Dunántúli Napló, 1987. szeptember (44. évfolyam, 240-269. szám)

1987-09-01 / 240. szám

Világ proletárjai, egyesüljetek! D QBBBHSS ?!•)&$$ ítí&m Dapi m, ■■■ ■ XLIV. évfolyam, 240. szám 1987. szeptember 1., kedd Ara: 1,80 Ft Az MSZMP Baranya Megyei Bizottságának lapja ■B SSflB A tartalomból: Létezik-e árkartell? (3. oldal) Bányásznap ’87 (5. oldal) Nyugdíjas pedagógusok elismerése (5. oldal) Hegyei tanévnyitó ünnepély „Mostani társadalmi, gazdasági gondjainkon úrrá lenni, általános felemelkedésünket előmozdítani csak já iskolák se­gítségével lehet. Szerencsére vannak már jó, rangos isko­láink minden iskolafokozatban, iskolatípusban" — hangsú­lyozta egyebek mellett a Baranya megyei tanévnyitó ünne­pélyen beszédében Fischer János, a megyei tanács művelő­dési osztályának vezetője. A megyei tanévnyitót tegnap délután tartották Pécsett, a most 300. tanévét kezdő Nagy Lajos Gimnáziumban. Az ünnepségen — amelyet a Nagy Lajos Gimnáziumtól meg­szokott, színvonalas kulturális program színesített — részt vett dr. Jerszi István, az MSZMP Baranya Megyei Bi­zottságának titkára valamint a megye és Pécs számos veze­tője. A közösen elénekelt Himnusz a jelenlévő szülőkben és e so­rok írójában is felébreszthette az egykori középiskolás évek máig megmaradt bizsergését. Az alma matert, amely: befo­gad, elindít és visszavár. Kelenfi Elemér, a Nagy La­jos Gimnázium igazgatója is utalt köszöntő szavaiban az in­tézmény évfordulójára, majd köszöntötte mindenekelőtt az iskola új tanárait. Meghatáro­zónak érzem ezt a gesztust ab­ban az időszakban, amikor az iskoláskorú diákok egyik nagy hulláma éppen akkor éri el a középiskolákat, amikor mennyi­ségileg is egyre kevesebb a pedagógus. Mint ahogy az is fontosnak tekinthető, hogy a tavalyi me­gyei tanévnyitó egy újonnan nyílt falusi iskolában Sátorhe­lyen, az idei pedig egy nagy hagyományú középiskolában, Pécsett tartatik meg. A tanév­nyitó ünnepély idei szónoka, Fischer János osztályvezető ta­lán erre is célozva hangsúlyoz­ta: ,,A tantervi reformok nem voltak ritkák iskolarendszerünk negyvenéves történetében. A mostaninak lényeges, új eleme, hogy o reform a pedagógust, az iskolát szakmai tekintetben valódi önállósághoz kívánja juttatni.” Ma új tanév kezdődik az ál­talános iskolákban és a közép­fokú tanintézményekben. Na­pok, hónapok, évek alatt csor­bulhatnak és szállhatnak ma­gasra a vágyak. A tett mindig „jobban állt” az embereknek, mint az elkeseredés. Ahogy Fischer János mondta tegnap a megyei tanévnyitón: „Még annak ismeretében sem szabad lemondanunk pedagógiai cél­jainkról, ho az elkövetkezendő időszakban nem tudunk az ok­tatásügyre több pénzt fordíta­ni. A szűkösségben még job­ban becsüljük meg kialakított lehetőségeinket, kerüljük a pa­zarlást. Vállalásunk és felada­tunk o jó iskola megteremtése, mert jó iskolákra van szüksé­ge hazánknak.” Bozsik László Aczél György köszöntése A munkalátogatás hatékony eszmecserére adott módot A 300 éves Nagy Lajos Gimnáziumban Aczél Györgynek, az MSZMP Politikai Bizottsá­ga tagjának, az MSZMP KB Társadalomtudományi Intézete főigazgatójának tiszteletére, 70. születés­napja alkalmából a Ma­gyar Szocialista Munkás­párt Politikai Bizottsága hétfőn ebédet adott, ame­lyen