Dunántúli Napló, 1987. december (44. évfolyam, 331-360. szám)

1987-12-01 / 331. szám

’'w Vilég proletárjai, egyesüljetek! Dunántúli nanto XLIV. évfolyam, 331. szám 1987. december 1., kedd Ara: 1,80 Ft Az MSZMP Baranya Megyei Bizottságának lapja A tartalomból: 1988: Ki-Mih-Tud ? (4. oldal) Szakma- ismertatas (5. oldal) Az utakon (6. oldal) Mikor lesz elég tégla? (3. oldal) Új gyógyászati létesítménnyel gyarapodunk Az épület külső homlokzata Berendezik a Baranya Hegyei Kórház új pavilonját Francia- Iráni alku fran­két Látványos fordulöt a fran­cia—iráni viszonyban: a két ország nem emelt vádat a kölcsönösen vizsgálóbíró elé pdézett diplomaták ellen és, ' feloldotta a két nagykövetség közel fél éve tartó rendőri zárlatát. A francia miniszter- elnökség közleménye szerint gyors ütemben folyik a többj vitás kérdés rendezése, s a; diplomáciai kapcsolatok hely­reállítása. A fordulat egy nappal a két francia túsz Libanonból való) hazatérése után következett be és immár világos, hogy az egész a kölcsönös normalizá­lási erőfeszítések egybefüggő rendszerét alkotja. Vahid Gor- dzsit, az iráni nagykövetség tolmácsát még júniusban meg­idézte a tavaly szeptémberi párizsi merénylethullám ügyé-* vei foglalkozó vizsgálóbíró. Gordzsi a diplomáciai mentes­ségre hivatkozva nem jelenti meg a francia bíró előtt és) június 30. óta nem mozdult ki a ndgykövetségről. A kötél­húzásból diplomáciai szakítás lett. Most elkezdődött a kibékü­lés: két libanoni francia túsz szabadsága fejében Gordzsi is visszanyerte szabadságát. A formaságokat persze betartot­ták: az iráni diplomata vasár-, nap este megjelent a párizsi igazságügyi palotában a vizs­gálóbíró előtt. Az kihallgatta, de nem emelt vádat ellenei s Gordzsi így szabad ember-* ként távozhatott. Ezzel egyidejűleg az iráni fővárosban az iszlám bírásán is kihallgatta Paul Torri fran­cia konzult és szintén nem emelt vádat ellene. A francia miniszterelnökségi közlemény kilátásba helyezte a kölcsönös pénzügyi követelések gyors rendezését és a diplomáciai viszony helyreállítását. Hétfőn hajnalban Torri is elindult Teheránból a francia főváros­ba. Elkezdték a beköltözést Februártól fogadnak betegeket torait és a helyükön állnalo már a betegek hűtőszekrényei. A folyosókon a nővérek beteg­figyelő állása is félig beren­dezett és az orvosi szobák bútorait is már csak a helyük­re kell rakni egy gondos taka­rítás utón. A tervek szerint itt februártól fogadnak bete­geket. Az egész épület — amely szintenként 960 négyzetméter, költsége 105,5 millió forint —• nagyon dekoratív a világos-, szürke márványlapos lépcsők­kel, a szép padló- és falbur­kolattal, az ötletes tervezéssel, ami jó belső térhatást ért el a közbeiktatott félköríves tá­gas terekkel, folyosórészletek­kel és amelyekben nagyon jól mutatnak a már odatelepített zöld növények. S. Zs. Moszkvába érkezett Ausztrália miniszter­elnöke Moszkvába érkezett hét­főn Robert Hawke, Auszt­rália miniszterelnöke. A vnukovói repülőtéren Nyi - kolaj Rizskov szovjet kor­mányfő és Eduard Se- vardnadze külügyminiszter fogadta. Az ausztrál kor­mányfő a szovjet kormány meghívásának tesz eleget. Hawke már vasárnap megérkezett a Szovjetunió­ba. Moszkvai hivatalos programjának megkezdése előtt rövid időre megállt Leningrádban. Fegyveres incidens Kabulban Fegyveres összecsapás volt hétfőn reggel Kabul központjában a rendőrök és a kormány oldalára két évvel ezelőtt átállt Iszmat Muszlim tábornok fegyve­resei között. Az incidens a most ta­nácskozó Lója Dzsirga (Nagy Nemzetgyűlés) helyszínéül szolgáló mű­szaki főiskolától nem messze történt. Iszmat Muszlim több ezer kormányellenes fegy­veres parancsnoka volt Kandaharban, mielőtt a kabuli vezetés oldalára állt. Tábornoki rangot ka­pott az afgán hadsereg­ben és a forradalmi ta­nács tagja lett. Iszmat Muszlim küldött­ként vett részt a Lója Dzsirga - ülésén. Hétfőn reggel — megsértve a biz­tonsági rendelkezéseket — a tanácskozás színhelyére tartva fegyveres testőrei kíséretében akart áthalad­ni a biztonsági kordonon. Iszmat Muszlim nem enge­delmeskedett a rendőrök felszólításának, nem en­gedte, hogy fegyveresei visszaforduljanak. Húsz­harminc perces lövöldözés támadt. December 8-én írják alá a szerződést A Gorbacsov-Reagan találkozó programja A világsajtó 5-7000 munkatársa érkezik Washingtonba ház vezetőivel és tagjaival. Ezt követi majd a második meg­beszélés Reagan elnökkel, majd a külügyminisztérium épületé­ben Shultz külügyminiszter lát­ja ebéden vendégül Gorbacso- vot. Délután folytatódnak a ta­nácskozások, este a szovjet nagykövetségen Gorbacsov lesz Reagan házigazdája díszva­csorán. Szerdán reggel a szovjet ve­zető előbb George Bush alel- nökkel találkozik munkaregge­lin, majd