Dunántúli Napló, 1987. október (44. évfolyam, 270-300. szám)

1987-10-25 / 294. szám

A pódiumtól a színpadig Jónás Judit- A Bök jegyében szület­tem és állítólag ez oz év a Bak éve — mondta mind­járt beszélgetésünk ejején iónás ludit, a Pécsi Nem­zeti Színház társulatának új­— donsült tagja. — Nagyon sze­retem a horoszkópokat, sok dolog bejött már, amit ne­kem jósoltak. Erre a félévre azt Írták a „bakokról", hogy nagyon sokat fognak dol­gozni. És azt hiszem, az én esetemben megint igazuk lesz. A fiatal színésznő új arc ugyan a pécsi színházban, mégsem teljesen ismeretlen a város, az ország előtt Hi­szen sokan emlékeznek még a legutóbbi Ki mit tud? dön­tőjére, ahol még tizennyolc évesen maximális pontszám­mal lett első a vers- és pró­zamondók között. A Kései siratót'' szavalta József Atti­lától. — Édesanyám kérésére in­dultam el azon a vetélke­dőn. ami később meghatá­rozta a pályámat. Korábban tanár szerettem volna lenni, de így visszatekintve eddigi életem egyes állomásaira, már teljesen nyilvánvaló, hogy végül is a színészetnél kötöt­tem ki. A Ki mit tud? utón már egyértelmű volt, hogy hová jelentkezem továbbtanulni. A főiskola felén túljárva pedig már tényleg kezdett fontos­sá válni számomra a szí­nészet, jobban éreztem, hogy hogyan és mit kellene csinálnom - mesélte el szi- nészsége történetét Jónás Ju­dit. A főiskola elvégeztével az­után a Pécsi Nemzeti Szín­házat választotta, ahol a város közönségének A velen­cei kalmár című Shakespea- re-darabban mutatkozott be. — Hatalmas izgalommal készültem életem első be­mutatójára, és ez az érzés még mindig nem múlt el. Ez a darab hozta nekem az első komoly színházi munkát, amelyben szerettem volna mi­nél jobban helytállni. Nagy szeretettel fogadott az egész társulat, és úgy éreztem, hogy az igazgatótól a portá­sig mindenki figyel rám és segít, amiben tud. Nagysze­rű érzés így együtt dolgoz­ni, ilyen módon mielőbb megvalósulhat az a vágyam, hogy megkedveltessem ma­gam c pécsi közönséggel. - mondta Nerissa komorna megszemélyesítője. A következő hónap dere­kán már egy újabb darab próbáit kezdi meg kollégái­val együtt Jónás Judit, de ugyancsak szerepel a no­vember 4-én, a Ságvári Mű­velődési Házban bemutatan­dó, A szörnyeteg és a szép­ség című gyerekdarabban is. A színház mellé egyéb el­foglaltság is adódik a kö­zeljövőben. A fiatal színész­nő Franciaországba utazik, ahol az Ekkehard című, ma­gyar—NSZK kooprodukciéban készülő film egyik szerepé­nek alakítására kérték fel. Mindezt számbavéve, való­ban sok munkája lesz az idén Jónás Juditnak. De hát kívánhat-e ennél jobbat egy pályakezdő színésznő? Kaszás E. „Tizenkét hazai sztárt egyszerre nem lehet beperelni...” anyanyelvűnk Támadás a rock-iparmonopólium ellen Dám László: „...vállalták, hogy kiborítják a szennyest...*’ A nyelv hangszer, amit sokan forgatnak, de keve­sen játszanak rajta. A szobrász elkövette a hibát: elhibázta a követ. Olykor az eszköz is célt téveszt. w Hiába szabad a válasz­tás, ha a szabadság nem választható. Minek oda forgalmi lám­pa, ahol semmi szín alatt nem lehet átmenni. • A csalás olykor lehet művészet, de a művészet nem lehet csalás. Ez nem az ő hibája, de a mi bajunk. • Fél szóból értjük egy­mást. Az egészre már nem is vagyunk kíváncsiak. Egyik érdeklődést kelt, a másik látszatot. Van, aki az ateizmust is szentül hiszi. Kerekes László A leleplező-feltáró könyvek sorában egy újabb: érthető te­hát, hogy szinte sehol sem le­het már kapni Dóm László rá­diós kollégánk „Rock-számió"- ját, pedig alig egy hónapja került a könyvesboltokba. A könyvben 12 neves hazai rock­sztár — köztük Kovács Kati, Demjén Ferenc, Hobo, Zorán, Presser Gábor, Koncz Zsuzsa — mondja el mindazt, ami leg­lényegesebb életükben, a start­tól napjainkig, mondja el bá­natát, örömét. Bevezet a szak­mába, feltárva néhány vértfor­raló aljasságót-disznóságát- korruptságát-összefonódásót.