Dunántúli Napló, 1988. március (45. évfolyam, 60-90. szám)

1988-03-16 / 75. szám

A Dunántúli napló 1988. március 16., sieida HÍREK MÁRCIUS 16., SZERDA A Nap kél 5.66 — nyugszik 17.51 órakor A Hold kél 5.20 - nyugszik 15.49 órakor Szeretettel köszöntjük névnapink alkalmából HENRIETTA nevű kedves olvasóinkat Olvasószolgálat Hírek, tudósítások, események közölhetők 14—16 óráig o 15-000 telefonsiámon. Hírszerkesztő: CSUTI JANOS Mo délelőtt 9-11 óráig ponoszügyekben fogad, telefonon hívható a 10-046-os telefonszámon NAGY ISTVÁN Szerkesztőségi ügyeletes 16—19 óráig a 10-053-as telefonszámon REZES ZSUZSA CB-rádió hivójelünk ,.Napló—I.” 16—19 óráig o 25-Ös csatornán A tudományos hetek mai programja A boranyai tudományos hetek epyik kiemelt témaköre a gazdálko­dási szféra kibontokozása és fej­lődése külső-belső feltételeinek tisz­tázása. Az idevágó mai rendez­vényre délután 2 órai kezdettel a pécsi Tudomány és Technika Házá­ban kerül sor. ,,Az emberi ténye­zők szerepe a kibontakozási prog­ram valóraváltásában a megyei fel­adatok nyomán" cimmel dr. Kővá­ri Gvöray, Horváth Csabáné és dr. Hauck Ferenc tart előadást. Az építőipar kibontakozásának kompiéi feladataival foqlalkozó ta­nácskozások utolsó fordulójára ke­rül sor délelőtt 10 órától a Tudo­mány és Technika Házában. Az elő­adók: KraDpai Sándor, Domán Ist­ván, dr. Kukái Tibor, dr. Sztojano- vies József, Pétermann László, Bá­rány Endre. Délután 2-tÖI dr. Ku­kái Tibor vezetésével fórumra ke­rül sor, amit sajtótájékoztató követ. A Magyar Hidrológiai Társaság és az MTESZ Mohácsi Intéző Bi- zottsáqa közös rendezvényt tart délután 3 órakor a mohácsi MTESZ- klubban (Radnóti lakótélén 1.). A város órvizv-delmi támfalának át­építési tervét Hr Hernódv Alajos ismerteti, ezt követően szakmai vitá­ra kerül sor. Icflöfaras Előrejelzés az ország területére szerda estig : változóan, időnként erősen felhős idő lesz. Számottevő csapadék nem várható. A nyugati, majd délnyu­gati szél szerdán fokozatosan meg­erősödik. A leqa lacsonyabb éjsza­kai hőmérséklet plusz 4 és minusz 1 fok, a legmagasabb nappali hő­mérséklet szerdán 10 és 15 fok kö­zött várható. * Kedd reggeli vízállások: örtilos: 60 cm, áradó, vizhő 4,0 fok. Barcs: 10 cm, áradó, vizhő: 5,5 fok, Drávaszabolcs: 88 cm, áradó, vizhő: 4,5 fok, Mohács: 310 apa­dó, vizhő: 4,9 fok. — A pécsi „SULI SPURI” eredményei: A vásárcsarnok­ban tartották meg az amatőr sportversenyt. 1. helyezett lett a Testnevelési Általános és Sportiskola. 2. a P.etöfi utcai Általános Iskola, 3. a Testvér- városok terei Általános Iskola csapata. A ,,leg”-ek versenyé­ben az alábbi eredmények szü­lettek: Legsportszerübb ver­senyző csapat: Szigeti úti Ál­talános Iskola csoportja. Leg­szebb csapat: Gyárvárosi Álta­lános Iskola közössége. Leg­sportszerübb szurkolótábor: Fe- hérhegyi Általános Iskola. Leg­több szurkolót mozgósító csa­pat: Testvérvárosok terei Álta­lános ' Iskola. Legügyesebb anyuka: Gáspár Józsefné - Dr. Hal József Általános Iskola. Legügyesebb apuka: Császár Sándor — Fehérhegyi Általá­nos Iskola. Legügyesebb test- nevelőtanár: Misángyi Károly- né — Petőfi utcai Általános Iskola. — Jugoszláviai magyartaná­rok továbbképzése. Március 16-án a Szigeti úti általános iskolában vesz részt 15 ma­gyartanár a horvátországi Ba­ranya és Szlavónia területéről szakmai továbbképzésen. Már­cius 25-én Hosszúhetényben