Dunántúli Napló, 1988. január (45. évfolyam, 1-30. szám)

1988-01-02 / 1. szám

Szexualitás és örömszerzés Részvénytársaság left a KONSUM Élefképek: Vadon Magyarország az európai középmezőnyben Világ proletárjai, egyesüljetek! Kádár János látogatása a Műcsarnokban Kádár János, a Magyar Szocialista Munkáspárt fő­titkára csütörtökön a Mű­csarnokba látogatott, és megtekintette a Művészet és forradalom című kiállí­tást. Kíséretében volt Ra­dies Katalin, a KB tudo­mányos, közoktatási és kulturális osztályának veze­tője. Az MSZMP főtitkárát Nóray Katalin igazgató és Havas Valéria igazgató- helyettes fogadta és kísér­te a műcsarnoki tárlaton, amelyet a nagy októberi szocialista forradalom 70. évfordulója alkalmából ren­dezett Szovjet Kultúra Napjai keretében nyitottak meg. A tárlatlátogatást köve­tően Kádár János és ven­déglátói kötetlen véle­ménycserét folytattak a ki­állításról, a művészeti élet­ről, a Műcsarnok munká­járól, terveiről. A beszélgetésen jelen volt Borisz Sztukalin, a Szovjetunió budapesti nagykövete. XLV. évfolyam, 1. szám 1988. január 2., szombat Elkészültek az olimpiai arany-, ezüst- és bronzérmek a 24. Szöuli olimpiai játékokra (Telefotó: AP—MTI—KS—DN) Németh Károly ünnepi beszéde Karneváli hangulat Pécsett Kedves Hallgatóim! Honfi­társaim I 1988. első napján őszinte tisztelettel köszöntőm vala- mennyiüket. A párt és az ál­lami vezető testületek jókíván­ságait tolmácsolva boldog, békés, eredményes új eszten­dőt kívánok önöknek és né­pünk minden barátjának. Bol­dog új évet kívánva, testvéri érzésekkel köszöntőm a hatá­rainkon túli magyarokat is; a környező államokban élőket csakúgy, mint azokat, akiket sorsuk messzi távolokba, a vi­lág különböző tájaira vezetett. Esztendő, veszendő. Így mondták a régi öregek. És közben arra gondoltak, hogy gyorsan szalad az idő. De mondogatták azt is, hogy messzi az esztendő, ami az előző bölcsesség fordítottját jelentette. Azt, hogy egy év hosszú idő. Előre nézve ész­szerűen kell hát beosztanunk mindazt, amink van. Az új év első napján egy­szerre érezhetjük mindkét szó- lásmondós igazát. Munka köz­ben úgy tűnik, mintha gyor­sabban haladna az idő. Az el­múlt esztendőben volt tenni­való, feladat bőven. Népünk munkájának eredményeként emelkedett a nemzeti jövede­lem; az ipari, mezőgazdasági vállalatok, szövetkezetek egy része növelte teljesítményeit, javította gazdálkodását. Visz- szatekintve az elmúlt évre, nyugodt lelkiismerettel állapít­hatjuk meg: a munkának, a küzdelemnek volt értelme és eredménye. Az új év kezdetén előre is kell tekintenünk. Az 1988-as esztendő számunkra többet je­lent, mint az évek megszokott változását. Felgyülemlett gond­jaink megoldásának, megmé­retésünknek fontos időszaka előtt állunk. Azok a célok, amely a párt Központi Bizott­ságának a múlt évi, júliusi ál­lásfoglalásán alapulnak, és a kormánynak, az Országgyűlés által jóváhagyott munkaprog­ramjában, valamint az idei népgazdasági tervben öltenek testet, az eddigiektől eltérő igényeket, nagyobb követelmé­nyeket támasztanak valameny- nyiünkkel szemben. Emelkedett a minőség mér­céje, és ez fokozott össz­pontosítást, egyéni és közös erőfeszítést, úifajta gondolko­dást, cselekvő magatartást követel. Jobb, hatékonyabb munkával juthatunk túl a je­lenlegi nehézségeken. Van közösen vállalható prog­ramunk, amelynek valóra vál­tásával sikeresen folytathatiuk a szocialista Maavarorszóg énít“sét menteremt1'ot'íik az ismert és feszítő szociális gon­dok megoldásának anyagi fel­tételeit, eredményesen szolgál­hatjuk népünk anyagi és szel­lemi gyarapodását. Feladataink széles körű vi­tában, az egymással is ütkö­ző vélemények nyomán for­málódnak nemzeti programmá. Közös, egybehangzó állás­pontunk —, amely progra­munknak is fontos része —, hogy a gazdasági reform to­vábbvitelének, a szocialista demokrácia kiteljesítésének, a politikai intézményrendszer