Dunántúli Napló, 1988. január (45. évfolyam, 1-30. szám)

1988-01-08 / 7. szám

JANUÁR Szeretettel köszöntjük névnapjuk alkalmából s., GYÖNGYVÉR PÉNTEK nevű kedves olvasóinkat A Nap kél 7.31 — nyugszik 16.10 órakor A Hold kél 20.39 — nyugszik 9.54 órakor Olvasószolgálat Hírek, tudósítások, események közölhetők 14-16 óráig a 15-000-es telefonszámon. Hírszerkesztő: CSUTI JANOS Ma, délelőtt 9—11 óráig panaszügyekben fogad, telefonon hívható a 10-046-os telefonszámon HÁMORI ANDREA Szerkesztőségi ügyeletes 16-19 óráig a 10-053-as telefonszámon REZES ZSUZSA CB*rádió hívójelünk: „Napló—I" 16—19 óráig a 25-ös csatornán Elhunyt Reich Karoly Életének 66. esztendejében, hosszú, súlyos betegség után elhunyt Reich Károly Kossuth- és Munkácsy-díjas grafikus, ki­váló művész. Temetéséről ké­sőbb intézkednek. A Magyar Népköztársaság Művészeti Alapja, Művelődési Minisztérium, Magyar Képzőművészek és Iparművészek Szövetsége — Pályázati felhívások. A Művelődési Minisztérium elő­zetes jelzése szerint a peda­gógusállások pályázati felhí­vásait a Művelődési Közlöny 1988. évi 4. számában jelente­tik meg. A meghirdetésre ke­lülő óvodavezetői és iskola- igazgatói állások pályázatait a megyei művelődési osztály gyűjti össze és továbbítja a Közlöny szerkesztőségének. Időjárás Péntek délig túlnyomóan borult idő lesz, sokfelé esővel. Azután nyu­gat felől csökken a felhőzet és fu­tó zápor, a magasabb hegyekben hózápor valószínű. Az időnként meg­élénkülő délnyugati szél pénteken északnyugatira fordul és főként a Dunántúlon megerősödik. A legma­gasabb nappali hőmérséklet pénte­ken 3 és 8 fok között várható. * Csütörtök reggeli vízállások: ör- tilos 62 cm, áradó, 3,6 fok; Barcs —8 cm, változatlan, 4,7 fok; Dráva- szabolcs 94 cm, áradó, 3,4 fok; Mo­hács 378 cm, apadó, 5,8 fok. Munkásőr egységgyűlésck A munkásőrök ünnepi egy­séggyűlései idén január első felében lezajlanak. A pécsi „Landler Jenő" munkásőregy- ség január 9-én 10 órakor a POTE aulájában tartja meg gyűlését, január 10-én, vasár­nap ugyanitt rendezik a Me­cseki Szénbányák „Steinmetz Miklós" munkásőregységének ünnepségét is. A következő hét végén, január 16-án 10 órai kezdettel tartja egységgyűlését a MOFA ebédlőjében a mohá­csi „Rózsa Ferenc" munkásőr- zászlóalj, a Szigetvári Konzerv­gyárban a szigetvári „Tömpe József" munkásőregység, a siklósi határőr kiképzési bázi­son az „Id. Kréth Imre” siklósi munkásőregység. Ugyancsak 16-án, szombaton de. 11 óra­kor kezdődik a komlói Színhóz- és Hangversenyteremben a „Csizmazia Gyula" munkásőr­egység gyűlése. A Munkásőr­ség Baranya Megyei Parancs­nokságának törzse és közvet­len alegységei január 17-én 10 órai kezdettel Pécsett, a Hely­őrségi Művelődési Klubban tartják meg ünnepi gyűlésüket. • Halálozás Mély fájdalommal tudatjuk, hogy drága, jó férjem, szerető édesapánk, apósunk, nagypapánk és kedves ro­konunk, KATONA JÓZSEF asztalos, szavai lakos 5-én, 72 éves korában váratlanul elhunyt, fáradt szive, dol­gos keze megpihent. Szeretett ha­lottunkat 9-én 13.30 órakor kísérjük utolsó útjára a szavai temetőben. A gyászoló család. Mély fájdalommal tudatjuk mind­azokkal, akik ismerték és szerették, a volt volános munkatársaival, hor­gásztársakkal, hogy szeretett nagy­bácsink, HERKE SÁNDOR nyugdíjas buszsofőr, 68 éves korában váratlanul elhunyt. Temetése január 12-én 13 órakor lesz a pécsi * köz­ponti temetőben. Molnár, Papp, Fü- löp család. Mély fájdalommal tudatjuk, hogy drága édesanyánk, anyósunk, nagy­mamánk, OZV. SZEKERES JANOSNÉ Zsupán Katalin, hosszan tartó, súlyos betegségben, 75 éves korában csendesen elhunyt. Temetése január 9-én 13 órakor lesz a nagykozári temetőben. A gyászoló család. A Pécsi Szikra Nyomda dolgozói mély megrendüléssel tudatják, hogy