Dunántúli Napló, 1988. március (45. évfolyam, 60-90. szám)

1988-03-01 / 60. szám

Világ proletárjai, egyesüljetek! Dunántúlt napló XLV. évfolyam, 60. szám 1988. március 1., kedd Ara: 1,80 Ft Az MSZMP Baranya Megyei Bizottságának lapja »«* * } A tartalomból: \ -7K y A SZOT elnökségének állásfoglalása (2. oldal) Ki nyeri- a totón? (5. oldal) Kollégiumok középfokon (5. oldal) Újabb 150 ágyas intézmény az időseknek Gorbacsov Jogoszláviába látogat Mihail Gorbacsov, az SZKP KB főtitkára, a jugo­szláv államelnökség és a JKSZ Központi Bizottságá­nak meghívására március közepén hivatalos baráti látogatást tesz Jugoszlá­viában — közölték hétfőn Belgródban .Huszonhármak bécsi konzultációja A Varsói Szerződés és a NATO huszonhárom tagállamának képviselői hétfőn Bécsben ismét meg­beszélést tartottak, ame­lyen folytatták az európai hagyományos fegyverzet és fegyveres erők Csökken­téséről tartandó tárgyalá­sok mandátumának kidol- " gozását. Növekvő tőkés export Exportra készült táskák a szövetkezet .gyártócsarnokában Fotó: Cseri László Gyors ütemben halad a pécsi szociális otthon építése Az építők már bent dolgoznak és azt ígérik, hogy az első félév végére befejezik a munkát. Gyors ütemben halad a pécsi integrált szociális intézmények, közismertebb nevén a Malom­völgyi úti szociális otthon második ütemének építése, amely újabb 150 ágyas intézményt jelent majd a városnak. Elkészültét nagyon sokan várják, hisz jelenleg több mint háromszáz szo­ciális otthoni igényről tud a városi tanács. A nagyszabású építkezés el­ső ütemét 1986-ban fejezték be. Akkor épült fel az első háromszintes épület, amelybe millió forintnak a biztosítása egy ideig kétséges volt. Ez a nyitásban éreztetheti majd a hatását. Ezután tudják meg letve elkészült a második épü­letegység lakóit is ellátó kony­ha. Az újabb 150 ágyas, szin­tén háromszintes épület ala­pozását 1986-ban kezdte a közelmúltban a Somogy me­gyeivel egyesült Baranya Me­gyei Állami Építőipari Válla­lat. A tetőszerkezet kivételé­vel elkészültek a külső mun- k.ák, jelenleg az épületben dolgoznak az asztalosok, víz­vezeték-, a villanyszerelők és a burkolok. Az épület mélyföldszintjén lesz. a mozgáskorlátozottak' speciális foglalkoztatója. A tervek szerint ide szeretnék venni — kortól függetlenül — jnindazokat, akik tolókocsihoz kötöttek, de képesek rá és szeretnék is munkával tölten: a napjaikat. Az ő helyzetüket figyelembevéve a mélyföld­szinti részen minden úgy ké­szül, hogy tolókocsiból elérhe­tő, nyitható legyen. A szociá­lis otthon vezetői, a budapesti, Marcibányi téri mozgáskorlá­tozottak intézetében szerzett tapasztalataikat adták tovább az építőknek. A földszinten, kétágyas szobákban lesznek a beköltözők. Az emeleten helye­zik el a gyengélkedőket, vagy a hosszabb betegségből lába­dozókat. A nyolcvanmillió forintos költségben — a városi tanács egészségügyi osztályán kapott információ szerint — benne van a berendezés költsége - hét­millió forint - is. Ennek a hét­ket, s hogy a gyártók mikor­ra vállalják a szállítást, az bi­zonytalan. így hiába készül el az épület az első félév végé­re, a berendezés legjobb eset­ben a'második félévre marcrd, és az év végén vagy a jövő év elején fogadhat újabb la­kókat a Malomvölgyi úti Szo­ciális Otthon. T. É. Várkonyi Péter hétfői programja Indiában A hivatalos indiai látogatá­son tartózkodó Várkonyi Péter külügyminisztert hétfőn Új-Del­hiben fogadta Ramaszvami Venkataraman köztársasági el­nök és Sankar Dajal Sarma olelnök. Az udvariassági láto­gatáson jelen volt Oláh ló- zsel, Magyarország új-delhi nagykövete is. A magyar diplomácia veze­tőjének hétfői programja ko­szorúzással kezdődött az in­diai történelem kiemelkedő személyisége, Mahatma Gandhi hamvasztási emlékhelyénél. Utána megkezdődtek a hi­vatalos tárgyalások. Várkonyi Péter először négy- szemközt találkozott Natvgr Szingh külügyi államminiszter­rel, majd szakértők