lesz továbbképzés a jugoszlá­viai magyar, ének, fizika és kémia szakos tanárok számára — mindkettő o Baranya Me­gyei Pedagógiai Intézet szer­vezésében. — Orgonasövény-metszés. Pécsett. Magyarürög lakói kö­zül több mint tizen a régi te­metőt övező elvadult orgona­sövényt hozzák rendbe társa­dalmi munkában. Hétvégeken végzik a társadalmi munkát. — Kitüntetett molnár. Rózner György, a Baranya Megye: 'Gabonaforgalmi és Malom­ipari VáUalat dolgozója, mol- nórmester, több évtizedes mun­kájáért a Kiváló Munkáért mi­niszteri kitüntetésben részesült. ♦ Esküvő NÉMETH ZSUZSANNA és HUSZAR FERENC szeretette! értesítjük kedves isme­rőseinket, barátainkat, hogy 1988. március 19-én 15.30 órakor házas­ságot kötünk a pécsi központi há­zasságkötő teremben (Hunyadi út 2. sz.). BŐSZ KINGA és SZABÓ LÁSZLÓ szeretettel értesítjük kedves isme­rőseinket, barátainkat, hogy 1988. március 19-én 16.30 órakor házas­ságot kötünk a pécsi központi há­zasságkötő teremben. (Hunyadi út 2.) Ismét forognak a grillcsirkék a pécsi Bem utcai Húsboltban. Egyhónapos átalakitás után a sokak által kedvelt üzlet új köntösben nyitotta meg kapuit tegnap. Ezután az eddig megszo­kott választék mellett sült debrecenit, sült májat és tarját, hurkát, kolbászt fogyaszthatnak az ide betérő vendégek. A Baranya Megyei Élelmiszerkereskedelmi Vállalat 800 000 forintot áldo­zott a pécsi belváros e forgalmas boltjának megszépítéséért. — Trófeabemutatót tartanak a Pécsvóradi Művelődési Köz­pontban március 18-án, ez al­kalomból a vadásztársaság közgyűlésére is sor kerül. — Lezárták az autó- és a buszforgalom elöl a pécsi Széchenyi teret várhatóan tíz napra, mert a város legna­gyobb központi terén felújítá­si, karbantartási munkák kez­dődtek, hogy a júliusban tar­tandó Európa Cantat nemzetkö­zi zenei rendezvény idejére meg­szépüljön a terület. így egye­bek között parkosítanak, fá­kat ültetnek, aszfaltoznak, eső­kifolyót alakítanak ki, de dol­goznak a régészek is, mert a dzsámihoz tartozó török fürdő alapjait megtalálták. A ter­vek szerint tíz nap utón a tér keleti oldalán várhatóan megindulhat a buszközlekedés és a hegyi buszjáratok, vala­mint a 30-as ismét a régi út­ján járhat. — Tudományos szakülést tar­tott március 15-én a PAB Nö­vénytani és Biológiai-természet­védelmi Munkabizottsága és az MBT pécsi csoportjo Pécsett, a PAB-székházban. Priszter Szaniszló például ismertette törökországi botanikai kutatá­sait, míg Kevey Balázs Wierz- bicki Péter Keszthely környéki botanikai tevékenységét érté­kelte. — Ut menti fásítások. A Pécsi Közúti Igazgatóság bri­gádjai környezetvédelmi fásí­tásokat végeznek a baranyai utak mentén. Tavaly 17 kilo­méter hosszban, pótolták a kivágott, vagy elöregedett fa­sorokat és elültettek 25Ó0 ko­rai juhart, hársat, kőris és madárcseresznye suhángot. amelyek jobban bírják a szennyezett út menti levegőt. Idén 54 kilométer hosszúság-’ bon 9800 csemetét, illetve su­hángot. Március közepétől Mozsgó és Szentlószló között is dolgoznak. m 15-000 Többen hiányolták ai elmúlt hé­ten a baranyai búzakorpa-tablettá- kat, még Budapestről, sőt Szeged­ről is telefonáltak, hogy a köz­kedvelt tabletta miért hiánycikk. A diabetikus különlegességeket kedve­lők hiányolják. A avártótól, a Baranya Megyei Gabonaforgalmi és Malomipari Vállalattól megtudtuk, hogy Pé­csett, a gőzmalomban a gyártó­sor dobozlezáró berendezése