Dunántúli Napló, 1987. október (44. évfolyam, 270-300. szám)

1987-10-01 / 270. szám

Világ proletárjai, egyesüljetek! Dunántúlt napid XLIV. évfolyam, 270. szám 1987. október 1., csütörtök Ára: 1,80 Ft Az MSZMP Baranya Megyei Bizottságának lapja A tartalomból Több program indult (3. oldal) Újabb takarék­szövetkezet Pécsett (5. oldal) Eredményes építőipari te­vékenység Sásdon (5. oldal) Séta a budai várban, sétahajózás a Balatonon, sajtókonferencia Franz Vranitzky szerdai programja Elutazott Budapestről az osztrák szövetségi kancellár Kádár János, a Magyar Szocialista Munkáspárt főtitkára, az Elnöki Tanács tagja szerdán délelőtt a Parlament Nán­dorfehérvár termében találkozott Franz Vranitzkyval, az Osztrák Köztársaság hivatalos látogatáson hazánkban tar­tózkodó szövetségi kancellárjával. Gorbacsov Murmanszkban Mihail Gorbacsov meg­érkezése után a Mur- manszki repülőtéren az or­szág dolgairól beszélgetett az őt üdvözlő dolgozók­kal. Mihail Gorbacsov szót váltott a Murmansz- kiakkal a Kola-félszigetet is érzékenyen érintő kör­nyezetvédelmi gondokról is. A Murmanszkkal és kör­zetével való ismerkedést a szovjet vezető a térség egyik legjelentősebb ipari üzemében, a Moncsa- gorszki Acélkombinátban kezdte. Ezután a KB főtitkára a Kola-félsziget iparválla­latainak vezetőivel és szakembereivel tanácsko­zott gazdasági kérdések­ről. Mihail Gorbacsov csü­törtökön nagygyűlésen ta­lálkozik a murmanszki dol­gozókkal. A szívélyes légkörű megbe­szélésen megelégedéssel szól­tak az élet minden területére kiterjedő jószomszédi kapcso­latok eredményeiről. Kifejezték készségüket a mindkét nép ja­vát szolgáló együttműködés fejlesztésére, és megvizsgálták a jó viszony további elmélyíté­sének lehetőségeit. Részletesen foglalkoztak a nemzetközi élet időszerű kér­déseivel. Hangsúlyozták, hogy korunk sürgető követelménye a béke biztosítása és a fegyver­kezési verseny csökkentése, üd­vözölték a nemzetközi helyzet­ben, a leszerelés kérdésében tapasztalható kedvező fejlemé­nyeket. Rámutattak, hogy a kü1- lönböző társadalmi berendez­kedésű országok közötti békés együttműködés, köztük hazánk és Ausztria kapcsolatai érdem­legesen hozzájárulnak a népek közötti bizalom, a nemzetközi biztonság erősítéséhez. A találkozón jelen volt Grósz Károly, a Miniszterta­nács elnöke, valamint Nagy János hazánk bécsi és Arthur Agstner, az Osztrák Köztársa­ság budapesti nagykövete. Németh Károly, az Elnöki Ta­nács elnöke ugyancsak a dél­előtti órákban találkozott az osztrák szövetségi kancellárral. Az Országház Munkácsy-ter- mében megtartott megbeszélé­sen Németh Károly hangsúlyoz­ta, hogy a társadalmi-gazda­sági stabilizációs program megvalósításában az eddiginél is jobban számolunk a nemzet­közi együttműködéssel, ezen belül is az Ausztriával kialakí­tott jószomszédi viszony továb­bi elmélyítésével. Mindketten elégedettségüket fejezték ki a kapcsolatok alakulását illetően, de megállapították azt is: erő- feszitéseket kell tenni annak érdekében, hogy a gazdasági együttműködés a politikai, a kulturális és az idegenforgal­mi kapcsolatok szintjére emel­kedjen. Ehhez — mint hangsú­lyozták - a mostani látogatás várhatóan újabb impulzusokat ad. Az Elnöki Tanács elnöke és a szövetségi kancellár hazánk és Ausztria kapcsolatainak fej­lődését úgy ítélte meg, hogy az jól szolgálja a két ország, a két nép érdekeit, s — túlmu­tatva ezen — fontos eleme a kelet-nyugati együttműködés­nek. Az osztrák kormányfő ki­fejtette azt a véleményét, hogy az össz-európai kapcsolatokon belül különösen jó lehetőségek kínálkoznak a közép-európai regionális együttműködés bőví­tésére. A találkozón jelen volt Ko­vács László külügyminiszter- helyettes, valamint Nagy János és Arthur Agstner. Franz Vranitzky a kora dél­előtti órákban Budapest neve­zetességeivel ismerkedett. A várbeli program első állomása a Mátyás-templom -volt, ahol Szenthelyi Molnár István nyu­galmazott főesperes kalauzol­ta a magas rangú vendéget. A kancellár ezután a Halász- bástyáról tekintette meg a ma­gyar főváros kiemelkedő épít­ményeit, Budapest panorámá­ját. A vári sétára elkísérte a kancellárt Nagy János nagykö­vet is. Ugyancsak szerdán Franz Vranitzky kegyelettel adózott a (Folytatás a 2. oldalon) A megyei tanács végrehajtó bizottságának ülése Növekszik a munkaképes korúak száma átgondoltabb pályára irányításra van szükség A munkanélküliség egyenlő a munkát nem vállalással? ülést tartott tegnap délelőtt Horváth Lajos