részt vették a Politi­kai Bizottság és a Titkár­ság tagjai, valamint Gye- nes András, a Központi Ellenőrző Bizottság elnöke. A Központi Bizottság ne­vében Kádár János, az MSZMP főtitkára köszön­tötte Aczél Györgyöt. A Szovjetunió Legfel­sőbb Tanácsának elnöksé­ge Aczél Györgyöt a Né­pek Barátsága Érdemrend­del tüntette ki hetvenedik születésnapja alkalmából, a szovjet—magyar barátság és együttműködés erősíté­sében és fejlesztésében végzett kiemelkedő tevé­kenységéért. Gyemicsev a szovjet-kínai kapcsolatokról A Szovjetunió fejleszteni akarja sokoldalú együttmű­ködését, s meg akarja szi­lárdítani jószomszédi kap­csolatait a Kínai Népköz- társasággal a szocializmus, a biztonság és stabilitás érdekében — hangsúlyozta Pjotr Gyemicsev, az SZKP KB PB póttagja, a Szovjet­unió Legfelsőbb Tanácsa Elnöksége elnökének első helyettese. A szovjet poli­tikus hétfőn a Kremlben fogadta a kínai Országos Népi Gyűlés (parlament) Nemzetiségi Bizottságának küldöttségét, amely Jü Ven-nek, a testület elnöké­nek vezetésével a múlt hé­ten érkezett a Szovjetunió­ba. A Rákóczi-induló hangjaira vonultak be a diákok az iskola zászlóival Läufer László felvétele Hazánk vendége volt a csehszlovák miniszterelnök Kádár János fogadta Lubomir Strougalt Grósz Károlynak, a Minisz­tertanács elnökének a meghí­vására hétfőn baráti munkalá­togatásra hazánkba érkezett Lubomir Strougal, a Csehszlo­vák Szocialista Köztársaság kormányának elnöke. A magas rangú vendéget és kíséretének tagjait Grósz Ká­roly, Marjai József miniszterel­nök-helyettes és Várkonyi Pé­ter külügyminiszter fogadta a nemzeti zászlókkal díszített Fe­rihegyi repülőtéren. Jelen volt: Ondrej Durej Csehszlovákia budapesti és Kovács Béla ha­zánk prágai nagykövete is. A vendéglátók és a véndé- gek kölcsönös üdvözlése után úttörők virágcsokrot nyújtottak át Lubomir Strougalnak, aki ezt követően a repülőtérről szál­lására, a kormány vendég há­zába indult. Kádár János, a Magyar Szo­cialista Munkáspárt főtitkára a déli órákban a Központi Bi­zottság székházában fogadto Lubomir Strougalt Csehszlová­kia Kommunista Pártja Közpon­ti Bizottsága elnökségének tag­ját, a Csehszlovák Szocialista Köztársaság kormányának el­nökét. A szívélyes, elvtársi lég­körű találkozón véleményt cse­réltek a két országban végbe­menő társadalmi-gazdasági megújulási és reformfolyamo­tok tapasztalatairól, az idősze­rű feladatokról, valamint a ma­gyar-csehszlovák kapcsolatok — elsősorban a gazdaságot érin­tő - dinamikus fejlesztésének lehetőségeiről? Áttekintették o nemzetközi élet néhány fontos kérdését, különös figyelmet for­dítva az európai biztonság és együttműködés erősítésére. A találkozón jelen volt Grósz Károly, az MSZMP Politikai Bi­zottságának tagja, a Minisz­tertanács elnöke, valamint Ko­vács Béla és Ondrej Durej. (Folytatás a 2. oldalon.) Kádár János az MSZMP KB székházában fogadta Lubomir Strougalt. A találkozón jelen volt Grósz Károly, valamint Cseh­szlovákia budapesti és hazánk prágai nagykövete. (Telefotó MTI—KS-DNJ Ünnepélyes keretek között avatták fel tegnap a pécsi katonai kollégiumot. Az új kölkedi általános iskola avatásán dr. Földvári János mondott beszédet. (Tudósitásaink az 5. oldalon.)

Next

/
Oldalképek
Tartalom