meg­hibásodott, emiatt következett be az egyhetes leállás. De mór elhárítot­ták a hibát és a hét végétől már szállítják ki a nagyon is közked­velt terméket. Baranyában kevésbé volt érezhető a hiánya, jobbon a fővárosi, a szegedi és a kecs­keméti, valamint a szomszédos me- gyékbeli üzletek érezték meg az akadozó ellátást. E hét közepétől már mindenütt kapható lesz ismét. ♦ — Csőtörés. Pécsett, Pécs- oónyatelepen már 14-én ész­lelték néhány utcában a víz­hiányt, míg 15-ikére már húsz utcában nem volt és a hiány 500—600 fogyasztót érintett. Nehezen találták meg a Kom­lói Szolgáltató üzem szakem­berei a baj helyét, ugyanis az egyik udvaron, a Kórház utca 4-ben a lejtős udvarrész meg­csúszott, tolajmozgás keletke­zett és ez okozta a csőtörést. Tegnap estére ismét lett víz­szolgáltatás Pécs peremterüle­tén. — Üj elnöke von Pécsett az Újmecsekaijai 2-es Lakás- fenntartó Szövetkezetnek. Dr. Bartos Istvánt, a Pannonvin Borgazdasági Kombinát jogi és igazgatási osztályvezetőjét választotta meg elnöknek a küldöttgyűlés március 14-én. — Nivódij és oklevél. A hét végén Egerben rendezték meg a szövetkezeti pávakörök és népzenei együttesek IV. orszá­gos találkozóját és ezen a Zengővórkonyi Népi Együttes zenekara Nivódijat kapott, míg az Egyhózaskozári Csángó Népdalkört Dicsérő Oklevéllel jutalmazták. — Olcsóbb üzemelésű o totókocsikat vásárolt az MHSZ Baranya Megyei Gépjárműve­zető-képző Iskolája. Tíz AVIA- tipusú tehergépkocsit vesznek, amelyek közül hetet februártói már üzemeltetnek is. Korsze­rűek, üzemeltetésük csaknem hatvan százalékkal olcsóbb, mint a ZIL-tipusú járműveké. — Vetóburgonya kis kisze­relésben. A pécsi Konzumba 60 mázsa Desire vetőburcjonya érkezett a Zöldért Vállalat dombóvári egységétől 20—30 kilós fámzárolt csomagolásban, így kis tételben is vásárolhat­nak a kiskerttulajdonosok. A vetöburgonya az utóbbi időben nemcsak drága, de hiánycikk is. — Győztesek a borverse­nyen. A hét végén Komlón, a Városi Művelődési Központban megtartották a komlói és a Komló környéki szőlősgazdák borversenyét, okik 104 .mintát küldtek be. Aranyminősítést 16, ezüstminősitést 54, bronzminő­sítést 26 minta kapott. Négy versenyző oklevelet vett ót. ♦ Halálozás Az 500 sz. Zrínyi Miklós Ipari Szakmunkásképző Intézet és Szakkö­zépiskola vezetősége, tantestülete, dolgozói és tanulóifjúsága szomorú szívvel tudatja, hogy NAGYIVAN ÁRPÁD kulturális nevelőtanár február 22-én, 36 éves korában tragikus hirtelenséggel elhunyt. Utolsó útjára március 16-án, szer­dán 15 órakor kísérjük a pécsi köz­ponti temetőben. Emlékét kegyelet­tel megőrizzük. Mély fájdalommal tudatjuk mind­azokkal, akik ismerték, szerették és tisztelték szerető férjemet, édes­apánkat, apósunkat, nagypapánkat és kedves rokonunkat, BALOGH ISTVÁN ,,Suoapa" március 14-én, életének 56. évében elhunyt. Temetése március 17-én 14 órakor lesz a sumonyi temető­ben. A gyászoló család. Fájó szívvel tudatjuk, hogy sze­retett édesapánk, apósunk, nagypa­pánk, VÜK ISTVÁN életének 63. évében elhunyt. Teme­tése március 17-én 14 órakor lesz a komlói temetőben. Autóbusz 13.30 órokor indul a Panoráma elöl. A gyászoló család. KOZELET Köpeczi Béla művelődési mi­niszter meghívására kedden hazánkba érkezett Melina Mercouri, a Görög Köztársa­ság kulturális minisztere. Lá­togatása során ismerkedik o magyar kulturális élettel, meg­beszéléseket