volt munkatársuk, LOMBOSI IMRÉNÉ nyugdíjas elhunyt. Hamvasztás utáni búcsúztatója január 12-én 15.30 óra­kor lesz a pécsi központi temetőben. Téli nyitva tartás szerint üzemel a pécsi vásárcsarnok, vagyis reggel hatkor nyitnak, ami nem veszi kedvét a kereskedőknek. Naponta most átlag száz árus keresi fel a csarnokot - nem­csak Baranyából, de Somogy, Tolna, Zala és Szabolcs-Szatmár megyéből is. A piaci napo­kon, vagyis szerdán, pénteken és szombaton megduplázódik a számuk. Jelenleg elsősorban az alma-, a zöldségfélék és a dióbél a legkelendőbb áruféleségek. (Fotó: Proksza László)----------------------------------------------------------------- * -----------------------------------------------------------------­— Új igazgató. Dr. Soly­már Istvánné, a Baranya Me­gyei Pedagógiai Intézet peda­gógiai munkatársa a pécsi Fá­bián Béla Úti Általános Műve­lődési Központ igazgatója lett. Munkakörét 1988. január 1-jé- től dr. Karádi Kázmérné vette át. Mai névnap: Gyöngyvér Ha nem is pontosan eb­ben az alakban, de ősma­gyar eredetű, mert a Vá- radi Regesztrumban Gyöngy Gyönyörű alakban szereplő név. Arany Já­nos: Buda halála című el­beszélő költeményében ezt a nevet adta Buda felesé­gének és magyarázatul azt fűzte hozzá, hogy a név alapján a fentiekből vette, s vele a gyöngy-testvér fogalmát kívánta kifejezni. Gyöngyvérnek nevezik a Délkelet-Európában honos, piros lábú, szalonkafélék­kel rokon költözőmadarat is. — Lesz-e távvezeték? A MÉV a védett Jakab-hegyen át, a Pálos kolostor közelé­ben távvezetéket akar építe­ni. Az OKTH Dél-dunántúli Felügyelősége ellenzi, hogyi egy országosan védett terüle­ten ilyen létesítmény készül­jön. — Már tisztuló repüléseket tartanak a méhek néhol Ba­ranya megyében, mert annyi­ra enyhe az idő. Normálisan február—márciusban szokott ez bekövetkezni. Novemberben és decemberben egy-két na­pos tisztuló repüléseket is megfigyeltek a méhészek. — Hatvan család fázik ja­nuár 6. óta Pécsett, a Siklósi út 38. és 40-ben, ugyanis hi­degek a radiátorok. Most először ilyen hosszú a fűtetlen- ség, korábban csak napköz­ben hűltek ki a fűtőtestek, de estére mindig felmelegedtek. Hetente mindig van egy „hi­deg nap", amikor alig, vagy nem fűtenek a két épületben. — Újítók. A mázaszászvári tanács és a helyi KlSZ-szerve- zet pályázatot hirdetett má­jus 1-ig az újító mozgalom­ban résztvevőknek. Lehet pá­lyázni költség- és veszteség­csökkentő, anyag- és energia­takarékossági témákban is. — Belvízrendezés. Ebben az évben rendezik a belvizeket Dunaszekcsőn, így például a Móricz Zsigmond úti buszvá­rótól a Szabadság térig, a Petőfi téren, a Várhegyen, az iskolakert mellett, a Rózsa ut­cában. — Hajdina. A Pécsi Tszker hajdinát forgalmaz rizspótló­ként is, dobozolva. A dobo­zok oldalán többféle receptle­írás olvasható. Több mázsa ér­kezett az újdonságból a pé­csi Sallai és a Vadász utcai csemegeüzletekbe. — Szabadalom után gyár­tás. Gyenis Sándor pécsi fej­lesztő mérnök univerzális vegy­szerszivattyút fejlesztett ki há­zilag. Szabadalmát megvásá­rolta a Szabadszentkirályi Kis­szövetkezet és már gyártja is a készüléket. Egy mintagép a pécsi Agroker Áruházban is látható. A lottó nyerőszámai A Sportfogadási és Lottó Igazga­tóság közlése szerint a lottó első heti nyertes számai a következők: 19, 36, 44, 54, 70 Sík Lajos panaszolta több társa nevében Pécsről, a Liszt Ferenc utca 11-ből, mint lakóbizottsági tag, hogy utcájukba és a környék négy utcájába már december 4. óta, a megrendelés napjától eddig nem érkezett meg a kért háztartási tüzelőolaj. Kisebb és nagyobb té­telekről van szó. Szerintük a Pan­non Volán nem győzi a megren­delések kielégítését, mert kevés a járműve. Már korábban is tapasz­talták, hogy amióta csak a