- Kaptál-e már bírósági idé­zést? ... j Dóm László Pécsről indult, 1972-ben a rádió pécsi stúdió­jában dolgozott, majd Dél-Du- nóntúl tudósítója volt. Ismertté az ifjúsági főosztály, nevezete­sen az „ötödik sebesség” cí­mű műsor tette. Válasza nem lep meg: — Nem író, én inkább a krónikás vagyok. Ugyanis sok töprengésen át érlelődött meg ez a „Rock-számla"; volt olyan beszélgetőpartnerem, aki nyolcszor javította át a róla szóló részt, nyilatkozatát. Tehát közös munka, s a beszélgető- partnerek többsége barátom is... Szóval, akikkel véd- és dacszövetséget tudtam kötni, akik vállalták, hogy kiborítják a szennyest.- . . . s a bírósági idézés? — Erre csak annyit: az egyik könyvben kompromittált leg- érintettebb szájából hallottam a minap: „Tizenkét neves ha­zai rock-sztárt egyszerre nem lehet beperelni!" Hát ez van. Fontos tudnivaló: a nyilatko­zók „kenyéradóik", többek kö­zött az ŐRI, az Interkoncert vagy éppen a Hanglemezgyár­tó Vállalat illetékeseinek meg­magyarázhatatlan és „megma­gyarázható" lépéseiről, kulisz- szatitkokról; monopol helyzetük­kel visszaélő al- és főkorifeu­sokról mondanak el ezt-azt. S közben kirajzolódik a kép, az antimenedzselés, a visszahúzás, a mocsárbanyomás képe, s ha áttételesen is, de megtudjuk: miért ér oly keveset a nemzet­közi porondon a hazai rock, miért él köztük oly sok megke­seredett ember?- Nem lehetett könnyű ...- Féltem is a megjelenés előtt, az utolsó pillanatig. Hát­ha valaki közbelép, megaka­dályozza. ötvenezer példány fogyott el napok alatt... Tu­dod, az előkészítés során Tő­rős István barátommal és ki­adómmal sokat töprengtünk, ki legyen az a tizenkettő, kit sértek meg, ha kihagyok? Vé­gül is sikerült közös nevezőre jutni - a szakmával is. Ki-ki megbeszélte saját csapatával, zenekarával, érdekközösségével a témát, s vállalták. Ez volt benne a legnagyszerűbb. S hogy olyan muzsikusokat sike­rült egymás mellé ültetni, akik életükben nem beszéltek talán két szót sem egymással, de kö­zös cipőben járnak. Készül egy riportfilm is, most vágjuk-ké- szítjük a Televízióban; ott van­nak mind, s egy kerti beszélge­tés kapcsán mondják el — fo­galmazzuk meg — a könyv ap­ropója kapcsán a jelent. Dám László örömmel mond­ja: a könyv nyomán egy vezető politikus is nyilatkozott, biztató hírek vannak arról, hogy a rock-ipar vállalatainak mono­polhelyzetét fölszámolják. De erről majd később.- A könyv üzletnek sem volt rossz . ..?! — A könyv nem magánki­adásban jelent meg, de nem is ez volt a lényeg. Boldog va­gyok, hogy sikerem volt vele, hogy sokan gratuláltak... szó­val ez valahogy feldob, mun­kára sarkall. A feleségem, gye­rekem mostanában alig lát. Még jobb műsorokat szeretnék szerkeszteni mint eddig, még több igazat mondó riporttal, helyt adni sok-sok tehetséges, türelmetlen, alkotni, tenni vá­gyó fiatalnak . . . Kozma Ferenc Halál tábor? - az régen volt A sámánizmustól a neofasizmusig Egy védtelen kis állat erő­szakos elpusztítása minden jószándékú embert elborzaszt. Lehet az egy ártatlan béka, vagy egy kóbor kismacska. Emlékezhetnek még olvasóink az alig fél éve történt eset­re, amikor fiatal gyerekek az éjszakában áldozatot mu­tattak be a sátánnak. Pusz­ta kézzel megfojtottak egy kismacskát a temetőben, egy síron. Ma Kertvárosban, szin­tén suhancokból álló csopor­tok békát áldoznak a sötét parkokban a gonosznak. A „sátánizmus", az amerikai földrész több államából in­dult „világhódító" kőrútjá­ra. A lényege, a gonosz bál­ványozása, s a fordított szim­bólumok —, kereszt, ötágú csillag -, a megfordult vilá­got jelképezi. Az áldozatok: egér, béka, kutya, macska . . ., s innen mór csak egy lépés a fajelmélet. Az a fajelmélet, amit az egykori szegedi CPG — ci­gánypusztító galeri —, újfa­siszta zenekar tagjai, Güzü, Vau és társai felállítottak. Baranyában is akadtak köve­tői. Komlón, 16-17 éves fiúk szűk baráti körben fasiszta karszalaggal léptek fel. Szi­getváron, ittas fiúk énekel­tek az éjszakában ellensé­ges tartalomra, átköltött slá­gerszövegeket. S végül a leg­utóbbi Mohácson történt, ahol „Sieg Heil!" — kiáltá­sokkal meneteltek az utcán. Hogy miért tették? Jó