elnökletével Pé­csett Baranya Megye Tanácsá­nak végrehajtó bizottsága. A testület foglalkozott az október közepén tervezett tanácsülés témáinak előkészítésével, idő­szerű gazdasági intézkedések­kel, megvitatta a végrehajtó bizottság lakáskeretének fel­osztására tett javaslatot, s tár­gyalt — a terv-, illetve munka­ügyi osztályok által készített előterjesztés alapján — a nagy­létszámú korosztályok munkába állításának megyei lehetősé­geiről. Az alapképlet: a megye munkaképes korú lakosainak száma most megközelítőleg 250 000. Ez a szóm a kilencve­nes évek elejére 270 000-re emelkedik. A tendenciák: a népesedési hullám következté­ben az 1990-es évek elején a korábbinál jóval több fiatal kerül ki a középiskolákból, s növeli ez a kínálatot a munka­erőpiacon; várhatóan ugyan­ezt eredményezi a gazdasági egységek keményebb munka­erő-politikája, azaz a haté­konyságot célzó intézkedések egyike a felerősödő létszámle­építés lesz; végül a megyében betölthető állások számát meg­határozza a nyugdíjkorhatár felemelése. Mindezek egybe­esése sok ezerrel növeli Bara­nyában a munkaerőkínálatot, s erre - mint ahogy ez a végre­hajtó bizottság e napirend tár­gyalását kísérő vitája során el­hangzott — a megye nincsen felkészülve. A jelenlegi helyzetről: a már tapasztalható szervezett mun­kaerő-leépítés a fluktuációhoz képest elenyésző arányú. (1985-ben a különböző munka­helyekről kilépők száma 40 271 volt, az új belépőké 40 190.) Csökken ugyan a kereslet a (Folytatás a 2. oldalon) Újabb lehetőség a magánerős építkezésnek Területelőkészítési kötvény Az OTP fiókjai mától megkezdik az árusítást Tizenegy százalékos kamat, öt év lejárat Kétszázezren felül még az idén soronkívüli telekjuttatás rabban 1989. november 1-jétől juthatnak telekhez, külön meghirdetett területeken és időpontokkal, a mindenkor ér­vényes árért. E közművesített telkeket Mólomtól délre és a nagyárpádi városrészben készí­tik elő, ahol szép és nyugal­mas környezetben sor- és tár­sasházak, továbbá családi há­zak építhetők. A telkek sor­ház esetén 200—400, családi házak esetén 600 négyzetmé­teresek. A kötvények visszavásárlásá­nak másik formája a pénzügyi visszatérítés, mely 1992. no­vember 1-jétől esedékes. A tu­lajdonos ekkor kapja meg a kamatokat és a kötvény név­értékét. Mint említettük, ka­matos kamatot adnak, ami a befektetőnek sima kamattal számolva évi 13,5 százaléknyi nyereséget jelent. A területelőkészítési kötvényt október 1-jétől 31-ig árusítják az OTP pécsi igazgatóságán és fiókjainál: Pécsett, Komlón, Mohácson, Pécsváradon, Sás- don, Sellyén, Siklóson, Szent- lőrincen, Szigetvárott, Villány­ban, továbbá Budapesten, az OTP VI. kerületi fiókjánál. A pécsi igazgatóságon szomba­ton délelőtt 8-tól 12 óráig, hétfőn nyújtott időben, este 7 óráig áMnak az érdeklődők rendelkezésére. A kötvényt ma­gánszemélyek vásárolhatják, s azt szabadon átruházhatják. M. Z. Mától új lakossági kötvény jelent meg a piacon, annak érdekében, hogy a magánerő­ből lakást építeni szándékozók mihamarább telekhez juthas­sanak Pécsett. A területelő­készítési kötvény kibocsátója Pécs Megyei Város Tanácsa, lebonyolítója az Országos Ta­karékpénztár Baranya Megyei Igazgatósága, melynek fiókjai ma reggel megkezdték az áru­sító st. Köztudott, a tanácsi költség- vetésből egyre kevesebbre fut­ja, mind több lakás épül OTP és magánszervezésben. Ennek támogatására a tanács az utóbbi években jelentős mennyiségű közművesített tel­ket készített elő és osztott el. A területelőkészitési kötvény most egy újabb lépés afelé, hogy ezen a téren akár kíná­lati piac is kialakuljon. A kötvényt 10 000, 50 000 és 100 000 forintos címletekben, összesen 49 millió forint érték­ben bocsátották ki. Lejárati ideje 5 év, kamatozása 11 szá­zalékos (kamatos kamat!), s ez még adómentes. A kötvé­nyek visszavásárlása két for­mában történik: akinek a bir­tokában legalább 200 000 fo­rint értékű kötvény van, mától jelentkezhet a tanácsnál, és forgalmi áron soron kívül köz­művesített építési telekhez jut­hat. A kötvény értékét termé­szetesen a vételárba beszá­mítják. Akik ennél kisebb cím­letekkel rendelkeznek, legko­70 millió Ft értékben 360 ezer pár utcai és sportkesztyűt exportál 1987-ben főleg az NSZK- ba és Svédországba a Pécsi Kesztyű- és Bőrdisxműipari Szövetkezet. Kádár János, az MSZMP főtitkára a Parlament Nándorfehérvár termében találkozott Franz Vra­nitzky osztrák kancellárral. (MTI-fotó—KS—DN)

Next

/
Oldalképek
Tartalom