újabb, záró megbe­szélést tart Reagan elnökkel. A két vezető közös ebédje után kerül sor a tárgyalások befe­jezésére, a záró beszédekre. Mihail Gorbacsov ezt követően még az amerikai üzleti körök vezető képviselőivel találkozik és elutazása előtt sajtókonfe­renciát is tart az amerikai fő­városban a jelenlegi tervek szerint, így várhatóan csak a késő esti órákban utazik el Washingtonból. A tárgyalásokról — a mű­szaki személyzettel együtt — a világsajtó mintegy 5000—7000 munkatársa tudósít majd, ré­szükre a Fehér Ház közelében nyitnak sajtóközpontot egy szállodában, illetve az egyik minisztérium épületében. A két küldöttség szóvivői a sajtóköz­pontban tartanak majd tájé­koztatókat. Reagan elnök egyébként va­sárnap a késő délutáni órák­ban visszatért Washingtonba. Az elnök néhátiy napot kali­forniai birtokán töltött. A ter­vek szerint Reagan a héten több beszédet is mond a csúcs- találkozóról és az új szerző­désről. A Fehér Ház előzőleg azt közölte, hogy az első be­szédet csak kedden mondja el, vasárnap azonban jelezték, hogy mór hétfőn is szólhat a jelzett témákról az ultrakonzer­vatív politikai csoportosulás, a Heritage-alapítvány tagjai előtt elmondandó beszédében. A Fehér Ház ismertette az egy hét múlva kezdődő szov­jet—amerikai csúcstalálkozó részletes programját. A beje­lentés szerint Mihail Gorba­csov és Ronald Reagan a jö­vő hét keddjén, helyi idő sze­rint délután írja alá a köze­pes hatótávolságú és a had­műveleti-harcászati nukleáris eszközök felszámolásáról szóló szerződést. Gorbacsov már hétfőn, de­cember hetedikén délután meg­érkezik az amerikai fővárosba. A főtitkárt, feleségét és kísé­retét szállító gép az Andrews légitámaszponton, Washington mellett száll le, itt George Shultz külügyminiszter üdvözli, majd az elnök és a kormány nevében. Innen a delegáció gépkocsival megy majd a szovjet nagykövetségen levő szálláshelyére. A nagykövetség mindössze néhány háztömbnyi- re van a Fehér Háztól. A szovjet vezetőt december nyolcadikán, kedden ünnepé­lyes fogadtatásban részesítik, katonai tiszteletadással köszön­tik a Fehér Ház előtt. Mind Gorbacsov, mind Reagan rö­vid beszédet mond, majd meg­kezdik a tárgyalásokat. Az el­ső megbeszélés .négyszemközt lesz az elnöki irodában, csu­pán a tolmácsok jelenlétében, majd bevonják a megbeszélé­sekbe legközelebbi munkatár­saikat, tanácsadóikat is. Erre a tanácskozásra abban a te­remben kerül majd sor, ahol az amerikai kormány szokott ülésezni. Rövid ebédszünet után írják alá a szerződést. Este Reagan elnök és felesége ad díszva­csorát Mihail Gorbacsov és fe­lesége, Raisza tiszteletére a Fehér Házban. Szerdán, december kilence­dikén a szovjet vezető látoga­tást tesz az amerikai törvény- hozás épületében, a Capito- liumon, ahol találkozik a két Még nem üzemel, de így félig berendezett állapotában' is már látszik, Pécs egyik legszebb és legkorszerűbb egészségügyi létesítménye lesz, a Baranya Megyei Kórház új pavilonja. A látvány végül is feledteti, hogy az építkezés befejezésének időpontját há-i romszor is módosítani kellett különböző okok miatt. Az épí­tők — a Tanácsi Magas- és Mélyépítő Vállalat — most ok­tóberben vonultak el végle­gesen. Helyüket az asztalo­sok és mindazok a szakipari munkások váltották fel, akik már a berendezések felállítá­sáért, beszereléséért felelő­sek. I Mi minden kap helyet itt az új épületben? A földszin­tet a patológia — közismer­tebb néven: kórbonctan —' foglalja el. Itt még hiányoz- . un , - ' ­.... — — n ak a berendezések. Az egy emelettel feljebb helyet kapott! központi laboratóriumban már látszik, hogy a labordolgozókj már alig várják az átköltö­zést, hiszen amint elkészültek az igencsak tetszetős kivitele­zésű folyosói tárolószekrények, azonnal kitakarították és máris telepakolták laboratóriumi edéJ nyekkel. Több munkaasztal és pult is a helyén áll már. Nem meglepő a sietség és türelmet­lenség, hiszen épp a kórbonc-| tan és a központi laboratórium dolgozói vannak jelenleg a legmostohább, legkorszerűtle­nebb körülmények között. A pavilon megépülésével a Megyei Kórház ágylétszáma isi megnövekedik, mert a felső két szinten 50 ágyas általános belgyógyászati osztályt létesí­tenek. A szép világos, tágas kórtermekhez külön WC és zuhanyozó tartozik. Vonnál« már teljesen berendezett be­tegszobák — sajnos a bútorok beszerzési nehézségei lassít­ják az ütemet. Most szerelik! össze a betegek számára az' étkező és társalgó helyiség bú­\ Évente több, mint kétszázezer női és gyermek ruházati cikket gyártanak a Pécsi Minőségi Ruházati Szövetkezetben. A termé­kek kétharmad része szovjet exportra kerül, de jelentős árbevételt hoz a szövetkezetnek a nyugatnémet megrendelésre készülő bérmunka is.

Next

/
Oldalképek
Tartalom