődött március 28-án Felső- szentmártonbán. Az előadáso­kon szó lesz egyebek között a káros szenvedélyekről, az AIDS-ről, a lefki egészségne­velésről is. Bemutatnak baba- ápolási cikkeket és bébiétele­ket, meg szervének egy házi betegápolási tanfolyamot is. — A szocialista Hazánkért MHSZ vetélkedősorozat ered­ményei. Az üzemi városé elő­döntőn első a Zsolnay, má­sodik a MÉV III Bányaüzem, harmadik az MÉV ÉDÜ csapa­ta. A hét végi Pécs városi döntőn az általános iskolák közül első helyen az Egyetem Utcai Általános Iskola végzett, második a Jókai Úti, harmat dik a Fehérhegyi Ált. Iskola. A középiskolás kategóriában első helyre került a Pollack M. Építőipari Szakközépiskola, második a Széchenyi I. Gimnázium és Szakkközépis- kola, harmadik a Janus P. Gimnázium és Szakközépiskola. KOZELET Tömpe Istvánt, az MSZMP Központi Bizottságának tag­ját, a munkásmozgalom régi harcosát párttagsága 60. év­fordulója alkalmából hétfőn Lázár György, az MSZMP fő­titkár-helyettese köszöntötte és átadta a Központi Bizottság emléklapját. A köszöntésen jelen volt Lakatos Ernő, a Központi Bi­zottság agitációs és propa­ganda osztályának vezetője. * Kálmán Endrét, a munkás- mozgalom régi harcosát párt­tagsága 60. évfordulója al­kalmából hétfőn Fejti György, az MSZMP Központi Bizottsá­gának titkára köszöntötte ■ és átadta a Központi Bizottság emléklapját. A köszöntésen jelen volt Varga Péter, a Központi Bi­zottság közigazgatási és ad­minisztratív osztályának veze­tője. — Területi és települési ku­tatások címmel új könyvsoro­zatot indított az Akadémiai Kiadó az MTA Regionális Ku­tatások Központjának gondo­zásában. A könyvsorozat szer­kesztő bizottságának elnöke Enyedi György akadémikus, szerkesztője Horváth Gyula, a közgazdaságtudomány kandi­dátusa. A sorozat első köte­te, Hajdú Zoltán: ,,Telepü­léshálózat és közigazgatási területszervezés a Dél-Dunán- túlon” c. munkája nemrégiben került ki a . nyomdából. Ebben az évben a sorozat hórom újabb kötettel gyarapodik. — KISZ-fórum. Másodszor tartották meg hétfőn azt az összejövetelt, amelyre minden hónapban sor kerül a Pécs Városi KISZ-bizottságon. Március 28-án, a városi ta­nács három osztályvezetője válaszolt az üzemi és vállalati KISZ-szervezetek képviselőinek kérdéseire. Ez alkalommal a teho és a PMSC sorsa, vala­mint a városi tanács ifjúság- politikai pénzeszközeinek fel- használása alkotta a vezér­fonalat. Közérdekű Áramszünet lesz márciús 29-én és 30-án, naponta 8—15 óráig a Rad- nics u., valamint a Damjanich ut­cában, a 23. számú épülettől a Xavér utcáig. EZ-05-07 Halálos végű baleset történt már­cius 27-én a 6-os út és Pellérd közötti útszakaszon az esti órák­ban. Kovács Miklós pécsi lakos személygépkocsijával elütötte a fék­távolságon belül, egy autó takará­sából eléje lépő Sánta Ferenc he- lesfai lakost, aki a helyszínen be­lehalt sérüléseibe. Kész beton (B 100, B 140, B 200, B 280-os) értékesítése szállítással mindennap megrendelhető. Minimális mennyiség: 3 köbméter. Érdeklődni: VOLÁN Fuvarvállaló Iroda. Komló, Bem u. |6. Telefon: 82-024,81-386 VOLÁN Fuvarvállaló Iroda. Pécs, Lenin tér. Telefon: 14-825 Pécs, Megyeri út 61, Telefon: 15-499 ERENCSE ELVÉNYí Ha december 15-ig 1000,— Ft felett nálunk vásárol I db szerencseszeivényt kap Sorsolás: 1988. december 20. Nyeremények: 1 db DACIA szémélygépkocsi, 1 db orfűi telek, 1 db színes tv, és különféle • értékes -ajándékok. Keresse emblémánkat, hiszen ÖNNEK IS ÜZLET A Ml ÜZLETÜNK!

Next

/
Oldalképek
Tartalom