fej­lesztésének útján haladjunk. Olyan szocialista reformtörek­vések ezek, amelyeknek meg­valósításában bízvást támasz­kodhatunk népünk nagy több­ségére. Építhetünk a Szovjet­unióban és más szocialista országokban végbemenő tár­sadalmi-gazdasági megújulás tapasztalataira és a korsze­rűbb együttműködésben rejlő lehetőségekre. Programunk valóra váltásá­ra, munkára hívjuk minden honfitársunkat, akinek szívügye szocialista hazánk jelene és jövője. Tisztelt Hallgatóim! Az évezrednél is hosszabb idő, amióta népünk itt, a Kárpát-medencében él, gyak­ran próbára tette a magyar­ságot és a vele azonos sorsot vállaló nemzetiségieket. Sok­szor kijutott nekünk a harcból, a küzdelemből, a helytállás­ból — olykor a puszta létün­kért. Nagy történelmi leckék tanulsága; ha egy nép nem adja meg magát és képes a tapasztalatokból okulni, ha te­hetségét, szorgalommal ötvözi, erőit egyesíti, akkor otthon­teremtő, országépítő munkája meghozza a maga gyümölcsét. A nemzet teremtő akaratát, életerejét tanúsítja az a tény is, hogy hazánk a szocialista országok nagy családjához, a társadalmi haladás élvonalá­ba tartozik. Igaz, hogy új világunk építésében lassabban haladunk, mint korábban gon­doltuk, de nincs okunk kishi­tűségre, ha a megtett útra gondolunk. Jó alapokra épít­kezhetünk, hiszen a fájdalmas hibák és tévedések ellenére a magyar nép az elmúlt évti­zedekben történelmileg is ma­radandót alkotott. Ha őszinték vagyunk önma­gunkhoz, ha képesek vagyunk reálisan megítélni a mögöttünk sorakozó évtizedek tapasztala­tait, és az eredményeket a lehetőségekhez, nem pedig a vágyginkhoz mérjük, ha az élet úi kérdéseire helyes válaszokat adunk, akkor a célok vállalá­sában és az értük teendő erő­feszítésekben is kialakul a tár­sadalmi összefogás. Napjaink­ban ennek próbaköve a ki­(Folytatás a 2. oldalon) Ülést tartott a Minisztertanács A Minisztertanács csü­törtöki ülésén állást fog­lalt a központi államigaz­gatási szervekhez tartozó háttérintézmények átfogó felülvizsgálatáról, szerveze-. ti korszerűsítéséről. A fe­lülvizsgálat célja a munka hatékonyabbá tétele, a költségvetési támogatósok mérséklése, a működési költségek csökkentése. A Minisztertanács kijelölte az ezzel kapcsolatos felada­tokat. A kormány tárgyalt sa­ját, valamint bizottságai és a KNEB 1988. első fél­évi munkatervéről. A Fővárosi Tanács el­nöke tájékoztatta a kor­mányt arról, hogy Buda­pesten 1987-ben ezerrel több lakás készült el, mint ami a tervben szerepelt, s a lakások 99 százalékára már ki is adták a lakha­tási engedélyt. Kéményseprő kívánt szerencsét a vendégeknek a Nádor étteremben, Ami az utáákon maradi-: öl- köbmétár hulladék és üvegcserép a közlekedési rendőröket. A megye autósainak képviseleté­ben Litványi Tibor, a baranyai szervezet elnöke és Lakatos György elnökhelyettes ajándék- kosarat adott át Perencz János törzsőrmesternek és Markulia Zoltán szakaszvezetőnek, meg­köszönve azt a segítséget, amit a közlekedési rendőrök nyúj­tanak az autósoknak. A boldog új év mellett azt kívánták, hogy minél kevesebbszer kerüljön elő Nehéz éjszakájuk volt a pé­csi Széchenyi téri galambok­nak: a mindenki karácsonyfá­ja körül összesereglett tömeg már jóval éjfél előtt elkezdett ünnepelni, zenéltek, énekeltek, ordibáltak, fújták a hosszú és rövid papírtrombitákat, petár­dák durrogtak . . . Persze ezek a békés állatok nem tudni mi­re vélni a dolgot, csapatostul röpködtek egyik párkányról a másikra. A szilveszteri vigasságban ak­kor enyhült kissé a zsivaly, ami­kor a téren — a hagyományok­nak megfelelően -, éjfél előtt néhány perccel a Magyar Autóklub Baranya Megyei Szer­vezetének vezetői köszöntötték (Folytatás a 2. oldalon) Pillanatképek a pécsi szilveszterről: — Vidám forgatag a Széchenyi téren, dési rendőröket. — Koccintás éjfélkor. Autóklub vezetői köszöntötték a közieké- Kóródi Gábor felvételei

Next

/
Oldalképek
Tartalom