hecc - mondták. S hogy tudják-e, mi volt a fasizmus? - Klassz szerelés, bőrcsizma, boka- csattogfató szépszál SS-legé- nyek. Haláltábor? — ugyan, az régen volt! — mondták. Az a horogkereszt viszont nagyon is mai; amit egy 17 éves tb- nuló otthon, az íróasztalába vésett. A fiú másfélszobás lakás­ban él szüleivel, és amikor megkérdezték az édesapját, látta-e ezt, az apa csak ámuldozott, mert egy éve volt utoljára gyermeke szobá­jában. Sátánizmus? Neofasizmus? Egyáltalán: beszélhetünk-e ideológiáról, amit 16-17 éves, agresszív, ittas srácok terem­tenek maguknak. Többségük tanuló, hiányos történelmi is­meretekkel, fejében kisebb- nagyobb zűrzavarral, olyan magatartással, amely véle­ménye szerint a kemény rock kedvelőjéhez illik. Szeptember eleje, Komló. Éjszaka soviniszta jelszavakat firkáltak a kökönyösi város­rész hídtartó oszlopaira. Még ebben a hónapban Pécsen is voltak rendszerellenes tartal­mú feliratok. Ezek a jelszavak nemcsak az 1987-es esztendőre jellem­zők. Tekintsünk vissza az el­múlt 6 évre. 1981-ben, a „szolidaritással” egyetértő feliratok jelentek meg a fa­lakon. 1982-ben két éjszaka 20 helyszínes falfirkálás volt Pécsett. Mint az írásszakértő később megállapította, ugyan­attól az elkövetőtől. A falfir­ka lók egyike, egy fiatalember később zászlót tépett -, sza­badságvesztést kapott —, ki- szabadulása után pedig ve­rekedett az autóbuszon. 1984, az olimpia éve. Egy pécsi fiatalember röpcédulá­kat készített, amelyeket az egyik emeletes ház lépcső- fordulójából szórt ki. Úgy gondolta, hogy az olimpiáról való távolmaradásunk miatti ellenérzését így nyilváníthatja ki. 1985 januárjában, egy művészi hajlamokkal is meg­áldott, fiatal 6 m hosszú fel­irattal kívánt hangot adni gondolatainak. Az elkövetők személyére, bár az éjszakában dolgoztak, minden esetben fény derült. Jóérzésű emberek: gépkocsi- vezetők, mentősök, lakók, írásszakértők és más szakér­tők segítségével. Kivétel nélkül fiatal fiúk voltak a tettesek. Ideológia? Lehet az is, de nincs meggyőződés, nincs valódi történelmi ismeret mö­götte. Jó hecc! - vallják utóbb az elkövetők. A kérdés csak annyi, hogy hol a ha-, tár, s meddig jó hecc az erőszak? Kinek kellene ezek­ül vasárnapi j Panoráma Világszép király kisasszony Sztravinszkij: Tűzmadár című balettzeneművében a „Világszép királykis­asszony"-t a tüzesszemű Maria Ritto táncolja a ve­lencei Teatro Fenice-ben. (Képünkön: Maria Ritto). Moszkvai tervek Moszkvában azt tervezik, hogy jövőre, vagy 1989-ben világszinházi fesztivált szer­veznek, s ezt Csehovról ne­vezik el. A fesztivált négy­évente rendeznék meg. Pénzt vagy életet! Bécsben sajátos rockze­nekor alakult. Neve: „Pénzt vagy életet!” A rockdalszö­vegek bárgyúságát gúnyol­ják ki, s hasonló címen megjelent német nyelvű rockkabaré-lemezüket az első napon 230 000 pél- j, dányban adták el. A skótok és a sport Egy glasgow-i lótulajdo­nos bemegy a sportboltba, és kér egy darab sarkan­tyút. — Sajnálom - mentege­tőzik az eladó —, de a sar­kantyút párosával áruljuk. Mihez kezd egy sarkantyú­val a lovagolásnál? — Na ne mondja — vá­laszolja a vevő. — Ha csak a ló egyik oldalát sarkan­tyúzom, nem fog vele jön­ni a másik is . . .?! Dr. Mándoki László fordítása kel a fiatalokkal foglalkozni? A rendőrségnek? A Baranya Megyei Rend­őr-főkapitányság munkatársai ami rendőrségi feladat, azt megtették. Évente 150—160 osztályfőnöki órán vesznek részt, adnak tájékoztatást a középiskoláknak arról, hogy 'az emberi szabadságjogok (biztosítása alkotmányunk egyik sarkallatos pontja. De a gondolat és a bírálat szabadsága nem jelenti azt, hogy bárki ennek ürügyén társadalmunk békés munkáját megzavarja. Az izgatás célzatos bűn- cselekmény, csak akkor érté­kelik államelleni bűncselek­ményként, ha ellenséges tar­talmú, gyűlöletkeltési cél­zattal követték. el. Szeren­csére, ezen ifjú „hősök" többsége nem volt tisztában tettével, így köznyugalom el­leni bűncselekmény, a kö­zösség megsértéséért felelnek. M. Gy.

Next

/
Oldalképek
Tartalom