Dunántúli Napló, 1987. november (44. évfolyam, 301-330. szám)

1987-11-01 / 301. szám

< (3. oldal) Telefoninterjú az idei irodalmi Nobel-díjassal (3. oldal) 50 évesen 110 kilométeres sebességgel Ki ül a székben? Kérdések Mester Ákoshoz (4. oldal) Á kereszteshad átvonult Dunaszekcsőn (5. oldal) 1 Világ proletárjai, egyesüljetek! P i vasárnapi Dunántúli napló XLIV. évfolyam, 301. szám 1987. november 1., vasárnap Ara: 2,60 Ft Az MSZMP Baranya Megyei Bizottságának lapja A tiroliak vidám tánca a pécsi Széchenyi téren Tudósítás a 2. oldalon, Kádár János Moszkvába érkezett Az MSZMP főtitkárát az Októberi Forradalom Érdem­renddel tüntették ki Kádár Jánosnak, a Ma­gyar Szocialista Munkás­párt főtitkárának vezetésé­vel szombaton magyar párt- és állami küldöttség érkezett Moszkvába, hogy részt vegyen a nagy ok­tóberi szocialista forrada­lom 70. évfordulója alkal­mából rendezendő ünnep­ségeken. A delegáció tagja Né­meth Károly, a Magyar Népköztársaság Elnöki Ta­nácsának elnöke, a párt Politikai Bizottságának tag­ja, Szűrös Mátyás, a Köz­ponti Bizottság titkára, va­lamint Rajnai Sándor, Ma­gyarország moszkvai nagy­követe, a KB tagja. A küldöttséget a szovjet főváros kijevi pályaudvarán Lev Zajkov, az SZKP KB Politikai Bizottságának tagja, a KB titkára, és több más szovjet párt- és állami vezető köszöntötte. Jelen volt Borisz Sztukalin, a Szovjetunió magyaror­szági nagykövete is. Kádár Jánosnak, az MSZMP főtitkárának szom­bat este Moszkvában, a Kreml Katalin-termében Andrej Cormiko, a Szov­jetunió Legfelsőbb Taná­csa elnökségének elnöke átadta az Októberi For­radalom Érdemrendet. A magas kitüntetést a Legfelsőbb Tanácsa Elnök­sége a szovjet és a ma­gyar nép közötti testvéri barátság és együttműkö­dés ' fejlesztésében szer­zett érdemeiért, a béke és a szocializmus megszi­lárdításához nyújtott je­lentős hozzájárulásáért 75. születésnapja alkalmá­ból adományozta. A Kitüntetés átadása alkalmával Andrej Gro- miko és Kádár János be- - szédet mondott. Befejeződön- az idősekkel foglalkozó l-udományos kongresszus Meghosszabbítható az aktív élettartam Az idős emberek egészségi állapotával összefüggő kér­déskörökkel foglalkozott hang­súlyosan tegnap az a tudo­mányos kongresszus, amely pénteken kezdődött Pécsett, az MSZMP Oktatási Igazgató­ságán. Az öregedés biológiá­ja című előadás volt a főre­ferátum szombaton, s a két korreferátum, valamint az egyik szekció előadásai is a témakörhöz kötődtek. Az el­hangzottakból kitűnt, hogy az orvosok, kutatásokkal, felmé­résekkel, kísérletekkel igyekez­ne választ adni azokra a so­kakat foglalkoztató kérdések­re, hogy egy miként és mi­lyen mértékben befolyásolha­tó az öregedés mint biológiai folyamat, milyen módon lehet könnyíteni azokon a tipikus tüneteken, betegségeken, amelyek az idős kort kísérik. Az eddigi eredmények alap­ján egyértelmű, hogy vannak befolyásolható, változtatható tényezők, vagyis az aktív, pro­duktív élettartam meghosszab­bítható. A tudományos elemzések sorában azonban olyan elő­adások is helyet kaptak, ame­lyekből kiderült, hogy a kény­szer és a segíteni akarás ta­lálékonyságra készteti a gya­korló körzeti orvost, aki 21 gyufásdoboz