folytat a Műve­lődési Minisztériumban és szakmai találkozókon vesz részt. * A Bólyi Mezőgazdasági Kombinátba látogattak tegnap a magyar—szovjet barátsági hét baronyai programjainak szovjet vendégei, Igor lereme- jev, a budapesti Szovjet Kul­túra és Tudomány Háza igaz­gatóhelyettese és Capovics Árpád, az intézmény osztály­vezetője. A vendégeket elkí­sérte Halas Ilona, a HNF Bo­ranya Megyei Bizottságának titkárhelyettese is. A Szovjet Kultúra és Tudomány Háza vezetőit Bolyban Papp Károly, a kombinát pártbizottságának titkára tájékoztatta a nagy­üzem termelési eredményeiről, tevékenységéről, dolgozóinak életkörülményeiről. A találko­zón részt vett Deszancsics Iá- nos, a Bólyi Nagyközségi Nép- frontbizo-ttság titkára, valamint Majer Béla, a kombinát MSZBT-csoportjának az elnöke is. A tájékoztató utón a ven­dégek megtekintették a kom­binát múzeumát. Délután a kombinát központjában ren­dezett baráti találkozón Capo­vics Árpád tartott előadást a Szovjetunió békepolitikájáról. it Deák Gábor államtitkár, a Magyar Olimpioi Bizottság el­nöke Csányi Sándort, a Mo- gyar Kereskedelmi Kamara szöuli képviselőjét bízta meg a nyári játékokra az olim­piai attasé teendőinek ellátá­sával. — Amerikai professzor a ter­vezőknél. Pénteken 14 órokor Douglas J. Balcomb, a Los- Alamosi Nemzeti Kutató Köz­pont (USA) professzora az energiatudatos szolár építészet térhódításáról tart előadást a Dél-dunántúli Tervező Vállalat tanácstermében. — Győztes táncosok. A hét végén Dunakeszin rendezték meg az országos társastánc - versenyt, amelyen a Szigetvári Társos Táncklub tagjai szépen szerepeltek. A standardkate- góríában első helyen végzett Forgács- Sándor és párja, Kap- ronczai Katalin, így B-kate- góriás táncosok lettek. A lo- tintóne-kategórióban harmadik helyre került Korpa Imre és partnere, Tóth Csilla. Növényvédelem Az üveg és fólia alatti ko­rai zöldségtermesztésnél a sa- látá.n a fehérpenészes rotha­dás jelentős kórt okozhat. A betegség elsősorban a gyökér- nyaki részen vattaszerű bevo­natot képez, majd először az alsó leveleket támadja meg. A fehér, vattaszerű bevonaton különböző méretű fekete cso­mók láthatók. Védekezés: a beteg növények eltávolítása. 4—6 leveles korban ajánlatos a fundazolos permetezés el­végzése. Kerülni kell a mélyr ültetést és a túlöntözést. A hajtatott uborkán a gyö­kérnyak feletti részen először vizenyős foltok láthatók, me­lyeken később fehér penész­gyep észlelhető. Ugyanezek a tünetek láthatók a termésen is, melyek igen hámor elrot­hadnak. Hasonló tüneteket mu­tat a botritiszes kártétel is. A fehérpenészes uborkarothadás­nál a beteg növények eltávolí­tása és a 3—4 évenkénti nö­vényváltással lehet védekezni A botritiszes fertőzés esetén a Topsin M 70 WP, Ronilan és Fundazol használható. Az élel­mezésegészségügyi várakozási idők betartására ügyeljünk. A gyümölcsösökben az idő­szerű növényvédelmi munkák közül a körtelevélbolha, körte- varasodós, valamint az ősziba­rack levélfodrosodósos kártétel megelőzése miatt ajánlatos vé­dekezni. A körtelevélbolha el­len Decis, Chinetrin vagy Fen- dona, a varasodás megelőzése miatt a Zineb, Dithone M—45 vagy Chinoin Fundazol hasz­nálható. Az őszibarack levél- fodrosodás ellen az Orthocid permetezését javaslom. Ha Zi­neb áll rendelkezésre, az is még elfogadható védelmet biz­tosít. v Dr. Frank József

Next

/
Oldalképek
Tartalom