Volán hordja a HTO-t Pécsett, csak egy­másfél hónap alatt kapják meg a kért mennyiséget. Az AFOR pécsi telepén megtud­tuk, hogy nincs HTO-hiány, ameny- nyit kér a Dél-dunántúli TUZÉP Vállalat, azt biztosítják, sőt saját kicsi kocsikkal is házhoz viszik a kért árut. Jelenleg van elegendő kocsijuk. Tény, hogy a TUZÉP de­cember 24-töl január 5-ig leltáro­zott, nem tudott a lakossági igé­nyek kielégítésére figyelni, de a Volán továbbra is felvette a meg­rendeléseket, ám a kiszállítást nem győzte és kijelentették, hogy a ké­sőbbiekben sem tudja győzni. Nem azért, mert kevés a járműve, ha­nem azért, mert nagyon kevés tá­rolókannával rendelkezik. A TUZÉP- től csak 300-at kap és ezzel na­ponta kétszer fordul, van úgy, hogy egy-, vagy kétkannás tételekkel. Ha napi ezer kannát kapna, akkor zavartalan lenne az ellátás, és a harmadszori fordulásra is lehetőség nyílna két óra után is. A TUZÉP azonban ennyi kannát nem vásá­rol. Tény, hogy csak a Volán HTO- fuvarozó, de foglalkozott ezzel egykor a Tempó és a Garancia is. Jelenleg még néhány maszek kis­vállalkozó fuvarozik, de nagyon drágán. • — Omladozik a védett kris­tálybarlang egyik csaknem 800 köbméteres nagyterme Be- remenden, a közeli bányamű­velési robbantások miatt. A mennyezetről és az oldalfalak­ról kisebb-nagyobb kövek hul­lanak alá. A megmentési terv már megszületett. így egye­bek között külső erősítést kap a barlangrész, belülről pedig pincetömedékelési eljárással erősítik meg. Sokba kerül a kivitelezés, ezért nagyon ko­moly társadalmi összefogásra lenne szükség. Óvári Miklós, az MSZMP Po­litikai Bizottságának tagja, a Központi Bizottság titkára két­napos látogatást tett Heves megyében. Szerdán délután Egerben, a megyei pártszék­házban Barta Alajos, a me­gyei pártbizottság első titkára és Schmidt Rezső, megyei ta­nácselnök fogadta. Csütörtökön a füzesabonyi Áfésznél folytatódott Óvári Miklós programja. Nagy Zol­tán elnök beszámolt a tíz köz­ség ellátásában alapvető sze­repet betöltő szövetkezetek munkájáról, majd a Központi Bizottság titkára felkeresett több boltot, s meghallgatta a ke­reskedelmi dolgozók vélemé­nyét az áruellátásról, a leltá­rozási tennivalókról. Ezután el­látogatott abba az üzembe, amelyet a hulladékhasznosítási program pályázata révén alig egy év alatt épített a szövet­kezet. A látogatás a Füzesabonyi Állami Gazdaságban, majd a Hevesen szeptember óta mű­ködő, kísérleti programot meg­valósító középfokú oktatási in­tézményben folytatódott. Ezt követően a Politikai Bizottság tagja a Hevesi Városi Pártbi­zottságnál pórt-, tanácsi és gazdasági vezetők számára rendezett aktívaülésen tájékoz­tatót tartott időszerű politikai és társadalmi kérdésekről. dr '-r; Miklós Heves megyei programja a Hevesi Népművé­szeti és Háziipari Szövetkezet­ben tett látogatással zárult. Csütörtökön Szegeden talál­kozót rendezett a magyar és a jugoszláv békemozgalom. A magyar küldöttséget Barabás Miklós, az Országos Béketa­nács főtitkára, a vendégeket Zsivan Beriszavljevics, a Jugo­szláv Békeliga elnöke vezette. A delegációk meqállapodtak abban, hogy májusban — szé­lesebb körű részvétellel — ma- gyar-jugoszláv, kétnapos bé­kemozgalmi hatórtalálkozót rendeznek Szegeden. * A Művelődési Minisztérium­ban átadták a Bárdos Büchler Gézáné alapítvány díját Rácz Gyöngyi, volt állami gondo­zottnak, a HÓDIKÖT betanított munkásának. Az alapítványt te­vő Bárdos Géza a múlt év­ben elhunyt feleségének, a munkásmozgalom neves szemé­lyiségének kívánt emléket állí­tani. Az alapítvány célja az, hogy minden évben támogas­son önálló élet kezdésében egy olyan, az állami gondozás­ból kikerülő fiatalt, aki erre becsületes életmódja alapján rászolgált. — Fájdalomcsillapító elekt- roakupunktúrás készüléket