összeragasztásá- val oldja meg egy-egy hétre szólóan a gyógyszerek pontos és rendszeres adagolását olyan magányos, idős embe­reknél, akik erre maguktól nem képesek. A másik szekcióülésen a szociális ellátás volt a téma. A 12 előadásból hatot bara­nyaiak tartottak, számos el­ismerő visszaigazolást kapva kollégáiktól azokra az ered­ményekre és törekvésekre, amelyek a megyét jellemzik. Különösen érdekelte a résztve­vőket a mecsekjánosi gondozó­ház, az átmeneti szociális ott­honok működése, illetve a pécsbálnyatelepi geriátriai osztály tevékenysége. A Magyar Család- és Nő­védelmi Tudományos Társaság és a Hazafias Népfront Or­szágos Családvédelmi Taná­csának közös kongresszusát dr. Őry Imre, az Egészség- ügyi Minisztérium főosztály­vezető-helyettese, a társaság alelnöke zárta be sokoldalú­nak és hasznosnak minősítve a kétnapos munkát. A bara­nyai rendezők munkájának el­ismeréseként a társaság em­lékplakettjét adta át dr. Hoóz István egyetemi tanárnak, a CSNT dél-dunántúli régiója vezetőjének dr. Filó Erika do­censnek, a megyei CSNT del­nőkének és Szalontay János­áénak, a HNF Baranya Me­gyei Bizottsága főelőadójának. T. É. Bányaegészségügyi konferencia Pécsett A termelés legfontosabb tényezője a dolgozó ember — Az emberi erőforrás olyan tényező, amely az ipar szer­kezetátalakítási feltételrend­szerében döntő szerepet játszik — mondta dr. Kapolyi László ipari miniszter tegnap a Pé­csett megrendezett III. bánya­egészségügyi és bányászati munkaélettani konferencia zá­rónapján —, az emberi erő­forrás-fejlesztő tevékenység ipa­ri érdek által vezérelt gazda­sági szükségszerűség. Ennek megvalósítása a pszichológia, a szociológia, a szociálpszicho­lógia, a közgazdaságtan in­tegrált alkalmazását feltételezi, valamint kimagasló szerepe van az emberrel és környe­zetével, egészségével és mun­kakultúrájával foglalkozó tudo­mányterületnek, amellyel a bá­nyászatra vonatkozóan ez a konferencia foglalkozik. A minisztérium mintegy tíz éve kezdeményezte a különféle gyakorlati szakemberek és ku­tatók együttmunkálkodását a (Folytatás a 2. oldalon) BLÉVISZ­TRICOM kapcsolat­felvétel Európa egyik legna­gyobb és minőségében exlúzivitásában egyik leg­jobb fémbútorgyártójával, az olasz TRICOM SPAA céggel vette fel a kapcso­latot a bajai BLÉVISZ. A tervek szerint 1988-tól a TRICOM növekvő nagy­ságrendben - kárpitos­garnitúrákat vásárol a BLÉVISZ-től. A TRICOM magyarországi importjá­nak 30 százalékáért pe­dig a BLÉVISZ vásárol az olasz partner fémbútorai­ból. A pécsi akciók egyike: Andrusch öleli magához a labdát Proksza László felvétele Hidegzuhany Ujmecsek­alján és Siófokon Szomorúság volt tegnap a pécsi és siófoki stadionban: mindkét helyen kikapott a pá­lyaválasztó NB l-es labdarúgó­csapat. A Mecsek aljáról a Va­sas, a Balaton-partról a Vác vitte el a két pontot — meg­lepetésre. Ennél jobb ered­ményre számítottak itt is, ott is a szurkolók. A szombati eredmények: Pé­csi MSC—Vasas 1-2; Siófok— Vác 0-1; Ú. Dózsa—FTC 1-4; Honvéd—Haladás 3-0; ZTE— Rába ETO 1-0. A többi talál­kozó (MTK-VM—Békéscsaba, Tatabánya—Videoton, Debre­cen—Kaposvár) ma lesz. (Tu­dósítások a 8. oldalon.)

Next

/
Oldalképek
Tartalom