jelenlété­ben folytatták megbeszélésü­ket. A tárgyalások egyik téma­körét a kétoldalú kapcsolatok képezték: a két ország viszo­nyát vitás politikai ügyek nem terhelik, a figyelem tehát az együttműködésnek kölcsönös érdekeltségen nyugvó bővíté­sére irányult. Egyetértés volt abban, hogy biztosítani kell a magas szintű személyi po­litikai érintkezések folyama­tosságát. Mindkét fél hangsú­lyozott fontosságot tulajdoní­tott a gazdasági-kereskedelmi együttműködés' elmélyítésének, megelégedéssel állapítva meg, 'hogy tavaly a magyar—indiai órucsereforgalom értéke átlép­te a százmillió dolláros szin­tet. Az érintett nemzetközi és regionális témák sorában szó volt az általános biztonsági kérdésekről, a kelet—nyugati viszonyrendszerről, az afganisz­táni és a kambodzsai rende­zéssel összefüggő fejlemények­ről. Közösen osztott vélemény volt, hogy a regionális válság­gócokat - amelyek megoldá­sában India aktív szerepet vál­lal - tárgyalások' útján kell (Folytatás a 2. oldalon) Mérlegzáró küldöttgyűlés a kesztyűs szövetkezetnél Szükség van profilbővítésre — A nehézségek ellenére is 1987 az egyik legsikeresebb évünknek számít — mondta Stettner Jenő, a pécsi Kesz­tyű- és Bőrdíszműipari Szö­vetkezet elnöke a tegnapi mér­legzáró küldöttgyűlésen, amelynek a KISZÖV-székház adott helyet. - A tőkésexport- tunk értékben nyolcvannyolc­millió forintra nőtt, tizenöt- millióval haladva meg az 1986-os teljesítést. Az összes értékesítésünk szózhetvenmillió forint. A kihelyezett tőkénk harminchatmillió. A nyeresé­günk hatvannyolcmillió forint. Az átlagkereset növekedése 15,6 százalékos, s nyereségré­szesedésként valamivel több mint kétheti bért tudunk fizet­ni dolgozóinknak. Hogy mit értett a szövetke­zet elnöke nehézségek alatt, az a több lábon álló — kesz­tyű-, bőrdíszmű-, cipőfelsőrész­készítő - szövetkezetnél mind a három főprofilt érintően a Idén már hatezer köbméteres hőlégballont is készítenek a indított textilüzemében. Az ezerhatszáz, négyezer, illetve hatezer szovjet piacra kerülnek. Közép-Európa egyetlen hőlégballon Képünkön: kipróbálják az újonnan elkészült ballont. Bányászati Aknamélyítö Vállalat mecseki körzetének tavaly be- köbméteres hőlégballonok a belföldin kívül osztrák, lengyel, gyártó üzemében sportejtöernyöket és munkaruhákat is varrnak. Cseri László felvétele következő: a bőrdiszműgyártást nemcsak a szovjet piaci kon­tingens szűkülése, hanem az importkorlátozás is akadályoz­ta, azaz az olasz szerelékek beérkezése tavaly nehézkes volt. A cipőfelsőrésznél mun­kaellátottsági zavarok támad­tak, a nyugatnémet bérmunka akadozott. A kesztyűből csök­kent a síkesztyűigény, e ter­mék helyett ideiglenesen tás­kát varrtok a fonyódi üzem dolgozói. A négytelephelyes — pécsi, mohácsi, szederkényi, fonyódi - szövetkezet termékei több mint kilencven százalékban külföldre kerülnek. A szocia­lista exportot problémássá te­szi, hogy miközben árban és volumenben egy évre előre el­kötelezi magát a szövetkezet, addig alapanyagárban, támo­gatásban sokféle kedvezőtlen változás bekövetkezhet a tárgyévben. A kesztyűgyártásban Fo­nyódon várnak javulást, Pécs és Mohács többlettermelést hozott. Bőrdíszműben a ter­melés szervezettségén kíván- *nak javítani, főként a pécsi egységben. A cipőfelsőrészben az okozott gondot, hogy az NSZK-beli partner szovjet piaci kapcsolatai visszaestek, a ncgyobb sorozatok helyett kisebb megrendeléseket telje­sített a pécsi Kesztyű- és Bőr­díszműipari Szövetkezet. — A bérklubtagságunkat el­tagadták — tájékoztatott a küldöttközgyűlést követően Stettner Jenő elnök. - Ez azt jelenti, hogy a tőkés expor­tot tizenhárom százalékkal kell növelnünk, ez pedig a bérmunkát figyelembe véve nem kis feladatot jelent. A tő­kés export az össztermelésünk közel fele. Három lábon álló szövetkezetünk továbbra is ke­resi a megújulási lehetőséget, azaz a profilbővítés feltett szándékunk. L. Cs. K.

Next

/
Oldalképek
Tartalom