fej­lesztett ki Szegeden Eszes Tamás műszerész. Ebből vá­sárolt egyet a pécsi Veress Endre úti rendelő ideggyógyá­szati szakrendelése is, ahol akupunktúrás kezelés is fo­lyik. Kegyeletsérto sírrongálás Szentlorincen Kegyeletsértő sírrongálős tettesei után nyomoz o szigetvári rendőrka­pitányság. A megbotránkoztató eset, amelynek részleteit eddig a nyomo­zás érdekében nem közölték, egy hó­nappal ezelőtt, december nyolcadika éjjelén történt a Baranya megyei Szentlőrinc temetőjében. Elkövetői ti­zenhat régi családi sírboltot dúltak fel. Feltehetően többen voltak, mert a kriptafedelek némelyike fél ton­nánál is súlyosabb. Ezeket egy em­ber képtelen lett volna elmozdítani a helyükről. Főleg olyan sírboltokat nyitottak fel, amelyekbe évtizedek­kel ezelőtt temettek utoljára. A sírok feldűlásának vélhető célja az el­hunytakkal esetleg eltemetett érté­kek megszerzése lehetett. Mivel a megbolygatott sírokban nyugvók hoz­zátartozóinak többsége időközben el­származott a faluból, a szigetvári rendőrkapitányság kéri mindazokat - családtagokat, hozzátartozókat, kö­zeli barátokat és ismerősöket -, okik részletesebb tájékoztatást ad­hatnak a szentlőrinci kriptákba te- metettekről, hogy telefonon vagy sze­mélyesen jelentkezzenek a kapi­tányságon. Felvilágosításaikkal elő­segíthetik a tettesek kézrekeritését.' Idén I60 millió forintból gazdálkodik a PIK Lakáskarbantartások Pécsett Százhúszmillió forintból több száz pécsi PIK-lakás karban­tartását (tetőjavítás, padlócse­re, vakolat-felújítás, panelszige­telés) végezte el az elmúlt év­ben a PIK gépészeti önellátó egysége, illetve a felkért kis­iparosok. Legnagyobb gondot a beázások, az elrongálódások okoztak, elsősorban Újmecsek- alja - IV. sz. házkezelőség — és Kertváros — V. sz. házkeze­lőség - területén. Kertvárosban például a ta­valyi karbantartási keretet - 10 millió forintot — szinte tel­jesen a panelépületek hézag- szigetelésére kellett felhasznál­ni — mondta Bólyi Mária, az V-ös sz. házkezelőség vezetője. - Alig maradt pénz a lépcső­házak festésére, a kaputelefo­nok, a liftek javítására; mégis a hőszigetelési, homlok­zat- és tetőjavítási munkáknak csak 60 százalékát tudtuk be­fejezni. Ez közel 340 kertvá­rosi lakást érintett. Ez évben 20 millió forintot kap az V. sz. házkezelőség. Ebből elsősorban az Anikó, az Éva és a Varsány utcai laká­sok karbantartását tervezik. A belső szigetelési munkákat je­lenleg is végzik a kivitelezők, külső munkákra március köze­pén, a jó idő beálltával kerül­het sor. Hasonló a helyzet a város más területein is. Idén a PIK több mint 160 millió forintot fordít karbantartási munkákra. Ebből legalább 20 milliót a beázott, vizes lakások helyre­állítására. A házkezelőségek közül a legtöbb pénzből - 31 millió forint - a II. sz. belvá­rosi házkezelőség gazdálkod­hat. Az I. sz. házkezelőség 20 milliós keretéből közel 4 mil­lió forintot szán a tetőbeázá­sok megszüntetésére, teljes te­tőfelújításokra, a vasasi Károly, Felsővámház, Zsolnay és Vörös- kereszt utcákban. Újmecsekalján a II. sz. ház­kezelőség a Szigeti, az Athinay, a Hal József, az Attila és a Madách Imre utcák egy-egy épületén szeretné elvégeztetni a szükséges tmk-munkákat. A IV. sz. házkezelőség szintén Újmecsekalja területén a Páf­rány, Ajtósi Dürer, Szántó Ko­vács J.. Dombay, Építők és, Münnich Ferenc utcák legjob­ban elrongálódott PIK-házai- nak szigetelését tervezi. H. A. ISMÉT AKCIÓ a Domus Áruházban! Dekorációs célokra és mérsékelt igénybevételű bútorokra alkalmas kanadai plüssszövet 30%-os engedménnyel: 528,- Ft helyett 362,- Ft-ért, 514,- Ft helyett 352,- Ft-ért. Megérkeztek a közkedvelt NDK műszőrmék és velúrok - több színben! ÖNNEK IS ÜZLET A Ml ÜZLETÜNK!

Next

/
Oldalképek
Tartalom